! 10-timmars produktion  

Motta resurser för en gångs skull. Mottagandet är lika med din 10-timmars produktion. Den kan tas emot per varje period av 12 timmar. En viktig omständighet är att guldet som man får, beräknas automatiskt baserad på skattesatserna, som gör provinsernas/koloniernas lyckobalanser inte lägre än -5. Följaktligen ändras 10-timmars guldmängden inte, om man bestämmer andra skattesatser. När man tar 10-timmarsproduktionen ppåverkar detta inte det nuvarande Lyckovärde.

Administratör  

Den symboliska närvaron av adminsitartionen av Imperia Online som uppträder som ett systemmeddelande. Administratörens alla meddelanden innehåller officiella annonser på uppdrag av Imperia Online i samband med förestående evenemang, nyheter eller framgångsrikt köpta diamanter. De kommer fram i ett orange kuvert och bevaras i fliken System i menyn Meddelanden med etikett Administratör.

OBS! Förväxla inte de verkliga systemmeddelanden från en administratör med slumpmässiga illvilliga meddelanden, skickade av en spelare med ett liknande namn som administratör, gamemaster, admin, administration, Imperia Online, etc., som du kan få i ett grönt kuvert och som bevaras i Personliga meddelanden med målet att få personlig information som lösenord eller visleda spelarna att skicka tvivelaktiga sms för icke-existerande diamanter. Lägg märke till att Imperia Online aldrig kommer att be dig om personliga uppgifter, inte heller leda propaganda för diamantköp via Personliga meddelanden.

Imperia Online Team rekommenderar dig att omedelbart rapportera sådana meddelanden och engagerar sig i att permanent spärra de illvilliga användarna som är ansvariga för dem.

Alliansadministration  

Varje nivå tillåter etableringen av två Samlingspunkter om allianspoängen uppgår till minst 5 000 000. Alliansadministrationen bestämmer också resursmängden som medlemmarna får donera. En donations procentsats varierar mellan 5% av spelarens netto poäng i guld motsvarighet vid nivå 1 till 33% vid nivå 15.
Alliansadministration av nivå 1 tillåter etableringen av 2 samlingspunkter och utnämningen av 1 befälsvarare i alliansen. Varje nästa nivå alliansadministration tillåter etableringen av ytterligare 2 samlingspunker och utnämningen av ytterligare 1 befälshavare i alliansen. Högsta nivå - 15.

Alliansannonser  

Ett meddelande som har skickats till alla allians medlemmar. Annonserna är en exklusiv rätt av ledarna och officerarna. De kommer fram i ett violett kuvert och bevaras i fliken Annonser i menyn Meddelanden. De visas upp kronologiskt - de äldsta meddelandena står nederst på fönstret och de nyaste - högst upp.

Alliansbesittning  

Ett samlingsbegrepp för alla punkter eller zoner på Världskartan, som en allians tar kontroll över. Alliansbesittningar är slotten och samlingspunkterna.

Alliansens teknikräknare  

Modulen, där du kan ange den nuvarande nivån av alliansbyggnaden / alliansforskningen och en nivå Arkitektur avByggnads-och utvecklingsministern / en nivå Universitetet av Forsknings-och vetenskapsministern för att kunna beräkna priset av en högre nivå. Den befinner sig i Teknikträdet.

Alliansmeddelande  

Ett meddelande som kan relatera till alla aspekter i allianssammanhang – inbjudningar till allians, meddelanden som informerar om förändringar i alliansrelationerna eller i alliansskatten, alliansstridsrapport, allians arméns förflyttning, alliansdonationer, bonusar till inflytandeomfång , val av ledare och anmälan om gratis krig. Alliansmeddelandena kommer fram i ett blått kuvert och bevaras i undermenyn System i menyn Meddelanden med etikett Allians.

Allianspoäng  

Den totala summan av alla medlemmarnas individuella nettopoäng.

Alliansvärde  

Alliansens nuvarande nettopoängsvärde, d.v.s det motsvarande värdet i guld, som har investerats i all alliansegendom: forskningar, byggnader och arméer /1000.

Andra meddelanden  

Ett meddelande som ger funktionell information om resultaten av de nyligen gjorda handlingarna, dagens rutina evenemang eller varnar spelaren för kommande förfallodatum, början eller slutet på restriktionsperioder eller andra systemdetaljer, som varje spelare borde få besked om. De funktionella meddelandena får man alltid i ett gult kuvert, men vart och ett av dem har ett olikt etikett i fliken System i menyn Meddelanden som följer:
- Armémobilisering – ett meddelande, som informerar om de automatiskt mobiliserade soldatgrupperna i utbildning.
- Festivaler – ett meddelande, som informerar om ett aktiverat abonnemang för en gradvis festival betalad med diamanter och antalet diamanter som har tagits automatiskt för tjänsten.
- Tillväxt – ett meddelande, som informerar om en framgångsrikt annekterad provins, koloni, handlingsplats eller ett fort; när man har förvandlat en koloni till en vasall eller har förstört en koloni , ett fort eller en handlingsplats.
- Premium – ett meddelande, som förvarnar om att Premium har aktiverats eller löpt ut.
- Återvända arméer - ett meddelande, som innehåller information om armén som har återvänt efter ett uppdrag.
- Det fina folket - ett meddelande om misslyckat spionage av en dynastisk släkting; nyfödda fina människor; död av fina människor; förslag om aristokrater osv.
- Gåvor - ett meddelande, som informerar om en gåva man har fått under Gåvornas session eller automatiskt öppna gåvor.

Animationer i byn  

Minimänniskor, som rör på sig. De åskådliggör vardagen av [247]provinsen]s befolkning - promenader, arbete och underhållningar på Bykartan. Animationerna kan aktiveras eller deaktiveras från menyn Insällningar.

Animationer på världskartan  

Åskådliggörande av trupperna på resande fot, det gäller både dina egna uppdrag och de inkommande fiendeattackernaVärldskartan, om du på förhand har aktiverat Världskartans animationerna i menyn Inställningar.

Användarnamn  

Namnet som spelaren registreras med och som automatiskt blir namnet på hans Imperium. Registreringen av användarnamn i en värld av Imperia Online förbehåller du dig rätten att använda samma användarnamn i alla världar.

Arbetsplatser  

Antalet undersåtar som kan rekryteras i en gruva.

Arkitektur  

En Forskning, som påverkar byggtiden och byggpriset av alla byggnader. Den minskar tiden med 0,30 gånger från den grundläggande tiden och priset med 0,02 gånger. Nivå 25 tillåter att man bygger Världens 16 underverk.

Armédonation  

Militära enheter som har givits till alliansen av dess medlemmar och skickats till en Samlingsplats eller ett Alliansslott via Världskartan. Arméerna blir alliansägendom vid den tidpunkt de har lastats av och nettopoängen som har intjänats från rekryteringen tas bort från donatorens nuvarande nettopoäng och adderas till alliansens värde. När de har donerats, kan arméern inte återkallas.

För mer information om alliansarmén, klicka här.

Arméns kassaskåp  

Skicka armén på långdistans uppdrag till ett övergivet imperium (rekommenderas), till en egen koloni långt bort (rekommenderas) eller till en aktiv spelares Imperium under den tid du planerar vara offline. Syftet är att rädda din armé från oönskade fientliga attacker medan du är borta. Innan du lämnar Imperiet för en välförtjänad vila, skicka din armé att resa under den exakta tiden du tänker vara offline och kalkylera både restiden för tur och retur, så att du inte behöver spendera extra guld för underhållet av armén på uppdrag. Om du har en stor resursmängd i ditt Imperium och kan inte spendera den på en gång och inte heller vill riskera att lämna resurserna oskyddade och är säker på att det inte finns någon med armé som kan besegra din, samla då alla resurser i huvudstaden och lämna din armé där.
I Imperia Online finns också ett alternativ som kallas för Kringgående manöver som gör det möjligt för dig att skicka din armé för tiden du önskar utan att behöva välja ett bestämt mål.

Avatar  

En bild, som spelaren använder för att de andra spelarna skulle kunna igenkänna honom/henne lättare. Den befinner sig i profilen. Kränkande avatarer kan rapporteras av andra spelare (minst 3 spelare) och bestraffas av administrationen. En användare som har bestraffats på grund av en kränkande avatar får inte ladda upp en ny avatar under de nästa 24 timmarna, om han/hon bestraffas för andra gången - under de nästa 168 timmarna och för tredje gången - under ett år. Som kränkande avatarer anses vara följande fall- pornografi, nakenhet, rasism, fascism, hakkors och andra bilder, som skulle kunna kränka någon annan användare.

