افراد بزرگ

افراد بزرگ، نخبگان و طبقه حاکم بر امپراطوري شما مي باشند. هر امپراطوري افراد بزرگ خود را دارد - امپراطور، اشراف زاده، اعضاي دربار امپراطوري، که در پست هاي مختلف حاکم هستند. اين افراد به دنيا مي آيند و در نوبت خود فوت مي کنند و افراد جديدي جاي آنها ظاهر مي شوند. در ساختمان کاخ مي توانيد تمام اشراف زادگان خود را ببينيد. از آنجا نيز مي توانيد آنها را به پست هاي خاص منصوب کنيد و در نتيجه آنها به شما پاداش توسعه نظامي و اقتصادي امپراطوري اعطا مي کنند. مي توانيد آنها را با افراد ديگر به ازدواج درآوريد و با اين روش صلح سلطنتي با بازيکنان ديگر را امضا کنيد.
احتمال مرگ به دلايل طبيعي در 50 سالگي ظاهر مي شود و با افزايش سن افزايش مي يابد. فناوري پزشکي با درصد معيني اين احتمال را کاهش مي دهد.

خانواده امپراطوري

هر کاربر فصل جديد را بطور خودکار با خانواده اي که شامل امپراطور، ملکه، وارث ارشدشان و يک نوزاد است آغاز مي کند. خانواده امپراطوري هر بازي يک خانواده امپراطوري دارد که 4 نسل را نمايش مي دهد و متشکل از نوادگان زوج امپراطوري - فرزندان، نوه ها و نتيجه ها مي باشند. يک عضو از خانواده امپراطوري شجره نامه مي تواند با اعضاي خانواده امپراطوري و اشراف دربار امپراطوري يک بازيکن ديگر ازدواج کند، يعني ازدواج بين افراد بزرگ دو امپراطوري متفاوت امکان پذير است.

امپراطور

 • امپراطور بزرگترين فرد در ميان همه افراد بزرگ مي باشد و فرمانرواي امپراطوري است. جدا از اينکه او در راس امپراطوري است، مي تواند مقامهاي ديگري را نيز اشغال کند. از آغاز فصل فرماندار پايتخت است و اين به او امتياز تجربه مي دهد. هيچ نيازي نيست که او را در اين مقام منصوب کنيد و نمي توانيد او را از اين مقام بر کنار کنيد. امپراطور همچنين مي تواند مقام ژنرال تهاجمي يا دفاعي را داشته باشد. او مي تواند به عنوان يک ژنرال دفاعي از هر ايالت، مستعمره يا ايستگاه نظامي محافظت کند. شما مي توانيد او را به عنوان يک ژنرال تهاجمي به ماموريت هاي حمله بسوي کاربران ديگر ارسال کنيد. هنگامي که او در يکي از اين مقامها منصوب شود، او پاداشي دريافت مي کند که هيچ کس ديگري در امپراطوري نمي تواند دريافت کند.
 • امپراطور مهارتهاي حکمراني منحصربفردي دارد که فرمانداران ديگر نمي توانند آنها را بدست آورند. او مشخصه ديگري هم دارد - "خفت آور" که توسط خودش بدست مي آيد. اين مشخصه بيش از يکبار مي تواند حاصل شود و تاثيرات آن انباشته مي شوند. اين ويژگي موروثي نيست و زماني که يک ازدواج و صلح سلطنتي نقض شود حاصل مي گردد.
 • يک امپراطور عمر جاودانه ندارد. دير يا زود جانشيني به جاي او خواهد نشست. جانشين سلطنت مي تواند يک ملکه باشد. انتخاب يک جانشين بطور خودکار توسط سيستم يا بطور دستي بوسيله بازيکن انجام مي گيرد.
 • امپراطور مي تواند ترور بشود بدين معني که يک کودتا مي تواند انجام گيرد و امپراطور جديدي تعيين شود. در اين صورت، بازيکن مي تواند تصميم بگيرد که امپراطور خود را بکشد و جانشين او را به تخت سلطنت بنشاند.

جانشين سلطنت

وقتيکه امپراطوري فوت مي کند، بطور خودکار اولين فرزند بدنيا آمده از زوج امپراطوري جانشين او مي شود. اگرچه ممکن است شما يک ملکه، يکي از نوه ها يا يکي از اشرافيان و يا يکي از اقوام دور را براي جانشيني انتخاب کنيد. وارث تخت سلطنت نيز مي تواند بطور خودکار توسط سيستم تعيين شود. اگر يکي از اشرافيان و يا يکي از اقوام ديگر را انتخاب کنيد، تغييراتي در شجره نامه ايجاد خواهد شد مگر اينکه يک عضو از خانواده سلطنتي را منصوب کرده باشيد. جانشين صفات ارثي منحصر بفرد خود را دارد.

جانشيني خودکار

 • اگر امپراطوري زنده باشد اما هيچ فرزند زنده اي نداشته باشد و نوه و نتيجه داشته باشد، جانشين او بطور تصادفي از بين تمامي نوه هاي زنده اش انتخاب مي شود.
 • اگر امپراطوري فوت کند و فرزنداني داشته باشد، اولين فرزند پسر يا دختر او تاجگذاري کرده و همراه با همسرش در صدر شجره نامه قرار مي گيرند.
 • اگر امپراطوري فوت کند اما هيچ فرزندي نداشته باشد، برادر يا خواهر بزرگتر او بطور خودکار جانشين او مي شود و همراه با همسرش در صدر شجره نامه قرار مي گيرند.
 • اگر امپراطوري فوت کند و هيچ فرزندي، خواهر يا برادري نداشته باشد، در اينصورت جانشين او بطور تصادفي از فهرست " اقوام ديگر خانواده امپراطوري" انتخاب مي شود.
 • اگر امپراطور و جانشينش فوت کنند و فقط خويشي داشته باشند که قبل از فوت آنها براي ازدواج سلطنتي به خارج فرستاده شده باشد، يک خانواده امپراطوري جديد ايجاد مي شود. يکي از گزينه هايي که در زير وجود دارند امکان دارد براي عضو سلطنتي به خارج فرستاده شده باشد:
  • اگر پيشنهاد ازدواج مورد قبول واقع نشود، اقوام فرستاده شده از امپراطوري شما ناپديد مي شوند و بر نخواهند گشت.
  • اگر پيشنهاد ازدواج مورد قبول واقع شد، حتي اگر فرد بزرگ هيچ اقوام زنده اي در سرزمين پدري خود نداشته باشد، صلح سلطنتي امضا شده در نظر گرفته مي شود.
 • اگر پس از مرگ امپراطور او هيچ وارثي نداشته باشد، يک فرد بزرگ بطور تصادفي براي جانشيني انتخاب مي شود که خودش ورثه اي نداشته باشد (فرزند، نوه، برادر، خواهر)، بدين ترتيب جانشين او از ليست " اقوام ديگر خانواده امپراطوري" منصوب خواهد شد.

تعيين جانشين توسط کاربر

 • اگر امپراطوري فوت کند و بازيکن همسر او را به جانشيني منصوب کند - ملکه تاجگذاري مي کند و بر عکس اگر ملکه فوت کند شوهرش جانشين او مي شود، زن بيوه/ مرد زن مرده نمي تواند دوباره ازدواج کند. او تا آخر عمرش بايد سوگواري کند.
 • اگر امپراطوري فوت کند و بازيکن اشراف زاده اي را که با يکي از فرزندان امپراطور ازدواج کرده است را انتخاب کرده باشد، نام خانواده سلطنتي تغيير خواهد کرد و اشراف زاده به عنوان امپراطور/ملکه جديد در نظر گرفته مي شود.

