Jarak  

Vojna građevina.
Tip: Lokalna, dodatak, obrambena struktura
Preduvjeti: Utvrđenje 1, Vojna arhitektura 3, Utvrda 4
Maksimalni nivo: 10

Dodatak utvrdi. Tijekom napada na utvrdu, svaki nivo jarka smanjuje životne bodove jurišne linije napadača za 2%.

Jedinica  

Uobičajeno ime za sve sudionike u vojnom razvoju carstva, vojnike i strojeve. Jedinice se dijele na razne načine:
- prema snazi i efikasnosti - lake, teške i elitne;
- prema prirodi - vojnici i opsadni strojevi;
- prema načinu kretanja - pješadija i konjica;
- prema načinu borbe - jedinice za blisku ili borbu na daljinu;
- prema polju aktivnosti - vojne i civilne.

Jedinica sa napadom na daljinu  

Svi vojnici koji ispaljuju projektile bez da se moraju boriti prsa u prsa sa neprijateljima. Ove jedinice mogu da pucaju bez straha od odmazde. One također mogu da ispaljuju dodatne rafale prije početka bliske borbe.
Jedinice za borbu na daljinu se bore na liniji strijelaca, artilerije u ovisnosti o prioritetu kod raspoređivanja.
Jedinice za borbu na daljinu trpe štetu u bliskoj borbi.

Jedinice za borbu na daljinu su:
- laki strijelac
- teški strijelac
- elitni strijelac
- katapult
- balista
- trebušeJedinica za blisku borbu  

Uobičajeno ime za sve vojnike koji se bore prsa u prsa. Kada se sretnu na bojnom polju, ove jedinice razmjenjuju udarce istovremeno.
Jedinice za blisku borbu se bore na prvoj liniji, u centru ili na boku u ovisnosti o prioritetu kod raspoređivanja.

Jedinice za blisku borbu su:
- laki kopljanik
- teški kopljanik
- falanga
- laki mačevaoc
- teški mačevaoc
- čuvar
- laki konjanik
- teški konjanik
- ]paladin
- ovan za probijanje bedema

Jednokratni modifikator zadovoljstva  

Faktor sa negativnim ili pozitivnim efektom na zadovoljstvo, koji se primjenjuje jednom, te se dodaje ili oduzima jednom od trenutne vrijednosti zadovoljstva.

Da bi pročitali sve faktore sa jednokratnim efektom na zadovoljstvo, kliknite ovdje.

Jezik  

Imperia Online je dostupna na 30 jezika. Možete promijeniti jezik putem padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu naslovne stranice igre ili putem izbornika u donjem desnom kutu ispod mape sela, odabirom odgovarajuće zastave.

Juriš  

Napad jedinice u prvoj rundi.

Jurišna linija  

Borbena linija.
Jurišna linija se formira samo tijekom juriša na utvrdu. Sastavljena je od ovnova i bliskoborbenih pješadijskih jedinica koje pokušavaju srušiti zidove neprijateljske utvrde, dok na njih pucaju tornjevi i strijelci u garnizonu.

Bliskoborbene pješadijske jedinice koje mogu napadati istovremeno u jurišnoj liniji, podliježu limitu pješadijskog juriša: limit je jednak tri puta osnovnog garnizona utvrde koja je pod napadom. Bliskoborbena pješadija iznad tog limita je raspoređena na prednjoj liniji, gdje čeka zamijeniti bilo kakve gubitke na jurišnoj liniji.

U sastavu jurišne linije pješadije prednost imaju mačevaoci nad kopljanicima: jedinice istog tipa su prioritetne u silaznom redoslijedu prema vrijednosti napada. Konjica nikada se ne uključuje u jurišnu liniju.

Ovnovi koji mogu istovremeno napadati u jurišnoj liniji, podliježu rušilačkom limitu juriša: limit je jednak tri puta osnovnog garnizona utvrde koja je pod napadom, podijeljen sa pratećom posadom opsadnih sprava koje napadaju. Ovnovi iznad tog limita su smješteni na prednjoj liniji, gdje čekaju da zamijene bilo kakve gubitke u jurišnoj liniji.

Jedinice u jurišnoj liniji trpe kaznu na životne bodove ovisno o nivou neprijateljskog jarka.

Jedinice u jurišnoj i prednjoj liniji imaju isti moral; ako se jurišna linija povuče, povlači se i cijela prednja linija. Ako je neprijateljska utvrda uništena, otpočinje pljačkanje utvrde: sva preostala pješadija jurišne linije pridružuje se prednjoj liniji napadača, svi preostali ovnovi vraćaju se na liniju artiljerije.