مارشال  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 750000 تا - + ∞ این رتبه نظامی اعطا می شود.

ماليات اتحاد  

توسط رهبر، افسر اول یا افسر مالی در چهار نوع منابع بطور جداگانه با قیمت سهام اختصاصی تا حداکثر 30% برای تمام اعضا تنظیم می شود.

مالیات  

روشی که طلا بدست می آید. آن فقط از جمعیت استخدام شده گرفته می شود و ضربه بزرگی بر رضايتمندی متعادل روزانه می باشد. هر چه نرخ مالیات بالاتر باشد رضايتمندی بیشتری از دست داده می شود.

مالیات اتحاد  

مالیات از جمعیت استخدام شده پایتخت و ایالات ضمیمه شده بصورت طلا گرفته می شود.

مالیات متعادل  

دکمه ای که در منوی مالیات قرار دارد. آن مالیاتهای تمام ایالات ضمیمه شده یا مستعمرات را با نرخ دقیقی که رضایتمندی متعادل مثبت ایجاد می کند را تنظیم می کند.

مامور اداری  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. ایالت بازدهی را افزایش می دهد ( تا 100%). سطح 1: 4٪ بازدهی؛ سطح 2: 6٪ بازدهی؛ سطح 3: 10٪ بازدهی؛ سطح 4: 14٪ بازدهی؛ سطح 5: 20٪ بازدهی

مامور دیده بانی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. شعاع دیده بانی را افزایش می دهد: سطح 1: 4 مایل امپراطوری؛ سطح 2: 6 مایل امپراطوری؛ سطح 3: 10 مایل امپراطوری؛ سطح 4: 15 مایل امپراطوری؛ سطح 5: 25 مایل امپراطوری

مامور مخفی  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. به ضدجاسوسی پاداش سطح می دهد. سطح 1: 1 سطح؛ سطح 2: 2 سطح؛ سطح 3: 3 سطح؛ سطح 4: 4 سطح؛ سطح 5: 5 سطح

ماموریت  

پیشروی سربازان در راهشان به سمت مقصد یا در راه برگشتشان به امپراطوری اصلی. یک ارتش درحال حرکت در ماموریت آمادگی دارد حمله کند یا در حال حاضر حمله کرده است.زمان ماموریت توسط نقشه کشی و اسبهای جنگی (در صورتیکه یک ارتش فقط شامل واحد سواره نظام باشد) و سطوح منبع خاص 'اسبها' کاهش داده می شود، اما هیچ ماموریتی نمی تواند در زمانهای صلح آمیز کمتر از 2.5 دقیقه و در زمان جنگ کمتر از 10 دقیقه تمام شود.

مایل امپراطوری(IM)  

مایل امپراطوری - واحد فاصله امپراطوران آنلاین.

متحد  

1. یک عضو همان اتحاد.

2. یک اتحاد در پیمان عدم خشونت یا اتحادیه .

متخصص عملیات میدانی  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. نقاط ضربه پذیری ارتش میدانی را افزایش می دهد. سطح 1: +1٪ نقاط ضربه پذیری؛ سطح 2: +2٪ نقاط ضربه پذیری؛ سطح 3: +4٪ نقاط ضربه پذیری؛ سطح 4: +6٪ نقاط ضربه پذیری؛ سطح 5: +10٪ نقاط ضربه پذیری

متخصص فنون تهاجمی  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. قدرت حمله همه واحدها در حمله ارتش را افزایش می دهد. سطح 1: +1٪ قدرت حمله؛ سطح 2: +2٪ قدرت حمله؛ سطح 3: +4٪ قدرت حمله؛ سطح 4: +6٪ قدرت حمله؛ سطح 5: +10٪ قدرت حمله

متخصص فنون دفاعی  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرال بمحض ارتقا سطح. قدرت حمله همه واحدها در ارتش دفاعی را افزایش می دهد. سطح 1: 1٪ قدرت حمله؛ سطح 2: 2٪ قدرت حمله؛ سطح 3: 4٪ قدرت حمله؛ سطح 4: 6٪ قدرت حمله؛ سطح 5: 10٪ قدرت حمله

متخصص محاصره  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. حد مجاز موتورهای محاصره ای که می توانند بطور همزمان به یک قلعه حمله کنند را افزایش می دهد. سطح 1: +2٪ حد مجاز؛ سطح 2: +4٪ حد مجاز؛ سطح 3: +6٪ حد مجاز؛ سطح 4: +10٪ حد مجاز؛ سطح 5: +15٪ حد مجاز

متمرکزسازی  

یک تحقیق که به فرمانروا اطلاعات خاصی از گسترش امپراطوری در قلمروهای جدید می دهد. هر سطح امکان دستیابی به 1 ایالت ضمیمه شده و 1 تبعه را ایجاد می کند.

