تاثیر سراسری  

تاثیر اعمال شده روی تمام امپراطوری

تاثیر محلی  

تاثیر اعمال شده فقط روی یک سازه یا ایالت.

تاجر امپراطوری  

یک ویژگی که به شما اجازه می دهد چوب، آهن، سنگ را به قیمت طلا، با پرداخت 850 الماس برای کمیسیون فورا بفروشید. ظرفیت تاجر امپراطوری سراسری می باشد، بدین معنی که اگر 10 ایالت که ظرفیت بازار هر کدام 1 میلیون می باشد دارید می توانید یکمرتبه 10 میلیون از یک ایالت بفروشید. ظرفیت تاجر امپراطوری اختصاصی نیز می باشد، بدین معنی که اگر ظرفیت بازار شما 20000 می باشد و در حال حاضر برای پیشنهاد فروش 10000 منبع در بازار منتظر هستید، می توانید از طریق تاجر امپراطوری 20000 منبع را بجای 10000 بفروشید. این گزینه زمانیکه امپراطوری تحت حمله می باشد موجود نیست.

* به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

تاجر حرفه ای  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. پتانسیل تجاری این سازه را افزایش می دهد. سطح 1: 4٪ پتانسیل تجاری؛ سطح 2: 6٪ پتانسیل تجاری؛ سطح 3: 10٪ پتانسیل تجاری؛ سطح 4: 14٪ پتانسیل تجاری؛ سطح 5: 20٪ پتانسیل تجاری

تاجر منابع  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. ظرفیت بازار را افزایش می دهد. سطح 1: 10٪ ظرفیت بازار؛ سطح 2: 20٪ ظرفیت بازار؛ سطح 3: 30٪ ظرفیت بازار؛ سطح 4: 40٪ ظرفیت بازار؛ سطح 5: 60٪ ظرفیت بازار

تاسیسات اداری  

تحقیقی که برای افزایش بازدهی ایالات ضمیمه شده به فرمانروا اطلاعات کافی می دهد. افزایش هر سطح 5+% امتیاز دارد. این بازدهی نمی تواند 100% شود. بدون تاثیر تاسیسات اداری، هر ایالت ضمیمه شده، 10% بازدهی کمتر نسبت به ایالت ضمیمه شده قبلی خود دارد(بدون در نظر گرفتن تعدیل کننده تاسیسات اداری دایره ایالت)، یازدهمین ایالت ضمیمه شده بازدهی 0% دارد و هر یک ایالت ضمیمه شده بعد از آن 10% بازدهی کمتر، که نمایانگر میزان منفی می باشد.

تالار امپراطوری  

مکانی که فرمانروا آمار تمام داده ها در تمام جوانب توسعه امپراطوری خود مثل:(درآمد، هزینه ها، نیروی کار، تولید، تمام ساختمانها و تحقیقات، ارتش، منابع خاص تسخیر شده) را جمع آوری می کند.

تالار شهر  

جایی که تمام ساختمانها آنجا ساخته می شوند.

تاکتیک  

تحقیقی که در مورد استفاده از آرایش ارتش نبرد به فرمانروا اطلاعات کافی می دهد. هر سطح امکان دسترسی به 1 آرایش ارتش را ایجاد می کند.

تبعه ها  

یکی از واحدهای اجرایی نقشه سراسری. جمعیت تبعه رشد نمی کند، تا زمانیکه ایالت ضمیمه شود مقدار آن ثابت است. تبعه ها فقط مالیاتی را که از تمام جمعیت گرفته می شود را می پردازند. مالیات نیز به شکل طلا پرداخته می شود و تاثیرات رضايتمندی مانند ایالات ضمیمه شده و مستعمرات می باشد. برای تبدیل شدن به تبعه شما حداقل به یک سطح متمرکزسازی نیاز دارید. برای تغییر دادن تبعه باید آنرا ضمیمه کنید که در اینصورت یک سطح خالی متمرکزسازی و همچنین حداکثر میزان رضايتمندی در تبعه مربوطه نیاز است.

برای اطلاعات بیشتر درباره تبعه ها اینجا کلیک کنید.

