Tokat e Imperia Online V6 tregohen në hartë. Të gjitha objektet (terrene, në të cilat perandori mund të themelojë dhe zhvillojë pronësitë e tij) janë të vendosura në keto territore. Njësia matëse për sipërfaqe në hartën globale është pikë.

Zonë ekskluzive

Një hapësirë e rezervuar mbi hartën globale, e vednosur mbi 36 pikë, e cila mund të shikohet vetëm nga i zoti i saj. Në qendërën e zonës ekskluzive është kryeqyteti i perandorisë, i rrethuar nga 4 terrene, të cilat mund të aneksohen ose kthehen ne vasalë. Reth e rrotull saj janë shpërndarë terrene të pavarura, të cilat mund të plaçkiten dhe pushtohen. Zona ekskluzive është e shënuar në hartën globale dhe e dukshme për gjithë lojtarët, por pa kufijtë dhe qytetet e pavarur të saj. Vetëm territoret e aneksuara janë të dukshëm për të tjerët.

Shënim: Zona ekskluzive ngelet e pacenueshme për një përdorues kur ai është aktiv. Nëse përdoruesi nuk është futur në llogarinë e tij për më shumë se 2 javë dhe vetëm 1 provincë (kryeqyteti), zona e tij ekskluzive ose pjesë të saja mund të pushtohen nga përdorues tjetër.

Kryeqytet

Provinca e parë në perandori. Gjendet në qendërën e zonës ekskluzive dhe merrë 4 pikë. Ështe e vendosur mbi terren neutral dhe sjellë bonuse ekonomike dhe ushtarake:

 • +100 000 bonus kapcitet fermash
 • 10% bonus prodhim burimesh
 • +20 pikë lumturie përditshëm
 • +20 bonus limit lumturie
 • 30% bonus pikë jete të kalasë
 • 20% bonus pikë jete të ushtrisë mbrojtëse
 • +10 pikë maral në mbrojtje

Qëtet i pavarur

Në zonën ekskluzive ka 4 qytete të pavarura të tipit të ndryshëm (nje nga tipi i parë, dy nga tipi i dytë dhe një nga tipi i tretë), të cilët mund të aneksohen, vasalizohen dhe plaçkiten.

 • Tipi i parë - gjendet në jugperëndim nga kryeqyteti dhe ka kufijë me të. Ushtria fushore përbëhen nga 20 shigjetarë të lehtë dhe 20 shpatarë. Nuk ka garnizon.
 • Tipi i dytë - vendndodhj e tyre në zonën ekskluzive dhe ushtria e tyre fushore dhe garnizoni janë gjeneruar rastësisht.
 • Tipi i tretë - vendndodhj e tyre në zonën ekskluzive dhe ushtria e tyre fushore dhe garnizoni janë gjeneruar rastësisht.

Një qytet i pavarur merr 1 pikë nga zona ekskluzive. Karakterizohet me ekonomi konstante e cila prodhon burime dhe ar, në bazë të numrit të popullsisë dhe nivelit të kalasë, që ka. Qytet e pavarura në zonë ekskluzive nuk kan bonuse ekonomike. Sasia maksimale e një burimi të grumbulluar është e barabartë me kapacitetin e kalasë, i ndarë në katër. Qyteti i pavarur mund të aneksohet në mënyr paqësore ose me forcë.

Terren i pavarur i lirë

Mund të aneksohet në mënyrë paqësore. Nuk ka ndërtesa, ushtri dhe popullsi. Terrenet bosh kanë burime të ndryshme dhe shtrihen mbi 4 pikë.

Lloji i terrenit

Territoret në hartën globale ndahen në tre grupe - qytete të pavarura, terrene të lira dhe burime speciale.