محاصره قلعه  

بعد از یک حمله موفق توسط مهاجم در نبرد میدانی انجام می شود.اگر ارتش میدانی مستقر شده هیچ دفاعی در مقابل دیوار قلعه نداشته باشند، نبرد محاصره قلعه مستقیما انجام می شود جایی که سربازان مهاجم، ویران کردن دیوارهای قلعه دشمن را مورد هدف قرار می دهند و رهسپار نبرد با مستقر شدگان در قلعه می شوند.(در صورت وجودواحدهای مستقر شده در قلعه).
یک محاصره موفق قلعه، غارت میزان دقیق ظرفیت حمل منابع ارسالی واحدهای نظامی و واگن های نقل و انتقال مجاز می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره نبرد محاصره قلعه اینجا و اینجا کلیک کنید.

محافظان  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان پیاده نظام
پیش نیازها: حمله تن به تن 20، زره 20، متمرکزسازی 11

• نوع: تن به تن، پیاده نظام، شمشیرزنان
• اولویت استقرار: مرکز (خط مقدم)

+ نیروی حمله: این واحد در ترکیب خط مقدم در طول حمله به قلعه اولویت بندی شده است.
+ مبارزه نزدیک: حمله × 2 در مقابل کمانداران
+ دیوار محافظ: این واحد در هنگام دفاع نقاط ضربه پذیری را × 1.2 افزایش می دهد
+ آخرین خط دفاع: اگر در قلعه مستقر شوند، این واحد در طول حمله به قلعه متحمل جریمه هایی می شود - نقاط ضربه پذیری × 2
+ نیروهای نخبه: این واحد در هنگام مبارزه در یک مرکز افزایش می یابند - قدرت حمله × 1.2، نقاط ضربه پذیری × 1.2

- آسیب پذیر مقابل سواره نظام: مقابل همه واحدهای سواره نظام قدرت حمله x 2 می باشد
- واحدهای سنگین: این واحد هنگام جنگ در یک جناح جریمه هایی متحمل می شود: قدرت حمله × 0.8، نقاط ضربه پذیری × 0.8

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

محبوب خدا  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. جوایز معبد را افزایش می دهد. سطح 1: +1٪ جایزه؛ سطح 2: +2٪ جایزه؛ سطح 3: 4٪ جایزه؛ سطح 4: +6٪ جایزه؛ سطح 5: +10٪ جایزه

محبوب مردم  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. احتمال شورش یا طغیان را کاهش می دهد. سطح 1: 5٪-؛ سطح 2: 10٪-؛ سطح 3: 20٪-؛ سطح 4: 30٪-؛ سطح 5: 50٪-

محدوده ارزش خالص امتیازات  

اختلاف ارزش خالص امتیازات بین دو بازیکن. حملات بروی امپراطوری خارج از محدوده x5 (پنج برابر کوچکتر یا بزرگتر بر اساس ارزش خالص امتیازات) قدغن می باشد. حملات بروی امپراطوری خارج از محدوده x2 باعث می شود روحیه، افتخار و قدرت حمله در هر 0.1 ضریب اختلاف خارج از محدوده مجاز کاهش یابد. اگر مهاجم خارج از محدوده x2 ارزش خالص امتیازی کمتر از مدافع داشته باشد قدرت حمله کاهش نمی یابد.

برای اطلاعات بیشتر درباره حملات خارج از محدوده اینجا کلیک کنید.

محدوده تحت نفوذ  

نمایش ارضی نفوذ اتحاد روی نقشه سراسری.

محدوده حمله  

تحقیقی است که تمام پارامترهای حمله واحدهای تیرانداز (به غیر از موتورهای محاصره) را ارتقاء می دهد. با افزایش هر سطح 5+% امتیاز بدست می آید. حداکثر سطح محاسبه شده برای اکانت 50 می باشد (مجموع سطوح اتحاد و سطوح فردی).

مدافع  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. روحیه ارتش را هنگام دفاع افزایش می دهد. سطح 1: +2 روحیه؛ سطح 2: +4 روحیه؛ سطح 3: +6 روحیه؛ سطح 4: +8 روحیه؛ سطح 5: +12 روحیه

مدافع غیر نظامیان  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. تعداد غیر نظامیان محافظت شده را توسط سطح قلعه افزایش می دهد. سطح 1: +10٪ غیر نظامی؛ سطح 2: +20٪ غیر نظامی؛ سطح 3: +30٪ غیر نظامی؛ سطح 4: +40٪ غیر نظامی؛ سطح 5: +60٪ غیر نظامی