اقوام ديگر خانواده امپراطوري

با تاجگذاري امپراطور جديد، مجمع افراد بزرگ نيز تغيير مي کند. تمام اقوام امپراطور فوت شده يا سرنگون شده به يک منوي خاص در کاخ بنام " اقوام ديگر خانواده امپراطوري" حرکت داده مي شوند.

 • اگر آنها ازدواج کردند و همسرشان فوت کرد ديگر نمي توانند دوباره ازدواج کنند. تمام کساني که تا به حال ازدواج نکرده اند مي توانند ازدواج کنند.
 • آنها نمي توانند فرزند داشته باشند.
 • آنها مي توانند بعنوان جانشين امپراطوري انتخاب شوند.
 • آنها مي توانند به عنوان ژنرال يا فرماندار منصوب شوند.

ازدواجهاي خانواده سلطنتي

هر فرد بزرگ پس از 16 سالگي مي تواند ازدواج کند و پس از آن مجاز است 4 کودک داشته باشد. اعضاي شجره نامه نمي توانند با يکديگر (با بستگان خود) ازدواج کنند. اين موضوع همچنين براي اشراف فهرست "اقوام ديگر خانواده امپراطوري" صدق مي کند. هنگامي که يک ازدواج انجام شد برگشت ناپذير است. بدين معني که وقتي يک کاربر با يک فرد بزرگ ازدواج کند هيچ راهي براي لغو آن وجود ندارد. اگر يکي از طرفين ازدواج بميرد، طرف ديگر وضعيت اجتماعي زن بيوه/ مرد زن مرده را دريافت مي کند و نمي تواند دوباره ازدواج کند. افراد بزرگي که سن لازم براي ازدواج را دارند به رنگ زرد، و کساني که مي توانند با آنها ازدواج کنند به رنگ آبي مي باشند. هنگامي که شما در پرتره آنها کليک کنيد، رنگ قابل مشاهده است. هنگامي که يک ازدواج بين دو امپراطوري منعقد شد به اين معني است که کاربران صلح را برقرار کرده اند و نبايد به يکديگر حمله يا جاسوسي کنند.

هر کاربر مي تواند افراد بزرگ خود را براي ازدواج به امپراطوري ديگر بفرستد. با امضاي سند ازدواج بين دو امپراطوري صلح اعلام مي شود. در صورتي افراد بزرگ فرستاده مي شوند که آنها به سن بلوغ رسيده باشند؛ قبلا ازدواج نکرده باشند؛ براي ماموريت به خارج از امپراطوري فرستاده نشده باشند و در حال اجراي آموزش و ارتقا سطوحشان با منابع نباشند و به سمت ژنرال و فرماندار تعيين نشده باشند. يک شرط ديگر نيز وجود دارد که آنها عضو خانواده امپراطوري ليست "اقوام ديگر خانواده امپراطوري" باشند. امپراطور و وارث او نمي توانند براي ازدواج با امپراطوري ديگر اقدام کنند.

يک کاربر تا زماني که در صف "کانديد ازدواج" جاي خالي وجود داشته باشد مي تواند N فرد بزرگ را به امپراطوري بازيکنان ديگر ارسال کند. در اين صف 3 جا وجود دارد. هنگامي که يک پيشنهاد پذيرفته نشود، پيشنهاد بعدي بين دو امپراطوري تا 12 ساعت بعدي ممنوع مي باشد. اين بازيکن مي تواند پيشنهاد ازدواج را ناديده بگيرد. اين موضوع به روش انفعالي اتفاق مي افتد، بدين معني که او به انجام هيچ گونه عمل خاصي نيازي ندارد. پيشنهاد ازدواج 12 ساعت بعد از ارسال ناديده در نظر گرفته مي شود و هيچ عمل ديگري انجام نمي شود - پذيرش يا رد، توسط گيرنده گرفته مي شود. به عنوان يک نتيجه از ناديده گرفته شدن انفعالي، هيچ ازدواج سلطنتي بين دو امپراطوري تا 12 ساعت ديگر مجاز نمي باشد.

وقتي افراد بزرگ خارج فرستاده شده و تمام جانشينان آنها فوت کنند صلح بين خانواده سلطنتي بطور مسالمت آميز تمام مي شود. تمام اقوام چنين شخصي بايد بميرند بنابراين صلح پايان مي پذيرد. در زمان صلح بدليل عوامل طبيعي، کسر افتخار وجود ندارد و امپراطور ويژگي خفت آور را دريافت نمي کند.

بهم خوردن ازدواج/صلح خانواده سلطنتي

بمحض فعاليتهاي جاسوسي و حمله، صلح بين دو امپراطوري از بين مي رود. امپراطوري که با ارسال حمله يا ماموريت جاسوسي، صلح را مي شکند پيامدهاي زير را در بر مي گيرد:

 • کاربري که صلح خانواده سلطنتي را بشکند 10 امتياز افتخار از دست مي دهد.
 • امپراطوري که صلح را بشکند نشان اختصاصي "خفت آور" را دريافت مي کند و تا زمان مرگش در پروفايل او باقي مي ماند.

اگر کاربر ’A’ با کاربر ’B’ صلح سلطنتي امضا کرده باشد و کاربر A براي جاسوسي از کاربر B ناموفق باشد، B براي لغو صلح با توافق خود بدون هيچ گونه مجازاتي مجاز خواهد بود. زمانيکه کاربر B اين صلح را با کاربر A بشکند، A پيامدهاي زير را در بر خواهد داشت: 10 امتياز افتخار از دست مي دهد و صفت "خفت آور" را در پروفايل امپراطوريش خواهد داشت.

کاربر A با کاربر B ازدواج سلطنتي منعقد کرده اند. A از B جاسوسي کرده و با موفقيت به امپراطوري B نفوذ کرده است. B جاسوسان A را در باريکه ضدجاسوسي مي بيند و زمانيکه براي دستگيري جاسوسان روي دکمه کليک مي کند، صلح سلطنتي شکسته شده در نظر گرفته مي شود. A جريمه هاي مشحصي را دريافت مي کند.

کاربران با انتخاب از ليستي در باريکه "مهاجمان" مي توانند با مهاجمان مقابله کنند. اولين حمله عليه آنها تاثير منفي روي افتخار نخواهد داشت. توجه داشته باشيد که براي حمله غارت همواره کاهش 4 امتياز افتخار اعمال مي شود.

اشراف

اشرافيان، افراد بزرگ امپراطوري هستند که در ميدان نبرد يا در جامعه مشهور شده اند. پس از اينکه بازيکن شهرت آنان را تاييد کرد آنها مي توانند به دربار امپراطوري وارد شوند. 8 منطقه در دربار براي چنين اشرافياني وجود دارد. هنگامي که کاربر در يک مرحله پايين تر از توسعه کاخ خود قرار دارد، محدوديتي وجود دارد که او چه تعداد از اشرافيان را مي تواند اضافه کند. با ارتقاي يک سطح اضافه کردن يک اشراف زاده جديد امکانپذير مي شود. اشرافيان مي توانند براي دسته جديد فضا آزاد کنند. کاربر مي تواند اعضا را از فهرست امپراطوري (تمام اشراف پذيرفته شده) خارج کند، صرف نظر از سطح کاخ او مي تواند اتاقي براي اعضاي جديد ايجاد کند. اگر کاربر اشراف زاده پيشنهادي را براي 24 ساعت، نپذيرد او از پنجره شجره نامه ناپديد مي شود.

