حالت استراحت  

تمام حملات بسوی امپراطوری شما را قدغن می کند.اگر حمله ای به امپراطوری شما فرستاده شده، حتی اگر حالت استراحت را فعال کرده باشید، حمله کامل خواهد شد. حالت استراحت تمام تولیدات منابع، هزینه نگهداری ارتش و رشد جمعیت و همچنین دوره 168 ساعته برای وام پرداختی را تا زمان غیر فعال سازی این حالت متوقف می کند. همچنین دوره سپرده گذاری تا غیر فعال کردن حالت استراحت بطور متناوب انجام می شود. تمام ساخت و سازهای ساختمانها و تحقیقات ادامه خواهند داشت. عضویت پرمیوم در این مدت نیز حساب خواهد شد. حالت استراحت حداقل تا 48 ساعت فعال می باشد. برای استفاده از این سرویس 1700 الماس مورد نیاز است.

* امنیت تعطیلاتی و حالت استراحت، هر دو فقط در صورتی می توانند فعال شوند که شما سربازانی در یک مأموریت نداشته باشید به جز لشکرکشی و حرکت بین سازه ها. لطفاً توجه داشته باشید كه درطول حالت استراحت، هزینه نگهداری ارتش از ماموریت لشکرکشی و حرکت گرفته می شود.

حد حمله  

حدود حمله، حداکثر تعداد واحدهای یک نوع خاص را که می توانند به طور همزمان به قلعه در طی حمله قلعه حمله کنند را تعیین می کنند. حدود حمله به سطح قلعه مورد حمله بستگی دارد و به همین دلیل ممکن است متفاوت باشد.
حدود حمله که در حال حاضر فعال هستند:
- حد حمله پیاده نظام
- حد حمله تخریب
- حد حمله توپخانه

حد حمله تخریب  

حد حمله تخریب، حداکثر تعداد داکثر تعداد موتورهای محاصره در خط حمله را تعیین می کند که می توانند همزمان به یک قلعه خاص در طول حمله قلعه حمله کنند.

هر موتور محاصره از نوع تخریب، تعدادی از جای خالی حد حمله تخریب که برابر با خدمه اجرایی آن است را اشغال می کند.

حد حمله تخریب مساوی با با 3 برابر پادگان پایه قلعه مورد حمله است، به شرح زیر:

سطح 1 قلعه: 150 حد حمله تخریب
سطح 2 قلعه: 300 حد حمله تخریب
سطح 3 قلعه: 600 حد حمله تخریب
سطح 4 قلعه: 1200 حد حمله تخریب
سطح 5 قلعه: 2400 حد حمله تخریب
سطح 6 قلعه: 4800 حد حمله تخریب
سطح 7 قلعه: 9600 حد حمله تخریب
سطح 8 قلعه: 19200 حد حمله تخریب
سطح 9 قلعه: 38400 حد حمله تخریب

حد حمله توپخانه  

حد حمله توپخانه، حداکثر تعداد موتورهای محاصره توپخانه در خط توپخانه را تعیین می کند که می توانند همزمان به یک قلعه خاص در طول حمله قلعه حمله کنند.

حد حمله توپخانه موتورهای محاصره را به ترتیب نزولی و با رتبه بندی حمله در خط توپخانه مهاجم قرار می دهد.

حد حمله توپخانه ثابت است و کاملاً به سطح قلعه مورد حمله بستگی دارد، به شرح زیر:

سطح 1 قلعه: 4 حد حمله توپخانه
سطح 2 قلعه: 8 حد حمله توپخانه
سطح 3 قلعه: 15 حد حمله توپخانه
سطح 4 قلعه: 30 حد حمله توپخانه
سطح 5 قلعه: 60 حد حمله توپخانه
سطح 6 قلعه: 125 حد حمله توپخانه
سطح 7 قلعه: 250 حد حمله توپخانه
سطح 8 قلعه: 500 حد حمله توپخانه
سطح 9 قلعه: 1000 حد حمله توپخانه

حد حمله پیاده نظام  

حد مجاز جمعیت  

حداکثر تعداد جمعیتی که یک ایالت می تواند داشته باشد که به سطوح مجاز خانه ها بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره حد مجاز جمعیت اینجا کلیک کنید.