مدافع منابع  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. میزان منابع محافظت شده را توسط سطح قلعه افزایش می دهد. سطح 1: +10٪ منابع؛ سطح 2: +20٪ منابع؛ سطح 3: +30٪ منابع؛ سطح 4: +40٪ منابع؛ سطح 5: +80٪ منابع

مدال  

حکم نظامی به بازیکنانی با دستاوردهای نظامی شخصی در طول یک فصل معین (جنگجوی روز)، به بازیکنانی از 3 اتحاد برتر در پایان یک قلمرو مشخص، برای شرکت و پیشرفتها در قلمروهای ویژه مسابقات، برای شرکت در رویدادهای خاص مدال هایی برای دستاوردهای درون اتحاد نیز اعطا می شود.توجه!: نبردهای اتحاد مدالی حاصل نمی کنند.

مدیر ایستگاه نظامی  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. حد مجاز استقرار سربازان در یک ایستگاه نظامی را افزایش می دهد. سطح 1: +2٪ حد مجاز؛ سطح 2: +4٪ حد مجاز؛ سطح 3: +6٪ حد مجاز؛ سطح 4: +10٪ حد مجاز؛ سطح 5: +15٪ حد مجاز

مدیریت  

پیامهای مدیریت که حاوی اطلاعیه هایی از طرف تیم امپراطوران آنلاین در رابطه با رخدادها، اخبار یا خرید موفقیت آمیز الماس می باشد. آنها در نامه هایی به رنگ نارنجی ارسال شده و در باریکه سیستم در منوی پیغامها ذخیره می شوند.

توجه! پیامهای واقعی مدیریت را با آندسته از پیامهایی که از طرف بازیکنان با اسمی مشابه مدیریت اشتباه نگیرید. میریت اجرایی، امپراطوران آنلاین و غیره با نامه های سبز رنگ دریافت می شوند و در پیام خصوصی قرار داده می شوند که شامل اطلاعات شخصی مانند: رمز عبور یا فریب بازیکنان برای دلگرم کردن آنها با ارسال پیامک های مشکوک برای الماسهایی که وجود خارجی ندارند. همیشه توجه داشته باشید که امپراطوران آنلاین از شما در مورد اطلاعات شخصی شما سوالی نمی کند و همچنین برای تبلیغ خرید الماس از طریق پیام خصوصی شما را راهنمایی نمی کند.

تیم امپراطوران آنلاین پیشنهاد می کند که سریعا تمام پیامهای مشکوک را گزارش کنید تا کاربران خاطی را برای همیشه مسدود کند.

مدیریت اتحاد  

اگر امتیازاتحاد حداقل 5000000 باشد هر سطح اجازه بنیان دو اردوگاه را می دهد. مدیریت اتحاد همچنین میزان منابعی که اعضا مجازند اهدا کنند را تعیین می کند. محدوده درصد اهدایی از 5% ارزش خالص امتیازات بازیکن که معادل طلا در سطح 1 می باشد تا 33% در سطح 15. سطح 1 مدیریت اتحاد امکان ساخت 2 اردوگاه را ایجاد کرده و 1 فرمانده را در اتحاد منصوب می کند. هر سطح بعدی مدیریت اتحاد ایجاد 2 اردوگاه بیشتر را مجاز کرده و اتنصاب 1 فرمانده بیشتر در اتحاد را امکانپذیر می کند. ماکزیمم سطح - 15

مدیریت نظامی  

تحقیقی که بنیان تعداد ایستگاههای نظامی روی نقشه سراسری را افزایش می دهد. ارتقا هر سطح اجازه ساخت یک ایستگاه نظامی دیگر را می دهد.

مراقبت  

کمک قانونی از یک دوست با پیشرفت مقرون به صرفه برای شما بدون نیاز به دادن رمز عبور، یا هر گونه اطلاعات شخصی یا ریسک توقیف شدن توسط مدیریت امپراطوران آنلاین.

برای اطلاعات بیشتر درباره مراقبت اینجا کلیک کنید.

مربی سواره نظام  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. زمان آموزش همه واحدهای سواره نظام را کاهش می دهد. سطح 1: -5٪ زمان آموزش؛ سطح 2: -10٪ زمان آموزش؛ سطح 3: -15٪ زمان آموزش؛ سطح 4: -20٪ زمان آموزش؛ سطح 5: -30٪ زمان آموزش

مربی پیاده نظام  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. زمان آموزش همه واحدهای نیزه داران و شمشیرزنان را کاهش می دهد. سطح 1: -5٪ زمان آموزش؛ سطح 2: -10٪ زمان آموزش؛ سطح 3: -15٪ زمان آموزش؛ سطح 4: -20٪ زمان آموزش؛ سطح 5: -30٪ زمان آموزش

مربی کمانداران  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. زمان آموزش همه واحدهای کماندار را کاهش می دهد. سطح 1: -5٪ زمان آموزش؛ سطح 2: -10٪ زمان آموزش؛ سطح 3: -15٪ زمان آموزش؛ سطح 4: -20٪ زمان آموزش؛ سطح 5: -30٪ زمان آموزش

مرکز  

منطقه وسط اولین و سومین خط در زمان نبرد میدانی.