تبعید  

گزینه ای که به شما این امکان را می دهد تا یک اشراف زاده را در صورت عدم رضایت از او تبعید کنید. امپراطور/ملکه نمی تواند به تبعید فرستاده شوند. فرستادن یک اشراف زاده به تبعید، شما را از کسب منفعت از پاداش های مهارتهای او محروم می کند. اشراف زادگانی که برای ازدواج یا با دعوتنامه های در حال انتظار به دربار امپراطوری کاندید می شوند و همچنین اشراف زادگان زیر 16 سال نمی توانند به تبعید فرستاده شوند.

تجارت  

تحقیقی که پتانسیل تجاری همه سازه ها را افزایش می دهد و با ارتقا هر سطح 2% افزایش دارد. تجارت همچنین زمان تحقیق روابط بازار، تدارکات تجاری و مدیریت تجاری را کاهش می دهد.

تجربه فرماندار  

امتیاز تجربه کلی فرماندار که از ماندن در پست خود به دست می آورد. فرماندار در هر 0.6 دقیقه 2 امتیاز کسب می کند. بالاترین سطح تجربه یک فرماندار می تواند به 20 برسد. امپراطور پاداشی تا این حد مجاز دارد - او می تواند تا سطح 30 تجربه برسد.

تا زمانیکه فرمانداران در پست خود باشند تجربه کسب می کنند بنابراین اگر شما آنها را به ماموریتی اعزام کنید آنها در زمان غیبتشان امتیاز تجربه ای دریافت نمی کنند.

برای اطلاعات بیشتر درباره تجربه فرماندار اینجا کلیک کنید.

تجربه ژنرال  

امتیاز تجربه کلی ژنرال که از پیروزی رهبری نبردها به دست می آورد. در پی هر نبرد پیروز شده در مقابل دیگر بازیکنان در محدوده X2 یا در مقابل شهرهای مستقل تجربه بدست می آید.
اگر ارتشی که ژنرالها مهارتهای واحدهای دشمن را فرماندهی می کند با معادل طلا (دو برابر نشده با امتیازات، میزان واقعی) برابر است با ارزش خالص امتیاز اکانت پیروز شده قبل از نبرد تقسیم بر 100، ژنرالها در برابر کاربران دیگر 1 امتیاز تجربه کسب می کنند.
اگر معادل طلا ارتش (دو برابر نشده، میزان واقعی) برابر باشد با ارزش خالص امتیازات کاربر قبل ضربدر 1.5، در صورت حمله به شهرهای مستقل ژنرالها 1 امتیاز تجربه بدست می آورند.

برای اطلاعات بیشتر درباره تجربه ژنرال اینجا کلیک کنید.

تجهیز کردن  

اجازه خروج به واحدهای آموزش دیده پادگانها می دهد و می توانند در میدان مستقر شوند یا مستقر در قلعه. اگر گروههای آموزشی به صورت دستی مجهز نشده اند، آنها بصورت خودکار 3 ساعت بعد از اتمام آموزش با اولین ورود به بازی مجهز می شوند.

توجه! واحدهای مجهز شده در ایالتی که از آنجا استخدام شده اند مستقر می شوند نه در ایالتی که در آنجا مجهز می شوند.

تحقیق اقتصادی  

کلمه مشترک برای تمام تحقیقاتی که بر جنبه اقتصادی امپراطوری موثر می باشند.

تحقیق فوری  

شروع بهره برداری سریعتر از یک تحقیق. این گزینه با پرداخت الماس فعال شده و فقط برای تحقیقاتی که کمتر از 1.5 ساعت به تکمیل آنها باقی مانده باشد معتبر می باشد.* یک ساعت تحقیق 510 الماس نیاز دارد. این گزینه زمانیکه امپراطوری تحت حمله است در دسترس نمی باشد.

* این حد مجاز پایه می باشد. هر چه گسترش بیشتر، ارزش خالص امتیاز بیشتر و تعداد الماسهای استفاده شده بیشتر باشد، حد مجاز بیشتر می شود.

** به استثنای مورد زیر: وقتی اختلاف شدیدی بین معادل طلای ارتش مهاجم و معادل طلای ارزش خالص امتیازات مدافع وجود دارد این گزینه در زمان حمله باز می شود.

تحقیق نظامی  

کلمه مشترک برای تمام تحقیقاتی که بر جنبه نظامی امپراطوری موثر می باشند.