حد مجاز دسیتیابی جمعیت  

حداکثر جمعیت ممکن در صفحه مزارع ظاهر می شود و حداکثر تعداد جمعیت را نشان می دهد که رشد جمعیت در هر ساعت منفی نیست.

حداکثر ظرفیت منبع  

حداکثر تعداد هر نوع منبع یک ایالت/مستعمره توسط سطح قلعه مشخص می شود که می تواند قبل از اینکه تولید متوقف شود آنها را ذخیره کند. وقتیکه حداکثر ظرفیت و حتی بیش از آن بدست آمد ایالت/مستعمره می تواند آنها را گردآوری کند اما اگر تعداد تولید کمتر از حد مجاز شود و یا یک سطح جدید قلعه ساخته شده و فعال شود ذخیره سازی متوقف می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره حداکثر ظرفیت منبع اینجا کلیک کنید.

حسابگر فناوری  

ماشینی که با وارد کردن سطح کنونی یک ساختمان/تحقیق و سطح معماری/مرکز تحقیقات/آکادمی علوم/مرکز تحقیقات نظامی/آکادمی علوم نظامی مشخص، بمنظور محاسبه قیمت بالاترین سطح در بازی بکار می رود.آن در فناوری درختی قرار دارد.

حسابگر فناوری اتحاد  

ماشینی که بمنظور محاسبه قیمت یک سطح بالاتر بکار می رود. بدین منظور شما باید سطح کنونی یک ساختمان اتحاد/تحقیق اتحاد مشخص و سطح معماری افسر ساخت وساز/سطح مرکز تحقیقات افسر دانش را وارد کنید. آن در فناوری درختی واقع می باشد.

حمله  

1. تعامل نظامی بین دو بازیکن، بین دو ارتش اتحاد یا بین یک بازیکن و شهرهای مستقل خودش. حمله توسط بازیکن دستور داده می شود و می تواند به سه نوع نبرد هدایت شود: محاصره قلعه، نبرد میدانی و غارت. اگر حمله کمتر از 60 دقیقه به پایان برسد، مدافع می تواند دقیقا بعد از دستور حمله آنرا ببیند و اگر زمان ماموریت بیش از یک ساعت باشد، مدافع 60 دقیقه قبل از ضربه خوردن می تواند آنرا ببیند. حمله توسط رهبر یک اتحاد دستور داده می شود و می تواند یا محاصره قلعه بوده و یا نبرد میدانی و اتحاد مدافع می تواند دقیقا بعد از دستور حمله آنرا مشاهده کند، اما فقط بازیکنی که در ساختمان اتحاد تحت حمله قرار دارد می تواند آنرا ببیند. حمله می تواند توسط یک بازیکن به شهرهای مستقل خودش صورت گیرد که می تواند به سه حالت تقسیم بندی شود: حمله برای ضمیمه کردن برای تبدیل به تبعه و برای غارت.

توجه! اگر کمتر از 5 ثانیه به ضربه خوردن باقی مانده باشد، ارتش نمی تواند توسط مهاجم فراخوانده شود.

2. پارامتر واحد، قدرت و خسارت تحمیل شده واحد را تعیین می کند. حمله یک نوع مشخص یک واحد بر اساس طبقه - سبک، سنگین، نخبه افزایش می یابد و همچنین توسط سطوح محدوده حمله و نبرد تن به تن و پرمیوم افزایش داده می شود. واحدهایی که بدون در نظر گرفتن طبقه، بیشترین میزان قدرت حمله را دارند، موتورهای محاصره می باشند.