اشرافيان مي توانند با اعضاي خانواده امپراطوري ازدواج کنند. وقتيکه يک اشرافي با يکي از اعضاي شجره نامه امپراطوري ازدواج مي کند او عضوي از آن خانواده خواهد بود و براي جانشيني تخت سلطنت مي تواند انتخاب شود. اشرافيان فهرست دربار امپراطوري نمي توانند امپراطور شوند.

احتمال اين وجود دارد که مردم عادي اطراف امپراطوري اشراف زاده بشوند. سيستم، زنان و مرداني که مي توانند به دربار امپراطوري اضافه شوند را پيشنهاد مي کند. بعد از هر نبرد پيروز در مقابل يک بازيکن با ارزش خالص امتياز محدوده x2، احتمال اين که سيستم پيشنهادي براي يک نجيب زاده ايجاد کند 25% مي باشد. بعد از هر نبرد پيروز در مقابل يک بازيکن با ارزش خالص امتياز خارج از محدوده x2، احتمال اين که سيستم پيشنهادي براي يک نجيب زاده ايجاد کند 3% مي باشد. بعد از هر نبرد پيروز در مقابل يک شهر مستقل احتمال اين که سيستم پيشنهادي براي يک نجيب زاده ايجاد کند 3% مي باشد. هر 12 ساعت احتمال اين که پيشنهادي براي يک خانم يا يک آقاي نجيب زاده ارائه شود 12% مي باشد.

اتاق اشراف زاده

محلي که اعضاي جديد دربار را مي توان به دست آورد. اين در قسمت بالاي صفحه (و همچنين در کااروانسرا) قرار دارد. در اينجا چگونگي عملکرد آن را مي بينيد:
  • شما صندوقچه هايي را که تضمين مي کنند افراد بزرگ را دريافت خواهيد کرد را مي توانيد بخريد؛
  • سن و استعدادهاي ذاتي افراد بزرگ به طور تصادفي تعيين مي شوند؛
  • هر چقدر صندوق ناياب تري که باز کنيد، احتمال بيشتري براي گرفتن يک فرد بزرگ با همان ميزان نادر بودن وجود دارد.
  • شانس گرفتن يک فرد بزرگ با يک ششم استعداد ذاتي وجود دارد.
  • افراد بزرگي که از اتاق صلح به دست مي آيند مي توانند به يک بخش در کاخ اضافه شوند که داراي جاهاي خالي نامحدود است؛
  • اشراف زادگان از اتاق اشراف زاده، که کانديد ازدواج هستند، در باريکه اشراف زادگان واقع در زير شجره نامه قرار مي گيرند؛

اسامي افراد بزرگ

اسامي افراد بزرگ شامل: نام و نام خانوادگي، به طور خودکار توسط سيستم ايجاد شده است. زن هنگام ازدواج نام خانوادگي شوهرش را مي گيرد. (يک استثنا براي قلمرو عربي وجود دارد که زنان نام خانوادگي خود را حفظ مي کنند.) وقتي که بچه ها متولد مي شوند نام خانوادگي پدر خود را مي گيرند. اگر جانشين امپراطور يکي از پسران او و يا يک اشراف زاده باشد، فرزندان او نام خانوادگي او را خواهند گرفت. در صورتي که بازيکن وارث زني را انتخاب کند (دختر امپراطور و يا يک خانم در انتظار) پس از اينکه با موفقيت به تخت سلطنت نشست او با يک اشراف زاده يا با يکي از اعضاي خانواده سلطنتي ازدواج مي کند و فرزندان او نام خانوادگي او را خواهند داشت. اگر دختر امپراطور و يا يک زن نجيب زاده با يک اشراف زاده يا يکي از اعضاي خانواده سلطنتي ازدواج کرده باشد قبل از اينکه او براي جانشيني منصوب شود، فرزندان او نام خانوادگي پدر خود را خواهند داشت.

کاخ

کاخ جايي است که همه افراد بزرگ در آن زندگي مي کنند و فقط در پايتخت مي تواند ساخته شود. در اين ساختمان مي توانيد اطلاعات مربوط به هر فرد بزرگ در امپراطوري و آرشيو امپراطوران قبلي که حکومت مي کردند را پيدا کنيد. پاداش خاصي که خانواده امپراطوري مي دهند نيز از اينجا قابل دسترس هستند. از کاخ مي توانيد فرمانداران و ژنرالها را منصوب کنيد و سطح تجربه آنها را بالا برده و درخواست ازدواج داده و وارث را انتخاب کنيد. قيمت پايه براي ساخت، 250 چوب، 250 آهن و 500 سنگ مي باشد. بالاترين سطح ممکن 30 است. هر سطح بعدي حداکثر تعداد اعضاي دربار امپراطوري را افزايش مي دهد. از کاخ، بازيکنان براي ايجاد و توسعه خانواده سلطنتي خود اقدام مي کنند و اشرافيان را در مقامهاي مختلف منصوب مي کنند. دو بال اضافي وجود دارد که مي تواند در هر کاخ ساخته شود: پايگاه فرمانداري و پايگاه ژنرالها.

پايگاه فرمانداري

پايگاه فرمانداري با ارتقا يک سطح، حد مجاز مهارتهاي فرماندار را افزايش مي دهد و زمان پايه آموزشش را 5٪ کاهش مي دهد.هر دو سطح آموزش همزمان يک فرد بزرگ ديگر را امکانپذير مي کند. بالاترين سطح 16 است. در سطح 16 تا 8 فرد بزرگ مي توانند همزمان آموزش داده شوند. سطح مأموريت ساختمان به سطح قصر 1 نياز دارد.
در آغاز هر فرماندار اولين سطح تجربه را دارد و پايگاه فرمانداري سطح 0 را دارا مي باشد. بازيکن مي تواند با جمع آوري امتيازاتي که از زماني که آنها در پست خود بوده اند و يا براي آموزش خود پرداخته اند سطح تجربه فرمانداران خود را ارتقا دهد. به منظور ارائه آموزش با پرداخت منابع، کاربر به ساخت پايگاه فرمانداري نياز دارد. سيستم اجازه مي دهد تا بازيکن دوره براي آموزش (بين 1 و 48 ساعت) را انتخاب کند و بر اساس دوره تجربه مقدار او خواهد شد.

فرماندار

فرماندار يک فرد بزرگ است که حق دارد يک ايالت يا يک مستعمره يا يک ايستگاه تجاري را اداره کند. هر فرد بزرگ فقط براي فرمانداري يک ايالت يا مستعمره يا ايستگاه تجاري مي تواند منصوب شود، زماني که او به اکثريت خود رسيد مي تواند چنين پستي را بدست بياورد. امپراطوري که به طور پيش فرض فرماندار پايتخت است، نمي تواند به عنوان فرماندار ايالات يا مستعمرات ديگر يا ايستگاه تجاري منصوب شود. فرماندار مي تواند حقوق ژنرال کل يا تهاجمي را داشته باشد. همان فرد بزرگ مي تواند در همان زمان يک فرماندار و يک ژنرال ايالت يا مستعمره مشابه باشد. از سوي ديگر، مي تواند در يک مکان فرماندار و در مکاني ديگر ژنرال باشد. اما هرگز نمي تواند فرماندار دو مکان باشد. تجربه فرماندار پس از انتصاب در پست، شروع به متراکم شدن مي کند. فرمانداران براي زمان حاکميتشان امتيازاتي کسب مي کنند، يک امتياز تجربه به مدت 1.5 دقيقه به دست آورده مي شود. بالاترين تجربه يک فرماندار به 20 مي تواند برسد. امپراطور براي اين حد مجاز پاداشي دارد - او مي تواند تا 30 امتياز تجربه بدست آورد.