تحقیقات  

کلمه مشترک برای تمام فناوری ها/قابلیت ها/دانش در "افراد بزرگ" که پیشرفت کاملش به سطحها قسمت بندی می شود. هر سطح تاثیر تحقیق را ارتقا می دهد، که سراسری می باشد. هر چه یک سطح تحقیقات بیشتری داشته باشد، پیشرفت قابل توجه تری نیز دارد. تمام تحقیقات در دو مرکز تحقیق سفارش داده می شوند: مرکز تحقیقات یا در مرکز تحقیقات نظامی که بر اساس نوع آنها انجام می شوند - اقتصادی یا نظامی. آنها همچنین در دو آکادمی سفارش داده می شوند: آکادمی علوم و آکادمی علوم نظامی که زمان کمتر اما قیمت بیشتری دارند.

تحقیقات اتحاد  

با چهار نوع منابع خزانه اتحاد سفارش داده می شوند، تحقیقات اتحاد، سطوح اضافی به تمام سطوح تحقیق شده شخصی اعضا، اعطا می کند. زمان و قیمتشان توسط سطح مرکز تحقیقات افسر دانش کاهش داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات اتحاد اینجا کلیک کنید.

تدارکات تبعه  

تحقیقاتی که فاصله ممکن از امپراطوری شما به موقعیت تبعه را افزایش می دهد. سطح 1 تدارکات تبعه شعاع 10 مایل امپراطوری از پایتخت اعطا می کند جاییکه شهرهای مستقل می توانند تبدیل به تبعه شوند. هر سطح بعدی 8٪ موثرتر از سطح قبلی می باشد و 5 مایل به شعاع اضافه می کند.

تدارکات تجاری  

تحقیقی که فاصله از امپراطوری که در آن ایستگاه تجاری می تواند بنیان شود را افزایش می دهد. اولین سطح، 20 مایل امپراطوری فاصله از پایتخت را اعطا می کند. با ارتقا هر سطح بازدهی 8% بیشتر از سطح قبلی می شودو 5 مایل به شعاع اضافه می کند.

تدارکات مستعمره  

تحقیقی که فاصله از امپراطوری که در آن مستعمره می تواند بنیان شود را افزایش می دهد. ااولین سطح، 20 مایل امپراطوری فاصله از پایتخت را اعطا می کند. با ارتقا هر سطح بازدهی 8% بیشتر از سطح قبلی می شود و 5 مایل به شعاع اضافه می کند.

تدارکات نظامی  

تحقیقی که فاصله از امپراطوری که در آن ایستگاه نظامی می تواند بنیان شود را افزایش می دهد. اولین سطح، 20 مایل امپراطوری فاصله از پایتخت را اعطا می کند. با ارتقا هر سطح بازدهی 8% بیشتر از سطح قبلی می شودو 5 مایل به شعاع اضافه می کند.

تراز تجاری  

خلاصه عددی تاریخچه انتقال طلا - انتقال طلا نمایش داده شده و میزان طلا بدست آمده. زمانیکه هیچ میزان طلایی ارسال و یا دریافت نمی شود، تراز تجاری 0 می باشد، هر میزانی که ارسال شود از تراز تجاری کم شده و میزان دریافتی نیز به تراز تجاری اضافه می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره تراز تجاری اینجا کلیک کنید.

تراز طلا  

اختلاف بین هزینه ها و درآمد. تراز طلا می تواند مثبت یا منفی باشد.

تراز مثبت طلا  

زمانیکه میزان درآمد بیشتر از هزینه ها باشد و طلا در حال افزایش و تولید است.

تراز منفی طلا  

زمانیکه هزینه ها بیشتر از درآمدها است و طلای ذخیره شده به جای افزایش در حال کاهش است. یک تراز منفی در صورت هزینه نگهداری فراوان ارتش و/یا پرداخت وام رخ می دهد.

ترور  

امپراطورانی که صفت خفت آور را بدست آورده اند می توانند توسط بازیکن کشته شوند، بدین معنی که جانشین بلافاصله به تاج و تخت صعود می کند. بمنظور باز شدن حالت قفل شرط دیگری نیز وجود دارد: امپراطور باید حداقل یک نوه داشته باشد.

