واحد  

کلمه مشترک در بین شرکت کنندگان در گسترش ارتش یک امپراطوری، سربازان و موتورهای محاصره می باشد. واحدها می توانند به روشهای مختلفی طبقه بندی شوند که به شرح زیر است:
- بر اساس قدرت و بازدهیشان- سبک، سنگین و نخبه;
- بر اساس ماهیت فیزیکیشان -سربازان و موتورهای محاصره;
- بر اساس روش حرکت -پیاده نظام و سواره نظام;
- بر اساس روش تعامل با دشمن سربازان - تیرانداز و نبرد تن به تن;
- بر اساس ماهیت عملکرد - معمولی و مختلط;
- بر اساس فعالیتشان در میدان - نظامی و غیر نظامی.

واحد تیراندازی  

پرتاب تیر واحد تیر اندازی

واحد جاسوسی  

مشاهده جاسوس

واحد سبک  

پایین ترین طبقه واحد نظامی. دفاع و حمله براحتی از سطوح 1، 2، 3 قلعه طبقه سبک محسوب می شوند.
واحدهای سبک: کمانداران سبک، نیزه داران سبک، نیزه اندازان سبک، شمشیرزنان سبک، سواره نظام سبک و قلعه کوب.

واحد سنگین  

طبقه متوسط واحد نظامی. دفاع و حمله براحتی از سطوح 4، 5، 6 قلعه طبقه سنگین محسوب می شوند.
واحدهای سنگین: کمانداران سنگین، نیزه داران سنگین، شمشیرزنان سنگین، سواره نظام سنگین، منجنیقهای قلعه کوب و بالستیک.

واحد نخبه  

طبقه نخبه واحد نظامی. دفاع و حمله براحتی از سطوح 7، 8، 9 قلعه طبقه نخبه محسوب می شوند.
واحدها نخبه: کمانداران نخبه، زره پوشان، محافظان، پهلوانان و منجنیق ها.

واحد نظامی  

کلمه رایج برای تمام واحدها، سربازان و موتورها که در یک نبرد شرکت می کنند و خسارتی را تحمیل می کنند.

واحد نقل و انتقال  

مشاهده واگن نقل و انتقال

وام  

اعتبار بانکی. مقدار معینی از طلا که بانک به شما قرض می دهد و شما باید آنرا بر اساس میزانی که مشخص شده در هر ساعت پرداخت کنید. شما همچنین می توانید آنرا زودتر از موعد مقرر پرداخت کنید. تا زمانیکه وام دریافتی باز پرداخت نشده است شما نمی توانید وام دیگری در خواست کنید. مقدار وام بستگی به تولید امپراطوری و سطح [584]بانک] دارد. فناوری وام نرخ سود وام های گرفته شده از بانک را کاهش می دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره وام ها اینجا کلیک کنید.

وام دادن  

نرخ بهره وام های گرفته شده از بانک را به میزان 2 درصد در هر سطح کاهش می دهد.

واگن نقل و انتقال  

یواحد ارتشی.
آموزش دیده در: کارگاه ماشین آلات

واگنهای نقل و انتقال می توانند در یک ماموریت در کنار دیگر واحدهای ارتشی فرستاده شوند. ظرفیت حمل بالای آنها، بطور قابل توجهی مقدار منابع ارتشتان که می تواند پس از یک نبرد موفق بدست آید را افزایش خواهد داد.

• نوع: پشتیبانی
• اولویت استقرار: هیچکدام

- خسارتهای ناخواسته: اگر نبرد شکست بخورد، این واحد تخریب می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

ورود فوری  

یک گزینه قابل دسترس برای تمام بازیکنان - پرمیوم و معمولی که ماموریتهای حرکت ارتش بین ایالات ضمیمه شده را بلافاصله بدون انتظار برای زمان مورد نیاز به پایان می رساند. ورود فوری فقط در زمانهای صلح آمیز در دسترس می باشد. در صورت حمله دشمن فرمانروا نمی تواند از آن استفاده کند.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.