توجه: زماني که يک فرماندار مقامي داشته باشد مي تواند تجربه کسب کند. اگر بازيکن او را به مقامي منصوب نکند يا فرد بزرگ در اين زمان وارد نبرد شود، تجربه اي بدست نمي آورد.

پايگاه ژنرالها

هر سطح بعد از سطح 1 پايگاه فرمانداري تجربه دريافت شده از آموزش را به ميزان 5% افزايش مي دهد. هر دو سطح آموزش همزمان يک فرد بزرگ ديگر را امکانپذير مي کند. در سطح 16 پايگاه فرمانداري تا 8 فرد بزرگ ميتوانند به طور همزمان آموزش ببينند. بالاترين سطح ممکن 16 مي باشد. در سطح 16 پايگاه فرمانداري، به طور همزمان مي توان به 8 فرد بزرگ آموزش داد. سطح اول ساختمان به سطح 1 کاخ نياز دارد.

در آغاز همه ژنرالها اولين سطح تجربه و سطح 0 پايگاه ژنرالها را دارند. بازيکن مي تواند با جمع آوري امتيازات در ميدان نبرد در جنگهاي برجسته و يا با پرداخت براي آموزش آنها، سطح تجربه ژنرالهاي خود را ارتقا دهد. به منظور ارائه آموزش با پرداخت منابع، کاربر به ساخت پايگاه ژنرالها نياز دارد. سيستم به بازيکن اجازه مي دهد تا دوره براي آموزش (بين 1 و 48 ساعت) را انتخاب کند و بر اساس دوره، ميزان تجربه او بدست خواهد آمد.

ژنرال

فرد بزرگ براي منصوب شدن به مقام ژنرال بايد به سن بلوغ رسيده باشد. دو نوع ژنرال وجود دارد:

 • ژنرال تهاجمي: فرماندار ارتش مهاجم عليه ساير استان ها، مستعمرات يا ايستگاه هاي هاي نظامي. هر فرد بزرگ فقط در يک مکان مي تواند ژنرال تهاجمي باشد. هنگامي که يک ژنرال تهاجمي در محاصره قلعه، نبرد ميداني يا حمله غارت از دست مي‌دهد، 5% احتمال دارد که کشته شود. امپراطور نيز از اين قاعده مستثني نيست و مي تواند به عنوان ژنرال تهاجمي نيز منصوب شود. هنگامي که امپراطوري که به عنوان ژنرال تهاجمي منصوب مي شود، محاصره قلعه، نبرد ميداني يا حمله غارت را از دست مي دهد، احتمال 1% وجود دارد که کشته شود. کاربر مي تواند در هنگام ارسال يک حمله به ژنرال تهاجمي حق بدهد. اين ژنرال در نبرد با بازيکنان ديگر شرکت خواهند کرد. ژنرال انتصابي که در حملات شرکت مي کند، کل ارتش را با پاداش هاي ويژه مهارت هاي خود تحت تأثير قرار مي دهد. هنگامي که يک حمله نهايي شد، کاربر بايد دوباره يک ژنرال تهاجمي را براي حمله بعدي خود انتخاب کند. پست دائمي نيست و فقط براي حمله مشخص شده معتبر است. در صورتي که ژنرال مهاجم قبل از حمله بميرد، ژنرال در نبرد شرکت نخواهد کرد. با يک ارتش مهاجم مي توانيد فقط يک ژنرال را بفرستيد. هر فرد بزرگ مي تواند يک ژنرال تهاجمي فقط براي يک ماموريت در يک زمان باشد. يک فرد بزرگ مي تواند فرماندار باشد و مي تواند به عنوان يک ژنرال تهاجمي از همان ابالت، مستعمره يا ايستگاه نظامي اعزام شود. و او مي تواند در يک جا فرماندار باشد و از جايي ديگر به حمله فرستاده شود. با اين حال، او هرگز نمي تواند در دو حمله همزمان شرکت کند.
 • ژنرال دفاعي - رهبر ارتش دفاعي پايتخت، يک ايالت، يک مستعمره يا ايستگاه نظامي است. يک فرد بزرگ فقط مي تواند در يک ايالت/مستعمره/ايستگاه نظامي، ژنرال دفاعي باشد. اگر يک ژنرال دفاعي، محاصره قلعه، نبرد ميداني يا غارت را از دست بدهد، 1٪ احتمال دارد که سقوط کند. کاربران مي توانند افراد بزرگ را به سمت ژنرال دفاعي براي محافظت ايالت انتخاب شده/مستعمره/ايستگاه نظامي تعيين کنند. هر فرد بزرگي که به سن (16 سالگي) رسيده است را مي توان به عنوان ژنرال دفاعي تعيين کرد. اين موضوع براي امپراطور نيز معتبر است. هنگاميکه يک امپراطور به سمت ژنرال دفاعي منصوب شود و محاصره قلعه، نبرد ميداني يا غارت را از دست بدهد، 0٪ احتمال دارد که سقوط کند. ژنرالها هميشه در نبرد عليه قلمرويي که به آن اعزام شده اند شرکت مي کنند، در صورتي که کاربر قصد نداشته باشد ژنرال خود را در يک نبرد دفاعي اعزام کند، بايد او را از اين پست بر کنار کند. در صورتي که هيچ ژنرال دفاعي منصوب شده اي وجود نداشته باشد، نبرد به طور معمول بدون داشتن تاثير پاداش ژنرال انجام مي شود.

فقط يک ژنرال دفاعي در همان ايالت، مستعمره يا ايستگاه نظامي مي تواند وجود داشته باشد. يک فرد بزرگ در همان ايالت يا مستعمره مي تواند يک فرماندار و ژنرال دفاعي باشد. از سوي ديگر، او نمي تواند يک فرماندار و ژنرال دفاعي در دو مکان مختلف باشد و همچنين نمي تواند براي بيش از يک مکان بعنوان ژنرال دفاعي تعيين شود.

پاداش فرماندار و ژنرال يک فرد بزرگ فقط روي سازه اي که از آنجا به اين سمتها منصوب شده اند تاثير مي گذارد.

يک فرد بزرگ مي تواند هم يک ژنرال دفاعي و هم يک ژنرال تهاجمي باشد. اگرچه هنگامي که او به يک ماموريت فرستاده شود و در همان زمان يک حمله روي ايالت/مستعمره/ايستگاه نظامي وارد شود او محافظت مي کند ولي در دفاع شرکت نخواهد کرد و در اينصورت ارتش تحت تاثير مهارتهاي او قرار نخواهند گرفت.

يک فرد بزرگ، همزمان با پست فرمانداري، پست ژنرال دفاعي را در سازه مشابه مي تواند داشته باشد و همزمان پست فرمانداري و ژنرال تهاجمي را در سازه هاي متفاوت مي تواند داشته باشد. در صورتيکه فرمانده ايالت باشد تا زمانيکه او ماموريت حمله فرستاده باشد و وظايف ژنرال تهاجمي را اجرا کند پاداش فرمانداري دريافت نخواهد کرد. ارتش در ايالتي که او ژنرال دفاعي است و در ماموريت مي باشد پاداش دفاعي مربوطه را دريافت نخواهد کرد. در طول اين زمان پاداش ژنرال او فقط روي ارتشي که با او فرستاده شده تاثير مي گذارد. پس از اتمام حمله و بازگشت فرد بزرگ به مرکز فرماندهي پاداش دوباره تاثير خواهد گذاشت.

