ساختمان اقتصادی.
نوع: پایتخت
پیش نیازها: وام 1، سپرده 1
حداکثر سطح: 30

میزان طلایی که بازیکن می تواند وام بگیرد و/یا سپرده بگذارد را تحت تاثیر قرار دهد.

  • 30 سطح ارتقاء؛
  • هر سطح مقدار طلایی که بازیکن می تواند وام بگیرد یا سپرده گذاری کند را افزایش می دهد.

 

در جنگ، هر واحد ارتشی اولویت استقرار خود را دارد که جایگاه او را در میدان نبرد تعیین می کند. استقرار ممکن است شامل خط مقدم، خط کماندار و خط توپخانه باشد. اولویت خط مقدم می تواند توسط جناح یا مرکز شکسته شود.
وقتی مبارزه آغاز می شود، آرایش ارتش منتخب شما اولویت های ممکن از هر واحد را جای خواهد داد. در حالی که خطوط نبرد هیچ محدودیتی برای واحدهای مربوطه به خود را ندارند، جناحها و مراکز محدودیت دارند، بدین معنی که اگر فضایی موجود باشد هر واحد در اولویت استقرار خود قرار خواهد گرفت. اگر جناحها و مراکز توسط واحدهای دیگر اشغال شده باشند، واحدهای باقی مانده جایگزین بخش های موجود در خط مقدم خواهند شد.

مثال: شما با ارتشی شامل 60٪ نیزه دار و 40٪ شمشیرزن با آرایش متوازن وارد نبرد می شوید. نیزه داران جناحها را به عنوان اولویت استقرار خود دارند؛ آرایش متوازن، فقط 30% از سربازان خود را در جناحها قرار می دهد(15٪ در هر جناح). بنابراین، هر دو جناح شما را به طور کامل نیزه داران تشکیل می دهند اما 30٪ باقی مانده نیزه داران به مرکز ارجاع داده می شوند جایی که آنها با مجازات به مبارزه می پردازند

شما همیشه باید تلاش کنید با آرایش ارتشی جنگ کنید که همه سربازانتان در اولیت استقرار قرار بگیرند.
همه واحدهای تن به تن اولویت استقرار خود را در خط مقدم قرار می دهند.
همه واحدهای شمشیرزن اولویت استقرار خود را در مرکز خط مقدم قرار می دهند.
همه واحدهای [14]سواره نظام] اولویت استقرار خد را در جناحهای خط مقدم قرار می دهند.
نیزه داران سبک و سنگین اولویت استقرار خود را در جناحها قرار می دهند. زره پوشان اولویت استقرار خود را در مرکز خط مقدم قرار می دهند.
همه واحدهای کماندار اولویت استقرار خود را در خط کماندار قرار می دهند.
همه واحدهای [21]موتورهای محاصره] به جز قلعه کوب، اولویت استقرار خود را در خط توپخانه قرار می دهند.

 

واحدهای تخریب، موتورهای محاصره ای هستند که در طول یک محاصره قلعه به قلعه دشمن در نبرد تن به تن حمله می کنند. آنها به پیاده نظام حمله ای در خط حمله ملحق می شوند. اگرچه دارای یک حد مجاز حمله جداگانه از پیاده نظام می باشند.
حد مجاز حمله برای تخریب با 3 برابر پایه پادگان قلعه مورد حمله قرار گرفته تقسیم بر متصدی موتور محاصره مساوی می باشد.
در طول نبرد میدانی یا غارت قلعه، واحدهای تخریب در خط توپخانه قرار داده می شوند و نمی توانند به واحدهای دیگر دشمن حمله کنند. اگر پیاده نظام دشمن به آنها برسند آنها به احتمال زیاد نابود می شوند.
واحدهای تخریب موجود به شرح زیر می باشند:

- قلعه کوب

 

