Efekt global  

Një efekt i aplikuar për të gjithë Perandorinë.

Efekti lokal  

Një efekt që aplikohet vetëm mbi një provincë.

Efiçenca  

Mat forcën/intensitetin me të cilin provinca prodhon. Termi i efiçencës i referohet vetëm provincave të aneksuara; kolonitë dhe vasalët kanë një efiçencë bazë 100%. Çdo provincë e aneksuar respektivisht prodhon 10% burime më pak në krahasim me vitin e kaluar. Kjo është arsyeja pse, pa efektin e Burokracisë, provinca e 11të e aneksuar do të kishte efiçencë 0% (duke mos përfshirë limitin e burokracinë së rrethit), dhe çdo provincë e aneksuar pas saj do të ketë 10% efiçencë më pak se më parë. Çdo nivel i Burokracisë rrit efikasitetin e Prodhimit me 5% pa shkuar mbi 100%. Çdo provincë e rrethit të dytë ka një efiçencë prej 20% më të vogël dhe të gjitha provincat e rrethit të tretë- 40%. Kjo është arsyeja pse ata kanë nevojë për nivele ekstra të burokracisë.

Emigrimi  

Efekti maksimal i Lumturisë. Çdo minutë, grupe emigrantësh prej një numri të caktuar formohen në Perandori. Lumturia mesatarja e zakonshme e tyre llogaritet në përputhje me lumturia mesatare të të gjithë pjesëmarrësve - Perandoritë me vlera më të larta se lumturia mesatare fitojnë popullsi, ndërsa ato me vlera më të vogla humbasin.

Për më shumë informacion mbi emigracionin, kliko ekonominë këtu.

Emigrimi  

Humbja e një sasie të caktuar të Popullsisë në momentin ndpdh emigrimi.

Evazion  

Një opsion për të dërguar ushtrinë tuaj të udhëtoj për një periudhë kohe të caktuar pa një qëllim specifik, kështu që të shmangi shktërrimin e saj nga bastisjet armiqësore. Kohëzgjatja maksimale e evazionit është 12 orë.

Evolucion  

Është vendosur në menynë Salla e Fronit. Mund t'a ndiqni evolucionin e akauntit tuaj atje, duke marrë statistika për aspekte të ndryshme, të ndara në ditë. Informacioni është i bazuar në veprimet tuaja, të kryera vetëm në epokën e tanishme të mbretërisë.