Лазарет  

Градбата во која играч може да обнови изгубени единици во битка. Повеќе информација во врска со Лазаретот може да прочитате овде.

Лесен коњаник  

Воена единица.
Градба: Касарна за коњаница
Предуслови: Напад од блиску 1, Воени коњи 1, [336]Воена подготовка] 2

• Вид: Блиска борба, Коњаница
• Приоритетно распоредување: Крило (Предна линија)

Воени способности:

+ Јуриш: Оваа единица има предност во првата рунда од битката - Напад x 1.2
+ Блиска борба: Напад x 4 против Стрелци
+ Коњанички бој: Напад x 2 против Мечувалци
+ Маневри: Оваа единица има предност кога се бори на Крило - Напад x 1.3, Животни поени x 1.3

- Ранливи од Копјеносци: Против оваа единица, сите Копјеносци се борат со зголемен Напад
- Кратко оружје: Напад x 0.17 против Копјеносци
- Лесна трупа: Оваа единица трпки казни кога се бори во Центар - Напад x 0.8, Животни поени x 0.8
- Јавач: Оваа единица не може да напаѓа за време на Напад на тврдина
- Недостаток во тесни пространства: Оваа единица трпи казни за време на Запленување на тврдина - Напад x 0.5, Животни поени x 0.5

За повеќе податоци за единицата погледнете овде.

Лесен копјеносец  

Воена единица.
Градба: Касарна за пешадија
Предуслови: Напад од блиску 1, [336]Воена подготовка] 2

• Вид: Блиска борба, Пешадија, Копјеносец
• Приоритетно распоредување: Крило (Предна линија)

Воени способности:

+ Долго оружје: Напад x 2 против Лесна коњаница

- Ранливи од Стрелци: Против оваа единица, сите Стрелци се борат со зголемен Напад
- Недостаток од ракопашен бој: Напад x 0.5 против Мечувалци
- Лесна трупа: Оваа единица трпи казни кога се бори во Центар - Напад x 0.8, Животни поени x 0.8

За повеќе податоци за единицата погледнете овде.

Лесен мечувалец  

Воена единица.
Градба: Касарна за пешадија
Предуслови: Напад од блиску 1

• Вид: Блиска борба, Пешадија, Мечувалец
• Приоритетно распоредување: Центар (Предна линија)

Воени способности:

+ Човечки бран: Напад х 2 против Тврдини
+ Напаѓачка трупа: Оваа единица е приоритетна во составот на Предната линија за време на Напад на тврдина
+ Блиска борба: Напад х 2 против Стрелци

- Ранливи од Коњаница: Против оваа единица, секаква Коњаница се бори со Напад x 2

За повеќе податоци за единицата погледнете овде.

Лесен стрелец  

Воена единица.
Градба: Касарна за стрелци
Предуслови: Напад од далечина 1

• Вид: Далекострелна, Пешадија, Стрелец
• Приоритетно распоредување: Линија на стрелци

Воени способности:

+ Голем дострел: Оваа единица има 1 дополнителен Напад во Битка на поле или Напад на тврдина, пред да започне блиската борба
+ Поволна позиција: Кога е во Гарнизон, оваа единица се бори со предност за време на Напад на тврдина - Напад x 4
+ Прикриен оган: За време на Напад на тврдина, оваа единица стрела по заштитниците во гарнизон со Напад x 0.2
+ Дожд од стрели: Напад x 3 против Копјеносци

- Ранливи од Мечувалци: Против оваа единица, сите Мечувалци се борат со зголемен Напад
- Ранливи од Коњаница: Против оваа единица, секаква Коњаница се бори со зголемен Напад
- Недостаток од ракопашен бој: Напад x 0.33 против Мечувалци
- Слаб дух: Оваа единица трпи казни кога е нападната од единица за Блиска борба - Напад х 0.33
- Тул: 18 стрели; кога муницијата ќе се потроши, оваа единица останува на својата позиција додека не биде нападната во блиска борба

За повеќе податоци за единицата погледнете овде.

