سرزمينهاي وسيع امپراطوران آنلاين روي نقشه نشان داده شده اند. تمام موارد از جمله (زمينهايي که امپراطوري مي تواند روي آنها بنيان شده و سازه هايش گسترش پيدا کند) روي اين قلمروها واقع شده اند. اندازه گيري براي مربع مساحت نقشه امپراطوري 1 نقطه مي باشد.

منطقه انحصاري

يک فضاي 36 نقطه اي روي نقشه سراسري که فقط توسط دارنده آن ذخيره شده است. در مرکز منطقه انحصاري پايتخت امپراطوري مي باشد که توسط 4 زمين که مي توانند ضميمه شوند احاطه مي شود. همچنين 4 زمين مستقل اطراف آن وجود دارند که مي توانند غارت يا تسخير شوند يا ضميمه شوند يا به تبعه تبديل شوند. مرزهاي منطقه انحصاري توسط بازيکنان ديگر قابل مشاهده مي باشند اگر چه بازيکنان ديگر نمي توانند شهرهاي مستقل را ببينند، فقط قلمروهاي ضميمه شده و تبعه ها قابل مشاهده هستند.

توجه: تا زمانيکه دارنده منطقه انحصاري فعال باشد، اين منطقه انحصاري باقي مي ماند. اگر کاربر براي بيش از 7 روز وارد اکانت خود نشده باشد و فقط يک ايالت (پايتخت) داشته باشد، منطقه انحصاري يا قسمتهايي از آن براي ديگران قابل مشاهده مي شوند و مي توانند تسخير شوند.

پايتخت

اولين ايالت امپراطوري. آن در مرکز منطقه انحصاري واقع شده و 4 امتياز مي گيرد. نوع زمين خنثي مي باشد و پاداشهاي نظامي و اقتصادي زير را مي دهد:

 • 100000+ از پاداش ظرفيت
 • %10 پاداش توليد منبع
 • 20+ امتياز رضايتمندي روزانه
 • 20+ پاداش حد مجاز رضايتمندي
 • %30 پاداش نقاط ضربه پذيري قلعه
 • پاداش نقاط ضربه پذيري در دفاع براي تمام واحدهاي نظامي 20% مي باشد.
 • 10+ پاداش امتياز افتخار در دفاع

شهر مستقل

در منطقه انحصاري 4 شهر مستقل با انواع مختلف وجود دارند (يکي از اولين نوع، دو تا از دومين نوع و يکي از سومين نوع). آنها مي توانند ضميمه شوند، به تبعه تبديل شوند يا غارت شوند.

 • نوع اول: اين شهر يک مرز مشترک با پايتخت در جنوب غربي دارد. ارتش ميداني شامل 20 کماندار سبک و 20 شمشيرزن سبک مي باشد. هيچ ارتش مستقر شده اي وجود ندارد.
 • نوع دوم: مکان آنها در منطقه انحصاري و ارتش ميداني آنها و استقرارشان بطور تصادفي ايجاد مي شود.
 • نوع سوم: مکان آنها در منطقه انحصاري و ارتش ميداني آنها و استقرارشان بطور تصادفي ايجاد مي شود.

يک شهر مستقل 1 نقطه منطقه انحصاري را مي گيرد. کارهاي اقتصادي که منابع و طلا توليد مي کنند را بر اساس تعداد روستاييان و سطح قلعه آن انجام مي دهد. شهرهاي مستقل در منطقه انحصاري پاداش اقتصادي ندارند. حداکثر تعداد يک منبع که مي تواند جمع آوري شود برابر است با ظرفيت قلعه تقسيم بر چهار. شهر مستقل مي تواند بطور مسالمت آميز يا با زور ضميمه شود.

زمين آزاد مستقل

مي تواند بطور مسالمت آميز ضميمه شود. هيچگونه ساختماني، ارتشي، روستايي وجود ندارد. زمينها پاداش متفاوتي دارند و تا 4 نقطه را روي نقشه اشغال مي کنند.

انواع زمين

قلمروها روي نقشه سراسري به سه گروه تقسيم مي شوند - شهرهاي مستقل، زمينهاي آزاد و زمينها با منابع خاص.

شهرهاي مستقل

بيشتر آنها در خارج از منطقه انحصاري در نقاط آزاد واقع شده اند، جايي که مي توان آنها را غارت کرد، ضميمه کرد يا به تبعه تبديل کرد. 15 سطح شهر مستقل وجود دارد و در ابتدا سه سطح اول در محدوده منطقه انحصاري قرار دارند.
رشد مشخصه اي است که پس از هر حمله موفقيت آميز بازيکن به شهر مستقل افزايش مي يابد. پس از چند حمله موفق، سطح شهر مستقل افزايش مي يابد و با آن، رشد دوباره تنظيم مي شود. سطح 1: رشد 0، سطح 2: رشد 5، سطح 3: رشد 6، سطح 4: رشد 7، سطح 5: رشد 8، سطح 6: رشد 9، سطح 7: رشد 10، سطح 8: رشد 11، سطح 9 : رشد 12، سطح 10: رشد 13، سطح 11: رشد 14، سطح 12: رشد 15، سطح 13: رشد 16، سطح 14: رشد 17، سطح 15: رشد 18.

جمعيت سطح قلعه مزرعه خانه ها معادن پادگانها معبد ميدان شهر ظرفيت منابع ماليات مسيرها نوع واحد ارتش ميداني en-Бр. на карта
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 سبک 40 منطقه انحصاري
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 سبک 100 منطقه انحصاري
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 سبک 300 منطقه انحصاري
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 سبک 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 سنگين 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 سنگين 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 سنگين 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 سنگين 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 نخبه 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 نخبه 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 نخبه 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 نخبه 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 نخبه 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 نخبه 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 نخبه 50 000 10

زمينهاي آزاد

آنها همچنين مي توانند در خارج از منطقه اختصاصي بازيکن واقع شوند، جايي که او مي تواند آنها را تسخير کند. هر زمين ضميمه شده يا استعمار شده (به جز خنثي) امپراطوري انواع مختلفي از پاداش ها و تعديل کننده ها را به ارمغان مي آورد. فرصتي براي پاداش اضافي براي تعديل کننده ها وجود دارد که در جدول شرح داده شده است.