Bankränta  

Procenten extra guld som spelaren får, när han sätter in guldbanken. Räntan ökar från nivåerna för Insättning. Den högsta räntan för kortsiktiga insättningar är 10 % och för långsiktiga - 20 %.

Befolkningsförluster  

Förluster per timme av befolkning på grund av otilräckligt med gårdskapacitet.

Bestraffad spelare  

En användare som tillfälligt har förlorat åtkomsten till sitt konto på grund av att ha exploaterat buggar eller brutit mot reglerna. Bestraffningen kan vara i 24 timmar, 48 timmar, 168 timmar, 720 timmar eller ett helt år. De bestraffade spelarna åtföljs av en ikon med ett rött X och kan attackeras.

Blockerad användare  

En användare, som är föremål för en tillfällig granskning av speladminastrationen eller en användare som har förlorat alla sina rättigheter till det motsvarande kontot för en obestämd period på grund av att ha exploaterat buggar eller brutit mot reglerna. Spärrade spelare åtföljs av en ikon, som visar en kedja med svart boll och kan inte attackeras av andra spelare.

Bokmärke  

En genväg för åtkomst till ett visst objekt på Världskartan. Ett objekt kan bokmärkas genom att vänsterklicka på det och välja den sista ikonen av menyn. Alla bokmärkta objekt är tillgängliga från menyn Bokmärken, som ligger i nedersta vänstra hörnet av huvudskärmen. Spelarna kan bokmärka upp till 20 objekt. De allierade kan dela bokmärken med varandra, så de får åtkomst till flera än 20 bokmärkta objekt.

Byggnad  

Ett paraplybegrepp för alla konstruktioner i "Det fina folket", vars fullständiga utveckling är indelad i olika nivåer. Varje nivå ökar byggnadens kapacitet eller förstärker dess effekt. De flesta av dem är lokala förutom de två Universiteten och de två Vetenskapsakademierna och byggnaden av Underverken som påverkar hela Imperiet. Ju flera nivåer en byggnad har, desto mer utvecklad dess anses vara. Alla byggnaderna på en besittnings är synliga på Världskartan. Med en klick på någon byggnad öppnar man ett informationsfönster om utvecklingen av respektive byggnad eller ger direkt tillgång till byggnadens inre. Byggnaderna konstrueras på Stadshuset.

Byråkrati  

En forskning, som förser härskaren med sakkunskaper för att öka de annekterade provinsernas effiktivitet. Varje nivå ger +5%. Effiktiviteten kan inte överskrida 100%. Utan Byråkratins effekt är varje ytterligare annekterade provins med 10% mindre effektiv än den föregående (utan att beräkna Byråkratins modifierare av cirklarna provinser ). Den elfte [[247annekterade provins] har effiktivitet 0% och varje ytterligare har motsvarande produktionminus.

Centralisering  

En forskning, som förser härskaren med sakkunskaper för att expandera Imperiet med nya annekterade områden. Varje nivå ger tillgång till 1 annekterad provins och 1 vassaler.

Den sista spionrapporten  

Den är tillgängligt i Spionage-fönstret och representerar provinsens/kolonins/den oberoende stadens/fortets tillstånd från den tidpunkt då den spejades. Därför förser den sista spionrapporten inte med någon aktuell information.

Den totala genomsnittslyckan  

En migrationsgrupps genomsnittslycka, beräknad genom att addera de individuella värdena av genomsnittslyckan och dela resultatet med antalet Imperier, som är en del av gruppen.

Diamanter  

En speciell resurs i "Fina folket", som man har köpt med riktiga pengar eller som man har fått gratis. Diamanterna kan användas för olika extra tillbehör och anskaffningar i spelet. De kan vara antingen köpta, förvärvade och provisoriska.

För mer information om diamanterna, klicka här.

Distansattack  

En forskning som uppgraderar attacken av alla skytteenheter (med undantag av belägringsvapen), då den högsta nivån som räknas är 50 (den totala summan av enskilda och allians nivåer).

Effektivitet  

Mäter om de annekterade provinserna eller kolonin producerar to med sin fullständiga kapacitet. Varje ytterligare annekterad provins är 10% ineffektivare , jämfört med den föregående. Detta betyder att den tillverkar 10% färre resurser. För att alla provinser kan utnyttjas med sin fullständiga kapacitet, behövs det att man forskar Byråkrati. Varje nivå Byråkrati ökar produktionens effektivitet med 5 % utan att överskrida 100%. Å andra sidan har den första huvudkolonin 90% effektivitet och varje koloni efter den är 10% ineffektivare genom att man också lägger till procentsatsen hälften av straffet på grund av avlägsenhet. Forskningen Kolonial byråkrati ökar produktionens effektivitet med 5 % utan att överskrida 100%. Det möjliga avståndet från ditt Imperium till kolonin är begränsat av de utforskade nivåerna Kolonial byråkrati .

Ekonomisk byggnad  

Ett samlingsbegrepp för alla byggnader som påverkar Imperiets ekonomiska aspekt.

Ekonomisk forskning  

Ett samlingsbegrepp för alla forskningar som påverkarImperiets ekonomiska aspekt.

En annekterad provins  

En provins, en del av Imperiets karta, som spelaren har alla rättigheter till - konstruktion, produktion, skatt, rekrytering av militära enheter, att skicka attacker etc. För att den annekteras, behövs det en ledig nivå Centralisering. Det finns två typer annekterade provinser- en från oberoende städer och en från tomma terränger. De annekterade oberoende städerna bevarar sina förhandsinställda byggnader och befolkning. Arméerna som är närvarande vid Fästningsbelägringen försvinner tillsammans med de tillgängliga resurserna. Du kan både annektera [272]terränger] och oberoende städerfredligt. Om du vill, kan du också attackera och annektera en oberoende stad men då minskar alla byggnader med 1 nivå. Vasallanekteringen är också möjlig.

För mer information om de annekterade provinserna, klicka här ochhär.

En liten festival  

Lyckomodifierare med en engångs- eller gradvis positiv lokal eller global effekt på det aktuella lokala Lyckovärdet. Den organiseras på Stora torget och betalas med guld, dess pris uppgår till20% av provinsens befolkning, men om du påbörjar små festivaler i alla provinser kommer du att betala hälften av priset. En liten festivalen har en grundläggande effekt +1 Lycka som ökar med 1 för varje nivå av Stora torget. Endast en liten festival får ordnas per 24 timmar.

En oberoende stad  

En oberoende besittning från spelarens exklusiva zon eller från Världskartan som kan erövras på två sätt: genom att förvandlas till vasall eller annekteras. Tills de är oberoende, kan de plundras ett obegränsat antal gånger. De oberoende städerna delas upp i tio nivåer enligt sin utveckling och armé och de första fyra befinner sig inom den exklusiva zonen.

För mer information om de oberoende städerna, klicka här,här och här.

En spelare med yttrandeförbud  

En användare som tillfälligt har förlorat rätten till att skicka privata meddelanden och publicera profilkommentarer på grund av att ha skickat ett eller några meddelanden, innehållande förolämpningar, som har rapporterats av de respektive mottagarna. En spelare kan bestraffas med yttrandeförbud i 24 timmar (för det första kränkande meddelandet/den första kränkande kommentaren), 168 timmar (för det andra kränkande meddelandet/den andra kränkande kommentaren) och ett helt år (för det tredje kränkande meddelandet/den tredje kränkande kommentaren). Användarna som har yttrandeförbud markeras med en ikon "tyst" på Världskartan eller i menyn Rangordning.

En stor festival  

Lyckomodifierare med en engångseffekt eller gradvis effekt på det aktuella lokala Lyckovärdet. Den arrangeras från Stora torget. Varje stor festival betalas med en fixerad summa av 340 diamanter. En massfestival kan organiseras i alla provinser och dess totala pris är lägre. Den grundläggande effekten är +2 Lycka och ökar med 2 med varje nivå av Stora torget. Man kan bara arrangera en stor festival per 24 timmar.

En vanlig terräng  

Koloniterräng utan bonusar. Den garanterar inga speciella förmåner för sin grundare men eftersom attackerna utanför omfång x5 är förbjudna, och dessa utanför omfång x2 förorsakar spelaren förluster av moralen,hedern och parametern attack (genom att följa reglerna av varje vanlig attack), förser härskaren med relativ lugn och ru.

