Kamp om herravälde  

Det är en alliansriktad turnering där huvudsyftet är att erövra slott och behålla dem så långt som möjligt inom en och samma allians. På kartan finns det 36 slott som kan erövras via modulen Lojalitet. Lyckade fästningsbelägringar mot ett alliansslott ska inte medföra förlust av nivåer från dess fästning utan ska ta bort poäng från en indikator med namnet lojalitet. Varje slott skall ha en högsta tillåtna lojalitet beroende på sin fästnings nivå. Det enda sättet att höja lojaliteten är med tiden – 1 poäng återställs varje 15 minuter tills det maximumet nåtts. När en allians genomför en lyckad fästningsbelägring mot ett slott, tas en viss mängd lojalitet bort från slottet. Den exakta mängden lojalitet som tas bort skall bero på allians forskningen med namnet Erövrare. Ju högre dess nivå är, desto fler poäng lojalitet kan tas vid ett enda slag. Ett slott räknas som tagen när en allians lyckas sänka ner dess lojalitet till 0. Självständiga slott har ingen lojalitet, ett självständigt slott erövras när mindre än 1000 militära enheter är kvar på det. Slott som kontrolleras av allianser blir utsatta för ett stigande antal nomadattacker som skickas ut om vissa intervaller. Varje attack som hejdats ger försvarspoäng. Slotten får attackeras samtidigt också av andra allianser. Rankningen baseras på det sammanlagda antalet försvarspoäng. Vinnarna i turneringen kommer att få diamanter och speciella medaljer i belöning.

För flera upplysningar och för att läsa den fulla versionen av reglerna till Kamp om herravälde, vänligen klicka here.

Kandidat officer  

En militär grad tilldelad spelare med 3 000-7 499 militära poäng.

Kandidat till hovet  

En adelsman som inte ännu har accepterats i Imperiets hov i Slottet.

Kapitulation  

Tillåter ett vist imperium att försvara sig mot ett annat imperiums attacker i 16.8 timmar. Under denna period kan varken det kapitulerade imperiet eller det attackerande imperiet skicka attacker mot varandra. Kapitulation är endast möjlig om du inte har attackerat spelaren som du tänker kapitulera för under de senaste 4.8 timmarna och om spelaren du tänker kapitulera för har attackerat dig under de senaste 4.8 timmarna. Listan över alla spelare som du just nu kan kapitulera för finns i fliken Anda på Kommandocentralen i Fästningen.

För mer information om kapitulation klicka här.

Kapten  

En militär grad tilldelad spelare med 35 000-49 999 militära poäng.

Kasern  

Ett samlingsbegrepp för alla byggnader där enheter rekryteras och utbildas.

Genom att aktivera Premiummedlemskapet, ökar man kasernernas kapacitet med 20%.

Katapult  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Verkstaden för belägringsvapen
Förutsättningar: Militär utbildning 8, Belägringsuppdateringar 10, Centralisering 6

• Typ: Långdistans, Belägringsvapen, Artilleri
• Prioritetsarméförläggning : Artilleriets linje

+ Långdistans: Den här enheten har 2 extra Attacker i Fältstrid eller Fästningsbelägring innan närstridsattackerna har påbörjats
+ Felaktig: Attack x 0.3 mot Infanteriet, Kavalleriet och Belägringsvapnen
+ Skadeområde: Under en Fälstrid och Fästningbelägring fördelas enhetens attack proportionellt bland alla fientliga linjer, flanker och centrer (Reservern är opåverkad)
+ Beräkning: Den kräver 50 sysslolösa undersåtar för utbildning; upptar 50 lediga platser i Garnisonen.

För mer detaljer, klicka här.

Kavalleri (typ Stridsenhet)  

Kavalleristerna, som är särskilt effektiva i Fältstriden, men med begränsad effektivitet under en Fästningsbelägring. Alla enheter från Kavalleriet är straka mot Svärdsman och Bågskyttar, men de kan inte attackera Fästningen under ett angrepp mot Fästningen och får bestraffningar när de strider under Fästningsbplundring.

Kavalleriet motverkas bäst av Spjutmän.

Alla enheter från typen Kavalleri är Närstridsenheter.
Alla enheter från typen Kavalleri har sin Prioritetsförlängning på Frontlinjens Flanker
Alla enheter från typen Kavalleri i Kavalleriekasernen

Allmänna färdigheter för enheterna:

+ Fart
+ Närstrid
+ Ryttarstrid
+ Manövrerbar

- Sårbara mot Kavalleriet
- Kort vapen
- Ryttare
- Nackdel i trånga utrymmen:


Lista över Bågskytteenheterna:

- Lätt ryttare
- Tung ryttare
- Paladin

För mer detaljer om Bågskyttarna, klicka här.Kavallerikasern  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Utbildningsbyggnad
Nödvändiga forskningar: Militär doktrin 1, Närstridsattack 1, Distansattack 1, Rustning 1, Militär utbildning 1, [[334 ]Krigshästar] 1
Högsta nivå: 20

Möjliggör att man utbildar och förbättrar Kavalleriet. Varje nivå ökar Byggnadens utbildningskapacitet.

Enheter som kan utbildas innefattar:
- Lätt kavalleri
- Tungt kavalleri
- ]Paladin

Kejsare  

Kejsaren är den mäktigaste bland alla Fina människor. Redan från början är han härskare över hela Imperiet och också huvudstadens guvernör. Kejsaren kan också ha befattning som general i attack eller i försvar. Som försvarsstabens general kan han försvara endast huvudstaden. Som en offensiv general[[470 kan du skicka honom på uppdrag till andra spelare eller oberoende städer. När han utses till någon av dessa befattningar, får han bonusar, som ingen annan i Imperiet får.