زمانيکه کاربران حمله اي ارسال مي کنند بطور پيش فرض با تجربه ترين مهارت ژنرال انتخاب مي شود. در صورتي که کاربر صراحتا ژنرال ديگري را انتخاب نکند، او قويترين ژنرال خود را به اين ماموريت ارسال خواهد کرد.

تجربه ژنرال

با هر نبرد برنده شده در مقابل بازيکنان ديگر در محدوده x2، ايالت بيطرف يا اردوگاههاي بربرها، تجربه ژنرال بدست مي آيد.

براي هر نبرد، يک سري تجربه خاص به دست آمده براي حمله و دفاع ژنرال محاسبه مي شود و بعد از جنگ حل و فصل مي شود، فاتح 100٪ از امتيازات تجربه را کسب مي کند در حالي که شکست خورده فقط 40% از امتيازات تجربه خود را دريافت مي کند.
- اختلاف امتيازات بين بازيکنان بسيار مهم است: هر چه حريفتان ضعيف تر باشد - امتيازات تجربه کمتري به شما تعلق خواهد گرفت و بالعکس
- تفاوت در سطوح ژنرال در اکانت در نظر گرفته مي شود: ژنرال خود را بيش از نبرد سخت حريف به سمت پيروزي هدايت کنيد و فرد بزرگتان مطمئن خواهد بود که چيزهاي بسياري از تجربه ياد مي گيرد
- موضوع اندازه ارتش: اگر ژنرالتان در پادگان نيروي بسيار کمي مستقر کرده باشد و شکست بخورد، انتظار نداشته باشيد که سطح او ارتقا پيدا کند

- سختيها درسهاي جنگ است: تلفات شما و دشمنتان روي امتيازات تجربه تاثير مي گذارد
- هر چه نبرد طولاني تر باشد امتيازات تجربه بيشتري بدست خواهد آمد. هر دور از نبرد امتيازات تجربه را افزايش مي دهد. براي نبردهايي که بيش از 6 دور يا کمتر طول مي کشد هيچ تجربه اي بدست نمي آيد
- يک مهاجم که براي از بين بردن قلعه حريف برنامه ريزي کرده است امتيازات تجربه اضافي به دست مي آورد که بر اساس سطح قلعه نابود شده مي باشد. تخريب سطح قلعه بالاتر پاداش امتياز تجربه بيشتري دارد
- تجربه بدست آمده در برابر چند شهر مستقل 25٪ کمتر از ميزاني است که در يک نبرد مشابه عليه يک بازيکن به دست مي آيد
- بدون نبرد بازده مي تواند بيش از 2000 باشد

يک ژنرال براي نبرد موفق در برابر شهر مستقل فقط يک بار امتياز تجربه دريافت خواهد کرد. بدين معني که اگر همان ژنرال نبرد دوم را در برابر همان شهر بيطرف رهبري و آنرا تسخير کند، او امتيازي دريافت نخواهد کرد. اگر ژنرال ديگري اين مأموريت را به سمت همان شهر مستقل رهبري کند، او تجربه کسب مي کند، زيرا آن اولين نبرد او خواهد بود و دوباره براي هر ماموريت ديگري هيچ امتياز تجربه اي بدست نمي آورد. يک ژنرال مي تواند بيش از چندين ايالت مختلف را فتح کند و از هر کدام امتيازاتي دريافت کند.

هر فرد بزرگ در کاخ از پست فرمانداري و ژنرالي تجربه کسب مي کند. تجربه براي هر دو پست با امتيازات اندازه گيري مي شود. هر چه امتياز بيشتري جمع آوري شود، سطح تجربه بالاتر است. هر پست داراي 20 درجه بوده و هر درجه به مقدار مشخصي امتياز نياز دارد. امپراطور تنها استثنا است که تا 30 سطح براي هر دو پست مي تواند ارتقا داشته باشد.

در آغاز مرحله هر فرد بزرگ در اولين درجه ژنرالي و اولين درجه فرمانداري مي باشد. اين بدين معنيست که او در اين دو پست خود هيچ مهارتي ندارد. بالا بردن درجات فقط در صورتي ممکن است که يک فرد در اين پست منصوب شود. هر سطح بعدي باز شدن يک مهارت بيشتر را امکانپذير مي کند. صعود به سطح بالا براي ژنرال يک مهارت ژنرال را آزاد مي کند و يک سطح جديد براي فرماندار اعطا مي کند.

هر فرد بزرگ بمنظور پيشرفت تا دومين سطح تجربه بايد 200 امتياز تجربه در پست فرمانداري/ژنرالي بدست بياورد. امتيازات لازم در هر سطح در جدولي زير اين پاراگراف نشان داده مي شوند. 1 امتياز تجربه در پست فرمانداري هر 1.5 دقيقه کسب مي شود.

تجربه ژنرال / فرماندار
سطح افراد بزرگ امپراطور
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

ارتقاء تجربه با پرداخت

بازيکنان مي توانند براي سطح بالاتر تجربه ژنرال ها و فرمانداران خود پرداخت کنند. آموزش هاي پرداخت شده در کاخ انجام مي شود. بازيکن مي تواند دوره آموزش (بين 1 تا 48 ساعت) را انتخاب کند و بر اساس اين دوره امتياز هاي تجربه دريافت مي کند (ذکر شده در جدول زير). هر سطح پس از اولين پايگاه ژنرالها/پايگاه فرمانداري، تجربه دريافت شده از آموزش را به ميزان 5 درصد افزايش مي دهد. هر دو سطح پايگاه ژنرالها/پايگاه فرمانداري امکان آموزش همزمان يک فرد بزرگ ديگر را فراهم مي کند. در سطح 16 ساختمان مربوطه تا 8 فرد بزرگ ميتوانند به طور همزمان آموزش ببينند.

ساعت | ХР

1 | 25
2 | 35
4 | 55
8 | 80
12| 90
24| 135
48| 200

(اين مقادير پايه براي سرعت X1 است - شما بايد آنها را با توجه به سرعت قلمرو خود را چند برابر کنيد.)
يک فرد بزرگ مي تواند براي فرمانداري يا ژنرالي آموزش داده شود حتي اگر به اين پست منصوب نشود. در چنين مواردي، ارتقاء تجربه تنها مي تواند از طريق آموزش پرداخت شود. هنگامي که در پست نيست، فرد بزرگ هيچ امتياز تجربه اي به دست نمي آورد. اين تمرين با وظايف ژنرال يا فرماندار ديگر مواجه نمي شود. در حالي که يک فرماندار در حال آموزش است، او در پست خود باقي مي ماند و ايالتش مسئول دريافت پاداش هاي او است. در حالي که يک ژنرال دفاعي در حال آموزش است او همچنان از ايلت محافظت مي کند و در صورت حمله دشمن به دفاع مي پردازد. در حالي که آموزش او در حال اجرا است مي تواند يک ژنرال مي تواند به يک ماموريت حمله فرستاده شود و اين کار قطع نخواهد شد. در حالي که ژنرالها و فرمانداران آموزش ديده باشند نمي توانند به ديگر امپراطوري ها فرستاده شوند تا ازدواج کنند. اين آموزش ها با استفاده از الماس کوتاه مي شود و اين قيمت 850 الماس کمتر از يک ساعت باقيمانده است.