Лесна единица  

Најниската класа воени единици. Најлесно ги бранат и напаѓаат лесните класи нивоа на Тврдини - 1, 2, 3.
Лесни единици се: лесни стрелци, лесни копјеносци, лесни мечувалци, лесна коњаница и тарани.

Лиги  

Систем за рангирање, разделен на различни категории кои ги одразуваат различните аспекти на развојот на играчот. Повеќе информација може да прочитате овде.

Лидер  

1. Главен командант во Сојузот. Ги има сите права што постојат во еден Сојуз. Има специјален бонус +10 Морал, но реалниот износ зависи од статусот на лојалност.

За повеќе информација околу лидерските права и придобивки кликнете овде.

2. Заеднички израз за сите лидери во втор стадиум на лојалност.

Лидерско крило  

Сојузна структурна единица која се состои од Лидерот и Првиот Офицер. Членовите на лидерското крило имаат индивидуални специјални бонуси.

Лимит на напад  

Лимитите на напад го одредуваат максималниот број единици од одреден вид што можат истовремено да ја напаѓаат Тврдината за време на Напад на тврдина. Лимитите на напад зависат од нивото на нападнатата Тврдина и како такви можат да варираат.

Моменталните лимити на напад се:

- Лимит на пешадиски напад
- Лимит на разурнувачки напад
- Артилериски напаѓачки лимит

Лимит на население  

Максималниот број население што една провинција може да го има, зависи од нивоата на Куќи.

За повеќе информација околу лимитот на население кликнете овде.

Лимит на население што може да се достигне  

Лимитот на население се покажува во екранот на Фармите и го покажува максималниот број на население за којшто прирастот на население на час не е негативен.

Лимит на пешадиски напад  

Лимитот на пешадиски напад го одредува максималниот број единици од пешадиските единици во напаѓачката линија, кои можат да ја напаѓаат тврдината истовремено за време на опсада на тврдина.

Лимитот на пешадиски напад дава приодитет на мешоносците пред копиеносците, а единици од еден исти вид се приоритетизираат во опаѓачки ред по сила на нападот.

За лични тврдини, лимитот на пешадиски напад е еднаков на 3 пати основниот гарнизон на нападната тврдина, како што следува:

Тврдина ниво 1: 165 единици
Тврдина ниво 2: 330 единици
Тврдина ниво 3: 660 единици
Тврдина ниво 4: 1 320 единици
Тврдина ниво 5: 2 640 единици
Тврдина ниво 6: 5 280 единици
Тврдина ниво 7: 10 560 единици
Тврдина ниво 8: 21 120 единици
Тврдина ниво 9: 42 240 единици
Тврдина ниво 10: 84 480 единици

За сојузни тврдини, лимитот на пешадиски напад е еднаков на 5 пати основниот гарнизон на нападната тврдина, како што следува:

Тврдина ниво 1: 2 750 единици
Тврдина ниво 2: 5 500 единици
Тврдина ниво 3: 11 000 единици
Тврдина ниво 4: 22 000 единици
Тврдина ниво 5: 44 000 единици
Тврдина ниво 6: 88 000 единици
Тврдина ниво 7: 176 000 единици
Тврдина ниво 8: 352 000 единици
Тврдина ниво 9: 704 000 единици
Тврдина ниво 10: 1 408 000 единици
Тврдина ниво 11: 2 816 000 единици

Лимит на разурнувачки напад  

Лимитот на разурнувачки напад го одредува максималниот број опсадни машини на напаѓачката линија, кои можат да ја напаѓаат тврдината истовремено за време на опсада на тврдина.

Секоја опсадна машина од артилеријата пополнува бројка од лимитот на разурнувачки напад еднаква на нејзината оперативна посада.
Моментално единици од Разурнувачки вид се Тараните. Еден таран има 35 оперативна посада.