تریبون  

در منوی پیامها در باریکه تریبون قرار دارد، اتاقی است که تمام اعضا اتحاد بدون در نظر گرفتن مقام، می توانند با هم گفتگو کنند و پیامهای فوری خود را ارسال کنند که بر اساس ترتیب تاریخ نمایش داده می شود، قدیمی ترین پیام در آخر پنجره و جدیدترین در اول پنجره قرار دارد. تمام پیامهای جدید تریبون با نامه هایی به رنگ طوسی ظاهر می شوند.

تسخیر  

داشتن کنترل کامل، با اختیارات کامل بر روی یک قلمرو مشخص با به انجام رساندن پیروزی حمله نبرد محاصره قلعه. در قلمروهای امپراطوران آنلاین شما می توانید شهرهای مستقل، زمینهای خالی منطقه انحصاری خود یا نزدیک آن و کاخهای اتحاد را تسخیر کنید.

تسلیم  

به امپراطوری اصلی در مقابل حملات دیگری به مدت زمان 16.8 ساعت اجازه دفاع از خود را می دهد. در این مدت زمان نه امپراطوری تسلیم شده و نه امپراطوری مهاجم هیچ کدام نمی توانند به یکدیگر حمله کنند. تسلیم فقط زمانی امکان پذیر است که شما به بازیکنی که قصد دارید تسلیم او شوید در 4.8 ساعت گذشته حمله نکرده باشید و یا بازیکنی که شما قصد حمله به او را دارید در 4.8 ساعت گذشته به شما حمله نکرده باشد. تمام بازیکنانی که شما می توانید تسلیم آنها شوید در باریکه سایر موارد در مرکز فرماندهی در قلعه لیست شده اند.

برای اطلاعات بیشتر درباره تسلیم اینجا کنید.

تعدیل کننده  

یک ضریب با تاثیرات مثبت یا منفی روی آمار یا ویژگی، تغییر میزانهای پایه.

تعدیل کننده با تاثیر سراسری  

تعدیل کننده روزانه یا فقط یکبار با تاثیر روی کل امپراطوری. بدون در نظر گرفتن اعمال شدن آن روی ایالت/مستعمره.

برای خواندن لیست کامل تعدیل کننده ها با تاثیر سراسری اینجا کلیک کنید.

تعدیل کننده با تاثیر محلی  

تعدیل کننده روزانه یا فقط یکبار با تاثیر فقط روی ایالتی که بر آن اعمال شده بود.

برای خواندن لیست کامل تعدیل کننده ها با تاثیر محلی اینجا کلیک کنید.

تعدیل کننده رضايتمندی روزانه  

یک فاکتور با اثر مثبت و منفی روی رضايتمندی که روزانه اعمال شده و در دوره زمانی 24 ساعت بطور کامل بین دو مهاجرت پخش می شود.

برای خواندن لیست کامل تعدیل کننده های رضايتمندی روزانه اینجا کلیک کنید.

تعدیل کننده رضايتمندی فقط یکبار  

یک فاکتور با اثر مثبت و منفی روی رضايتمندی که فقط یکبار اعمال شده و میزان رضايتمندی کنونی را فقط یکبار کم و زیاد می کنند.

برای خواندن لیست کامل تعدیل کننده های رضايتمندی فقط یکبار اینجا کلیک کنید.

تعیین جانشین توسط کاربر  

تعیین جانشین امپراطور بطور دستی توسط بازیکن.

برای اطلاعات بیشتر درباره جانشینی تاج و تخت اینجا کلیک کنید.

تغییر مکان ارتش  

فرستادن واحدها از یک ایالت/مستعمره به دیگری. دو روش برای حرکت ارتش وجود دارد: با دکمه های "حرکت بسوی استقرار" و "حرکت بسوی میدان". اولین دکمه واحدهای انتخاب شده را به ترتیب نزولی هزینه نگهداری بطور خودکار در ایالت/مستعمره انتخابی مستقر می کند. دومین دکمه واحدهای انتخاب شده را بطور متناسب در میدان ایالت/مستعمره/ایستگاههای نظامی انتخابی پخش می کند.

توجه! اگر کمتر از 5 ثانیه از اصابت ضربه باقی مانده باشد. مدافع نمی تواند سربازان را به و از ایالت تحت حمله تغییر مکان دهد.