مرکز تحقیقات  

نمادی از دانش و روشنفکری همراه با مرکز تخقیقات نظامی و آکادمی علوم می باشد. مرکز تحقیقات، فقط در پایتخت موجود است، ساختمانی که تمام تحقیقات توسعه داده می شوند. با افزایش سطحهای آن زمان لازم برای تحقیق به ازای هر سطح 0.5 نسبت به میزان پایه کاهش می یابد و قیمت آن نیز 0.02 برابر کاهش می یابد. سطح 20 اجازه ساخت و ساز آکادمی علوم را می دهد.

مرکز تحقیقات نظامی  

نمادی از دانش و روشنفکری همراه با مرکز تحقیقات و آکادمی علوم می باشد. مرکز تحقیقات، فقط در پایتخت موجود است، ساختمانی که تمام تحقیقات نظامی توسعه داده می شوند. با افزایش سطحهای آن زمان لازم برای تحقیق به ازای هر سطح 0.5 نسبت به میزان پایه کاهش می یابد و قیمت آن نیز 0.02 برابر کاهش می یابد. سطح 20 اجازه ساخت و ساز آکادمی علوم نظامی را می دهد.

مزرعه  

ساختمانی که جمعیت ایالت را حمایت می کند، شرایطی را برای زندگی طبیعی فراهم می کند. عدم سطوح کافی مزرعه باعث از دست دادن جمعیت در هر ساعت می شود. هر سطح از دست دادن جمعیت را کاهش می دهد اگر میزان جمعیت در ایالت 10000 تا از ظرفیت مزرعه کنونی بیشتر باشد. هر چقدر اختلاف بین میزان جمعیت و ظرفیت مزرعه بیشتر باشد میزان جمعیت از دست داده شده بیشتر خواهد بود.

توجه! موارد نسبتا نادری وجود دارند که کدام ساختمان در سطح بعدی مزرعه حقیقتا از دست دادن جمعیت در هر ساعت را کاهش نمی دهد. از دست دادن جمعیت به چندین مرحله تقسیم می شوند که بوسیله اختلاف بین ظرفیت مزرعه و میزان جمعیت کنونی تعیین می شود. برای نادیده گرفتن مرحله بعدی از دست دادن جمعیت معدنچیان، در بعضی مواقع بیش از یک سطح مزرعه مورد نیاز است.


مثال:اگر اختلاف بین میزان جمعیت و ظرفیت مزرعه شما 18000 باشد، از دست دادن جمعیت در دومین مرحله واقع می شود (از 10000 تا 20000 بین میزان جمعیت و ظرفیت مزرعه) جایی که در هر ساعت شما 10 روستایی را از دست می دهید. بنابراین، با ساختن فقط یک سطح از مزرعه افزایش کافی ظرفیت مزرعه مدیریت نمی شود دراینصورت اختلاف بین میزان جمعیت و ظرفیت مزرعه باید کمتر از 10000 شود و متعاقبا از دست دادن جمعیت – کمتر از 10 ساعت.

مسئول پادگان  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. ظرفیت مستقر شدگان در قلعه را افزایش می دهد. سطح 1: +4٪ ظرفیت مستقر شدگان در قلعه؛ سطح 2: +6٪ ظرفیت مستقر شدگان در قلعه؛ سطح 3: +10٪ ظرفیت مستقر شدگان در قلعه؛ سطح 4: +14٪ ظرفیت مستقر شدگان در قلعه؛ سطح 5: +20٪ ظرفیت مستقر شدگان در قلعه