مزرعه چوب سنگ آهن قلعه سواره نظام (نوع واحد ارتشي) کمانداران سبک دفاع
بيطرف - - - - - - - -
دشت 20% -10% -10% -10% -20% 20%
جنگل 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
تپه ها 10% 10% 10%
تپه با جنگل -5% 15% 10% -10% -10% 15%
کوهستان -20% 20% 20% 20% -20% 20% 20%
کوهستان با جنگل -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
دشت جنگل تپه ها تپه با جنگل کوهستان کوهستان با جنگل
از 10% تا 20% به پتانسيل تجاري از 10% تا 20% به توليد چوب از 10% تا 20% به توليد چوب از 10% تا 20% به توليد چوب از 5% تا 10% به توليد آهن از 10% تا 20% به توليد چوب
از 10% تا 20% به زمان آموزش کمانداران از 10% تا 20% به پتانسيل تجاري از 5% تا 10% به توليد آهن از 10% تا 20% به پتانسيل تجاري از 10% تا 20% به توليد سنگ از 5% تا 10% به توليد آهن
از 10% تا 20% به زمان آموزش پياده نظام از 10% تا 20% به زمان آموزش پياده نظام از 10% تا 20% به توليد سنگ از 10% تا 20% به زمان آموزش پياده نظام از 10% تا 20% به زمان آموزش کمانداران از 10% تا 20% به توليد سنگ
از 10% تا 20% به زمان آموزش سواره نظام از 10% تا 20% به زمان ساخت موتورهاي محاصره از 10% تا 20% به مزارع از 10% تا 20% به زمان ساخت موتورهاي محاصره از 10% تا 20% به زمان آموزش پياده نظام از 10% تا 20% به زمان آموزش پياده نظام
از 10% تا 20% به زمان ساخت موتورهاي محاصره از 10% تا 20% به مزارع از 10% تا 20% به پتانسيل تجاري از 10000 تا 40000 به ظرفيت مزرعه. پاداش هميشه يک عدد کامل مي باشد. از 10000 تا 40000 به ظرفيت مزرعه. پاداش هميشه يک عدد کامل مي باشد. از 10000 تا 40000 به ظرفيت مزرعه. پاداش هميشه يک عدد کامل مي باشد.
از 10% تا 20% به مزارع از 10000 تا 40000 به ظرفيت مزرعه. پاداش هميشه يک عدد کامل مي باشد. از 10% تا 20% به زمان آموزش کمانداران از 5 تا 10 به حد مجاز رضايتمندي از 5 تا 10 به حد مجاز رضايتمندي از 5 تا 10 به حد مجاز رضايتمندي
از 10000 تا 40000 به ظرفيت مزرعه. پاداش هميشه يک عدد کامل مي باشد. از 5 تا 10 به حد مجاز رضايتمندي از 10% تا 20% به زمان آموزش پياده نظام از 5 تا 10 به پاداش رضايتمندي روزانه از 5 تا 10 به پاداش رضايتمندي روزانه از 5 تا 10 به پاداش رضايتمندي روزانه
از 5 تا 10 به حد مجاز رضايتمندي از 5 تا 10 به پاداش رضايتمندي روزانه از 10% تا 20% به زمان آموزش سواره نظام - - -
از 5 تا 10 به پاداش رضايتمندي روزانه - از 10% تا 20% به زمان ساخت موتورهاي محاصره - - -
- - از 10000 تا 40000 به ظرفيت مزرعه. پاداش هميشه يک عدد کامل مي باشد. - - -
- - از 5 تا 10 به حد مجاز رضايتمندي - - -
- - از 5 تا 10 به پاداش رضايتمندي روزانه - - -

مقادير به صورت تصادفي توليد مي شوند.

زمينهاي آزاد مستقل ممکن است تا 4 نقطه را روي نقشه اشغال کند. بنابراين، امکان دارد ايالت/مستعمره بنيان شده که به تازگي ضميمه شده روي زمينهاي متعددي با پاداشهاي متفاوت پخش شوند. در اين صورت، بمحض ضميمه شدن، بازيکن بايد نوع زمين را انتخاب کند - پاداش براي قلمرو.

منابع خاص

اگر شما يک ايالت، مستعمره يا يک ايستگاه تجاري روي چنين زمينهايي پيدا کرديد، آن به کل امپراطوري پاداش مي دهد. پاداش در صورتي دريافت مي شود که ساخت يک آيتم روي آن زمين کامل شود. آنها 1 نقطه روي نقشه سراسري طول مي کشند و خارج از منطقه انحصاري واقع شده اند.

* پاداش هاي منابع خاص مشابه نمي توانند با هم جمع شوند. اگر دو پاداش مشابه هم وجود داشته باشد، تنها پاداش بزرگتر جمع خواهد شد. پاداشهاي مشابه توسط زمينهاي دو منبع خاص متفاوت با هم جمع مي شوند.

بطور مثال:اگر شما 2 سازه غني شده با طلا داشته باشيد، 10% پاداش درآمد طلا خواهيد داشت و اگر شما 1 مستعمره غني شده با برنج و 1 مستعمره غني شده با گندم داشته باشيد شما 20% پاداش خواهيد داشت.

** معبد باستاني، معبد باستاني مقدس، نعل اسب، نعل اسب سنگين، چوب کمان، ميدان غني چوب کمان، زغال سنگ، ميدان غني زغال سنگ، اسبها، اسبهاي سنگين، پشم، ميدان غني پشم، کتان و ميدان غني کتان، در صورتيکه يک عضو اتحاد يک سازه بر روي آنها بنيان کند به ارتش اتحاد پاداشهايي اعطا مي شود. منبع خاص گرانيت در صورت يافتن عضو اتحاد در سازه اي درون آن، به قلعه هاي موجود در اتحاد پاداش اعطا مي کند.

نام تاثير پتانسيل تجاري
منبع خاص چوب 5% پاداش توليد چوب 500
ميدان غني از چوب 10% پاداش توليد چوب 750
منبع خاص آهن 5% پاداش توليد آهن 500
ميدان غني از آهن 10% پاداش توليد آهن 750
منبع خاص سنگ 5% پاداش توليد سنگ 500
ميدان غني از سنگ 10% پاداش توليد سنگ 750
منبع خاص طلا 5% پاداش به طلاي بدست آمده از ماليات گرفته شده 2 000
ميدان غني از طلا 10% پاداش به طلاي بدست آمده از ماليات گرفته شده 3 000
منبع خاص الماس 5٪ پاداش به مقدار الماس خريداري شده در بسته هاي معمولي از منوي پرميوم 1 000
زمين غني از الماس 10٪ پاداش به مقدار الماس خريداري شده در بسته هاي معمولي از منوي پرميوم 2 000
منابع خاص شراب 5 پاداش امتياز رضايتمندي در تمام قلمروهاي امپراطوري 1 000
منبع خاص جواهرات 10 پاداش امتياز رضايتمندي در تمام قلمروهاي امپراطوري 1 000
منبع خاص عاج افزايش حداکثر سطح رضايتمندي در تمام قلمروهاي امپراطوري به ميزان 5 3 000
منبع خاص ابريشم افزايش حداکثر سطح رضايتمندي در تمام قلمروهاي امپراطوري به ميزان 10 5 000
منبع خاص معبد باستاني 5 پاداش امتياز روحيه 250
منبع خاص معبد باستاني مقدس 10 پاداش امتياز روحيه 500
منبع خاص نعل اسب 5% پاداش به حمله انواع سواره نظام 500
منبع خاص نعل اسب سنگين 10% پاداش به حمله انواع سواره نظام 500
منبع خاص چوب کمان 5% پاداش محدوده حمله 500
ميدا ن غني از کمان 10% پاداش محدوده حمله 500
منبع خاص زغال سنگ 5% پاداش حمله پياده نظام (شمشيرزنان و نيزه داران) 500
ميدان غني از زغال سنگ 10% پاداش حمله پياده نظام (شمشيرزنان و نيزه داران) 500
منبع خاص گرانيت 5% پاداش نقاط ضربه پذيري قلعه 500
ميدان غني از گرانيت 10% پاداش نقاط ضربه پذيري قلعه 500
ميدان خاص منبع کنف کاهش زمان ساخت و ساز به ميزان 5% 500
ميدان غني از کنف کاهش زمان ساخت و ساز به ميزان 10% 500
منبع خاص پاپيروس کاهش زمان تحقيق به ميزان 5% 500
منبع خاص کاغذ پوست کاهش زمان تحقيق به ميزان 10% 1 000
منبع خاص برنج 5% پاداش تاثير مزرعه 500
ميدان غني از برنج 10% پاداش تاثير مزرعه 750
منبع خاص گندم 5% پاداش تاثير مزرعه 500
ميدان غني از گندم 10% پاداش تاثير مزرعه 750
منبع خاص ادويه جات قيمت کمتر براي پيشنهادات ارسال شده در بازار از 10% به 9% 5 000
منبع خاص اسبها کاهش زمان حرکت ارتش تا زمانيکه در يک ماموريت مي باشد به ميزان 5% 500
منبع خاص اسبهاي سنگين کاهش زمان حرکت ارتش تا زمانيکه در يک ماموريت مي باشد به ميزان 10% 1 000
منبع خاص پشم کاهش هزينه نگهداري ارتش به ميزان 5% 500
ميدان غني از پشم کاهش هزينه نگهداري ارتش به ميزان 10% 1 000
منبع خاص پنبه کاهش هزينه نگهداري ارتش به ميزان 5% 500
ميدان غني از پنبه کاهش هزينه نگهداري ارتش به ميزان 10% 1 000
منبع خاص سنگ مرمر کاهش زمان ساخت و ساز معبد در کاخ اتحاد به ميزان 5% 3 000
ميدان غني از سنگ مرمر کاهش زمان ساخت و ساز معبد در کاخ اتحاد به ميزان 10% 5 000
منبع خاص قهوه 5% پاداش پتانسيل تجاري 1 000
ميدان غني از قهوه 10% پاداش پتانسيل تجاري 2 000
منبع خاص نقشه افزايش فاصله تا امپراطوري که يک بازيکن مي تواند مستعمرات و ايستگاههاي نظامي و تجاري را تسخير کند به ميزان 15% 500
منبع خاص نقشه دقيق افزايش فاصله تا امپراطوري که يک بازيکن مي تواند مستعمرات و ايستگاههاي نظامي و تجاري را تسخير کند به ميزان 30% 1 000
منبع خاص ويرانه هاي باستاني 5% پاداش محتويات صندوقچه 1 000
منبع خاص نقره 10% پاداش تجربه فرماندار 2 000
ميدان غني از نقره 15% پاداش تجربه فرماندار 3 000
منبع خاص برنز 10% پاداش تجربه ژنرال 1 000
ميدان غني از برنز 15% پاداش تجربه ژنرال 2 000
منبع خاص معجون سازي افزايش احتمال زنده ماندن ژنرال به ميزان 5%
افزايش احتمال فوت دشمن ژنرال به ميزان 5%
1 000
منبع خاص کيميا افزايش احتمال زنده ماندن ژنرال به ميزان 10%
افزايش احتمال فوت دشمن ژنرال به ميزان 10%
2 000
منبع خاص خاک رس 5% پاداش ظرفيت خانه ها 500
ميدان غني از خاک رس 10% پاداش ظرفيت خانه ها 1 000