تغییر نام کاربری  

گزینه ای که در تنظیمات موجود است و به شما امکان می دهد تا نام کاربری حساب خود را برای مدت زمان فصل فعلی در یک قلمرو انتخابی تغییر دهید. این تغییر در 3 روز اول از ابتدای فصل در قلمروهایی با سرعت x4 و 12 ساعت در قلمروهایی با سرعت x10 امکان پذیر است. برای استفاده از این شرایط، باید موارد زیر را رعایت کنید:
- نام کاربری جدید باید آزاد باشد، یعنی نباید یک حساب کاربری دیگر با همین نام ثبت شده باشد.
- گزینه با الماس پرداخت می شود.
- تغییر نام کاربری فقط توسط صاحب حساب قابل درخواست است. این گزینه از طریق ماژول مراقبت در دسترس نیست.
- نام کاربری جدید باید توسط مدیریت تأیید شود. فقط در صورت تصویب در بازی قابل مشاهده است.
- در صورت رد شدن نام کاربری درخواستی، الماس های صرف شده برای ارسال درخواست به حساب بازگردانده می شوند و از طریق مدیریت به مالک اطلاع داده می شود.

تغییرات بازار  

یک ویژگی بازار است. به کاربر اجازه می دهد بطور دستی (از طریق منو بازار >> باریکه تنظیمات بازار) اختلاف بین قیمت پیشنهادی بالقوه خرید و فروش کنونی را بدون نمایان شدن پنجره هشدار در مورد تغییر قیمت تنظیم کند. این اختلاف می تواند بین 1% تا 50% باشد و حتی می تواند به صورتی تنظیم شود هر پیشنهادی را بدون در نظر گرفتن قیمت خریداری کند. هرچقدر درصد تغییرات بازار بالاتر باشد،احتمال خرید پیشنهادی با قیمت بالاتر وجود دارد.

مثال:ااگر کمترین قیمت کنونی برای آهن 2 باشد و تغییرات بازار شما با پیش فرض 10% تنظیم شده باشد، آهن را به قیمت 2.2 بدون ظاهر شدن پنجره هشدار برای هر گونه تغییر در قیمت خریداری خواهید کرد. اگر این تغییرات بازار را با 1% تنظیم کرده باشید، وقتی در حال خرید هستید و قیمت آهن بیش از 2.02 بشود سیستم سریعا شما را مطلع می کند.

تقویت کننده های اتحاد  

مکانیسم اتحاد که اجازه می دهد بازیکنان برای کمک به متحدان خود ارتش ارسال کنند. ارتش های فرستاده شده به طور خودکار در کنار سربازان گیرنده مبارزه می کنند.

 • تقویت کننده ها می توانند فقط بین بازیکنان شرکت کننده در یک اتحاد واحد ارسال شوند. تازه کاران اتحاد نمی توانند تقویت کننده ارسال یا دریافت کنند تا اینکه آنها به عنوان اعضای تمام وقت تایید شوند.
 • تقویت کننده ها می توانند فقط به ایالات و مستعمرات ارسال شوند. تقویت کننده ها می توانند فقط از ایالات ارسال شوند.
 • هزینه نگهداری تقویت کننده ها توسط گیرنده پرداخت می شود در حالی که آنها در کنار او مستقر هستند. هنگام سفر هزینه نگهداری تقویت کننده ها توسط فرستنده پرداخت می شود.
 • تقویت کننده ها به نیروهای گیرنده (اگر او داشته باشد) و در کنار آنها به عنوان یک ارتش کامل شرکت می کنند. ژنرالها نمی توانند به عنوان تقویت ارسال شوند.
 • تقویت کننده ها در نبرد با فناوری های نبرد گیرنده شرکت می کنند. برای دریافت گیرنده باید واحدهای کلاس بالاتر باز شود تا آنها را به عنوان تقویت کننده دریافت کند. مثال. بازیکنی که فقط واحدهای سبک را باز می کند می تواند واحدهای نخبه را به عنوان تقویت کننده دریافت کند اما آنها با سطح پایینتری از فناوری های خود مبارزه می کنند.
 • خسارات تقویت کننده ها به ترتیب با توجه به نسبت سربازان شرکت کننده و گیرنده و سربازان شرکت کننده از تقویت کننده ها محاسبه می شوند. به عنوان مثال: در یک نبرد، 1000 شمشیرزن گیرنده و 2000 شمشیرزن از تقویت کننده ها که در مجموع 3000 شمشیرزن است وجود دارد. در نبرد، مجموع تلفات 600 شمشیرزن می باد و این تلفات به شرح زیر تقسیم می شوند: 200 از گیرنده و 400 از تقویت کننده ها.
 • بازیابی واحد های از دست رفته از تقویت کننده ها بر اساس درصد بازیابی گیرنده است.
 • گیرنده نمی تواند تقویت کننده ها را به یک سازه متفاوت از آنکه در آن فرستاده شد به حرکت در آورد. او همچنین نمی تواند در حمله از آنها استفاده کند. تقویت کننده ها نمیتوانند درون یک پادگان مستقر شوند.
 • تقویت کننده ها در هر زمان می توانند از طریق فرستنده فرا خوان شوند. تقویت کننده ها می توانند در هر زمان توسط گیرنده ارسال شوند. هنگامی که کمتر از 5 ثانیه باقی مانده است تا زمانی که یک تقویت کننده نبرد نه می تواند فرا خوان شود و نه فرستاده شود.
 • تقویت کننده خودکار بازگشت به فرستنده خود در موارد زیر:
    - اگر گیرنده به اندازه کافی طلا برای هزینه نگهداری آنها نداشته باشد (به طلا منفی می رود)؛
    - اگر گیرنده یا فرستنده اتحاد را ترک کند؛
    - اگر حالت استراحت گیرنده فعال شود؛
    - اگر گیرنده یا فرستنده توسط مدیریت مسدود شود؛
    - اگر سازه ای که در آن مستقر می شود تخریب شود.
 • تقویت کننده ها در گزارش های جاسوسی قابل مشاهده هستند اما فرستنده آنها ناشناس است.