Engångslyckomodifierare  

En faktor med en positiv eller negativ effekt på Lyckan, tillämpas en gång, adderas eller subtraheras med det aktuella Lyckovärdet bara en gång.

För att se hela listan över de dagliga lyckomodifierarna, klicka här.

Enhetsuppdatering  

Förvandla en lägre klass enheter till en högre klass enheter av samma typ, om du har de nödvändiga nivåerna forskningar. Du kan uppgradera lätta och/ellertunga enheter till elitenheter av samma typ i fjärde fliken av varje kasern. Du behöver ingen befolkning för detta. Uppgraderingspriset är skillnaden mellan totalpriset av den högre klassen enheter och totalpriset av den lägre klassen enheter. Utbildningstiden är tiden av den högre klassen enheter. Belägringsvapnen kan inte uppgraderas. Om du förfogar över tillräckligt med resurser kan du uppgradera alla lediga grupper på en gång, men glöm inte att de ändå kommer att ställas i kön.

Festival  

Underhållning för befolkningen så att provinserna kan ha högre nivåer Lycka. Festivalerna, stor och liten kan ordnas en gång per varje period om 24 timmar.

Festivaler med gradvis effekt  

Att aktivera en festival, antingen en stor eller en liten, med gradvis effekt betyder att festivaleffekten på Lyckan delas upp under en 24-timmars period.

Fixerad kommission  

Kommission för att publicera ett erbjudande, som dras när man publicerar det. Den grundläggande handelskommissionen är 10%. Den kan reduceras, om spelaren är Utvecklingsminister eller vid erövringen av en [276]speciell resurs] Kryddor.

Fortifikation  

En forskning med effekt på Fästningarna. Den gör Fästningsväggarna mer motståndskraftiga mot fientliga räder. Varje nivå ökar Fästningens livspoäng med 10%.

Forum  

Den officiella webbplatsen av Imperia Online för online diskussioner, där spelare kan samtala med varandra genom att publicera meddelanden om olika ämnen. De kan dela med sig strategier, förklara oklarheter, rapportera buggar etc. För större språkgemenskaper erbjuder Imperia Online separata forum som administreras av en Kundtjänst Manager och några Globala moderatorer. För de mindre språkgemenskaperna finns underavdelningar i det internationella forumet.

Förvda diamanter  

Diamanter som du fått på ett annat sätt än att köpa dem genom någon av de betalningsmetoder som listats i fliken "Få diamanter" i Premiummenyn. Förvärvade diamanter kan användas för alla betalda extratillbehör och funktioner i spelet. De kan inte doneras i alliansskattkammaren och kan inte heller överföras mellan olika världar inom ditt globala konto.

Förvärvade diamanter är:

- diamanter som du har tjänat från Lathunden;
- diamanter som du fått från Lyckohjulet;
- diamanter som du tar ut från alliansskattkammaren.

Gårdar  

Byggnaden, som försöjer provinsens befolkning genom att förser den med goods för normala levnadsvillkor. Bristen på gårdar leder till befolkningsförluster varje timme. Varje ytterligare nivå reducerar befolkningsförlusterna i provinsen om folkmängden i provinsen är större än den nuvarande gårdkapaciteten med flera än 10 000 bybor. Ju större skillnaden mellan folkmängden och gårdkapaciteten är , desto större befolkningsförluster kommer att finnas.

OBS! Det finns några relativt särskilda fall, när genom att man bygger upp nästa nivå Gårdar leder detta faktiskt inte till reducering av befolkningsförlusterna. Befolkningsförlusterna delas in i några få skeden, som bestäms av skillnaden mellan folkmängden och gårdkapaciteten. Att gå över till nästa skedet med mindre förluster kräver då och då mer än 1 nivå Gårdar.

Exempel: Om skillnaden mellan folkmängden och gårdkapaciteten , är 18 000, då kommer förlusterna att ingå i andra skedet (från 10 000 till 20 000 skillnad mellan folkmängden och gårdkapaciteten ]) där du förlorar 10 bybor per timme. I så fall skulle en nivå Gårdar inte kunna öka gårdkapaciteten så mycket så att skillnaden mellan folkmängden och gårdkapaciteten kan falla under 10 000 och således förlusterna – under 10 per timme.

Gårdskapacitet  

Antalet undersåtar som en provins kan försörja utan befolkningsförluster varje timme. Gårdarna behövs för befolkningens välbefinnande. Varje nivå gårdar har en bestämd kapacitet. Ju lägre gårdskapaciteten är, jämfört med befolkningsmängden, desto större kommer att vara förlusterna, eftersomgårdarna kommer inte att vara nog för att försörja hela befolkningen.

General (en fin människas befattning)  

En befattning, som är tillgänglig till alla Fina människor som har nått myndighetsålder. Det finns två slags generaler - försvarstabsgeneraler och generaler i attack. Man kan bara utse en försvarstabsgeneral i en provins, koloni eller i ett fort. En Fin människa kan samtidigt vara guvernör och försvarstabensgeneral men bara av en och samma provins eller koloni, d.v.s att hon inte kan utses till guvernör och general i försvar för olika besittningar samtidigt. Å andra sidan kan varje guvernör skickas iväg för att föra strider från någon som helst besittning.
När generalerna besegrar i strider mot spelare som är inom omfånget x2 eller mot oberoende städer samlar generalerna erfarenhetspoäng och kan förvärva speciella generalsfärdigheter.

För mer information om de defensiva generalerna, klicka här och här.

Genomsnittslycka  

Lyckovärdet, giltigt för hela Imperiet och bestämt av folkmängden och det lokala nuvarande Lyckovärdet.
1:a provinsens befolkning x 1:a provinsens Lycka + 2:a provinsens befolkning x 2:a provinsens Lycka (etc., om det finns flera provinser) / hela Imperiets befolkning = genomsnittsnivån av Imperiets lycka

Global effekt  

En effekt på hela Imperiet.

Globalt konto  

Att använda samma användarnamn, samma e-postadress du anger vid registreringen och lösenord i alla världar av Imperia Online betyder att man för evigt förbehåller sitt användarnamn och sin e-postadressen efter den första registreringen. Om en spelare redan har ett konto och skulle vilja registrera sig i en ny värld med samma inloggningsuppgifter, borde han/hon klicka på "Har du redan ett konto? " i registreringsformuläret. Om lösenordet har ändrats, påverkar detta alla registrerade konton kopplade till det globala kontot.

Gruva  

Samlingsbegrepp för byggnader där resurserna produceras.

Handel  

En forskning som ökar handelspotentialen på alla besittningar. Varje nivå ger en 2% ökning. Handeln minskar också forskningstiden för Marknadsförhållanden, Handelslogistik och Handelsadministration.

Handelskommission  

Försäljningskommission, som bara dras när erbjudandet har utsålts. Den grundläggande handelskommissionen är 20%, men den kan minskas med 2% per nivå Handelsförhållanden..


Handledning  

Den officiella rådgivaren i Imperia Online för varje spelares första steg. Den hjälper till den kommande härskaren att orientera sig i interfacet och i spelets grundläggande mekanik och förser dessutom spelaren med generösa belöningar. Handledningen är inte närvarande för alltid och steget för att flytta in din armé i garnisonen är det sista. När man har fullbordat handledningen, försvinner rådgivarens ikon och spelaren måste fortsätta spela ensam. Om man läser ut spelets officiella handbok Hur spelar man? (i nedre vänstra hörnet av menyn) kommer detta att hjälpa till en att bli en verklig expert på spelet och spela med självförtroende.

Hemlös befolkning  

Hemlös befolkning som samlas när befolkningsgränsen redan har nåtts. Befolkningsgränsen betsäms av den nuvarande nivån Hus. Den hemlösa befolkningens tillväxt är 2 gånger lägre. Den kan rekryteras i armén, men inte i gruvorna så dentillverkar inga resurser. För att använda den, behöver du bygga upp nivåer Hus.

Hög skattesats  

Den femteskattenivån. 250 guld per 100 undersåtar per timme. Den tar ifrån 50 Lycka per varje period om 24 timmar.

Hur spelar man?  

Den officiella handledningen av Imperia Online . Den innehåller all detaljerad information, som en spelare kunde behöva. Informationen är organiserad i moduler och ämnen.

Hus  

Bygganderna som de civila undersåtarna bor i. Dess nivåer ökar provinsens befolkningsgräns.

