طغیان  

این شرایط برای ایالت ضمیمه شده و مستعمره بوجود می آید که ناشی از نارضایتی جمعیت بدلیل میزان پایین رضايتمندی محلی می باشد. وقتی رضايتمندی کمتر از 20 می شوداحتمال طغیان تدریجی 2% افزایش می یابد، با هر امتیاز رضايتمندی (امتیاز 19 با 2%، امتیاز 18 با 4% و غیره)، برای یک شورش بطور خودکار تولید متوقف می شود و هیچ استخدامی و ساخت وسازی تاافزایش مجدد رضايتمندی انجام نمی شود.

طلا  

پول در بازی با مالیات که از جمعیت کار کننده گرفته می شود تامین می گردد که بصورت 6 نوع نرخ مالیاتی می باشد. طلای تولید شده در خزانه که منحصرا در پایتخت امپراطوری واقع شده جمع آوری می شود. مالیات گرفته شده مستقیما به خزانه می رود، همچنین طلای مورد نیاز برای ساخت وساز، تحقیقات یا هزینه نگهداری ارتش بطور خودکار از خزانه بدون نیاز به نقل وانتقال دستی گرفته می شود.