شما می توانید از گزینه های کنار هر متحد در منوی اتحاد تقویت کننده ارسال کنید -> منوی اعضاء. بعد از آن آنها می توانند از مرکز فرماندهی خود مدیریت شوند.

تمرين نظامی  

تحقیقی که میزان روحیه اولیه در دفاع و حمله را افزایش می دهد. هر سطح 1 امتیاز روحیه.

تن به تن ( توع واحد ارتشی)  

واحد ارتشی از نوع تن به تن که برای اجرای حمله باید در مجاورت دشمن باشد. به محض رسیدن به یکدیگر، واحدهای تن به تن هر دو ارتش، طور همزمان به یکدیگر ضربه می زنند.
در نبرد، واحدهای تن به تن بسته به اولویت استقرارشان در خط مقدم، جناح یا مرکز مبارزه می کنند.

واحدهای تن به تن که در حال حاضر موجود می باشند:

- نیزه دار سبک
- نیزه دار سنگین
- زره پوش
- شمشیرزن سبک
- شمشیرزن سنگین
- محافظ
- سواره نظام سبک
- سواره نظام سنگین
- ]پهلوان
- قلعه کوب

تهاجم چادرنشینان  

این قدیمی ترین مسابقات تاریخ بازی است که برای اولین بار در سال 2006 برگزار شد. هدف اصلی شرکت کنندگان دفاع از امپراطوری های خود در برابر چندین حمله رایانه ای چادرنشین است که به مرور زمان ارسال می شوند. آماده سازی و توانایی ایجاد دفاع خوب قبل از هر حمله بسیار مهم است زیرا واحدهای چادرنشین ظرفیت حمل ندارند آنها همیشه در محاصره قلعه همه چیز را غارت می کنند. علاوه بر این، اگر ارتش مهاجم چادرنشین محاصره قلعه را بدست آورد تمام سطوح ساختمان های بازیکن 1 عدد کاهش می یابد و هزینه ارزش خالص امتیاز پایه آنها از امتیاز بازیکن کسر می شود. برای هر پیروزی دفاعی موفق در برابر چادرنشین هر بازیکن درآمد جنگی برابر با 50٪ ارتشهای نابود شده دشمن را در معادل طلا به طور مساوی بین چوب و آهن به دست می آورد. همه بازیکنان حداکثر 50 جان دارند. برای هر نبرد از دست رفته علیه چادرنشین 1 جان کسر می شود. اگر یک بازیکن تمام جانهای خود را از دست بدهد صلاحیت رقابت برای هر یک از جوایز بزرگ یا ویژه را نیز از دست می دهد. برندگان این مسابقات به عنوان پاداش الماس و مدال های ویژه دریافت می کنند.