Huvudstad  

Första och huvudprovinsen, som en spelare har. Huvudstaden har bonus till gårdarnas effekt, så att det är mycket lättare att man upprätthåller en positiv nettopoängstillväxt där. Den använder också sig av 10% bonus till produktionen av alla resurser, 20 bonuspoäng till Lyckogränsen, 20 bonuspoäng Lycka varje dag , 20% livspoäng i försvar till alla militära enheter, 30% bonus till Fästningens livspoäng och +10 moralpoäng i försvar. Det är platsen, där guldet ackumuleras och den enda platsen man kan beställa forskningar ifrån.

Icke-militär enhet  

Ett samlingsbegrepp för alla enheter som har rekryterats i kasernerna, har rekryteringspris, utbildnings tid, underhåll per timme och hastighet och kan förstöras av armén, men de deltar egentligen inte i striden på något sätt och tillfogar inga skador som de militära enheterna. De icke-militära enheterna är rekognoscerings och transportenheter.

Ignorerad användare  

En spelare,som inte kan skicka [[3723ivata meddelanden] till spelaren, som han/hon har ignorerats. De ignorerade spelarna kan ses i menyn Inställningar >> Lista över de ignorerade.

Imperium  

1.Härskarens alla besittningar.

2. Ett förkortat begrepp för Huvudimperiet - de erövrade områdena inom eller i närheten av spelarens exklusiva zon.

Inkomst  

Det, som Imperiet tjänar genom produktion, skatt, räntor, plundringar, Skövlingar etc.

Kartografi  

En forskning, som påverkar arméns hastighet. Den minskar restiden, men t.o.m på den högsta nivån, kan uppdragstiden inte vara kortare än 2.5 minuter.

Kejserlig handlare  

Marknadsplatsalternativet som möjliggör att man omedelbart säljer trä, järn och sten mot guld för 850 diamanter kommission. Den kejserliga handelsmannens kapacitet är global som innebär att om du har 10 provinser och var och en av dem har 1 miljon Marknadsplatsens kapacitet, skulle du kunna sälja 10 miljoner på en gång från en provins. Den kejserliga handelsmannens kapacitet är också separat, som innebär att om din Marknadsplatsens kapacitet är 20 000 och du har publicerat ett erbjudande för 10 000 resurs skulle du kunna sälja 20 000 genom Den kejserliga handelsmannen istället för 10 000. Alternativet är otillgängligt, när Imperiet är under fiende attack*.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Kejserlig transport  

Att flytta resurser mellan annekterade provinser inom Imperiets gränser (spelarens exklusiva zon). Det utförs via Transportstationen. Mängden av transporterade resurser beror på kapaciteten av Transportstationen i utgångsprovinsen.När Transportstationens högsta nivå har uppnåtts kan du transportera alla tillgängliga resurser på en gång. Bara trä, järn och sten kan transporteras; guld ackumuleras bara i huvudstaden och kan inte flyttas därifrån. I fredliga tider kan den kejserliga transporten utföras omedelbart, men under attack* varar den 2.5 minuter mellan angränsande provinser och 2.5 minuter adderas för varje ytterligare provins efter avstånd.

*Följande undantag gäller: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

 

Ett alternativ som förser med extra platser för resursinvestering. Det finns köer för byggnader, forskningar ocharmé.

Kö för armé  

Att lägga till utbildningsgrupper i kön om det inte längre finns lediga platser i kasernerna men om det finns lediga grupper som nivån Militär doktrin tillåter. Grupperna i kön utbildas efter varandra. Om du har tillräckligt med resurser och befolkning, kan du rekrytera och/eller förbättra alla andra lediga grupper på en gång, men glöm inte att de kommer att ställa sig i kön. Den första gruppen i kön i en provins och i en kasern kan utbildas omedelbart mot diamanter. Varje grupp under 6 timmar kvarstående tid kräver 170 diamant. En grupps omedelbara utbildning innebär att utbildningstiden av de andra grupperna i väntekön, kommer att omräknas.

OBS!: Kön för arméer är inte möjligt när Imperiet är under attack*.

*Följande undantag gäller: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Kö för byggnader  

Spelarna kan beställa upp till 4 byggnader i en väntekö (de ekonomiska och de militära står i separata vänteköer), som ställer sig automatiskt efter varandra i kön. Alla byggnader i kön, förutom den första, står i vänteläge - deras timers är statiska och dess tid kommer att börja löpa så fort som de blir den första byggnaden i kön. En byggnad som är i vänteläge, kan flyttas upp till förstaplatsen i kön. Framstegen av den flyttade byggnaden nollställs inte, utan bara pauseras. Varje [[295byggnad] under konstruktion kan avbeställas, som ger tillbaka 50% av de investerade resurserna. Det kan beställas fler än en nivå av en och samma byggnad, men bara den sista nivån kan avbeställas. Varje byggnad med kvarstående tid kortare än 12 timmar, kan fullbordas omedelbart för diamanter.

OBS! Både väntekön för byggnader och avbeställning av en byggnad är otillgängliga när Imperiet är under attack*. Alternativet att förflytta byggnader är tillgängliga för konton av nivå 7 eller högre.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en markant skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Kö för forskningar  

Spelarna kan beställa upp till 4 forskningar(4 ekonomiska och [4 [300]militära]), i en väntekö och de kommer att automatisk genomföras den ena efter den andra. Alla forskningar i kön, förutom den första, står i vänteläge - deras timers är statiska och dess tid kommer att börja löpa så fort som de blir den första forskningen i kön. En forskning som är i vänteläge, kan flyttas upp till förstaplatsen i kön. Framstaget av den flyttade forskningen nollställs inte, utan bara pauseras. Varje [[296forskning] under konstruktion kan avbeställas, som ger tillbaka 50% av de investerade resurserna. Det kan beställas fler än en nivå av en och samma forskning, men bara den sista nivån kan avbeställas. Varje forskning med kvarstående tid kortare än 3 timmar, kan fullbordas omedelbart för diamanter.

OBS! Både väntekön för forskningar och avbeställning av forskningar är otillgängliga när Imperiet är under attack*. Alternativet att förflytta forskningar är tillgängligt för konton av nivå 7 eller högre.
.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en markant skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Koloni  

Ett av sätten för Imperiets territoriella expansion på Världskartan.
Kolonierna i "Det fina folket" har de annekterade provinsernas grundläggande struktur. De harbefolkning, som växer. De flesta ekonomiska och militära byggnader, fästning och fästningsanläggningar. Du kan rekrytera och förlägga armé, tillverka och transportera resurser. I kolonierna spelar Lyckan också en stor roll.
- Den största modifieraren med en negativ effekt på kolonins Lycka är dess avlägsenhet från Imperiet - ju större avlägsenheten är, desto större kommer att vara dagens Lyckoförluster.
- Den största fördelen för kolonierna är terrängerna på en speciell resurs, som ger olika bonusar till hela Imperiet.

För mer information om kolonierna, klicka här.

Kolonialförvaltning  

En byggnad som endast finns i kolonierna. Varje nivå minskar Lyckoförlusterna på grund av avlägsenhet från Imperiet med 4 poäng.

Kolonialism  

En forskning, som förser härskaren med sakkunskaper för att utvidga Imperiet genom att kolonisera nya områden. Varje nivå ger tillgång till grundandet av en koloni.

Kolonins terräng  

En besämd plats' beskaffenhet på Världskartan där en koloni kan grundas.Kolonins terrängerna kan vara lediga punkter på kartan med modifierare beroende på terrängtypen eller terränger på en speciell resurssom ger global bonus.

Kolonisation  

Grundande av en koloniVärldskartan.

För mer information om kolonisering, klicka här.

Kolonisatörer  

Undersåtarna som har skickats från en annekterad provins eller från en annankoloni till en bestämd plats på Världskartan och har de nödvändiga resurserna med sig för att grunda den. De bygger upp de första byggnaderna i kolonin och är dess första befolkning..

Kommentar  

Ett kort meddelande, publicerat i spelarens egen profil. De kränkande kommentarerna kan rapporteras och dess författare kan bestraffas med yttrandeförbud.

Konto  

Ett samlingsbegrepp för profil, registration och Imperium. Konton är uteslutande intelektuell och teknisk egendom av Imperia Online och de erbjuds bara för en tillfällig använding till spelarna , som har registrerat sig i spelet. Alla spelares personliga uppgifter är en strikt konfiditiell hemlighet, som på inget sätt kan spridas eller missmrukas.