توپخانه یک نوع از موتورهای محاصره است. با توجه به مشخصاتشان، آنها ممکن است قلعه دشمن یا واحدهای ارتشیشان را به عنوان هدف اولویت بندی کنند. واحدهای توپخانه همیشه در خط توپخانه مستقر می شوند.
در طول حمله به قلعه، واحدهای توپخانه منوط به حد مجاز حمله توپخانه می توانند به طور همزمان به قلعه حمله کنند. این حد مجاز به سطح قلعه مورد حمله قرار گرفته بستگی دارد: هر چه سطح قلعه بالاتر باشد، موتورهای محاصره بیشتری می توانند به طور همزمان حمله کنند. حد مجاز حمله توپخانه به ترتیب نزولی با واحدهای درصد حمله پر می شوند.
حد مجاز حمله توپخانه برای سطح 1 قلعه 4 واحد توپخانه است و این عدد به طور کلی برای هر سطح افزایشی از قلعه دو برابر می شود.

توانایی مشترک واحد:

+ تیرانداز
+ منطقه خطر

واحدهای توپخانه موجودبه شرح زیر می باشند:

- منجنیق قلعه کوب
- بالستیک
- منجنیق

 

پادگان پایه قبل از استفاده از هرگونه فن آوری و مهارت، اندازه پادگان هر سطح داده شده قلعه است.

پادگان هنگامی که قلعه مورد حمله قرار می گیرد، محدودیت های حمله به پیاده نظام و تخریب را برای نیروهای حمله کننده دشمن تعیین می کند.

مقادیر پادگان پایه برای سطوح مختلف قلعه به شرح زیر است:

قلعه سطح 1: 50 پادگان پایه
قلعه سطح 2: 100 پادگان پایه
قلعه سطح 3: 200 پادگان پایه
قلعه سطح 4: 400 پادگان پایه
قلعه سطح 5: 800 پادگان پایه
قلعه سطح 6: 1600 پادگان پایه
قلعه سطح 7: 3200 پادگان پایه
قلعه سطح 8: 6400 پادگان پایه
قلعه سطح 9: 12800 پادگان پایه

 

 

خط نبرد.
هم در حمله و هم در دفاع سربازان تن به تن در انواع نبردها خطوط مقدم را تشکیل می دهند. این خط اولین خطی است که در نبرد تن به تن با خط مقدم دشمن درگیر می شود.

در طی نبرد میدانی، خط مقدم پیشروترین خط است که به سه لشکر تقسیم شده است: مرکز و دو جناح. تمام پیاده نظام ها ی تن به تن و سواره نظام ها در خط مقدم مستقر می شوند و آنها به طور ایده آل لشكری را متناظر با استقرار اولویت خود در اختیار می گیرند.

در طی حمله قلعه ، همه پیاده نظام های تن به تن، سواره نظام و قلعه کوب های حمله کننده به یک خط مقدم بدون لشکر تبدیل می شوند. با این وجود نیروهای موجود در این خط نمی توانند مستقیماً به دشمن قلعه حمله کنند. در عوض، خط حمله از میان نیروهای پیاده نظام های تن به تن و قلعه کوب ها در خط مقدم تشکیل می شود. پیاده نظام تن به تن و قلع کوب هایی که بیش از ظرفیت خط حمله هستند در خط مقدم باقی مانده و آماده به کار هستند تا در مرحله بعدی نبرد تلفات خط حمله را جایگزین کنند.

در طول حمله قلعه، تمام نیروهای پیاده نظام و سواره نظام مدافع به یک خط مقدم بدون لشکر تبدیل می شوند. فقط کمانداران مدافع می توانند به دشمن حمله کنند و فقط کمانداران مهاجم با 20٪ از حمله خود می توانند به سمت خط دفاع مدافع تیراندازی کنند.

در طی نبرد با پادگان، دو خط مقدم فاقد لشکر هستند. از نظر مهاجم، خط مقدم از همه نیروهای پیاده نظام تن به تن و سواره نظام وی تشکیل شده است. برای مدافع، این از همه نیروهای پیاده نظام و سواره نظام او تشکیل شده است.

