فاتحان  

یک قبیله از بربرها.
فاتحان، چادرنشینانی هستند که به سرزمین های خارجی حمله می کنند، جمعیت را تحت سلطه خود در می آورند و یا آنها را قتل عام می کنند و از بقایای پادشاهی تسخیر شده برای ایجاد محل سکونت خود استفاده می کنند.
فاتحان، جهت تصرف قلعه ها و شهرهای دشمن یک ترکیب ارتش خاصی با تعداد کمی سواره نظام و تعداد کثیری از پیاده نظام دارند.
جایزه ای که برای شکست دادن اردوگاه فاتحان داده می شود منابع می باشد.

فرار  

فرار کردن از میدان نبرد بدلیل پایین بودن مقدار روحیه. اگر امتیاز روحیه پایین تر از 50 شود احتمال فرار تدریجی را 2% افزایش می دهد. مستقر شدگان در قلعه نمی توانند فرار کنند چون آنها روحیه ندارند. فرار به معنی شکست حتمی در نبرد و باعث از دست دادن واحد نظامی می باشد - علاوه بر آن 20% سربازان باقی مانده را از دست می دهد. باقیمانده ارتش به ایالتی که آنها از آنجا به ماموریت فرستاده شدند بازگردانده می شوند.

فراری  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. اگر شما در نبرد شکست بخورید احتمال قتل ژنرال مخالف را کاهش می دهد. سطح 1: -5٪ احتمال؛ سطح 2: -10٪ شانس؛ سطح 3: -20٪ احتمال؛ سطح 4: -30٪ احتمال؛ سطح 5: -50٪ احتمال

فرد بزرگ  

نماینده طبقه حاکم امپراطوری شما. هر امپراطوری افراد بزرگ خود را دارد - امپراطور، خانواده امپراطوری و اشراف زادگان. همه افراد بزرگ در کاخ قرار دارند. آنها می توانند نقش فرماندار و ژنرال سازه های شما را داشته باشند و به ارتش امپراطوری و توسعه اقتصادی شما پاداش اعطا کنند. به منظور امضای پیمان صلح سلطنتی شما می توانید آنها را به خارج فرستاده و به ازدواج با اعضای خانواده امپراطوری بازیکن دیگر در بیاورید. اگر شما از اشراف زاده ای راضی نیستید می توانید او را تبعید کنید. امپراطور/ملکه نمی تواند تبعید شود.

فرماندار  

یک مقام قابل دسترس برای همه افراد بزرگ که اکثریت آنرا به دست آورده اند. آنها می توانند به سمت فرماندار ایالت، مستعمره یا یک ایستگاه تجاری منصوب شوند. هر فرد بزرگ می تواند در یک زمان فقط فرماندار یک سازه باشد. به طور پیش فرض امپراطور، فرماندار پایتخت است و نمی تواند در جای دیگر حکومت کند.
فرمانداران امتیاز تجربه دریافت می کنند و می توانند مهارتهای متفاوتی بدست آورند که پاداشهای خاصی به آنها می دهند.

برای اطلاعات بیشتر درباره فرمانداران اینجا کلیک کنید.

فرماندار مقتدر  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. کسب تجربه برای همه فرمانداران را افزایش می دهد. سطح 1: +2٪ کسب تجربه؛ سطح 2: +4٪ کسب تجربه؛ سطح 3: +6٪ کسب تجربه؛ سطح 4: +10٪ کسب تجربه؛ سطح 5: +15٪ کسب تجربه

فرمانده سواره نظام  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. قدرت حمله تمام واحدهای سواره نظام را افزایش می دهد. سطح 1: 2% قدرت حمله؛ سطح 2: 4% قدرت حمله؛ سطح 3: 6% قدرت حمله؛ سطح 4: 10% قدرت حمله؛ سطح 5: 15% قدرت حمله

فرمانده پیاده نظام  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. قدرت حمله تمام واحدهای نیزه داران و شمشیرزنان را افزایش می دهد. سطح 1: 2% قدرت حمله؛ سطح 2: 4% قدرت حمله؛ سطح 3: 6% قدرت حمله؛ سطح 4: 10% قدرت حمله؛ سطح 5: 15% قدرت حمله

فرمانده کماندار  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. قدرت حمله تمام واحدهای کماندار را افزایش می دهد. سطح 1: 2% قدرت حمله؛ سطح 2: 4% قدرت حمله؛ سطح 3: 6% قدرت حمله؛ سطح 4: 10% قدرت حمله؛ سطح 5: 15% قدرت حمله

فرمانروا  

مالک یک امپراطوری مشخص، قلمروها و مستعمرات اصلی امپراطوری.

فصل  

دوره زمانی بین شروع یک قلمرو و پایان آن. دوره زمانی که تمام امپراطوریهای فردی و ساختمانهای اتحاد از نظر اقتصادی و نظامی پیشرفت می کنند و روی نقشه سراسری گسترش می یابند. فصل در تاریخ ثابت از قبل تعیین شده توسط مدیریت اجرایی امپراطوران آنلاین به اتمام می رسد.

برای اطلاعات بیشتر درباره پایان یک فصل اینجا کلیک کنید.

فناوری درختی  

ابزار کمکی که تمام نیازمندیها برای سطحهای همه ساختمانها و تحقیقات و تمام واحدهای ارتش را نمایش می دهد.آن در پایین منو زیر نقشه روستا واقع شده است.