Köpta diamanter  

Diamanterna, som du har köpt genom någon av betalningsmetoderna , antecknade i fliken "Köp Diamanter" i Premiummenyn. De inköpta diamanterna kan användas obegränsat för alla betalade extra tillbehör och funktioner i spelet, ink. för donation i alliansskattkammaren, för att skicka gåvor med diamanter till en annan spelare under Gåvornas session eller diamant överföring mellan olika världar inom ditt globala konto.

Kostnad  

Det som Imperiet äger eller spenderar - underhåll av armén , alliansskatt, låneutbetalningar, konstruktioner, forskningar, rekrutering, festivaler, kolonigrundande, alliansdonationer, fästnings reparation.

Krigsarkiv  

Alla pågående krig i världen tillsammans med de tillfälliga resultaten. Ikonen för aktiva krig finns i sidfot menyn under bykartan.

Låg skattesats  

Den tredje skattenivå. 150 guld per 100 undersåtar per timme. Den tar ifrån 15 Lycka per varje period om 24 timmar.

Lån  

Bankkredit. En viss mängd guld som banken lånar till dig. Du måste återbetala den inom en utvald period med lika stora amorteringar per timme]. Du får också återbetala lånet på förhand. Du får inte ta ut ett annat lån, om du fortfarande är skyldig guld till banken. Lånestorleken beror på Imperiets produktion och nivån på banken. Forskningen Kreditering sänker räntan på lån som tagits från banken.

För mer information om lån, klicka här.

Låneåterbetalning  

Guldmängden som Imperiet betalar automatiskt till baken varje timme.

Lokaleffekt  

Effekt på bara en besittning eller en provins.

Lösenord  

Nyckeln till Imperiet. Lösenordet är exklusivt personligt och måste inte delas med någon annan, oavsett hur tillförlitlig och närastående han/hon till ägaren är. Ju mer komplicerat ett lösenord (minst 10 symboler, en kombination av små och stora bokstäver, nummer och speciella symbol), är , desto säkrare kommer ditt konto att vara.

Lotteri  

Lyckospelet där den största turgubben vinner ett exklusivt pris, som är lika med hans 100-timmars produktion i guld. Dragningen dras bland alla spelare i alla 361]världar].Vinnarnas namn och världar offentliggörs i fliken Vinnare i menyn Värdshus.

Lycka  

Statistiken som visar hur nöjd befolkningen med sin härskares regering är. Det finns många faktorer, dagliga och enstacka, som orsakar höjning eller sänkning av nuvarande lyckan och bör övervägas noga så att inga oväntade obehagliga följder uppstår. Grundkonsekvensen av låg lycka (rekommenderas inte) är utvandring, tumult och uppror. Ju närmare sin gräns lyckan i en provins är, desto gladare är befolkningen och desto mindre är risken till utvandring och tumult.

För mer information om lycka klicka här.

Lyckobalans  

Den totala summan av alla lokala ellerglobala dagliga Lyckomodifierare för de nuvrande 24 timmarna mellan två migrationer. Lyckobalansen är statistiken som bestämmer om Lyckan kommer att minska eller öka varje minut. Den beräknas över en 24-timmars period, d.v.s om lyckobalansen är +24/24t, kommer 1 Lycko poäng att läggas till det aktuella Lyckovärdet varje timme. Lyckobalansen visas i grönt på den vänstra flygeln av Lyckofönstret.

Lyckoskatt  

En kanpp, som befinner sig i skattemenyn. Den ställer in alla skatter i deannekterade provinserna eller kolonierna till en skattesats motsvarande till en positiv Lyckobalans.

Lyckospel  

Det ligger i värdshuset. I Lyckospelet deltar man med biljetter som man har betalat antingen i guld, värt Imperiets 1-timmes inkomst eller mot kostnaden av 850 diamanter. Antalet inköpta biljetter är obegränsat. En vinnande biljett, en för alla världar, dras en gång i timmen. Vinnaren får ett pris i guld, värt hans/hennes 100-timmars produktion. Vinsten i Lyckospelet kan man få genom att öppna en särskild kista i menyn Inventarielager / undermeny Skattkammare. Om du har fler än ett pris från Lyckospelet som du ännu inte har hämtat, får du öppna en kista per dag.

Marknadserbjudande  

Resursmängden som spelaren publicerar på marknadsplatsen för försäljning. Det är möjligt att ta tillbaka erbjudandet inom 1 minut efter att du har publicerat det, men du kommer inte att få tillbaka kommissionen för att ha publicerat det. Erbjudandet gäller 48 timmar. Det kommer att visas på marknaden 5 till 10 minuter efter dess publicering om det är ett av de 5 billigaste. Om erbjudandet löper ut, återvänds det tillbaka till sin ägare i provinsen som den har publicerats ifrån.

Marknadsplats  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Lokal
Nödvändiga forskningar: Handel 1, Marknadsförhållanden 1
Högsta nivå: 10

Möjliggör att du publicerar ett Marknadserbjudande så att du kan sälja resurser som du inte behöver eller att köpa de nödvändiga resurserna, som de andra spelarna har publicerat på marknadsplatsen. Resursmängden som du kan sälja är begränsad av din Marknadskapacitet.

Möjliggör att du handlar med Den kejserliga handelsmannen.

Varje nivå av Marknadsplatsen tillåter dig att publicera ett marknadserbjudande till.

Nivåerna från 1-5 ökar kapaciteten med 50 000 per nivå. Nivåerna 6 och uppåt ökar Marknadskapaciteten med 150 000 per nivå.

Som standard är Imperiets marknadskapacitet är summan av alla Marknadspaltsers kapacitet. När någon provins är under attack, är varje Marknadsplats i Imperiet begränsad till sin egen Marknadskapacitet.


Marknadstolerans  

Ett särdrag för Marknadsplatsen. Det gör det möjligt för användaren att ställa in manuellt (menyn Marknadsplats >> fliken Marknadsplatsens inställningar) skillnaden mellan prisen av det potentiellt köpta erbjudandet och det aktuella erbjudandet på Marknadsplatsen utan att något som helst varningsfönster om prisändringar öppnas. Den här skillnaden kan variera mellan 1% och 50% eller kan ställas in så att alla erbjudanden köpas oavsett priset. Ju högre marknadstoleransens procentsats är, desto större är chansen att man köper ett dyrare erbjudande.

Exempel: Om det aktuella lägsta priset på järn är 2 och din marknadstolerans är standradinställd till 10%, då skulle du kunna jämnt köpa järn till priset av upp till 2.2 guld utan att systemet skickar någon varning om prisändring till dig. Om du ställer in din marknadstolerans till 1% och järnpriset överstiger 2.02 emedan du fortfarande köper, kommer systemet att varna dig omedelbart.

Meddelande  

Ett av kommunikationsmedlena mellan spelare av samma värld. Det är kort information , som har skickats från en avsändare till en mottagare. Det finns tio slags meddelandena i spelet: Transaktioner, Alliansmeddelanden, Administratör, Militära alliansmeddelanden, Tribun, Personliga, Militära, Spionmeddelanden, Annonser och Andra. Varje meddelande kommer fram i ett kuvert i flera specifika färger och står brevid profil bilden över Bykartan. Sedan kan man hitta alla meddelandena under de olika avdelningarna i menyn Meddelanden. Alla meddelanden som är äldre än 2 veckor tas bort automatiskt.

Meddelande om transaktioner  

Ett meddelande som informerar om resultaten av handelstransaktionerna som: ett framgångsrikt sålt erbjudande eller ett utgått erbjudande, liksom resultaten av guldöverföringen till en allierad eller framgångsrikt mottaget guld från en allierad. Meddelandena om transaktionerna kommer fram i ett grått kuvert och bevaras i fliken System i menyn Meddelanden med etikett Transaktioner.

Medicin  

Den enda forskningen som ökar befolkningstillväxten (+5% per nivå=.
Medicin ökar dessutom Det fina folkets livslängd.

Mellan skattesats  

Den fjärdeskattenivån. 200 guld per 100 undersåtar per timme. Den tar ifrån 30 Lycka per varje period om 24 timmar.

Migration  

Lyckans grundläggande effekt. Om dina Lyckopoäng är under 100, kommer du alltid att ha Lyckoförluster. Om du har över 100 poäng, kommer du inte att ha en positiv effekt - befolkningen kommer inte att immigrera till ditt Imperium.

För mer information om migration, klicka här.

Migrationsgrupp  

En grupp av ett visst antal Imperier (aktiva under de sista 168 timmarna och som har lika eller ungefär lika antal nettopoäng och tid för registrering) bildas varje minut för att bestämma vilka av dem kommer att vinna och vilka kommer att förlora befolkning vid tidpunkten för daglig migration, baserat på jämförelsen med Genomsnittslyckan.

