ژتون حراج امپراطوری  

ژتون حراج امپراطوری به شما این امکان را می دهد تا یک ژتون امپراطوری بخرید که با آن می توانید یک فرد بزرگ را استخدام کنید و ظاهر، نام، تخصص و 4 استعداد برایش تعیین کنید. سطح تخصص او 30 می باشد. شرایط حراج: برای خرید یک فرد بزرگ قیمت پایه ای وجود دارد؛ در هر دقیقه قیمت با 1700 الماس کاهش می یابد تا به 1700 برسد؛ پیشنهاد بعدی با قیمتی شروع می شود که 25500 الماس بیشتر از آخرین قیمت فروش است؛ وقتی خرید انجام شد ژتون به منوی موجودی می رود. در صورتیکه ژتون در فصل فعلی استفاده نشود به فصل بعدی قلمرو انتقال داده می شود. شما نمی توانید از ژتون خود در اکانت دیگر در قلمرو دیگر استفاده کنید.

ژنرال  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 500000 تا 749999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

ژنرال (پست افراد بزرگ)  

یک مقام قابل دسترس برای همه افراد بزرگ که اکثریت آنرا به دست آورده اند. دو نوع ژنرال وجود دارد - ژنرال دفاعی و ژنرال تهاجمی. فقط یک ژنرال دفاعی در هر ایالت، مستعمره یا ایستگاه نظامی شما می تواند وجود داشته باشد. یک فرد بزرگ می تواند فرماندار و ژنرال دفاعی یک ایالت یا مستعمره باشد، بنابراین نمی تواند در سازه های متفاوت بعنوان فرماندار منصوب شود. از سوی دیگر، هر فرماندار می تواند برای رهبری از سازه دیگر فرستاده شود.
پس از اینکه در میدان نبرد در برابر بازیکنانی که در محدوده X2 قرار دارند یا در مقابل شهرهای مستقل پیروز شوند، ژنرالها امتیاز تجربه بدست آورده و می توانند مهارتهای خاص ژنرال را به دست آورند.

برای اطلاعات بیشتر درباره ژنرالهای دفاعی اینجا و اینجا کلیک کنید.

ژنرال تهاجمی  

یکی از دو نوع پست ژنرال. زمانی که شما ارتش خود را به حمله ای اعزام کردید ژنرال تهاجمی به این مقام منصوب می گردد. هر فرد بزرگی که به سن بلوغ رسیده باشد می تواند به این مقام دست پیدا کند از جمله امپراطور. ژنرال تهاجمی ارتش خود را در ماموریت حمله در برابر بازیکن دیگر یا شهرهای مستقل رهبری می کند و فقط می تواند در یک ماموریت به طور همزمان اعزام شود. به عنوان رهبر ارتش، ژنرال تهاجمی در طول نبرد پاداش های خاصی از مهارتهای خود دریافت خواهد کرد.
هنگامی که ژنرال تهاجمی در محاصره قلعه، نبرد میدانی یا حمله غارت شکست بخورد، 5% احتمال دارد توسط دشمن کشته شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره ژنرال تهاجمی اینجا کلیک کنید.

ژنرال دفاعی  

یکی از دو نوع پست ژنرال. اگر یک سازه ژنرال دفاعی تعیین شده ای دارد، او رهبری ارتش در حال دفاع را بعهده می گیرد و پاداش مهارتها را ازان خود می کند. اگر هیچ ژنرال دفاعی وجود نداشته باشد، نبرد به طور معمول بدون تاثیر پاداش ژنرال انجام می شود. اگر ژنرال در محاصره قلعه، نبرد میدانی یا غارت شکست بخورد 1% احتمال دارد توسط دشمن کشته شود. تمام افراد بزرگ می توانند به این سمت منصوب شوند از جمله امپراطور. ژنرال دفاعی می تواند در هر زمانی از سمت خود برکنار شود.

یک فرد بزرگ می تواند هر دو پست ژنرال دفاعی و ژنرال تهاجمی را داشته باشد. با این حال، زمانی که آنها به ماموریت حمله فرستاده می شوند و در همان زمان حمله ای علیه ایالت/ مستعمره/ ایستگاه نظامی صورت بگیرد آنها در دفاع شرکت نخواهند کرد و در نتیجه، ارتش از مزایای مهارتهای آنها بهره مند نمی شود.
برای اطلاعات بیشتر درباره ژنرال دفاعی اینجا کلیک کنید.

ژنرال مقتدر  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. کسب تجربه برای همه ژنرالها را افزایش می دهد. سطح 1: +2٪ کسب تجربه؛ سطح 2: +4٪ کسب تجربه؛ سطح 3: +6٪ کسب تجربه؛ سطح 4: +10٪ کسب تجربه؛ سطح 5: +15٪ کسب تجربه