استعداد

هر فرد بزرگ بين 1 تا 4 صفت ذاتي دارد که استعداد ناميده مي شوند. فرد بزرگ اين استعدادها را از زمان تولد دارا مي باشد. اين صفات بطور تصادفي به ارث مي رسند. احتمال اينکه يک فرد بزرگ با تعداد بيشتري استعداد به دنيا بيايد با ارتقاء سطح کاخ افزايش مي يابد. او اين استعدادها را را از زمان تولد تا زمان مرگ خود بهمراه دارد و نمي توانند تغيير داده شوند. امپراطور ممکن است يک مشخصه اضافي بدست بياورد - خفت آور. اين مشخصه زمانيکه صلح سلطنتي شکسته شود کسب مي شود و به نسل بعدي داده نمي شود.

هر استعداد ذاتي مربوط به يک مهارت است. اگر يک فرد بزرگ داراي استعداد ذاتي و مهارت مربوط به آن باشد او پاداش دريافت مي کند. به اين ترتيب افرادي که داراي هر دو استعداد و مهارت مربوط به آن باشند از کساني که فقط به تنهايي استعداد و يا مهارت خود را دارند پاداشي بالاتري دريافت مي کنند.

بطور مثال: يک فرد بزرگ يک استعداد و مهارت مربوطه آنرا دارد. مهارت او سطح 3 بوده و 10% پاداش به او مي دهد. استعداد براي مهارت مشابه 5% پاداش به او مي دهد. بنابراين اگر او همه را با هم بگيرد 15% پاداش مشابه مي گيرد.

تعدادي استعداد خاص وجود دارند که فقط بعضي از افراد بزرگ مي توانند آنها را بدست بياورند. اين صفات مشخص به هيچ مهارتي مربوط نمي باشند و پاداش منحصر بفردي به صاحبانشان مي دهد. ليست استعدادهاي خاص:

 • جانشين - اين صفت فقط متعلق به جانشين تخت سلطنت مي باشد. پاداش بدست آمده توسط آن، 5+ امتياز روحيه در هر نبرد و 5+ امتياز رضايتمندي روزانه در ايالتي که او فرمانروايي مي کند مي باشد.
 • امپراطور - اين صفت دارايي منحصر بفرد امپراطور مي باشد. پاداشي که امپراطور بدست مي آورد 10+ امتياز روحيه در هر نبرد و 10+ امتياز رضايتمندي روزانه در پايتخت مي باشد (امپراطور هميشه فرماندار پايتخت مي باشد).
 • خفت آور - اين صفت زماني توسط امپراطور کسب مي شود که او صلح سلطنتي را بشکند. اين صفت مي تواند بيش از يکبار بدست آيد و تاثير آن انباشته مي شود. وفتي امپراطور جديد تاجگذاري مي کند اين صفت به او نمي رسد. جريمه در هر نبرد 5- امتياز روحيه مي باشد.

مهارتهاي افراد بزرگ

مهارت ها ويژگي هاي است که افراد بزرگ در تمام عمر خود بدست مي آورند. افراد بزرگ با بالا بردن تجربه خود در پست فرمانداري يا ژنرالي مي توانند مهارت هايي بدست بياورند. در ابتداي بازي آنها هيچ گونه مهارتي ندارند. هنگامي که آنها به سطح بعدي تجربه مي رسند، به آنها يک مهارت جديد اعطا مي شود. مهارت هاي جديد از مهارت هاي توليد شده انتخاب مي شوند که به انتخاب خود بازيکن بوده و پاداش خاصي اعطا مي کنند.

دو نوع مهارت وجود دارد: مهارتهاي فرماندار و مهارتهاي ژنرالها. هر فرد بزرگ مي تواند هر دو نوع مهارت را به دست بياورد. هر مهارت دقيقا پنج درجه دارد و هر يک از آنها به طور جداگانه به دست مي آيد. هنگامي که يک فرد بزرگ به سطح بعدي از تجربه ژنرال و يا فرماندار مي رسد، بازيکن فرصت پيدا مي کند که از ميان 2 مهارت مختلف يکي را انتخاب کند. هنگامي که سطوح فرد بزرگ در پست فرمانداري ارتقا يابد، انتخاب يک مهارت از بين 2 مهارت فرماندار وجود دارد و هنگامي که او سطوح خود را تا تجربه ژنرال ارتقا دهد، 2 مهارت ژنرال ارائه خواهد شد.

2 مهارت پيشنهاد شده که هر دو مهارت در حال حاضر ممکن است ارتقاء يابد و يا به مهارتهاي جديد نياز دارند. اين بازيکن مي تواند تنها يکي از دو مهارت را انتخاب کند. اولين پيشنهاد از دو پيشنهاد پيشرفت مهارتي است که در حال حاضر به دست آمده است. دومين يک مهارت جديد درجه 1 خواهد بود. هنگامي که ژنرال و يا فرماندار هنوز هيچ مهارتي اکتساب نکرده است، هر 2 مهارت به صورت تصادفي توليد شده و همه آنها جديد هستند.

اگر فرد بزرگ فقط مهارتهايي داشته باشد که در سطح 5 باشند، سيستم 2 مهارت جديد که قابل انتخاب باشد را ارائه مي دهد. اگر فرد بزرگ فقط يک مهارت داشته باشد (و آن تا سطح 5 پيشرفت نکرده باشد)، سيستم براي ارتقا آن و مهارت تصادفي ديگري پشنهاد مي دهد. اگر فرد بزرگ سطوح خود را توسعه دهد (البته نه تا سطح 5) همه مهارتها، سيستم فقط يک مهارت تصادفي جديد ايجاد خواهد کرد و يک مهارت تصادفي را ارتقا مي دهد. اگر فرد بزرگ سطح 1 يا 4 مهارتهاي ممکن را داشته باشد، از بين تمام مهارتها 2 مهارت تصادفي انتخاب خواهد کرد.
اگر مهارتهاي پيشنهاد شده براي بازيکن رضايتبخش نيستند، تعدادي مهارت جديد مي تواند به قيمت 1700 الماس توليد شود. وقتيکه امپراطوري بميرد يا ترور شود و فرد بزرگ ديگري امپراطور شود، تغيير مهارتها رايگان است به شرطيکه امپراطور / ملکه مهارتهاي ديگري داشته باشد. اين بارگزاري مجدد رايگان فقط يکبار ارائه مي شود. مهارتهاي پيشنهاد شده 3 مرتبه مي تواند تغيير داده شوند و هر تغيير 1700 الماس نياز دارد. کاربر مي تواند هر زماني که بخواهد همه مهارتهايي که فرد بزرگ بدست آورده است را پاک کند. مهارتهاي ژنرال و فرماندار هر دو مي توانند لغو شوند. اين براي هر دو پست جداگانه اتفاق مي افتد. قيمت بارگزاري مجدد مهارتها 3400 الماس است. اين گزينه در باريکه ژنرال يا فرماندار مربوطه در پروفايل فرد بزرگ مي تواند فعالسازي شود.

انتخاب مهارتها از پروفايل فرد بزرگ انجام مي گيرد.

لغو مهارتها تجربه او را لغو نمي کند. تجربه نمي تواند به هيچ طريقي سلب شود.

بمنظور اينکه پاداش از مهارت تاثير داشته باشد، فرد بزرگ بايد 6 ساعت در مقام خود بوده باشد.