اردوگاههاي بربرها

سازه هاي خنثي روي نقشه سراسري واقع شده اند و ارتش خودشان را دارند. آنها مي توانند در نبرد ميداني مورد جاسوسي و حمله قرار بگيرند ولي نمي توانند تسخير بشوند. اگر بازيکني در يک نبرد ميداني عليه اردوگاه بربرها پيروز شود اين محل از نقشه سراسري حذف مي شود و اين بازيکن جوايزي را دريافت مي کند

 • مکان

  اردوگاههاي بربرها روي نقشه سراسري روي زمينهاي خنثي که معمولا نزديک منابع خاص هستند واقع مي شوند. به استثناي يک اردوگاه قبيله در هر منطقه انحصاري، ديگر اردوگاهها نمي توانند در منطقه انحصاري يک بازيکن بوجود بيايند. ايجاد آنها در زمان هاي خاص مطابق با سرعت قلمرو رخ مي دهد. مجموع آنها از 2000 بيشتر نمي شود. ايجاد 1.75 روز بعد از شروع قلمرو آغاز مي شود. در هر چهارگوش 5 اردوگاه بربرها وجود دارد (100x100 نقطه). زمانيکه يک اردوگاه يا بيشتر از نقشه ناپديد شوند، سيستم يک اردوگاه جديد را ايجاد مي کند، بنابراين آن 5 اردوگاه دوباره بازيابي مي شوند. آنها دوباره در نقاط تصادفي قرار مي گيرند نه لزوما در مکان اردوگاههاي قبلي خود.

  توجه: دو اردوگاه بربرها مي توانند يک مرز مشترک داشته باشند يا در مجاورت حوزه يک بازيکن باشند.

 • اردوگاههاي بربرها: انواع

  نوع اين سازه بوسيله ارتش داخلي تعيين مي شود. واحدهاي نظامي در دفاع (سبک، سنگين و نخبه) مي باشند و درجه تحقيقات نظامي به مرحله فصل بستگي دارد (تعداد هفته هايي که گذشته). 15 سطح مختلف از اردوگاههاي بربرها موجود مي باشد.

 • جاسوسي و حمله

  اردوگاههاي بربرها از نقشه سراسري يا از منوي جستجوي سريع بربرها در سمت چپ صفحه اصلي مي توانند مورد جاسوسي و حمله قرار بگيرند. شما نمي توانيد آنها را از مرکز فرماندهي پيدا کنيد.

  • جاسوسي

   گزارش جاسوسي اطلاعات در مورد ارتش را نگه مي دارد و جايزه که شما مي توانيد بمحض نابودي قلمرو بگيريد.

  • حمله

   تنها حمله ممکن عليه اردوگاه بربرها نبرد ميداني مي باشد. مدت زمان ماموريت براساس فرمول حرکت روي نقشه سراسري محاسبه مي شود: ارتش هميشه با سرعتي معادل سرعت کمترين واحد حرکت مي کند. گزينه ورود سريع نمي تواند بکار برده شود. بمحض نبرد ميداني موفقيت آميز، برنده جايزه مربوطه را دريافت مي کند و اردوگاه بربرها از نقشه سراسري ناپديد مي شود.

   * هر اردوگاه بربرها که توسط يک بازيکن شکست مي‌خورد، تعداد ارتش اردوگاه بربرهاي مورد حمله بعدي را تا درصد مشخصي افزايش مي‌دهد. اين افزايش مختص بازيکن مهاجم است و روي ارتشي که ساير بازيکنان در اردوگاه خواهند ديد تاثيري نخواهد داشت. تعديل کننده افزايش ارتش بربر در اردوگاهها بازنشاني مي شود و ارتش در ابتداي هر روز به اندازه اوليه خود باز مي گردد.

 • جوايز

  با تخريب يک اردوگاه بربرها، بازيکن جايزه مي گيرد. ميزان جايزه به سطح اردوگاه بستگي دارد - هر چه اين سطح بالاتر باشد اين جايزه بزرگتر است. جايزه ممکن است منابع باشد و يا در قبيله برده داران، جمعيت آزاد شده.

  توجه! جوايز دريافتي از اردوگاه بربرها که در منوي موجودي / زير منوي ذخيره قرار دارند در پايان فصل از دست مي روند.

  • پايه

   هر اردوگاه بربرها يک جايزه پايه مي دهد که شامل:

   • جمعيت آزاد شده براي دفاع در مقابل اردوگاه برده داران بربرها بعنوان جايزه داده مي شود. جايزه در ذخيره ظاهر خواهد شد که مي تواند بلافاصله يا ديرتر دريافت شود.
    وقتيکه شما جمعيت آزاد شده را انتخاب مي کنيد آن به به جمعيت سازه انتخابي فعليتان اصافه خواهد شد.
   • منابع - شما از چهار گزينه منابع را بدست مي آوريد (چوب، آهن، سنگ يا طلا). سربازان در حال بازگشت آنها را به ايالت آغازين خواهند آورد.