За лични тврдини, лимитот на разурнувачки напад е еднаков на 3 пати основниот гарнизон на нападната тврдина, како што следува:

Тврдина ниво 1: 165 лимит
Тврдина ниво 2: 330 лимит
Тврдина ниво 3: 660 лимит
Тврдина ниво 4: 1 320 лимит
Тврдина ниво 5: 2 640 лимит
Тврдина ниво 6: 5 280 лимит
Тврдина ниво 7: 10 560 лимит
Тврдина ниво 8: 21 120 лимит
Тврдина ниво 9: 42 240 лимит
Тврдина ниво 10: 84 480 лимит

За сојузни тврдини, лимитот на разурнувачки напад е еднаков на 3 пати основниот гарнизон на нападната тврдина, како што следува:

Тврдина ниво 1: 2 750 лимит
Тврдина ниво 2: 5 500 лимит
Тврдина ниво 3: 11 000 лимит
Тврдина ниво 4: 22 000 лимит
Тврдина ниво 5: 44 000 лимит
Тврдина ниво 6: 88 000 лимит
Тврдина ниво 7: 176 000 лимит
Тврдина ниво 8: 352 000 лимит
Тврдина ниво 9: 704 000 лимит
Тврдина ниво 10: 1 408 000 лимит
Тврдина ниво 11: 2 816 000 лимит

Линија на стрелци  

Бојна линија.
Линијата на стрелците е приоритетното располоредување на сите стрелци. Секогаш се распоредува зад предната линија и единиците од оваа линија имаат од 1 до 3 претходни напади, пред почетокот на блиската борба.

За време на битката на поле, линијата на стрелците е разделена на три дивизии: центар и две крила. Различните видови стрелци се распоредуваат пропорционално во трите дивизии.

Дивизионите војсли на линијата на стрелците можат да бидат ангажирани во блиска борка откако дивизиите на предната линија пред нив биле уништени. Уништувањето на линијата на стрелците на играч со единици за блиски војски дава можност за крилен напад против останатите непријателски дивизии во предната линија.

Како за време на опсада на тврдина, така и при Битка со гарнизон, напаѓачките стрелци се распоредени во линијата на стрелците без дивизии.

Како за време на опсада на тврдина, така и при Битка со гарнизон, стрелците на заштитникот не формираат линија на стрелците, наместо тоа се дел од заштитната предна линија.

Стрелците кои ќе ги потрошат своите истрели, ќе ги зачуваат своите позиции во линијата на стрелците и ќе влезат во битка повторно само ако бидат нападнати од непријателските единици за блиска борба.

Линк за покана на пријател  

Линкот за покана на пријатели кои сакаат да играат заедно со Вас во истиот свет, се наоѓа во подмени Профил во мени Лични подесувања. За секои 10 нивоа достигнати од Вашиот пријател, ќе бидете наградувани со дијаманти или предмети чие количество ќе се зголемува. Ова важи само за новорегистрирани профили, т.е. ако Вашиот пријател веќе има профил во играта, Вие нема да добиете награда. Дозволено е да добиете до 50 награди од покани на пријател за еден месец.

Логистичар  

Вештина достапна за Гувернерите после зголемување на ниво. Ја намалува загубата на Задоволство во Колонија предизвикана од далечината до Престолнината. Ниво 1: - 4% загуба на Задоволство; Ниво 2: - 6% загуба на Задоволство; Ниво 3: - 10% загуба на Задоволство; Ниво 4: - 14% загуба на Задоволство; Ниво 5: - 20% загуба на Задоволство

Лозинка  

Клучот кон една Империја. Лозинката е приватна и не смее да се сподели со никој друг, без разлика колку му е доверлив и близок на сопственикот. Колку е посложена лозинката (најмалку 10 симболи, комбинација од мали и големи букви, броеви и специјални симболи), толку посигурен ќе биде Вашиот профил.

Локален ефект  

Ефект применет само на еден посед или една провинција.

Лотарија  

Играта на среќа во којашто на секој час најсреќниот играч добива исклучителна награда еднаква на неговото 100-часовно производство на ресурси во злато. Талоните се извлекуваат помеѓу играчите од сите светови. Имињата и световите од сите среќни добитници јавно се објавуваат во подмени Победници во мени Таверна.