انواع مهارتها

مهارتهاي ژنرال:

 • فرمانده کماندار: قدرت حمله کماندار را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 6+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 10+%؛ سطح 5: 15+% قدرت حمله
 • فرمانده پياده نظام: قدرت حمله شمشيرزنان و نيزه داران را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 4+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 10+%؛ سطح 5: 15+% قدرت حمله
 • فرمانده سواره نظام: قدرت حمله سواره نظام را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+%؛ سطح 2: 4+%؛ سطح 3: 6+%؛ سطح 4: 10+%؛ سطح 5: 15+% قدرت حمله
 • متخصص محاصره: تعداد موتورهاي محاصره اي را که مي توانند بطور همزمان به قلعه ضربه بزنند را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+% تا حداکثر؛ سطح 2: 4+% تا حداکثر؛ سطح 3: 6+% تا حداکثر؛ سطح 4: 10+% تا حداکثر؛ سطح 5: 15+% تا حداکثر
 • مهاجم: روحيه ارتش مهاجم را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+ روحيه؛ سطح 2: 4+ روحيه؛ سطح 3: 6+ روحيه؛ سطح 4: 8+ روحيه؛ سطح 5: 12+ روحيه
 • مدافع: روحيه ارتش مدافع را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+ روحيه؛ سطح 2: 4+ روحيه؛ سطح 3: 6+ روحيه؛ سطح 4: 8+ روحيه؛ سطح 3: 12+ روحيه
 • نگهبان قلعه: نقاط ضربه پذيري قلعه را افزايش مي دهد. سطح 1: 4+%؛ سطح 2: 6+%؛ سطح 3: 10+%؛ سطح 4: 14+%؛ سطح 5: 20+%
 • قاتل ژنرالها: احتمال قتل ژنرال دشمن را در صورت شکست خوردن در نبرد را افزايش مي دهد. سطح 1: 5%+ احتمال؛ سطح 2: 10%+ احتمال؛ سطح 3: 20%+ احتمال؛ سطح 4: 30%+ احتمال؛ سطح 5: 50%+ احتمال
 • فراري: احتمال کشته شدن ژنرال را بعد از شکست خوردن در نبرد کاهش مي دهد. سطح 1: 5-% احتمال؛ سطح 2: 10-% احتمال؛ سطح 3: 15-% احتمال؛ سطح 4: 20-% احتمال؛ سطح 5: 25-% احتمال
 • غارتگر: توانايي غارت ارتش را افزايش مي دهد. سطح 1: 4%؛ سطح 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14%؛ سطح 5: 20%
 • دزد: ظرفيت حمل ارتش را افزايش مي دهد. سطح 1: 4%؛ 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14%؛ سطح 5: 20%
 • راهنما: سرعت ارتش در حال حرکت را افزايش مي دهد. سطح 1: 4%؛ سطح 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14% ؛ سطح 5: 20%
 • متخصص پادگان: ظرفيت مستقر شدگان در پادگان که توسط ارتششبد محافظت مي شوند را افزايش مي دهد. سطح 1: 4%؛ سطح 2: 6%؛ سطح 3: 10%؛ سطح 4: 14%؛ سطح 5: 20%
 • متخصص فنون جنگي ميدان: نقاط ضربه پذيري ارتش ميداني را افزايش مي دهد. سطح 1: 1%؛ سطح 2: 2%؛ سطح 3: 4%؛ سطح 4: 6%؛ سطح 5: 10%
 • متخصص فنون جنگي تهاجمي: قدرت حمله ارتش تهاجمي را افزايش مي دهد. سطح 1: 1%، سطح 2: 2%، سطح 3: 4%، سطح 4: 6%، سطح 5: 10%
 • مدافع غير نظاميان: تعداد غر نظاميان محافظت شده را توسط سطح مجاز قلعه در طول غارت دشمن افزايش مي دهد. سطح 1: 10% غير نظامي؛ سطح 2: 20% غير نظامي؛ سطح 3: 30% غير نظامي؛ سطح 4: 40% غير نظامي؛ سطح 5: 60% غير نظامي
 • مدافع منابع: ميزان منابع محافظت شده توسط سطح مجاز قلعه در طول غارت دشمن را افزايش مي دهد. سطح 1: 10% منبع؛ سطح 2: 20% منبع؛ سطح 3: 30% منبع؛ سطح 4: 40% منبع؛ سطح 5: 80% منبع
 • مدير ايستگاه نظامي: حداکثر ميزان تعداد سربازان را در ايستگاه نظامي افزايش مي دهد. سطح 1: 2%؛ سطح 2: 4%؛ سطح 3: 6%؛ سطح 4: 10%؛ سطح 5: 15%
 • متخصص فنون دفاعي - قدرت حمله ارتش دفاعي را افزايش مي دهد: سطح 1: 1%، سطح 2: 2%، سطح 3: 4%، سطح 4: 6%، سطح 5: 10%

مهارتهاي فرمانداران:

 • مربي کمانداران: زمان لازم براي آموزش کمانداران را کاهش مي دهد. سطح 1: 5%- کاهش؛ سطح 2: 10%- کاهش؛ سطح 3: 15%- کاهش؛ سطح 4: 20%- کاهش؛ سطح 5: 30%- کاهش؛

  بمنظور موثر بودن اين مهارت، فرماندار بايد حداقل 6 ساعت را در قلمرويي با سرعت x4/2 ساعت در قلمرو با سرعت x10 در دفتر سپري کند.

 • سازنده موتورهاي محاصره: زمان لازم براي ساخت و ساز موتورهاي محاصره را کاهش مي دهد. سطح 1: 5%- کاهش؛ سطح 2: 10%- کاهش؛ سطح 3: 15%- کاهش؛ سطح 4: 20%- کاهش؛ سطح 5: 30%- کاهش

  بمنظور موثر بودن اين مهارت، فرماندار بايد حداقل 6 ساعت را در قلمرويي با سرعت x4/2 ساعت در قلمرويي با سرعت x10 در دفتر سپري کند.

 • مربي پياده نظام: زمان آموزش شمشيرزنان و نيزه داران را با درصدهاي زير کاهش مي دهد. سطح 1: 5%-؛ سطح 2: 10%-؛ سطح 3: 15%-؛ سطح 4: 20%-؛ سطح 5: 30%-

  بمنظور موثر بودن اين مهارت، فرماندار بايد حداقل 6 ساعت را در قلمرويي با سرعت x4/2 ساعت در قلمرويي با سرعت x10 در دفتر سپري کند.

 • مربي سواره نظام: زمان آموزش سواره نظام را کاهش مي دهد. سطح 1: 5%-؛ سطح 2: 10%-؛ سطح 3: 15%-؛ سطح 4: 20%-؛ سطح 5: 30%-

  بمنظور موثر بودن اين مهارت، فرماندار بايد حداقل 6 ساعت را در قلمرويي با سرعت x4/2 ساعت در قلمرويي با سرعت x10 در دفتر سپري کند.