حملات اردوگاههاي بربرها

هر اردوگاه بربرها مي تواند حملاتي عليه بازيکنان مستقر در فاصله ي حداکثر 70 مايل امپراطوري ارسال کند. اردوگاه هاي محلي فقط مي توانند به بازيکني حمله کنند که منطقه انحصاري او که در آن ايجاد شده نيز مشمول آن باشد. هر اردوگاه بربرها قادرست حملات را تا زمان نابودي ارسال کند. تخريب آن، روي حملاتي که توسط آن فرستاده شده تاثير نمي گذارد - آنها در هر شرايطي به هدف خود مي رسند. اهداف احتمالي براي اردوگاه هاي بربرها يک سطح معين، فقط سازه هاي بازيکنان در محدوده نقاط مشخصي هستند که عبارتند از:

 • اردوگاه بربرها به نقاط بازيکنان:

  سطح از (امتياز) به (امتياز)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • انواع حملات به نوع اردوگاه بربرها بستگي دارد مانند زير:
  • حملات بربرها هميشه محاصره قلعه مي باشد.
  • حملات فاتحان هميشه محاصره قلعه مي باشد.
  • حملات يورشگران هميشه محاصره قلعه مي باشد و غارتها به نسبت 50:50 است
  • *حملات برده داران هميشه غارت است

   * اگر غارتي در همان ايالت زودتر انجام شده باشد، حمله يک نبرد ميداني خواهد بود.
 • اهداف اردوگاه بربرها

  اهداف احتمالي حملات بربرها، ايالات بازيکن (پايتخت شامل) و مستعمرات مي باشد که سطح تهديد بربرها بالاي يک حد مشخصي مي باشد. ايستگاههاي نظامي و تجاري و همچنين تبعه ها بوسيله بربرها قابل حمله نيستند. زمان حرکت حملات بين 55 تا 60 دقيقه است که به طور تصادفي تعريف شده و حملات از لحظه ارسال آن توسط مدافع قابل مشاهده است. آرايش نظامي حمله بربرها توسط نوع ارتش مستقر در اردوگاه تعريف مي شود. در صورتيکه محاصره قلعه ارسال شود تعداد معيني از موتورهاي محاصره را نيز شامل مي شوند. امتياز روحيه پايه ارتش بربرها در غارت 100 و در محاصره قلعه - 120 مي باشد. هر اردوگاه ژنرال خود را دارد و هر حمله توسط آن ژنرال رهبري مي شود. مهارت هاي ژنرال نبرد را تحت تاثير قرار خواهد داد و روي صفحه نمايش ماموريت قابل مشاهده است. بربرهاي محلي هرگز توسط ژنرال رهبري نمي شوند. تعداد حملات فرستاده شده از يک اردوگاه بربرها محدود نمي شود و اين روي نوع و آرايش نظامي بربرها تاثير نمي گذارد. حملات بربرها اضافه هاي منوي پرميوم را قفل نمي کند.

 • چگونه تهديد بربرها در سازه ها ي بازيکن افزايش مي يابد؟

  سطح تهديد بربرها تا زماني که يک اردوگاه بربرها داخل 70 مايل امپراطوري قرار داده مي شود احتمال اينکه يک سازه مورد حمله قرار بگيرد را مشخص مي کند. اين تهديد به طور جداگانه در هر سازه تجمع مي يابد.

  سطح تهديد بربرها به 3 روش افزايش مي يابد:
  • با گذشت زمان - هر ساعت، تهديد با درصد مشخصي افزايش مي يابد
  • وقتيکه ساخت و ساز هر ساختماني شروع مي شود
  • وقتيکه ماموريت نظامي تنظيم شود (بجز لشکرکشي)
  وقتيکه حمله بربرها بر عليه سازه يک بازيکن تنظيم شود، سطح تهديد بربرها که تنظيم مجدد مي شود در همه سازه هاي ديگر با درصد کمي کاهش مي يابد.
 • قدرت حملات بربرها

  قدرت و صلابت حملات بربرها توسط تعداد اردوگاه هاي بربرهاي يک بازيکن که با موفقيت در 24 ساعت گذشته مورد حمله قرار گرفته است تعيين مي شود. هر چه حملات بيشتري توسط يک بازيکن انجام گيرد، قدرت حملات بربرها عليه او بيشتر خواهد بود. اگر بازيکني حملات موفقيت آميزي در برابر يک اردوگاه بربرها در 24 ساعت گذشته نداشته باشد، او توسط ارتشي متشکل از 50٪ تعداد واحدهاي اردوگاه حمله اي مورد حمله قرار خواهد گرفت. با هر حمله موفقيت آميز يک بازيکن در مقابل يک اردوگاه بربرها، قدرت حمله بربرها 10 درصد افزايش مي يابد. به عنوان مثال: يک بازيکن توسط يک اردوگاه بربرها که ارتشي متشکل از 1000 سواره نظام سبک است مورد حمله قرار مي گيرد. اگر بازيکن حملاتي عليه يک اردوگاه بربرها در 24 ساعت گذشته نداشته باشد، او با 50٪ آن ارتش که 500 سواره نظام سبک است مورد حمله قرار مي گيرد. اگر اين بازيکن 10 حمله موفق در برابر يک اردوگاه بربرها در 24 ساعت گذشته داشته باشد، او توسط 150٪ آن ارتش که 1500 سواره نظام سبک است مورد حمله قرار مي گيرد.


فن آوريهاي اردوگاه بربرها

اردوگاه هاي بربرها براي رقابتي تر کردن ارتش خود در نبرد در برابر بازيکنان تحقيقات نظامي خود را دارند. اين تحقيقات نظامي هم در حمله و هم در دفاع استفاده مي شوند.

 • سطح تحقيقات اردوگاه بربرها:

  سطح محدوده حمله نبرد تن به تن زره اسب هاي جنگي پزشک نظامي ضدجاسوسي
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

رشد

ايالات ضميمه شده

حداکثر تعداد ايالاتي که يک بازيکن مي تواند ضميمه کند 30 مي باشد (پايتخت + 29 اضافه). بمنظور ضميمه کردن يک زمين (شهر مستقل، زمين آزاد مستقل يا زمين منابع خاص) و تبديل آن به ايالت، داشتن يک سطح آزاد متمرکزسازي مورد نياز است. ضميمه سازي مي تواند از نقشه سراسري بطور مسالمت آميز يا با زور انجام شود.

 • ضميمه کردن يک شهر مستقل
  • مسالمت آميز: شما بايد قيمت تمام سازه ها که در x1.5 ضرب شده را بپردازيد. در زمان ضميمه کردن مسالمت آميز، سطوح ساختمانها دست نخورده باقي مي مانند.
  • به زور و اجبار: اين مسأله ضروري است که ارتش خود را در حمله محاصره قلعه ارسال کنيد. پس از پيروز شدن در نبرد، زمين جزو امپراطوري مي شود اما تمام ساختمانها يک سطح خود را از دست مي دهند. اگرچه، اگر يک شهر مستقل اولين سطح قلعه خود را دارد و توسط پيش فرض از دهمين سطح کم شود اين ساختمانها در اولين سطح و متعاقبا دهمين سطح باقي مي مانند. ارتش در شهر مستقل با کمترين سطح تحقيقات نظامي لازم براي واحدهاي داخلي حاضر مي جنگد.

  پس از اينکه شما يک شهر مستقل را ضميمه کرديد، اين ايالت جديد 4 نقطه را اشغال مي کند.

 • ضميمه کردن زمين آزاد مستقل: اين مي تواند بطور مسالمت آميز توسط ارسال ماموريتي مشتمل بر 25000 روستايي براي مستقر شدن اتفاق بيفتد. بعد از ضميمه کردن در اين سازه دريافتي شما:
  • تالار شهر
  • اولين سطح ايستگاه نقل و انتقال
  • اولين سطح خانه ها
  • معبد
 • مشخصات:
  • بازدهي

   هر ايالت ضميمه شده بعدي 10% کمتر از ايالت ضميمه شده قبل از خود منبع توليد مي کند.

  • رضايتمندي

   حد مجاز رضايتمندي در تمام ايالات 100 مي باشد. 20+ پاداش در پايتخت وجود دارد.

  • انتقال منبع

   آن از ايستگاه نقل و انتقال انجام مي شود. هر ايالت روي نقاط 2x2 پخش مي شود. انتقال بين ايالات خودتان براي هر 1 نقطه 0.625 دقيقه طول مي کشد، اين زمان براي ايالات مجاور 1.25 دقيقه، 5 دقيقه بين ايالاتي که توسط ايالت ديگر پخش شده اند، 7.5 دقيقه بين ايالاتي که 2 ايالت دورترند و غيره.