حمله برای تبدیل کردن به تبعه  

آن سربازان را برای جنگیدن در یک نبرد محاصره قلعه در مقابل دیوارهای قلعه ایالت مستقل و استقرار در قلعه بمنظور ساختن جمعیت خودش با پرداخت منظم خراج به امپراطوری می فرستد.

توجه! برای تشکیل یک ارتش ترکیبی برنده، قبل از ارسال سربازان خود ارتش شهر مستقل را چک کنید.

حمله برای ضمیمه کردن  

با کلیک روی شهر مستقل مربوطه از طریق نقشه سراسری فقط در صورتی که یک سطح خالی متمرکزسازی وجود داشته باشد یک گزینه قابل دسترسی است .آن سربازان را برای جنگیدن در یک نبرد محاصره قلعه در مقابل دیوارهای قلعه شهر مستقل و مستقر در قلعه به منظور پیروزی ایالت و بدست آوردن تمام حقوق آن می فرستد.

توجه! بمنظور تشکیل یک ارتش ترکیبی برنده، جاسوس در شهر مستقل، اطلاعات را به شبیه ساز نبرد در قلعه انتقال داده و شبیه سازیهای مختلفی درست می کند تا نتیجه یک برد را با کمترین خسارت احتمالی در بر بگیرد.

حمله فوری  

انجام نبرد فوری بین یک بازیکن و ایالات مستقل او. این گزینه برای هر یک نبرد 1 الماس نیاز دارد و بدین معنی است که ارتش سریعا به مقصد مورد نظر خود خواهد رسید، می جنگد و بر می گردد. حمله فوری زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد در دسترس نمی باشد.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

حمله قفل شدنی  

این حمله ای است که مانع استفاده مدافعان از گزینه های پرمیومشان مانند حمل و نقل فوری، تحقیقات فوری، ساخت فوری و غیره می شود. اگر معادل طلای ارتش حمله ای حداقل 20% معادل طلای ارزش خالص امتیاز مدافع باشد، مدافع بلافاصله قادر به حمل و نقل منابع و ارتش خود خواهد بود . اگر معادل طلای ارتش حمله ای حداقل 10٪ از معادل طلای ارزش خالص امتیاز مدافع باشد، مدافع قادر نخواهد بود از گزینه های پرمیوم استفاده کند و بیش از یک تحقیق/ساختمان را در یک زمان، در هر سازه اجرا کند. قفل شدن فقط در 30 دقیقه آخر رخ می دهد که حمله قبل از ضربه قابل مشاهده است. در حملات اتحاد، معادل طلای ارتش حمله ای باید حداقل 1٪ از معادل طلای ارزش خالص امتیاز اتحاد دفاعی باشد (ارزش اتحاد ضربدر 1000)، تعداد واحدهای فرستاده شده توسط مهاجم باید حداقل 50000 باشد. قفل شدن فقط در آخرین 30 دقیقه ی قبل از نبرد رخ می دهد و نه در طول تمام دوره زمانی که حمله قابل مشاهده است.

*قفل کردن حملات به امپراطوری اصلی (پایتخت و اایالت های ضمیمه شده) گزینه های پرمیوم را در همه سازه ها قفل می کند. حملات قفل شدنی به سازه های راه دور (مستعمره، ایستگاه تجاری یا ایستگاه نظامی) مانع از استفاده مدافع از گزینه‌های پرمیوم خود در امپراطوری اصلی یا سازه راه دور دیگری از یک نوع دیگر مورد حمله واقع نمی‌شود. به عنوان مثال، قفل کردن حمله ارسال شده به مستعمره، گزینه های پرمیوم را در تمام مستعمرات قفل می کند، اما آنها در امپراطوری اصلی، ایستگاه های تجاری و ایستگاه های نظامی در دسترس خواهند بود.
در طول رویدادهای جهانی، در صورت حمله قفل شدنی به هر سازه، گزینه‌های حملات فوری با الماس و کاهش زمان سفر با آیتم‌ها برای ماموریت‌های ارسال شده علیه رویداد جهانی در دسترس نیست.