 • چوب بر: توليد چوب را افزايش مي دهد. سطح 1: 2% ؛ سطح 2: 4% ؛ سطح 3: 6% ؛ سطح 4: 8% ؛ سطح 5: 12%
 • معدنچي: توليد آهن را افزايش مي دهد. سطح 1: 2%؛ سطح 2: 4%؛ سطح 3: 6%؛ سطح 4: 8%؛ سطح 5: 12%
 • سنگبر: توليد سنگ را افزايش مي دهد. سطح 1: 2% توليد؛ سطح 2: 4% توليد؛ سطح 3: 6% توليد؛ سطح 4: 8% توليد؛ سطح 5: 12% توليد
 • جمع آور ماليات: طلا بدست آمده از ماليات را افزايش مي دهد. سطح 1: 2% طلا؛ سطح 2: 4% طلا؛ سطح 3: 6% طلا؛ سطح 4: 8% طلا؛ سطح 5: 12% طلا
 • رهبر روحاني: روزانه پاداش رضايتمندي مي دهد. سطح 1: 2+ رضايتمندي؛ سطح 2: 4+ رضايتمندي؛ سطح 3: 6+ رضايتمندي؛ سطح 4: 8+ رضايتمندي؛ سطح 5: 12+ رضايتمندي
 • کشاورز: ظرفيت مزرعه را افزايش مي دهد. سطح 1: 2% ظرفيت؛ سطح 2: 4% ظرفيت؛ سطح 3: 6% ظرفيت؛ سطح 4: 8% ظرفيت؛ سطح 5: 12% ظرفيت؛
 • معمار: ظرفيت خانه ها را افزايش مي دهد. سطح 1 : 4% ظرفيت؛ سطح 2 : 6% ظرفيت؛ سطح 3 : 10% ظرفيت؛ سطح 4 : 14% ظرفيت؛ سطح 5 : 20% ظرفيت
 • مامور اداري: بازدهي سازه را تا 100% افزايش مي دهد. سطح 1: 4% بازدهي؛ سطح 2: 6% بازدهي؛ سطح 3: 10% بازدهي؛ سطح 4: 14% بازدهي؛ سطح 5: 20% بازدهي
 • محبوب مردم: احتمال شورش و طغيان را کاهش مي دهد. سطح 1: 5%- احتمال؛ سطح 2: 10%- احتمال؛ سطح 3: 20%- احتمال؛ سطح 4: 30%- احتمال؛ سطح 5: 50%- احتمال
 • مستعمره ساز: زمان لازم براي تبديل مستعمره به مستعمره نابودنشدني کوتاهتر مي شود. سطح 1: 4%- زمان تبديل؛ سطح 2: 6%- زمان تبديل؛ سطح 3: 10%- زمان تبديل؛ سطح 4: 14%- زمان تبديل؛ سطح 5: 20%- زمان تبديل
 • منطق دان: کاهش رضايتمندي مستعمره بدليل فاصله از پايتخت را کاهش مي دهد. سطح 1: 4%- کاهش رضايتمندي؛ سطح 2: 6%- کاهش رضايتمندي؛ سطح 3: 10%- کاهش رضايتمندي؛ سطح 4: 14%- کاهش رضايتمندي؛ سطح 5: 20%- کاهش رضايتمندي
 • تاجر حرفه اي: پتانسيل تجاري اين سازه را افزايش مي دهد. سطح 1: 4% پتانسيل تجاري؛ سطح 2: 6% پتانسيل تجاري؛ سطح 3: 10% پتانسيل تجاري؛ سطح 4: 14% پتانسيل تجاري؛ سطح 5: 20% پتانسيل تجاري
 • بازرگان منابع: پاداش به حد مجاز بازار. سطح 1: 10% پاداش؛ سطح 2: 20% پاداش؛ سطح 3: 30% پاداش؛ سطح 4: 40% پاداش؛ سطح 5: 60% پاداش
 • مامور مخفي: به سطوح ضدجاسوسي پاداش مي دهد. سطح 1: 1+ سطح؛ سطح 2: 2+ سطح؛ سطح 3: 3+ سطح؛ سطح 4: 4+ سطح؛ سطح 5: 5+ سطح
 • کارگر امپراطوري: حد مجاز رضايتمندي را افزايش مي دهد. سطح 1: 2+ حد مجاز رضايتمندي؛ سطح 2: 4+ حد مجاز رضايتمندي؛ سطح 3: 6+ حد مجاز رضايتمندي؛ سطح 4: 8+ حد مجاز رضايتمندي؛ سطح 5: 12+ حد مجاز رضايتمندي
 • متخصص مزرعه - به ظرفيت پايه مزرعه پاداش اضافه مي کند: سطح 1: 1000، سطح 2: 2000، سطح 3: 4000، سطح 4: 6000، سطح 5: 10000

مهارتهاي امپراطور:

اين مهارتها فقط در امپراطوري قابل دسترسي مي باشند.

 • ژنرال مقتدر: تجربه بدست آمده همه ژنرالها را افزايش مي دهد. سطح 1: 2% تجربه بدست آمده؛ سطح 2: 4% تجربه بدست آمده؛ سطح 3: 6% تجربه بدست آمده؛ سطح 4: 10% تجربه بدست آمده؛ سطح 5: 15% تجربه بدست آمده
 • فرماندار مقتدر: تجربه بدست آمده همه فرمانداران را افزايش مي دهد. سطح 1: 2% تجربه بدست آمده؛ سطح 2: 4% تجربه بدست آمده؛ سطح 3: 6% تجربه بدست آمده؛ سطح 4: 10% تجربه بدست آمده؛ سطح 5: 15% تجربه بدست آمده
 • محبوب خدا: پاداش به ميزان هداياي معبد. سطح 1: 1%؛ سطح 2: 2%؛ سطح 3: 4%؛ سطح 4: 6%؛ سطح 5: 10%
 • دانشمند غير نظامي: زمان لازم براي تحقيقات معمولي را کاهش مي دهد. سطح 1: 1%-؛ سطح 2: 2%-؛ سطح 3: 4%-؛ سطح 4: 6%-؛ سطح 5: 10%-
 • دانشمند نظامي: زمان لازم براي تحقيقات نظامي را کاهش مي دهد. سطح 1: 1%-؛ سطح 2: 2%-؛ سطح 3: 4%-؛ سطح 4: 6%-؛ سطح 5: 10%-
 • اقتصاددان نظامي: هزينه نگهداري کل ارتش را کاهش مي دهد. سطح 1: 1%- کاهش؛ سطح 2: 2%- کاهش؛ سطح 3: 4%- کاهش؛ سطح 4: 6%- کاهش؛ سطح 5: 10%- کاهش
 • بانکدار: سود بانکي را افزايش مي دهد. سطح 1: 1%؛ سطح 2: 2%؛ سطح 3: 4%؛ سطح 4: 6%؛ سطح 5: 10%
 • کارشناس حمل و نقل: ظرفيت ايستگاههاي کاروان را در همه سازه ها افزايش مي دهد. سطح 1: 5%؛ سطح 2: 10%؛ سطح 3: 15%؛ سطح 4: 20%؛ سطح 5: 30%
 • سازنده غيرنظامي: زمان ساخت و ساز ساختمانهاي اقتصادي را کوتاهتر مي کند. سطح 1: 1%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 2: 2%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 3: 4%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 4: 6%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 5: 10%- زمان ساخت و ساز

  بمنظور دريافت پاداش از مهارت، فرماندار بايد حداقل براي 24 ساعت در موقعيت خود بوده باشد.

 • سازنده نظامي: زمان لازم براي ساخت و ساز ساختمانهاي نظامي را کوتاهتر مي کند. سطح 1: 1%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 2: 2%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 3: 4%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 4: 6%- زمان ساخت و ساز؛ سطح 5: 10%- زمان ساخت و ساز

  بمنظور دريافت پاداش از مهارت، فرماندار بايد حداقل براي 24 ساعت در موقعيت خود بوده باشد.

 • مامور ديده باني - شعاع ديده باني را گسترش مي دهد: سطح 1: 4 مايل امپراطوري، سطح 2: 6 مايل امپراطوري، سطح 3: 10 مايل امپراطوري، سطح 4: 15 مايل امپراطوري، سطح 5: 25 مايل امپراطوري
 • استاد جاسوسي - به تحقيق "جاسوسي" پاداش سطوح مي دهد: سطح 1: 1+ سطح، سطح 2: 2+ سطح، سطح 3: 3+ سطح، سطح 4: 4+ سطح، سطح 5: 5+ سطح