  • جاده امپراطوري

   زير بنايي که براي اتصال ايالات ضميمه شده مي تواند ساخته شود. هر سطح از اين ساختار پتانسيل تجاري بين ايالات را 10% بالا مي برد.

  • زمان در حرکت بودن ارتش:

   حرکت ارتش بين ايالات از روش انتقال پيروي مي کند. زمان حرکت حمله دشمن صرفنظر از نقطه شروع و مقصد (ايالت يا مستعمره) هميشه يکسان مي باشد. اين زمان با زمان از پايتخت مهاجم به پايتخت مدافع برابر مي باشد.

  • مهارتهاي فرماندار

   جدا از پاداشهاي خاص که از زمين يا شهر مستقل بمحض ضميمه کردن يا مستعمره سازي بدست مي آيد، دو پاداش خاص ديگر داده مي شود: دو مهارت متفاوت فرماندار را 50% بالا مي برد. سيستم به طور تصادفي دو مهارت را از بين همه انتخاب مي کند تا کاربر شروع به دريافت پاداش از آنها کند. ايالت ضميمه شده مي تواند از پاداشهاي داده شده استفاده کند فقط در صورتيکه يک شخص بزرگ تعيين شده با مهارتهاي خودش وجود داشته باشد. اگر فرماندار تعيين شده اي وجود نداشته باشد يا فرماندار مهارتهاي ديگري داشته باشد، ايالت بوسيله پاداش تحت تاثير قرار نخواهد گرفت، بدين معني که تا زمانيکه شرايط قطعي فراهم نشود آنها غير فعال مي باشند. هدف اصلي بازيکن بايد تعيين يک فرد بزرگ باشد که هر دو مهارت را داشته باشد. در اين صورت هر دو مي توانند موثر باشند.

تبعه ها

آنها روي نقشه سراسري 1 نقطه را اشغال مي کنند. حداکثر تعداد شهرهاي مستقل يک بازيکن که مي تواند به تبعه تبديل شود 30 مي باشند. بمنظور تبديل يک شهر مستقل به تبعه، داشتن يک سطح از متمرکزسازي و تدارکات تبعه ضروري مي باشد.

 • تبديل به تبعه

  تبديل شدن به يک شهر مستقل به تبعه فقط با ارسال سربازان به ماموريت محاصره قلعه اتفاق مي افتد. تبعه مي تواند کنار امپراطوري يا ملک ديگر (منطقه انحصاري، ايالات خارج از مرزش، مستعمره، يا ايستگاه تجاري) باشد اما آن نمي تواند مجاور تبعه ديگر يا شهر مستقل ديگر باشد. حتما بايد بين آنها 1 نفطه فاصله وجود داشته باشد.

 • مشخصات تبعه ها
  • جمعيت: از زمانيکه قلمرو در حالت تبعه قرار دارد تا اينکه به عنوان يک ايالت ضميميه شود رشد جمعيت متوقف مي شود. تعداد، يک مقدار از پيش تعيين شده مي باشد که توسط پارامترهاي شهر مستقل بدست مي آيد.
  • ارتش: تا زمانيکه قلمرو ضميمه شود آن بدون تغيير باقي مي ماند. تعداد واحدها بوسيله پارامترهاي شهر مستقل از قبل تعيين شده اند.
  • درآمد
   • درآمد از تجارت: آن به سطح جاده هاي تجاري بستگي دارد. طلا در انبار خزانه پايتخت انبار مي شود.
   • درآمد از خراج تبعه: بوسيله پارامترهاي شهر مستقل از پيش تعيين شده اند. طلاي به دست آمده از اين روش به طور خودکار در خزانه انبار نمي شود و بايد به صورت دستي خارج شود.
  • قلمروهاي تبعه مي توانند توسط بازيکنان ديگر ضميمه،آزاد يا تسخير شوند.
   • ضميمه کردن يک تبعه: فقط در صورتي امکان پذير است که قلمروها يک مرز مشترک با ايالت ضميمه شده ديگر يا پايتخت داشته باشد. آن مي تواند بطور مسالمت آميز يا با زور ضميمه شود همراه با مکانيزمهاي ضميمه کردن يک شهر مستقل.

    توجه: صرفنظر از اينکه ضميمه کردن مسالمت آميز باشد يا به زور انجام گرفته باشد، امتيازات از ساختمانهاي شهر مستقل به اکانت بازيکن اضافه مي شوند.

    پس از اينکه با زور تبعه را بطور موفقيت آميز ضميمه کرديد، اين سازه ها يک سطح خود را از دست مي دهند، بغير از:
    خانه ها - سطحي که قبل از تسخير داشتند را حفظ مي کنند؛
    قلعه - اگر قبل از تسخير سطح آن 1 بوده باشد.

   • آزادي يک تبعه: هر لحظه مي توانيد يک تبعه را آزاد کنيد. تبعه به يک شهر مستقل تبديل مي شود و درآمد خود را از دست خواهيد داد. منابعي که در دوره تبعه جمع شده اند از بين مي روند و از 0 شروع به توليد مي کنند. اگر حساب کاربري بيش از 7 روز توسط مديران بازي مسدود بماند يا بيش از 16 روز براي قلمروهاي با سرعت x4 و بيش از 7 روز براي قلمروهاي با سرعت x10 در حالت استراحت باشد بازيکن تبعه خود را از دست خواهد داد.
   • تسخير يک تبعه: قلمرو تبعه نمي تواند بوسيله دشمنان غارت شود اما در صورتيکه آن خارج از منطقه انحصاري شما واقع شده باشد مي تواند گرفته شود. بازيکنان ديگر مي توانند به آن حمله کنند و با ارتش و داخل قلعه بجنگند. بمحض محاصره موفقيت آميز، مهاجم قلمرو تبعه را دريافت مي کند.
   • ارتقاء تبعه ها با پرداخت

    هر زماني که مي خواهيد سطح تبعه خود را افزايش دهيد مي توانيد با پرداخت منابع برابر با تفاوت قيمت ساختمان ها در سطح فعلي و بعدي اين کار را انجام دهيد. توجه داشته باشيد که با افزايش سطح تبعه، قدرت ارتش واقع در آن را نيز افزايش مي دهيد. پرداخت براي ارتقاء سطح زماني که شما در معرض حمله قفل شدني هستيد و يا زماني که تبعه تحت حمله است در دسترس نمي باشد.

مستعمرات

آن 4 نقطه را روي نقشه سراسري اشغال مي کند و نمي تواند در منطقه انحصاري پيدا شود. اندازه يک مستعمره به تعداد ساکنين آن بستگي دارد. بمنظور مستعمره سازي شما به يک سطح آزاد از استعمار و حداقل اولين سطح تدارکات مستعمره نياز داريد. مستعمرات مي توانند روي زمينهاي خنثي مستقل ايجاد شوند، زمينهايي با پاداش يا با منابع خاص و نمي توانند در کنار مستعمره، تبعه، تجارت يا ايستگاه نظامي بازيکن ديگر واقع شوند. اگر قلمرو تبعه و مستعمره بازيکنان متفاوت يک مرز مشترک دارد مالک تبعه نمي تواند آنرا ضميمه کند مگر اينکه او مستعمره بازيکن ديگر را تخريب کند. شما نمي توانيد در زميني که مجاور ايالت ضميمه شده کاربر ديگر مي باشد مستعمره سازي کنيد.