För mer information om kejsaren, klicka här.

2. En talang som endast kejsaren äger. Den ger bonus +10 från moralen i varje strid och +10 poäng lycka i huvudstaden (Kejsaren är alltid huvudstadens guvernör.).

Kejsarens färdigheter  

Färdigheter bara tillgängliga för Kejsaren.

Den fullständiga listan över kejsarens färdigheter kan man hitta här.

Kejserlig krypta  

Platsen i Slottet där alla Kejsare som har häsrkat över ditt Imperium under den nuvarande säsongen hugfästas.

Kejserlig väg  

Speciella infrastrukturella anläggningar som binder samman alla annekterade provinser och Oförstörbara kolonier (de har funktionen av annekterade provinser). Varje nivå ger en 10% ökning till den verkligen utnyttjade handelspotentialen mellan två grannprovinser.

Kolonial byråkrati  

En forskning som ökar koloniernas effektivitet. Varje nivå ökar koloniernas effektivitet med 5% och denna procent kan inte bli mer än 100%.

För mer information om Kolonial byråkrati, klicka här.

Kolonial logistik  

En forskning som ökar avståndet till Imperiet på vilket du kan grunda en koloni. Den första nivån förser dig med ett avstånd från 20 Kejserliga mil från huvudstaden. Varje ytterligare nivå är 8% effektivare än den föregående och tilllägger 5 mil till radien.

Kolonisatör  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den minskar tiden, nödvändig för att [kolonin blir Oförstörbar. Nivå 1: -4% tid; Nivå 2: -6% tid; Nivå 3: -10% tid; Nivå 4: -14% tid; Nivå 5: -20% tid

Kommendant för infanteriet  

En av färdigheterna som är tillgängliga när man ökar nivån General. Den ökar [45]attacken] på alla enheter Spjutmän och Svärdmän. Nivå 1: +2% Attack; Nivå 2: +4% Attack; Nivå 3: +6% Attack; Nivå 4: +10% Attack; Nivå 5: +15% Attack

Kommendant för kavalleriet  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar alla Kavallerienheters Attack. Nivå 1: +2% Attack; Nivå 2: +4% Attack; Nivå 3: +6% Attack; Nivå 4: +10% Attack; Nivå 5: +15% Attack

Kommendörkapten  

Alliansbefattningen som tar hand om ordinarie medlemmar genom att vägleda dem och hjälpq till med armérekrytering och genomförande av strider med kompetenta råd. De är också ansvariga för alla alliansarméers förflyttande. Speciell bonus - 10 moral men den här bonusens helhet är direkt beroende av innehavarens lojalitetstatus i alliansen.

För mer information om kommendörkaptenens rättigheter och förmåner tryck här.

Konto, ihopkopplat till Facebook  

Om du kopplar ihop ditt konto till ditt Facebook-konto kan du spela direkt från Facebook, bjuda in dina vänner att spela tillsammans med dig och hämta speciella belöningar.

Kontraspionage  

1. Försöket att hindra fiendespioner som försöker infiltrera sig i Imperiet eller att driva bort redan infiltrerade spioner. Ju flera spioner du har och ju högre nivå Kontraspionage som du har utforskat, desto större chansen att inte låta dina motståndare spana ditt Imperium och för att man tidigare kunna få reda på angriparens armésammansättning.

Spionget fungerar i enlighet med en formel som ger lika chanser att lyckas vid likadana nivåer av forskningarna och ett lika antal spioner.


För mer information om kontraspionage klicka här.

2. En forskning som utvecklar härskarens underrättelseförmågor i försvar. Den ökar chansen att gripa fiendens spioner såväl som att tidigare kunna tå reda på angriparens armésammansättning . En spelare får en gång +3 konstgjorda nivåer kontraspionage när han blir spionerad på.

Korpral  

En militär grad tilldelad spelare med 250-499 militära poäng.

Kreditering  

Sänker räntan på lån som tagits från banken med 2 % per nivå.

Krig  

17-timmars militär sammanstötning mellan två allianser. Den ger militära poäng och krigsinkomster.

För detaljerad information om krigets villkor och regler, klicka här.

Krigsförklaring  

Går över från Neutralitet eller Fientlighet till [krig status.

Krigsintäckter  

Det ges i form av trä och järn upp till 24 timmar efter slutet av kriget till spelarena som tillhör den segerrika alliansen som har deltagit i strider. Kriginkomsterna är lika med 50% av den dödade fientliga arméns motsvarande värde i guld* under kriget. Det finns ingen deadline för att ta inkomsten så länge spelaren är fortfarande en del av samma allians.

*Nettopoängens motsvarande värde i guld som man har fått för att ha rekryterat dessa enheter och inte resursernas motsvarande värde i guld som har investerats för deras rekrytering.

OBS! Det ges inga krigsinkomster för förstörda fästningar och skövlad befolkning.

Kringgående manöver  

Ett alternativ att skicka din armé bort för en bestämd period utan något speciell mål för att kunna undvika arméns tillintegörelse vid en fientlig attack. Den kringgående manöverns maximala varaktighet är 12 timmar.

Kunskapstornet  

Ett globalt evenemang i världarna av Imperia Online. Du får veta mer om Globala evenemang här.