مسابقات ارضی  

این یک تورنمنت اتحاد محور است که در آن هدف اصلی تسخیر کاخهایی است که باید تا هر زمان ممکن توسط همان اتحاد کنترل شوند. 36 کاخ بر روی نقشه وجود دارد که می تواند از طریق ماژول وفاداری تسخیر شود. محاصره قلعه موفقیت آمیز در برابر یک کاخ اتحاد، سطح قلعه آن را کاهش نمی دهد، بلکه امتیاز را از شاخص "وفاداری" کم می کند. هر کاخ با توجه به سطح قلعه خود حداکثر وفاداری را دارد. تنها راه افزایش وفاداری، گذر زمان است. وقتی اتحاد یک محاصره قلعه موفق را علیه کاخ انجام دهد، مقدار زیادی وفاداری از کاخ گرفته می شود. میزان دقیق وفاداری گرفته شده بستگی به تحقیق "فاتح" اتحاد دارد. هرچه سطح آن بالاتر باشد، می توان در یک ضربه واحد امتیازات وفاداری بیشتری گرفت. یک کاخ وقتی گرفته شده قلمداد می شود که اتحاد موفق شود وفاداری خود را به 0 کاهش دهد. کاخهای مستقل وفاداری ندارند، کاخ مستقل هنگامی که کمتر از 1000 واحد نظامی در آن باقی بماند، تسخیر می شود. کاخهایی که توسط اتحاد کنترل می شوند در معرض حملات چادرنشین قرار دارند که به مرور زمان ارسال می شوند. هر حمله دفاعی امتیازات دفاعی اعطا می کند. کاخها را می توان همزمان با سایر اتحادها مورد حمله قرار داد. رتبه بندی بر اساس نمره کل امتیازات دفاعی است. برندگان این تورنمنت به عنوان پاداش الماس و مدال های ویژه دریافت می کنند.

برای اطلاعات بیشتر و خواندن نسخه کامل قوانین مسابقات ارضی، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

مستعمره  

یکی از راههای گسترش قلمرو امپراطوری روی نقشه سراسری در "افراد بزرگ". مستعمرات دقیقا مانند ایالات ضمیمه شده عمل می کنند. آنها جمعیت در حال رشد دارند. اکثر ساختمانهای اقتصادی و نظامی، قلعه، امکانات دفاعی موجود هستند. شما می توانید ارتش را استخدام و مستقر کنید و منابع را تولید کرده و انتقال دهید. مستعمرات نیز فاکتور رضایتمندی دارند.

- بزرگترین تعدیل کننده با تاثیر روی رضایتمندی مستعمره دوری از امپراطوری آن است - هر چه فاصله طولانی تر باشد میزان رضايتمندی روزانه از دست رفته بیشتر خواهد بود.
- سود اصلی مستعمره زمینهای منابع خاص است که پاداش اضافه خاص به کل امپراطوری می دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره مستعمرات اینجا کلیک کنید.

مستعمره ساز  

روستاییان از یک ایالت ضمیمه شده یا مستعمره دیگر به نقطه منتخبی روی نقشه سراسری فرستاده می شوند که منابع لازم برای بنیان را حمل می کنند. آنها اولین ساختمانها را اینجا می سازند و جمعیت اولیه آن را تشکیل می دهند.

مستعمره ساز  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. زمان تبدیل شدن یک مستعمره به مستعمره نابود نشدنی را کاهش می دهد. سطح 1: 4٪- زمان تبدیل؛ سطح 2: 6٪- زمان تبدیل؛ سطح 3: 10٪- زمان تبدیل؛ سطح 4: 14٪- زمان تبدیل؛ سطح 5: 20٪- زمان تبدیل

مستعمره سازی  

بنیان یک مستعمره روی نقشه سراسری.

برای اطلاعات بیشتر درباره روند مستعمره سازی اینجا کلیک کنید.

مستعمره سازی فوری  

گزینه ای که حرکت مستعمره ساز را بسوی زمین مستعمره دلخواه با پرداخت 510 الماس در هر ساعت در صورتیکه امپراطوری شما تحت حمله نباشد به پایان می رساند.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

مستعمره نابود نشدنی  

مستعمره ای که نمی تواند بوسیله حملات دشمن تخریب شود. برای اینکه مستعمره خود را نابود نشدنی کنید باید قلعه آنرا تا سطح 8 ارتقا دهید و از ویران شدن این سازه تا 3 روز جلوگیری کنید.
هنگامی که برای یکبار مستعمره نابود نشدنی شد، همان قابلیتهای ایالات ضمیمه شده را پیدا می کند. قلعه آن با محاصره موفق دشمن تنزل پیدا نمی کند و شما می توانید آن را با پرداخت منابع لازم دوباره بسازید.

توجه: مستعمرات نابود نشدنی می توانند توسط صاحبانشان مجزا شوند.

معادل طلا  

هر سه نوع منابع موجودی می توانند به طلا تبدیل شوند - چوب، آهن و سنگ، برابرسازی: 1 طلا = 1 چوب = 1 آهن = 1 سنگ.

معاف از مالیات  

اولین سطح مالیات. هیچ طلایی بدست نمی آید. در هر 24 ساعت رضایتمندی 5 تا زیاد می شود.