 • مستعمره سازي

  فقط بصورت مسالمت آميز انجام مي شود. بمنظور استعمار شما بايد 50000 روستايي و منبع را از ايالت ضميمه شده کنوني و يا مستعمره ديگر، به يک زمين آزاد (با يا بدون پاداش خاص) ارسال کنيد. ساخت و ساز 6:00 ساعت طول مي کشد و زمانيکه ساخت و ساز تمام شد، مستعمره، ساختمانهاي زير را نگهداري مي کند: مزارع - سطح 8، ميدان شهر - سظح 1، ايستگاه انتقال - سطح 1، جاده تجاري - سطح 1، خانه ها - سطح 7، قلعه - سطح 4. قيمت براي بنيان سازي برابر است با مجموع قيمتهاي تمام ساختمانهاي مورد نياز (معماري سطح 0).

  • استعمار يک زمين - اگر يک قلمرو روي زمينهاي متفاوت پخش شود، بازيکن بايد يکي از آنها را با پاداشهاي مربوط به آن و يک تعديل کننده انتخاب کند (در صورتيکه پاداشهاي تعديل کننده که روي قلمرو موثرند بيش از يکي باشند). مستعمره دو پاداش منحصر بفرد مي دهد: مهارتهاي دو فرماندار را 50% افزايش مي دهد.
  • استعمار يک زمين با منبع خاص - مانند استعمار يک زمين آزاد تکميل مي شود. تفاوت، همراه با پاداشها و تعديل کننده از نوع زمين و پاداشهاي دو مهارت فرماندار مي باشد. شما از يک منبع خاصي که کل امپراطوري را تحت تاثير قرار مي دهد پاداش مي گيريد. يک مستعمره با منبع خاص صرفنظر از محدوده امتياز مي تواند مورد حمله قرار بگيرد، بدين معني که هيچ کاهش امتياز افتخار، روحيه يا حمله مهاجم وجود ندارد.
 • مشخصات مستعمرات

  آنها همان حالت ايالت ضميمه شده را دارند - شما مي توانيد ساختمانها را بسازيد، ارتش را استخدام کنيد و منابع را توليد و انتقال دهيد.

  • تخريب يک مستعمره
  • توسط حمله دشمن - زمانيکه مستعمره اي پيدا شود که قلعه اي ندارد آن مستعمره تخريب مي شود. هر محاصره موفقيت آميز قلعه يک سطح قلعه را کاهش مي دهد. وقتيکه مشخص شد سطح قلعه مستعمره 0 است، مستعمره بطور خودکار از نقشه سراسري ناپديد مي شود. نصف جمعيت و 90% ارتش مستقر شده داخل آن مستقيما به ايالات/مستعمره که از آنجا تاسيس شده بازگردانده مي شوند. مالک مستعمره منابعي که در آن جمع آوري کرده بود و ارزش خالص امتياز براي منابع سرمايه گذاري کرده و 10 امتياز رضايتمندي را از دست مي دهد. در صورتيکه ارتشي از امپراطوري به مستعمره در حال حرکت باشد، آن نيز به مستعمره بازگردانده مي شود. اگر مستعمره از بين برود در حالي که مأموريت نظامي مداوم از آن ارسال شده است، اين ارتش به پايتخت امپراطوري باز مي گردد و زمان سفر بدون تغيير باقي مي ماند، به اين معني که ارتش در همان زمان دوباره به پايتخت باز خواهد گشت و دوباره به مستعمره باز مي گردد. هر نبرد مغلوب شده در دفاع از مستعمره باعث مي شود باقيمانده مستقرشدگان نقل مکان کرده و به سمت ميدان حرکت کنند. حمله روي منابع خاص مستعمرات توسط امتياز منفي جريمه ها تحت تاثير قرار نمي گيرند، بدين معني که هيچ جريمه اي روي روحيه، افتخار يا حمله مهاجم وجود ندارد.
  • به انتخاب مالک - اگر شما گزينه "تخريب مستعمره" را انتخاب کنيد، مستعمره خود را مي توانيد ويران کنيد. تخريب باعث مي شود که 50% جمعيت مستعمره به ايالت يا مستعمره اي که از آنجا بنيان شده است بازگردانده شود. شما منابع جمع آوري شده در مستعمره و ارزش خالص امتياز که براي منابع سرمايه گذاري شده در تاسيس و گسترش مستعمره بدست آورديد را از دست مي دهيد. در صورتيکه در يک مستعمره واحدي وجود داشته باشد يا از/به آن ارتشي در حال حرکت باشد، مستعمره نمي تواند بوسيله مالک خود تخريب شود.
  • تخريب خودکار - اگر اکانت توسط مديريت بازي به مدت بيش از 7 روز مسدود شده باشد يا به مدت بيش از 16 روز در قلمرو با سرعت x4 و بيش از 7 روز در قلمرو با سرعت x10 در حالت استراحت باشد، يک بازيکن مستعمره خود را از دست مي دهد. نصف جمعيت آن و 90% ارتش مستقر در آن مستقيما به ايالت/مستعمره که از آنجا تاسيس شده است بازگردانده مي شوند. مالک آن، ارزش خالص امتيازي که از منابع سرمايه گذاري شده بدست آمده را از دست مي دهد. تمام منابع انباشته شده به پايتخت انتقال داده مي شوند. هنگاميکه مستعمره توسط سيستم تخريب شد، شما امتياز رضايتمندي را از دست نمي دهيد.

   توجه: فقط مستعمراتي که روي منابع خاص بنيان شده اند مي توانند بطور خودکار تخريب شوند.

  • مستعمرات نابود نشدني

   اگر دارنده يک مستعمره بتواند 7 روز پس از رسيدن به هشتمين سطح قلعه آنرا حفظ کند آن مستعمره نابود نشدني در نظر گرفته مي شود. ماداميکه اين مدت زماني تمام شد، مستعمره همان حالتهاي ايالت ضميمه شده را دريافت مي کند. لازم نيست با بقيه ايالت مرز مشترکي داشته باشد. اگر جاده تجاري وجود داشته باشد وقتيکه مستعمره در مجاورت ايالت ديگري باشد آن جاده امپراطوري خواهد شد. اگر قلعه چنين مستعمره اي نابود شود، سطح آن نزول پيدا نمي کند. مدافع با پرداخت ميزان منابع مور نياز آنرا بازسازي مي کند.

   توجه: مستعمرات نابود نشدني مي توانند بوسيله مالکشان تخريب شوند.

  • رضايتمندي

   مانند روش ايالات ضميمه شده محاسبه مي شود اما تعديل کننده اضافي براي فاصله وجود دارد - هر چقدر فاصله از پايتخت مستعمره بيشتر باشد، اين تعديل کننده منفي تر مي باشد. اين فرمول استفاده مي شود: 0.00025 * فاصله * فاصله - 0.23 * فاصله -13

   بطور مثال : بازيکني مالک يک مستعمره در فاصله 5 نقطه از پايتخت مي باشد. فاصله تعديل کننده رضايتمندي توسط فرمول زير محاسبه مي شود:
   0.00025 * 5 * 5 - 0.23 * 5 -13 = 0.00625 - 1.15 - 13 = 14.143- = 14-

   زمانيکه فاصله بيش از 400 باشد، تلفات هميشه 65 خواهد بود.

   حد مجاز جمعيت 100 مي باشد. بوسيله مستعمره سازي روي زميني با منبع خاص ابريشم، مي تواند 10 امتياز افزايش دادشته باشد. اگر رضايتمندي کمتر از 50 شود، احتمال افزايش تدريجي شورش 2% بالا مي رود که در اينصورت دريافت ماليات قطع مي شود تا اينکه رضايتمندي افزايش پيدا کند. اگر ميزان رضايتمندي 20 يا کمتر شود، احتمال طغيان افزايش پيدا مي کند که باعث مي شود موقتا حداقل به مدت 24 ساعت دسترسي به مستعمره متوقف شود تا زمانيکه رضايتمندي دوباره زياد شود. در اين مدت زمان فقط برگزاري جشنواره ها در دسترس مي باشد.