 

خط نبرد.
خط تیراندازی محل اولویت همه تیراندازان است. آن همیشه پشت خط مقدم است و واحدهای موجود در آن خط قبل از شروع نبرد تن به تن 1 تا 3 حمله مقدماتی دارند.
در طی نبرد میدانی، خط تیراندازان به سه لشکر تقسیم شده است: مرکز و دو جناح. انواع مختلف تیراندازان به طور متناسب در سه لشکر مستقر می شوند.
نیروهای لشکر خط پیاده نظام تنها پس از از بین رفتن لشکرهای خط مقدم مقابل خود می توانند به جنگ تن به تن بپردازند.
از بین بردن خط شلیک یک بازیکن با نیروهای تن به تن، امکان حمله جناحی به دیگر بخشهای جبهه دشمن را فراهم می کند.

هم هنگام حمله قلعه و هم در طول [330]نبرد با پادگان]، کمانداران مهاجم بدون لشکر در خط شلیک مستقر می شوند.

هم در حمله قلعه و هم در طول نبرد با پادگان، کمانداران مدافع خط شلیک تشکیل نمی دهند بلکه در عوض بخشی از خط مقدم دفاع هستند.
تیراندازانی که شلیک آنها تمام شود موقعیت های خود را در خط شلیک حفظ می کنند و تنها در صورت حمله توسط واحدهای تن به تن دشمن دوباره وارد جنگ می شوند.

 

خط نبرد.
خط توپخانه محل اولویت تمام موتورهای محاصره توپخانه است. این خط همیشه عقب ترین خط نبرد است و واحدهای آن قبل از شروع نبرد تن به تن 2 تا 3 حمله مقدماتی دارند.

خط توپخانه همیشه واحدهای توپخانه مهاجم و مدافع را متحد می کند و هیچ لشکری وجود ندارد.

در طی یك حمله قلعه، قلعه کوب ها در خط توپ قرار گرفته و منفعل می مانند. در طی نبرد میدانی و نبرد با پادگان، قلعه کوب های دو طرف بر روی خط توپخانه قرار گرفته و همچنین منفعل می مانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظرفیت مزرعه  

تعداد روستاییان یک ایالت که می توانند بدون از دست دادن جمعیت بطور ساعتی حمایت شود. مزارع برای سلامتی جمعیت مورد نیاز است. هر سطح مزرعه ظرفیت معینی دارد. هر چه ظرفیت مزرعه کمتر باشد تعداد جمعیت از دست رفته بیشتر خواهد بود، زیرا مزارع نمی توانند همه جمعیت را پشتیبانی کنند.

پیمان عدم خشونت(NAP)  

حملات و جنگهای بین دو اتحاد قدغن می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره پیمان عدم خشونت اینجا کلیک کنید.

آکادمی جاسوسی  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، آموزش
تحقیقات پیش نیاز: اصول نظامی 1، ضدجاسوسی 1
حداکثر سطح: 20

آموزش جاسوسان را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت آموزش ساختمان را افزایش می دهد.

واحدهایی که می توانند آموزش داده شوند عبارتند از:
- جاسوس

بخش اداری مستعمره  

ساختمان منحصر به فردی برای مستعمرات. بدلیل فاصله مستعمره از امپراطوری، هر سطح رضایتمندی را 4 امتیاز کاهش می دهد.

روابط بازار  

تحقیقی که روی هزینه های بازار تاثیر مثبت دارد. با ارتقا هر سطح کمسیون تجاری پایه 2% کاهش می یابد.(میزان پایه - 40%).

مدیریت تجاری  

تحقیقی که بنیان تعداد ایستگاههای تجاری روی نقشه سراسری را افزایش می دهد. ارتقا هر سطح اجازه ساخت یک ایستگاه نظامی دیگر را می دهد.

واردات  

غذا برای جمعیت، از مزارع با مازاد غذا به مزارعی که کمبود غذا دارند صادر می شود.

واردات  

غذا برای جمعیت، از مزارع با مازاد غذا به مزارعی که کمبود غذا دارند وارد می شود.