برای اطلاعات بیشتر و خواندن نسخه کامل قوانین تهاجم چادرنشینان ، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

تورنمنت ها  

مسابقات در بازی، که جنبه های مختلف بازی را پوشش می دهند:

توسعه اقتصادی؛
توسعه نظامی، حملات و زیر پا گذاشتن دشمن؛
همه جنبه های مهم دیگر بازی؛

تورنمنت ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • تورنمنت های انفرادی که مستلزم دستیابی به دستاوردهای شخصی و نتایج است؛
 • تورنمنت های اتحاد که نیاز به دستیابی به اهداف خود با هم تیمی ها دارد؛

تورنمنت ها دارای سطوح نادر بودن هستند - بعضی از تورنمنت ها به ندرت اتفاق می افتند اما طول می کشند و پاداش های بیشتری را شامل می شوند. پاداش ها بر اساس نتیجه حاصل شده به مایل تقسیم می شوند و در انتهای هر تورنمنت مشخص می شوند.

انواع پاداش ها:

 • الماس؛
 • منابع؛
 • آیتمهای مختلف؛

بازیکنان در تورنمنت ها در گروه ها مسابقه داده و با ارزش خالص امتیاز تعیین می شوند؛

 • گروه ها برای تمامی قلمروها با سرعت x4، قلمرو متقابل هستند. این به این معنی است که همه بازیکنان این قلمروها به جای رقابت با بازیکنان فقط از قلمرو خود در برابر یکدیگر به رقابت می پردازند.
 • گروه ها در قلمرو با سرعت x10، فقط از بازیکنان قلمرو ساخته می شوند.
 • توزیع گروه فقط در آغاز هر تورنمنت انجام می شود. اگر یک بازیکن بیشتر یا کمتر از ارزش خالص امتیاز مورد نیاز برای گروهی که در آن توزیع شده است را داشته باشد در طول تورنمنت به یک گروه دیگر منتقل نخواهد شد.

تولید  

1. تولید چوب، آهن و سنگ نتیجه استخدام روستاییان در معادن می باشد. هر چه جمعیت یک ایالت بیشتر باشد ارزش تولیدات بالاتری خواهد داشت. تولید پایه برای 100 شهروند : 10 چوب / 2 آهن / 5 سنگ است که می تواند توسط پرمیوم، پاداشهای زمین، سطوح قلعه، تاسیسات اداری و تولید تحقیق اتحاد ارتقا می یابد.

2. هر سطح تحقیق اتحاد 2% پاداش تولید بیشتر به تمام اعضای اتحاد می دهد.

تولیدات 10 ساعت!  

میزان منابع دریافتی فقط یکبار که برابر است با تولید ساعتی شما ضربدر 10 که می تواند هر 12 ساعت یکبار دریافت شود. ویژگی مهم این گزینه این است که میزان طلای دریافت شده بطور خودکار بر اساس نرخ مالیات محاسبه شده است که رضایتمندی متعادل ایالات/مستعمرات کمتر از 5- نیست. بنابراین اگر نرخ مالیات تغییر داده شوند میزان طلای 10-ساعت تغییر نمی کند. دریافت تولیدات 10-ساعت روی رضایتمندی فعلی تاثیری نمی گذارد.

تیرانداز (نوع واحد ارتشی)  

واحد ارتشی از نوع تیرانداز که می تواند از فاصله دور به دشمن حمله کند. علاوه بر اینکه قادر است در طول جنگ بدون ترس از مقابله به مثل تیراندازی کند، ممکن است قبل از اینکه مبارزه تن به تن آغاز شود همه جا را به رگبار ببندد.
در نبرد، واحدهای تیرانداز بسته به اولویت استقرارشان در هر خط تیراندازی با کمان، یا خط توپخانه مستقر می شوند.
هنگامی که با نیروی تن به تن دشمن درگیر شدند، واحدهای تیراندازی متحمل جریمه هایی می شوند.

واحدهای تیراندازی که در حال حاضر موجود می باشند:

- کماندار سبک
- کماندار سنگین
- کماندار نخبه
- منجنیق قلعه کوب
- بالستیک
- منجنیق