  • بازدهي

   اولين مستعمره پايه 90% بازدهي دارد و هر مستعمره بعد از آن 10% بازدهي کمتر دارد. به اين درصد نصف جريمه براي فاصله نيز اضافه مي شود. تحقيق بخش اداري مستعمره به ازاي هر سطح بازدهي را 5% افزايش مي دهد (اين ميزان به 100% نمي رسد). بدون سطوح بخش اداري مستعمره، بازدهي پايه دهمين مستعمره 0 خواهد بود و هر مستعمره بعد از آن 10% بازدهي کمتر خواهد داشت که اين ميزان منفي مي باشد.

   بطور مثال: اگر کاربري داراي جريمه فاصله باشد، رضايتمندي براي اولين مستعمره او 14- مي باشد بنابراين بازهي بر طبق فرمول زير محاسبه مي شود: 100% - 10% -14/2 = 83% (بدون تاثير بخش اداري مستعمره). اگر يک سطح تحقيق شده باشد، بازدهي به ميزان 5% افزايش پيدا مي کند و 88% خواهد شد.

  • نظام مالياتي مستعمراتي

   متد ماليات مستعمرات مانند ايالات ضميمه شده مي باشد.

  • نقل و انتقال منابع

   آن از منوي ايستگاه کاروان انجام مي گيرد و ساختارش مانند ايالات ضميمه شده مي باشد.

   • جاده تجاري - ساختماني که در مستعمرات و ايستگاههاي تجاري ساخته مي شود. عملکرد آن مانند جاده هاي امپراطوري بين ايالات ضميمه شده مي باشد. با هر سطح، بازيکن قادر خواهد بود براساس سازه اي با جمعيت کمتر، 10% بيشتر از پتانسيل تجاري خود استفاده کند.
  • حرکت ارتش

   زمان حرکت بين ايالات و مستعمرات کوتاهتر از زمان حرکت بين ايالات ضميمه شده مي باشد - کوتاهترين راه ممکن در نظر گرفته مي شود.

ايستگاه تجاري

1 نقطه روي نقشه سراسري اشغال مي کند و فقط روي زمينهاي با منابع خاص خارج از منطقه انحصاري مي تواند يافت شود. آن مي تواند مجاور ايستگاه تجاري، يک مستعمره، يک ايستگاه نظامي يا يک تبعه بازيکن ديگر باشدولي نمي تواند يک مرز مشترک با امپراطوري بازيکن ديگر (اين شامل پايتخت يا ايالات ضميمه شده) داشته باشد. پاداش منابع خاص روي کل امپراطوري تاثير مي گذارد و اين امکان طلاي اضافي از پتانسيل تجارت اعطا مي کند - زمانيکه شما جاده تجاري را توسعه مي دهيد. با توجه به اين واقعيت که آن فقط يک نقطه را روي نقشه اشغال مي کند، فقط يک پاداش يا تعديل کننده مي دهد.

 • تاسيس يک ايستگاه تجاري

  بمنظور تاسيس يک ايستگاه تجاري به تحقيق مديريت تجاري و تدارکات تجاري نياز داريد. هر سطح از مديريت تجاري اجازه تاسيس يک ايستگاه تجاري را مي دهد. اولين سطح تدارکات تجاري فاصله از امپراطوري را گسترش مي دهد که مي توانيد يک ايستگاه تجاري با 5 نقطه ايجاد کنيد. هر سطح بعد از آن 8% بازدهي بيشتر از سطح قبلي خود دارد. قيمت تاسيس يک ايستگاه تجاري برابر است با مجموع ساختمانهاي مورد نياز با معماري سطح 0.

  • قلعه - سطح 3
  • جاده تجاري - سطح 1
  • ايستگاه کاروان - سطح 1

   آن توسط دکمه مربوطه در منوي کشويي بنيان مي شود. روي زمين انتخاب شده در نقشه سراسري کليک کنيد. ماموريت با سرعت واگنهاي حمل و نقل انجام مي شود. زمان ساخت و ساز 3 ساعت مي باشد و در اين فاصله زماني حملات غير فعال مي شوند. تاسيس يک ايستگاه تجاري يک مرتبه به ميزان 10 امتياز به کل امپراطوري پاداش رضايتمندي مي دهد.

   • مشخصات ايستگاه تجاري
    • ساختمانها

     ساختمانهاي موجود در تالار شهر از ايستگاه تجاري که بازيکن مي تواند ارتقا دهد، جاده هاي تجاري و ايستگاه کاروان مي باشند. قلعه ارتقا پيدا نمي کند، بالاترين سطح آن 3 مي باشد. در باريکه "نظامي" دکمه اي براي ساخت و ساز سطح قلعه قابل دسترس خواهد بود که اگر قلعه توسط حمله دشمن تخريب شده باشد مورد استفاده خواهد بود. سطح 1 قلعه براي ساخت و ساز قابل دسترسي مي باشد.

   • انتقال منبع

    آن از ايستگاه کاروان قابل انجام است مانند نقل و انتقال بين ايالت ضميمه شده.

    • جاده تجاري - يک امکان موجود در مستعمرات و ايستگاههاي تجاري. نقش آن دقيقا مانند جاده هاي امپراطوري بين ايالات ضميمه شده مي باشد. با هر سطح بازيکن قادر خواهد بود 10% بيشتر از پتانسيل تجاري که بر اساس سازه اي با جمعيت کمتر مي باشد استفاده کند.
   • ارتش و دفاع

    شما نمي توانيد ارتش را در ايستگاه تجاري مستقر کنيد. در صورت حمله دشمن، دفاع به قلعه و برجها بستگي دارد. بدين ترتيب، اگر مهاجم بخواهد به ايستگاه تجاري حمله کند او مجبور خواهد بود اول ايستگاه نظامي را تخريب کند.

   • پتانسيل تجاري

    هيچ جمعيتي در ايستگاه تجاري وجود ندارد و پتانسيل بر اساس منابع خاصي که روي آن قرار گرفته اند محاسبه مي شود. براي اطلاعات بيشتر درباره ارزش پتانسيل تمام زمينهاي منابع خاص، ’نقشه سراسري’=> ’انواع زمين => ’منبع خاص’ را ملاحظه کنيد. پتانسيل تجاري يک اندازه گيري انتزاعي است که امکان کسب طلاي اضافه انبار شده در خزانه امپراطوري يک قلمرو را تعيين مي کند. طلاي بدست آمده براساس پتانسيل تجاري ايستگاه تجاري و پتانسيل تجاري در پايتخت محاسبه مي شود. تعداد روستاييان منطقه کم جمعيت گرفته مي شود. بنابراين هر سطح ساخته شده از امکان جاده تجاري 10% بيشتر از پتانسيل کنوني تعريف شده اعطا مي کند ( قلمرو کم جمعيت).

   • تخريب

    ايستگاه تجاري توسط مالک خود يا حمله دشمن مي تواند تخريب شود.

    • در صورت حمله دشمن

     يک محاصره موفقيت آميز قلعه روي ايستگاه تجاري، يک سطح قلعه را تخريب مي کند. وقتيکه سطح آن به 0 برسد اين سازه نابود مي شود و کاربر منابع جمع آوري شده، ارزش خالص امتيازات بدست آمده از تاسيس و گسترش را از دست مي دهد. او همچنين پتانسيل تجاري از سطوح جاده هاي تجاري و پاداش از منابع خاص را از دست مي دهد. 5 امتياز رضايتمندي از تمام امپراطوري کسر مي شود.
     حملات روي زمينهاي منابع خاص توسط جريمه ها تحت تاثير قرار نمي گيرند بدين معني که هيچ جريمه اي روي روحيه، افتخار يا حملات مهاجم اعمال نمي شود.