معبد  

جمعیت پناهنده مذهبی. معبد نمادی از ایمان و اعتقاد است، بنابراین به ازای هر سطح 2+ امتیازرضايتمندی روزانه کسب می کند. این مکان جایی است که فرمانروا هر روز به آن سرکشی می کند و می تواند میزان لطف خدا به امپراطوری خود را مشاهده کند. دریافت یا عدم دریافت هدیه به شکل منابع، رضايتمندی یا ارتش که میزانش برابر است با نصف 32 ساعت تولید امپراطوری به غیراز، درآمد طلا. هر بازیکن می تواند هر 12 ساعت یکبار بطور رایگان یک هدیه را باز کند. اما اگر او حداقل 3 بار، هدیه رایگان از معبد دریافت کرده باشد، او این شانس را دارد که روزانه با پرداخت 680 الماس دومین هدیه را داشته باشد. اگر او حداقل 3 بار، روزانه با پرداخت 680 الماس هدیه دریافت کرده باشد او این شانس را دارد که روزانه با پرداخت 2550 الماس سومین هدیه خود را دریافت کند. اگر او حداقل 3 بار، با پرداخت 2550 الماس هدیه دریافت کرده باشد او این شانس را دارد که روزانه با پرداخت 4250 الماس چهارمین هدیه خود را دریافت کند. اگر او حداقل 3 بار، با پرداخت 4250 الماس هدیه دریافت کرده باشد او این شانس را دارد که روزانه با پرداخت 8330 الماس پنجمین هدیه خود را دریافت کند. اگر او حداقل 3 بار، با پرداخت 8330 الماس هدیه دریافت کرده باشد او این شانس را دارد که روزانه با پرداخت 16830 الماس ششمین هدیه خود را دریافت کند.

معبد بزرگ  

ساختمان مخصوص کاخ اتحاد که محدوده نفوذ فرهنگی و نظامی را توسط میزان مشخص شعاعها در هر سطح افزایش می دهد. با افزایش هر سطح، تفاوت بین دو سطح در مقایسه با قبلی کمتر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره معبد بزرگ اینجا و اینجا کلیک کنید.

معدن  

کلمه مشترک برای تمام ساختمانهایی که منابع تولید می شوند.

معدن آهن  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی، تولید
تحقیقات پیش نیاز: معماری 1
حداکثر سطح: 35

تولید منبع آهن را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت نیروی کار در این ساختمان را افزایش می دهد.

معدن سنگ  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی، تولید
تحقیقات پیش نیاز: معماری 1
حداکثر سطح: 35

تولید منبع سنگ را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت نیروی کار در این ساختمان را افزایش می دهد.

معدنچی  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. تولید آهن را افزایش می دهد. سطح 1: 2٪ تولید؛ سطح 2: 4٪ تولید؛ سطح 3: 6٪ تولید؛ سطح 4: 8٪ تولید؛ سطح 5: 12٪ تولید

معمار  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. ظرفیت خانه ها را افزایش می دهد. سطح 1: 4٪؛ سطح 2: 6٪؛ سطح 3: 10٪؛ سطح 4: 14٪؛ سطح 5: 20٪

معماری  

تحقیقی که بر زمان و قیمت ساخت و ساز ساختمانها موثراست. افزایش هر سطح زمان ساخت را نسبت به زمان پایه 0.30 برابر و قیمت را 0.02 - برابر کاهش می دهد. سطح 25 اجازه ساخت 716 شگفتی قلمرو را می دهد.

معماری نظامی  

یک تحقیق موثر روی قلعه ها. زمان لازم برای ساختن قلعه ها را به میزان 15% و همچنین زمان استقرار در قلعه را به میزان 10% نسبت به میزان پایه در هر سطح کاهش می دهد.

منبع  

همه چیز در یک امپراطوری در معادن تولید می شوند همچنین مالیات از افزایش تدریجی جمعیت به دست می آیند. تمام آنها می توانند در ساخت و ساز، تحقیقات و ارتش سرمایه گذاری شوند.

منجنیق  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: کارگاه ماشین آلات
پیش نیازها: تمرین نظامیارتقاء محاصره 10، متمرکزسازی 6

• نوع: تیرانداز، موتور محاصره، توپخانه
• اولویت استقرار: خط توپخانه

+ دیوار ترقه: این واحد افزایش در هنگام حمله به قلعه - قدرت حمله × 1.5
+ تیرانداز: این واحد قبل از اینکه نبرد تن به تن آغاز شود دارای 3 حمله فوق العاده در میدان نبرد یا حمله به قلعه می باشد.
+ نادرست: قدرت حمله × 0.15 مقابل پیاده نظام، سواره نظام و موتورهای محاصره
+ منطقه خطر: در نبرد میدانی و حمله به قلعه حمله این واحد بین خطوط دشمن به یک نسبت توزیع می شود، جناحها و مرکز (ذخیره در امان می باشد)
+ متصدی موتور محاصره: به 75 جمعیت بیکار برای استخدام نیاز می باشد. 75 جای خالی در قلعه را اشغال می کند