Militär Arkitektur  

En forskning med effekt på Fästningarna. Den minskar byggtiden, nödvändig för att konstrueraFästningen med 15% per nivå. Den ökar garnisonens kapacitet med 10% av den grundläggande.

Militär byggnad  

Ett samlingsbegrepp för alla byggnader som påverkar Imperiets militära aspekt.

Militär doktrin  

En forskning, som gör det möjligt för härskaren att utföra flera parallella attacker och rekrytera flera utbildningsgrupper samtidigt. Varje nivå ökar antalet attacker som skickas på en gång med 1 och antalet utbildningsgrupper som rekryteras samtidigt med 3.

Militär enhet  

Ett samlingsbegrepp för alla enheter, soldater och belägringsvapen, som deltar i en strid och kan tillfoga skador.

Militär forskning  

Ett samlingsbegrepp för alla forskningar som påverkar Imperiets militära aspekt.

Militär Medicin  

En Forskning, som ger härskaren sakkunskap för att återuppliva flera dödade enheter efter striden. Den ökar procenten [återupplevda enheter efter en strid med 1% per nivå. Återupplivandets högsta procentsats - 75%.

Militärt meddelande  

Ett meddelande, som innehåller en stridsrapport. Alla stridsrapporter, defensiva och offensiva, kommer fram i ett rött kuvert och bevaras i fliken System i menyn Meddelanden med etikett Militära.

Modifierare  

En faktor med antingen negativ eller positiv effekt på någon statistik eller något mönster, ändrande de grundläggande värden.

Modifierare med en global effekt  

Daglig eller engångsmodifierare med effekt på hela Imperiet, oavsett provinsen som den har tillämpats i.

För att se hela listan över modifierare med global effekt, klicka här.

Modifierare med en lokaleffekt  

Daglig eller engångsmodifierare som har effekt endast på provinsen där den har tillämpats.

För att läsa hela listan över modifierare med lokal effekt, klicka på här.

Multi  

Benämning på en spelare som använder mer än ett konto multiaccounting.

Multiaccounting  

Användning av flera än ett konto i en och samma värld med målet ömsesidigt påverkan och gynnande på ett olagligt sätt. Multiaccounting är absolut förbudet och obetingat sanktionerat med att sprärra eller ta ifrån åtkomsten och rättigheterna till kontona.

Man kan rapportera misstankar för multiaccounting via e-postadressen: support_se@imperialsupport.org . Spelaren, som rapporterar granskas före spelaren, som har rapporterats.

OBS! Liknande användarnamn är ingen förutsättning för att anklaga någon i multiaccounting och är definitivt inget rimligt och förnuftigt bevis.

Mycket hög skattesats  

Den sjätte skattenivån. 300guld per 100 undersåtar per timme. Den tar ifrån 75 Lycka per varje period om 24 timmar.

Mycket låg skattesats  

Den andra skattenivån. 1 guld per 100 undersåtar per timme. Den tar ifrån 5 Lycka per varje period om 24 timmar.

Närstridsattack  

1. En forskning som uppgraderar [45]attacken] av alla närstrids enheter då den högsta nivån som räknas är 50 (summan av enskilda och allians nivåer).

2. Strid man mot man.

Neutral zon  

En zon, där inflytandeomfången av två alliansslott med samma nivå Stora tempel överlappar varandra. En neutral zons totala radie delas in i två lika delar, som adderas med omfånget av var och en av de båda allianserna och alla Imperier, som befinner sig i den motsvarande zonen förlorar sina dagliga bonusar till produktionen, moralen och Lyckan.

Nyheter  

Aktuella förändringar, innovationer, meddelanden eller rapport från Imperia Online team som informerar alla spelare. När det finns olästa nyheter, tänds nyhetsikonen längst till vänster i menyn Profiler. Varje nyhet kan markeras som läst så att ikonljuset kan släckas.

Nyhetsarkiv  

Den andra undermenyn i Nyhetsmenyn, där alla nyheter som publicerats sedan värdens början har samlats och systematiserats.

Omedelbar ankomst  

Ett alternativ, tillgängligt för alla spelare, Premium och vanliga, som meddetsamma avslutar transportuppdragen mellan annekterade provinser utan att man behöver vänta den nödvändiga tiden. Den omedelbara transporten är bara tillgängligt i fredliga tider. I fall av fientlig attack kan härskarenkan inte använda det*.


*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omedelbar attack  

Att omedelbart genomföra en strid mot en oberoende stad i din exklusiva zon. Alternativet kräver 1 diamant för varje strid och innebär att armén uppnår målet, strider och omedelbart kommer tillbaka. Den omedelbara attacken är inte möjligt när Imperiet är under attack*.


*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omedelbar forskning  

Att avsluta en forskning tidigare. Alternativet betalas med diamanter och gäller bara för forskningar med 3 kvarstående timmar *. En forskningstimme kräver 510 diamanter. Alternativet är otillgängligt när Imperiet är under fiendeattack**.

* Detta är den grundläggande gränsen. Ju högre utvecklingen, nettopoängen och antalet diamanter för omedelbar forskning är, desto högre blir gränsen.

**Följande undantag gäller: Alternativet låsas upp under attack när det finns en drastisk skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omedelbar kejserlig transport  

Ett alternativ, tillgängligt för alla spelare, både Premium och vanliga, som meddetsamma avslutartransportuppdragen mellan provinserna,kolonierna, handelsplatserna och forten utan att man behöver vänta den nödvändiga tiden. Den omedelbara transporten är bara tillgängligt i fredliga tider. Härskaren kan inte använda den under attack*.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omedelbar kolonial transport  

Ett alternativ, som lastar av de förflytande transportvagnarna, som [291]transporterar] resurser eller bara omedelbart reser från och till kolonierna, förutom om ditt Imperium inte är under attack*.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omedelbar kolonisation  

Ett alternativ som omedelbart avslutar kolonisatörernas resande till koloniterrängen som de önskar för 510 diamanter per timme, förutom om ditt Imperium inte är under attack*.

*Följande undantag gäller: Alternativet låsas upp under attack när det finns en drastisk skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omstarta en värld  

En värld startas om när dess säsong har slutat. En säsong slutar på ett datum fastställt av Imperia Onlines styrelse.

Vad händer när en värld startas om?

- Konton överförs till den nya säsongen men med en annorlunda placering på Världskartan.
- Imperiernas utveckling börjar från 0.
- Diamanter och premiummedlemskap överförs också.
- Allianser startar automatiskt den nya säsongen med samma medlemssammansättning som de avslutat senaste säsongen med och man slipper skapa alliansen på nytt eller manuellt bjuda in alla medlemmar. En överförd allians innebär: samma namn, samma medlemmar med samma positioner (förutom alliansens befällhavare) men med nollställda lojalitetsstatus, inga besittningar, ingen armé, tom skattkammare, nollställda forskningar och nollställda diplomatiska relationer; icke-aktiva allierade kan inte bjudas in förrän nivån alliansadministration motsvarar det aktuella antalet medlemmar; inaktiva allierade (de som inte ännu har loggat in på sina konton) kan avvisas av ledaren när han når minst 1000 nettopoäng.

Optimal inkomst  

En knapp, som befinner sig i menyn "Rekrytera undersåtar i alla provinser" . Den rekryterar hela befolkningen främst till att producera resurser med de största bonusarna; om bonusarna är lika befolkningen rekryteras först att [[209producerara] järn, då sten och slutligen trä.

Överföra diamanter  

Överföring av inköpta diamanter från en värld till en annan som ingår i ditt globala konto, där du loggar in med samma användarnamn och lösenord. Alternativet är tillgängligt i undermenyn "Överföring av diamanter/föremål" i menyn Premium.Förvärvade och utlöpande diamanter får inte överföras inom ditt globala konto.

Personligt meddelande  

Ett meddelande som har skickats till en enskild spelare. Personliga meddelanden kommer fram i ett grönt kuvert och bevaras i fliken Personliga meddelanden i menyn Meddelanden. Hela korrespondensen, som inte är äldre än 2 veckor och som inte har tagits bort manuellt, visas upp kronologiskt efter att man klickar på avsändarens namn i Personliga meddelanden - de äldsta meddelandena står nederst på fönstret och de nyaste - högst upp.