    • به خواست مالک

     وقتيکه شما روي سازه اي روي نقشه سراسري کليک مي کنيد اين گزينه موجود مي باشد. بمحض تخريب، بازيکن منابع جمع آوري شده، ارزش خالص امتيااتي که از تاسيس و گسترش بدست آمده، پتانسيل تجاري که از سطوح جاده تجاري کسب شده و پاداش از منابع خاص را از دست مي دهد.

    • تخريب خودکار

     امکان دارد شما ايستگاه تجاري خود را بطور خودکار از دست بدهيد. در موارد زير ممکن است اين اتفاق بيافتد:

     • اکانت شما براي بيش از 16 روز براي قلمرو با سرعت x4 و بيش از 7 روز براي قلمرو با سرعت x10 در حالت استراحت است.
     • اکانت شما بيش از 7 روز مسدود شده باشد.

     بمحض تخريب توسط سيستم، بازيکن پاداشهايي که از منابع خاص بدست آورده و همچنين ارزش خالص امتيازاتي که از تاسيس و گسترش اين سازه کسب کرده است را از دست مي دهد. منابع جمع آوري شده به پايتخت انتقال داده مي شوند.

ايستگاه نظامي

روي نقشه يک نقطه مي گيرد و شما مي توانيد آن را هر جايي به استثناء شهر مستقل يا زمين منابع خاص بنيان کنيد. عملکرد اصلي اين امکان اينست که ايستگاههاي تجاري را محافظت مي کند زيرا هيچ ارتش دفاعي نمي تواند آنجا مستقر شود. بدين منظور ايستگاه نظامي بايد يک مرز مشترک با ايستگاه تجاري داشته باشد. بدين ترتيب دشمن بايد ابتدا ايستگاه نظامي را تخريب کند و فقط بعد از آن امکان حمله به ايستگاه تجاري را خواهد داشت. ايستگاه نظامي مي تواند کنار ديگر سازه ها ساخته شود اما فقط روي ايستگاههاي تجاري تاثير دفاعي خواهد داشت.

 • تاسيس ايستگاه نظامي

  ضروري است که سطح 5 مستعمره سازي و حداقل يک سطح از مديريت نظامي و تدارکات نظامي وجود داشته باشد. هر سطح بعد از اولين سطح مديريت نظامي به شما اين امکان را مي دهد که يک ايستگاه نظامي بيشتر بسازيد. اولين سطح از تدارکات نظامي فاصله از امپراطوري را که در آن مي توانيد يک ايستگاه نظامي تاسيس کنيد را به ميزان 5 نقطه گسترش مي دهد. قيمت مساوي مجموع تمام ساختمانهاي داخل براساس سطح 0 معماري.

  • سطح 4 قلعه
  • سطح 1 ايستگاه کاروان
  • سطح 1 اردوگاه نظامي

   هر سطح از اردوگاه نظامي امکان استقرار 120000 ارتش ميداني را مي دهد.

  با کليک کردن روي دکمه موجود زمين انتخاب شده روي نقشه سراسري، آن تاسيس مي شود. اگر زمين مورد نظر پاداش نظامي يا پاداش نظامي از تعديل کننده اعطا کند، سازه ها فقط با اين پاداشها تحت تاثير قرار مي گيرند. هرگونه پاداش اقتصادي تاثيري نخواهد داشت. زمان ساخت و ساز 3 ساعت طول مي کشد و در طول اين زمان حملات روي قلمرو غير قابل انجام مي باشند. ماموريت براي تاسيس با سرعت واگنهاي نقل و انتقال در حرکت مي باشد.

 • مشخصات ايستگاه نظامي
  • ساختمانها

   پس از اتمام ساخت و ساز اين سازه بصورت سطوح قبلي قلعه مرتب مي شوند،ايستگاه کاروان و اردوگاه نظامي مي توانند ارتقا داده شوند. در باريکه نظامي تمام امکانات دفاعي مي توانند ساخته شوند. اين شامل سپر دفاعي نيز مي شود - يک امکان دفاعي فقط براي اين ساختمان. هر سطح آن به دفاع ارتش ميداني 2% پاداش مي دهد. ايستگاه نظامي جمعيتي ندارد، توليد و بازدهي نيز ندارد.

  • نقل و انتقال

   آن از منوي ايستگاه کاروان انجام مي شود و از قوانين نقل و انتقال منابع بين ايالات ضميمه شده پيروي مي کند.

  • ارتش و حرکت ارتش

   تعداد واحدهاي نظامي که شما مي توانيد در امکانات مستقر کنيد محدود مي باشند و به سطح اردوگاه نظامي بستگي دارند. زمان پيش فرض براي نقل مکان به/از ايستگاه نظامي: 180 و آن نمي تواند بطور فوري با الماس انجام شود. اگر اردوگاه نظامي به حد مجاز خود برسد بمحض ورود، ارتش در حال حرکت تخليه نمي شود اما بطور خودکار به همان جايي که از آن آمده است بازگردانده خواهد شد. اگر هنوز جايي در ايستگاه نظامي وجود داشته باشد اما براي همه ارتش نقل مکان کرده کافي نباشد، اين فضا تا حد مجاز پر مي شود و بقيه واحدها به نقطه شروع خود باز مي گردند. اگر بمحض ورود ارتش، يک ايستگاه نظامي تخريب شده را پيدا کند، آن دوباره به جايي که از آن خارج شده است بازگردانده خواهد شد. هزينه نگهداري ارتش براي ارتش ميداني در ايستگاه نظامي х1.2 مي باشد.

  • دفاع

   در مرکز فرماندهي گزينه اي براي عقب نشيني ارتش دفاعي وجود دارد. اگر بازيکن استفاده از آن را انتخاب کند، ارتش نخواهد جنگيد. اين گزينه فقط در ايستگاه نظامي موجود است.

  • تخريب
   • در صورت حمله دشمن

    يک محاصره موفقيت آميز قلعه عليه ايستگاه نظامي يک سطح قلعه را تخريب مي کند. وقتي سطح قلعه به 0 رسيد اين سازه نيز تخريب مي شوند و کاربر منابع جمع آوري کرده و ارزش خالص امتيازات خود را که از پيشرفت و تاسيس بدست آورده است را از دست مي دهد. اگر بمحض تخريب ارتش مستقر شده اي به جا مانده باشد بازيکن 10% از واحدهاي نجات يافته را از دست مي دهد. بقيه به سازه اي که ايستگاه از آنجا تاسيس شده بود باز مي گردند. اگر آن سازه تخريب شده باشد، ارتش به پايتخت مي رود. اگر ايستگاه نظامي نابود شود در حالي که يک مأموريت نظامي در حال انجام از آن وجود داشته باشد، اين ارتش به پايتخت باز مي گردد و زمان سفر بدون تغيير باقي مي ماند، به اين معني که ارتش در همان زمان بازگشت به پايتخت باز مي گردد و دوباره به ايستگاه نظامي باز مي گردد.

    حملات روي ايستگاه نظامي که يک ايستگاه تجاري را حفاظت مي کند توسط جريمه ها تحت تاثير قرار نمي گيرند بدين معني که هيچ جريمه اي روي روحيه، افتخار يا حملات مهاجم اعمال نمي شود.

   • به خواست مالک

    اين گزينه زماني که روي اين سازه روي نقشه سراسري کليک مي کنيد قابل دسترس مي باشد. اگر واحدهايي واقع در داخل وجود داشته باشند يا يک حرکت ارتش يا ماموريت جاسوسي موجود باشد، ايستگاه نظامي نمي تواند تخريب شود. پس از تخريب کاربر تمام منابع جمع آوري کرده و ارزش خالص امتيازات بدست آورده از پيشرفت و تاسيس را از دست مي دهد.