منجنیق قلعه کوب  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: کارگاه ماشین آلات
پیش نیازها: تمرین نظامیارتقاء محاصره 10، متمرکزسازی 6

• نوع: تیرانداز، موتور محاصره، توپخانه
• اولویت استقرار: خط توپخانه

+ تیرانداز: این واحد قبل از اینکه نبرد تن به تن آغاز شود دارای دو حمله فوق العاده در میدان نبرد یا حمله به قلعه می باشد.
+ نادرست: حمله x 0.3 در مقابل پیاده نظام، سواره نظام، و موتورهای محاصره
+ منطقه خطر: در نبرد میدانی و حمله به قلعه حمله این واحد بین خطوط دشمن به یک نسبت توزیع می شود، جناحها و مرکز (ذخیره در امان می باشد)
+ متصدی موتور محاصره: به 50 جمعیت بیکار برای استخدام نیاز می باشد. 50 جای خالی در قلعه را اشغال می کند

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

منطق دان  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. کسر امتیاز رضایتمندی مستعمره که بدلیل دوری از پایتخت اتفاق می افتد را کاهش می دهد. سطح 1: 4٪- کاهش رضایتمندی؛ سطح 2: 6٪- کاهش رضایتمندی؛ سطح 3: 10٪- کاهش رضایتمندی؛ سطح 4: 14٪- کاهش رضایتمندی؛ سطح 5: 20٪- کاهش رضایتمندی

منطقه  

اولین و سومین خطوط نبرد میدانی در مناطق بند بند شده اند. جناح چپ، مرکز و جناح راست.

منطقه انحصاری  

یک فضای ذخیره شده روی نقشه سراسری از 36 تقطه که فقط توسط دارنده آن قابل مشاهده است می باشد. در مرکز منطقه انحصاری پایتخت امپراطوری می باشد که توسط 4 زمین که می توانند ضمیمه صلح آمیز شونداحاطه می شود. همچنین 4 شهر مستقل اطراف آن وجود دارند که می توانند غارت یا تسخیر شوند یا ضمیمه شوند یا به تبعه تبدیل شوند. منطقه انحصاری روی نقشه سراسری علامت گذاری می شود و تمام بازیکنان بدون مرزهای خاص و شهرهای مستقل می توانند آنرا ببینند. فقط قلمروهای ضمیمه شده توسط دیگران قابل مشاهده می باشند.

برای اطلاعات بیشتر درباره منطقه انحصاری اینجا کلیک کنید.

منطقه خنثی  

منطقه ای که محدوده تحت نفوذ دو کاخ اتحاد با سطوح برابر از معبد بزرگ با هم تداخل پیدا می کنند. مجموع شعاعهای یک منطقه خنثی به دو قسمت مساوی تقسیم شده و به کل محدوده تحت نفوذ هر اتحاد اضافه می شود و تمام امپراطوریانی که در مناطق مربوطه واقع شده اند پاداش روزانه اعمال شده برای تولیدات، روحیه و رضايتمندی خود را از دست می دهند.

مهاجرت  

یکی از اثرات اصلی میزان رضايتمندی. اگر امتیاز رضایتمندی شما زیر 100 است، شما همواره در حال از دست دادن جمعیت می باشد. اگر امتیازات شما بالای 100 باشد تاثیر مثبتی نخواهد داشت - جمعیت به امپراطوری شما مهاجرت نمی کنند.

برای اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت اینجا کلیک کنید.

مهاجرت  

از دست دادن تعداد معینی از جمعیت در زمان مهاجرت.

مهاجم  

1. بازیکنانی که در 12 ساعت گذشته برای قلمرو با سرعت ضربدر 4، 5 ساعت برای قلمرو با سرعت ضربدر 10 به شما یا کسی که با شما صلح سلطنتی داشته حمله کرده اند، اما توسط شما در 12 ساعت گذشته برای قلمرو با سرعت ضربدر 4، 5 ساعت برای قلمرو با سرعت ضربدر 10 مورد حمله قرار نگرفته باشند در اینجا نمایش داده می شوند. اولین حمله علیه آنها برای شما کاهش امتیاز افتخار ندارد. برای حمله غارت همواره کاهش 4 امتیاز افتخار اعمال می شود.

2. اتحادی که مسئول اعلام جنگ می باشد.