Plundring  

Att ta några av de samlade resurserna från en annan spelares provins/koloni eller oberoende stad efter en framgångsrik Fästningsbelägring (genom att förstöra Fästningen och vinna i slagetn mot garnisonen). Spelare kan plundra från de oberoende provinserna i sina exklusiva zoner eller utanför deras gränser, från andra aktiva spelares annekterade provinser/kolonier och från de övergivna imperierna. Plundringen innebär att tillskansa sig alla resurser, som den attackerande arméns bärförmåga tillåter och försvararens kapacitet inte täcker.

Premiummedelmskap  

Du har chansen att höja nivåer Premium och få större bonusar av ökad mångfald. Du kan samla poäng Premium genom att spendera diamanter i ditt globala konto i alla världar av version 6 förutom turneringarna. Du kan aktivera ditt Premium med ett engångsinköp i 30 dagar.

Hela bonuspaketet vid Premium-nivå 10 omfattar:

- befolkningstillväxtbonus;
- produktionsbonus;
- bonus till arméns attack;
- poäng till Dagliga Lyckan i alla provinser;
- bonus till arménslivspoäng;
- bonus till Transportstationens kapacitet;
- kortare utbildningstid för enheter och större kasernkapacitet
- större belöningar för fullbordade uppdrag
- ytterligare byggmark
- föremål
- smarta alternativ

För mer information om Premium kolla menyn Premium i spelet.

Profil  

Spelarens profil innehåller information om militära förehavanden, medaljer, nivå på kontot, samt ställning i rangordning som också finns med. Profilen är tillgänglig via Spelarinformation.

Provins  

Den grundläggande administrativa enheten i "Det fina folket". Ett samlingsbegrepp för alla områden i närheten av huvudstaden, som en spelare kan erövra.

Provinsens skatt  

Skatt i guld som tas från de annekterade provinsernas och huvudstadens rekryterde befolkning.

Provinsens terräng  

Terräng på vilken en annekterad provins ligger. Terrängerna delas in i 6 typer enligt sin geografiska relief. Varje typ ger olika modifierare , som tillämpas på resursproduktionen, attacken, försvaret,enhetsattackens parameter etc.

För mer information om kännetecknen av provinsens terränger, klicka här.

Rangordning  

Imperia Online är ett högst tävlingsinriktat spel och erbjuder flera moduler som rankar spelarna utifrån en rad kriterier, som representerar den aktuella styrkan av varje Härskare. Följande rangordningar presenteras här: Kombinerad rangordning av spelarna, Nettopoäng och Allians rangordningar.

Kombinerad rangordning av spelarna

Det här är rankningen av alla spelare i en värld, utifrån olika kriterier, fördelade inom sex kategorier:

Ekonomi, Krigskonst, Forskningar, Byggnader, Kejserligt omfång och Fina människor. Rangordningarna uppdateras varje 2 timmar och visar följande: Användarnamn, Nivå på spelarkontot, Medaljer (om det finns några), Allians och kategorispecifika upplysningar. Det finns också en stor ikon som erbjuder olika handlingar som till exemplet att skicka ett meddelande eller att kolla en spelare och hans allians på Världskartan.

Världsrankningen får inte användas för militära interaktioner som till exempel attack och spionage – dessa utförs via Världskartan och Operationscentrumet.
Hur man får poäng i Världsrankningen?

Ekonomi – man vinner poäng välstånd genom att öka sitt imperiums inkomster och befolkning, befolkningstillväxt och lycka.
Stridsrating – man skaffar sig stridsrating genom att vinna attacker mot spelare, oberoende städer och barbarläger. Man tappar stridsrating genom att förlora attacker mot dessa. Systemet är baserat på Elo där desto starkare motståndare som man besegrar, desto fler poäng man vinner. Tvärtom, desto svagare motståndare besegrar en, ju mindre poäng man tappar. Alla spelare börjar med en stridsrating av 1000.
Forskningar - man får forskningspoäng genom att avsluta civila eller militära forskningar.
Byggnader - man får byggpoäng när man byggt färdigt civila eller militära byggnader.
Kejserligt omfång – rankingen baseras på omfånget av ens imperium och antalet provinser, kolonier, vasaller, handelsposter och fort som man äger.
Fina människor - rankingen har gjorts utgående från åldern av ens äldsta Fina människa.

I varje kategori tävlar spelaren i 6 ligor. Det finns ett förbestämt antal ställningar i varje liga, med undantag för Träligan vilket innebär att bara de bästa härskarna får vara med. Dessa ligor är nämligen:

Trä -obegränsat antal spelare
Järn - 500 spelare
Brons - 300 spelare
Silver - 200 spelare
Guld - 100 spelare
Platina - 50 spelare

Spelarnas ställningar i ligan uppdateras en gång om 2 timmar.

Hur man klättrar upp till en högre liga?

För att flytta fram till en högre liga måste spelaren uppfylla specifika kriterier, vanligtvis att få tillräckligt av en viss typ poäng. Typen och antalet poäng som krävs för var och en visas i knappbeskrivningen till ikonen på ligan.

Hall of Fame

Det mest prestigomsusade rangordningssystemet i Imperia Online. Det är individuell och rankar de 100-i-topp spelarna i Imperia Online globalt under de senaste 365 dagarna, om man börjar från dagens datum. Det innehåller också ett arkiv av rangordningen för alla avlutade erorna av alla världar i Imperia Onlines historik. De 100-i-topp spelarna i Hall of Fame rankas utifrån poängen de fått från att vinna eror och deltagandet i elitturneringarna i Imperia Online. Hall of Fame finns i spelets huvudsida.

Rustning  

En forskning som uppgraderar alla enheternas [44]livspoäng] (utan belägringsvapen). +5% per nivå, den högsta nivån som räknas är 50 (den totala summan av individuella och alliansnivåer).

Simulator för spionage  

Modulen som gör det möjligt att fylla i dina egna och din moståndares nivåer Spionage/Kontraspionage och antalet spioner i rutorna för att beräkna chanserna för framgångsrikt spionage/kontraspionage och/eller antalet spioner som eventuellt kan förloras.

Spionage/Kontraspionage fungerar med en formel som ger lika chanser för framgångsrik spionage när forskningarnas nivåer och antalet spioner är lika.

Skatt  

Sättet, på vilket intjänas guld. Skatt tas bara ut från rekrytrad befolkning och påverkar den dagliga Lyckobalansen. Ju högre skattesatsen är , desto större är Lyckoförlusterna.

Skattefri  

Första skattenivå. Inget guld tjänas. +5 Lycka per 24 timmar.

Skattesats  

Skattenivå, guldmängd, som man får per timme. Det finns 6 skattesatser i "Det fina folket".

Spionmeddelande  

Ett meddelande som kan informera om ett fientligt misslyckat försök för att infiltrera sig eller för fångade egna spejare, som har infiltrerats i enfiendeprovins/koloni/i ett fiendefort. Spionmeddelandena kommer fram i ett vitt kuvert och bevaras i fliken System i menyn Meddelanden med etikett Spionage.

Språk  

Imperia Online är översatt till 30 språk. Språket kan bytas toppmenyn på hemsidan eller fån språkmenyn längst ner till höger från Bykarta genom att välja respektive flagga.

Stadshus  

Platsen, där alla byggnader konstrueras.

Strid med garnison  

En del av Fästningsbelägringen som innebär att murarna är redan förstörda och angriparens arméer strider mot garnisonens enheter (om det finns några kvar)genom att följa den vanliga fältstridens regler och mekanik. Arméerna börjar med moralvärdet, som de hade vid murarnas förstörning, så moralen återställs inte striden med garnisonen. En fästningsbelägring anses vara avslutad bara när striden med garnisonen har avslutats.

Stridshästar  

En forskning som ökar kavallerienheternas hastighet +3% per nivå och Fart +2% per nivå.

Suverän  

Ägaren av ett bestämt Imperium, Imperiets områden och kolonier.

Taktiker  

En forskning, som förser härskaren med sakkunskapen att använda strids formationer. Varje nivå ger tillgång till 1 formation.

Teknikträd  

Hjälpmedel, som visar alla krav för alla nivåer av alla byggnader och forskningar och alla militära enheter. Det befinner sig i menyn Teknikträd under Bykartan.

Teknisk miniräknare  

Modulen, där du kan ange din nuvarande nivån av byggnad/[[296forskning] och en nivåArkitektur/Universitet/Militäruniversitet/Vetenskapsakademi/Akademi för militärvetenskap för att kunna beräkna priset av en högre nivå. Den befinner sig i Teknikträdet.

