یورشگران  

یک قبیله از بربرها.
یورشگران، چادرنشینانی هستند که با غارت و چپاول متمدن نشینان مواد غذایی و ثروت بدست آورده و زندگی می کنند. آنها بدون وقفه می سوزانند و به کشتار دسته جمعی می پردازند.
یورشگران، ترکیب ارتش متعادلی همراه با انواع واحدهایی که در مقادیر قابل مقایسه ارائه شده اند را دارا می باشند.
جایزه ای که برای شکست اردوگاه یورشگران داده می شود منابع می باشد.