مهاجم  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. روحیه ارتش را هنگام حمله افزایش می دهد. سطح 1: +2 روحیه؛ سطح 2: +4 روحیه؛ سطح 3: +6 روحیه؛ سطح 4: +8 روحیه؛ سطح 5: +12 روحیه

مهارتها  

ویژگیهای خاصی که توسط افراد بزرگ زمانی که آنها برای بدست آوردن سطح تجربه جدید در پست های فرماندار و ژنرال کسب می کنند. هنگامی که یک فرماندار/ ژنرال به سطح بعدی تجربه می رسد، انتخاب یک مهارت جدید باز می شود و بازیکن می تواند از بین دو مهارت یکی را انتخاب کند. همه مهارتها 5 درجه (یا سطح) دارند بنابراین پس از کسب اولین مهارت برای این پست، دو انتخاب بعدی همیشه شامل ارتقاء مهارت متعلقه و مهارت جدید می باشد.
اگر شما سطوح لازم پایگاه فرمانداری و پایگاه ژنرالها در کاخ را بسازید، فرمانداران و ژنرالها می توانند با آموزش با پرداخت سریعتر تجربه کسب کنند.
سه دسته مهارت وجود دارد: مهارتهای ژنرال، مهارتهای فرماندار و مهارتهای منحصر به فرد امپراطور.
تمام مهارتهای یک فرد بزرگ می توانند با پرداخت 3400 الماس توسط بازیکن مجددا تنظیم شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره مهارتها اینجا کلیک کنید. شما می توانید انواع مهارتها را اینجا مشاهده کنید.

مهارتهای امپراطور  

مهارتهای قابل دسترس فقط برای امپراطور.

لیست کامل مهارتهای امپراطور اینجا کلیک کنید.

مهارتهای فرماندار  

مهارتهای قابل دسترس برای همه فرمانداران.

لیست کامل مهارتهای فرماندار اینجا کلیک کنید.

مهارتهای ژنرال  

مهارتهای قابل دسترس برای همه ژنرالها.

لیست کامل مهارتهای ژنرال اینجا کلیک کنید.

موتورهای محاصره  

موتورهای محاصره، واحدهای نظامی اختصاصی هستند که تابع اولیه آنها یا قلعه مورد حمله قرار گرفته را پایین می آورد یا موتورهای محاصره دشمن را تخریب می کند. با توجه به جایگاه آنها در نبرد میدانی، موتورهای محاصره هم می توانند منجنیق داشته باشند یا نوع تخریب داشته باشند.

موتورهای محاصره به بهترین نحو با بالستیک مقابله می کنند.

همه موتورهای محاصره در کارگاه ماشین آلات ساخته می شوند.

توانایی مشترک واحد:
+ متصدی موتور محاصره

موتورهای محاصره ای که موجود می باشند:
- قلعه کوب
- منجنیق
- بالستیک
- منجنیق قلعه کوب

برای اطلاعات بیشتر در مورد موتورهای محاصره، اینجا کلیک کنید.

میانگین رضايتمندی  

میزان رضايتمندی برای تمام امپراطوری معتبر است و توسط تعداد جمعیت و میزان رضايتمندی کنونی محلی تعیین می شود.

اولین جمعیت ایالت x اولین رضايتمندی ایالت + دومین جمعیت ایالت x دومین رضايتمندی ایالت (اگر ایالات بیشتری وجود دارند) / تمام جمعیت امپراطوری = سطح میانگین رضايتمندی امپراطوری.

میانگین رضایتمندی مشترک  

میانگین رضایتمندی یک گروه مهاجرتی، با اضافه کردن میزان میانگین رضایتمندی فردی تمام آنها به یکدیگر و تقسیم حاصل جمع آنها به تعداد گروه امپراطوری محاسبه می شود.

میدان شهر  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی
حداکثر سطح: 10

شما را مجاز می کند تا در این سازه، جشنواره کوچک یا بزرگ را برگزار کنید که روی رضایتمندی جمعیت تاثیر دارد.
هر سطح به تاثیر جشنواره کوچک، 1 امتیاز رضایتمندی اعطا می کند.
هر سطح به تاثیر جشنواره بزرگ، 2 امتیاز رشایتمندی اعطا می کند.

میزان وفاداری  

نشان می دهدکه وفاداری هر عضو اتحاد چگونه است. وفاداری بر اساس مدت زمان سپری شده در اتحاد محاسبه شده و به سه مرحله تقسیم شده است که میزان پاداش رضايتمندی را تعیین می کند. رها کردن یک اتحاد و دوباره ملحق شدن به آن یا تغییر موقعیت در همان اتحاد باعث می شود پاداشها بطور مجدد تنظیم شود و شمارنده میزان وفاداری نیز دوباره تنظیم می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره میزان وفاداری اینجا کلیک کنید.