Tempel  

Befolkningens religiösa fristad. Det är den plats som den enväldige kan besöka varje dag och möta gudarnas vilja gentemot sittImperium-genom att få eller inte få en gåva som består i den högsta Lyckan, förkortning av forskningstiden, guld, resurser eller armé. Resursernas mängd och antalet soldater är lika med 1/2 - av 32-timmars produktionen i Imperiet borträknat guldet. En spelare kan öppna en gratis gåva om varje 12 timmar. Men om han/hon redan har tagit en gratis gåva från Templet minst 3 gånger, kommer han/hon att få chansen att öppna en andra gåva för dagen till priset av 680 diamanter. Om han har/hon redan har tagit en gåva för 680 diamanter minst 3 gånger, kommer han/hon att få chansen att öppna en tredje gåva för dagen till priset av 2550 diamanter. Om han/hon redan har tagit en gåva för 2550 diamanter minst 3 gånger, kommer han/hon att få chansen att öppna en fjärde gåva för dagen till priset av 4250 diamanter. Om han/hon redan har tagit en gåva för 4250 diamanter minst 3 gånger, kommer han/hon att få chansen att öppna en femte gåva för dagen till priset av 8330 diamanter. Om han/hon redan har tagit en gåva för 8330 diamanter minst 3 gånger, kommer han att få chansen att öppna en sjätte gåva för dagen till priset av 16830 diamanter.

Terräng  

Varje plats på Världskartan som kan användas för att etablera olika administrativa enheter eller där några existerande objekt redan finns och således kan erövras. Terrängen kan vara neutral eller erbjuda olika modifierare, bonusar eller negativa effekter enligt sin typ.

För mer information om terrängtyper och dess effekt, klicka här.

Terräng på en speciell resurs  

Koloniala terränger eller handelsplatser med bonusar, fördelade slumpmässigt över Världskartan. De förser med olika bonusar, med global effekt på hela Imperiet. Attackerna mot kolonierna eller forten som har etablerats på en speciell resurs, har ingen begränsning för nettopoängens omfång. Således ger de inte angriparen någon straff på moralen, hedern eller attacken.

För mer information om de speciella resurserna och bonusarna, klicka här.

Transport  

Flytta resurser från en administrativ enhet till en annan. Transporten kan cirkulera mellan provinserna inom den exklusiva zonen eller spelarens annekterade provinser och andra besittningar på Världskartan.

Transport & bygge  

Ett alternativ, som automatiskt transporterar de nödvändiga resurserna för att konstruera en byggnad i en annekterad provins och börjar omgående konstruktionen med bara ett klick. Följande krav måste uppfyllas: de nödvändiga resurserna är tillgängliga i huvudstaden och Transportstationens kapacitet är tillräckligt för att transportera dem på en gång eller den har uppnått den högsta nivån. Alternativet är inte tillgängligt, när Imperiet är under fiendeattack*.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Transport & rekrytering  

Ett alternativ, som automatiskt transporterar resurserna som behövs för armé rekrytering i någon annekterad provins från huvudstaden och börjar utbildningen omedelbart bara med ett klick om du har uppfyllt följande krav: de nödvändiga resurserna ska vara tillgängliga i huvudstaden och kapaciteten av huvudstadens transportstation ska vara tillräcklig för att transportera dem på en gång eller har nått den högsta nivån. Alternativet är otillgängligt när Imperiet är under fiende attack.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Transport & uppgradering  

Ett alternativ som automatiskt transporterar resurserna som behövs för enhetsuppgradering i någon [247]annekterad provins] från huvudstaden och börjar utbildningen meddetsamma med ett klick, om de följande kraven har uppfyllts: de nödvändiga resurserna är tillgängliga i huvudstaden och Transportstationens kapacitet är tillräcklig för att transportera dem på en gång eller har nått sin högsta nivå. Det här alternativet är otillgängligt när Imperiet är under fiendeattack*.

*Det finns följande undantag: Alternativet låsas upp under attack när det finns en kraftig skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Transportenhet  

Se transportvagnet.

Tribun  

Den befinner sig i menyn Meddelanden >> fliken Tribun, det är alliansens samtalsrum där alla medlemmar, oavsett befattningen, som de bekläder kan lämna ögonblickliga meddelanden, som visas upp kronologiskt - de äldsta meddelandena står nederst på fönstret och de nyaste - högst upp. Alla nya meddelanden från tribunen kommer fram i ett grått kuvert i meddelendena.

Tronsal  

Platsen, där härskaren samlar alla statistiska uppgifter om alla aspekter av sitt Imperiums utveckling:(inkomst, kostnader, arbetskraft, produktion, alla byggnader och forskningar, armé, erövrade och speciella resurser).

Tumult  

Tillstånd av enаnnekterad provins och koloni som har orsakats av befolkningens missnöje på grund av ett lågt Lyckovärde. När Lyckan faller under 50, finns en möjlighet, som ökar progressivt med 2% per varje Lyckopoäng (t.ex. vid 49 Lyckopoäng med 2%, vid 48 Lyckopoäng med 4% och så vidare) för ett uppror, som kan leda till blockering av skattebetalningen tills Lyckan har höjts igen.

Underrättelseenhet  

Se spioner.

Universitet  

Symbolen för kunskap och upplysning, samt Vetenskapsakademien. Universitetet, tillgängligt bara i huvudstaden, är byggnaden där alla forskningar utvecklas. Dess nivåer minskar forskningstiden med 0.5 gånger per nivå från den grundläggande tiden och priset med 0.02 gånger per nivå. Nivå 20 möjliggör att konstruera Vetenskapsakademien.

Uppror  

Tillstånd av enаnnekterad provins och koloni som har orsakats av befolkningens missnöje på grund av ett lågt Lyckovärde. När Lyckan faller under 20, finns en möjlighet, som ökar progressivt med 2% per varje Lyckopoäng (t.ex. vid 19 Lyckopoäng med 2%, vid 18 Lyckopoäng med 4% och så vidare) för ett uppror, som kan leda till fastsättning över produktionen, konstruktionerna och armérekryteringen tills Lyckan har höjts igen.

Utvandring  

Förlust av ett bestämt antal befolkning vid tiden för migration.

Vägledare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar arméns hastighet . Nivå 1: +4% Hastighet; Nivå 2: +6% Hastighet; Nivå 3: +10% Hastighet; Nivå 4: +14% Hastighet; Nivå 5: +20% Hastighet

Välkommen-tillbaka-skyddet  

Skyddet som varje spelare, som har återvänt till sitt Imperium efter att har varit borta i minst 2 veckor, får automatiskt vid inloggning på sitt konto. Det varar minst 48 timmar och förbjuder alla attacker till och från Imperiet.

Värdshus  

En byggnad tillgänglig i alla annekterade provinser, kolonier, handelsplatser och militära enheter, där du kan spelalotteri för att vinna guld.

Värdshuset dyker upp i byn strax efter att man har fullbordat Handledningen.

Värld  

En värld - platsen där en säsong utspelas. Bara spelare från en och samma värld får samspela med varandra.

Världskarta  

Land, där världen "Det fina folket" befinner sig. En karta, som är fullständigt synlig för alla spelare i världen. Platsen, där alla imperier, kolonier, alliansslott och samlingsplatser ligger. Härifrån utvecklas alla militära verksamheter mellan spelare och allianser, t.ex. attack och spionage. Yttenhet på Världskartan är 1 poäng = 1 Kejserliga mil. Hela kartans storlek är 2000x2000 poäng. Den är åtkomlig från ikonen med en jordglob som står i den vertikala menyn till vänster på skärmen.

Vasall  

En av Världskartans administrativa enhet. Endast fristående städer får erövras och förvandlas till vasaller. Du behöver åtminstone en Centraliserings nivå för att kunna förvandla den till vasall.

Vasall befolkningen växer inte, dess antal ändras inte tills du annekterar den. Vasallerna betalar endast en [234]tribut] i guld som hela befolkningen där är skyldig att betala. Du kan antingen frigöra vasallen vid en viss tidspunkt eller annektera den om den ligger bredvid någon av de provinser som du annekterat redan. Detta kräver också en ledig Centraliserings nivå. För att kunna förvandla till en vasall en oberoende stad som ligger fjärran från din exklusiva zon behöver du undersöka vasall logistik. Akta dig därför att andra spelare skulle kunna erövra din vasaller.

För ytterligare upplysningar om vasaller klicka på här.

Vassaltribut  

Skatt i guld som tas ut från vasallens hela befolkning. Guldet från vasallerna ackumuleras inte automatiskt i skattkammaren, utan man behöver ta ut det manuellt.