Qytete të pavarura

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Popullsia Nivel Kala Ferma Shtëpitë Minat Kazermat Tempulli Sheshi i Qytetit Kapaciteti i burimeve Taksa Rrugë Tipi i njësisë Ushtri fushore Nr. në hartë
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Të lehtë 40 Zonë ekskluzive
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Të lehtë 100 Zonë ekskluzive
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Të lehtë 300 Zonë ekskluzive
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Të lehtë 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Të rëndë 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Të rëndë 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Të rëndë 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Të rëndë 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elitë 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elitë 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elitë 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elitë 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elitë 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elitë 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elitë 50 000 10

Terrene të lira

Ata gjithashtu gjenden jashtë zonës të lojtarit dhe mund të pushtohen nga ai. Çdo qytet i aneksuar dhe i kolonizuar (me përjashtim terreneve neutrale) sjell bonuse dhe modifikues të ndryshëm.

Ferma Dru Gur Hekur Kalaja Kalorësi Shigjetar i lehtë Mbrojtje
Neutral - - - - - - - -
Pjellor 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Pyllëzuar 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Kodrat 10% 10% 10%
Kodra me pyje -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Malet -20% 20% 20% 20% -20% 20% 20%
Male me pyje -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Pjellor Pyllëzuar Kodrat Kodra me pyje Malet Male me pyje
nga 10% deri në 20% mbi potencialin tregtar nga 10% deri në 20% mbi prodhimin e drurit nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e drurit nga 10% deri në 20% mbi prodhimin e drurit nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e hekurit nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e drurit
nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të shighetarëve nga 10% deri në 20% mbi potencialin tregtar nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e hekurit nga 10% deri në 20% mbi potencialin tregtar nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e gurit nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e hekurit
nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të këmbësorisë nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të këmbësorisë nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e gurit nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të këmbësorisë nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të shighetarëve nga 5% deri në 10% mbi prodhimit e gurit
nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të kalorësisë nga 10% deri në 20% mbi kohën për ndërtim të makinerive rrethuese nga 5% deri në 10% mbi fermat nga 10% deri në 20% mbi kohën për ndërtim të makinerive rrethuese nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të këmbësorisë nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të këmbësorisë
nga 10% deri në 20% mbi kohën për ndërtim të makinerive rrethuese nga 5% deri në 10% mbi fermat nga 10% deri në 20% mbi potencialin tregtar nga 10 000 deri në 40 000 mbi kapacitetin e fermave. Bonusi është gjithmonë një numër i plotë. nga 10 000 deri në 40 000 mbi kapacitetin e fermave. Bonusi është gjithmonë një numër i plotë. nga 10 000 deri në 40 000 mbi kapacitetin e fermave. Bonusi është gjithmonë një numër i plotë.
nga 10% deri në 20% mbi fermat nga 10 000 deri në 40 000 mbi kapacitetin e fermave. Bonusi është gjithmonë një numër i plotë. nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të shighetarëve nga 5 deri në 10 bonus mbi limitin e Lumturisë nga 5 deri në 10 bonus mbi limitin e Lumturisë nga 5 deri në 10 bonus mbi limitin e Lumturisë
nga 10 000 deri në 40 000 mbi kapacitetin e fermave. Bonusi është gjithmonë një numër i plotë. nga 5 deri në 10 bonus mbi limitin e Lumturisë nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të këmbësorisë nga 5 deri në 10 bonus Lumturi në ditë nga 5 deri në 10 bonus Lumturi në ditë nga 5 deri në 10 bonus Lumturi në ditë
nga 5 deri në 10 bonus mbi limitin e Lumturisë nga 5 deri në 10 bonus Lumturi në ditë nga 10% deri në 20% mbi kohën për stërvitje të kalorësisë - - -
nga 5 deri në 10 bonus Lumturi në ditë - nga 10% deri në 20% mbi kohën për ndërtim të makinerive rrethuese - - -
- - nga 10 000 deri në 40 000 mbi kapacitetin e fermave. Bonusi është gjithmonë një numër i plotë. - - -
- - nga 5 deri në 10 bonus mbi limitin e Lumturisë - - -
- - nga 5 deri në 10 bonus Lumturi në ditë - - -

Vlerat janë gjeneruar rastësisht.

Mqs terrenet e lira mund të marrin deri në pikë, është e mundur hapësira e provincës/kolonisë të re të shtrihet mbi më shumë se një terren me bonuse të ndryshëm. Në këtë rast, lojtari mund të zgjedh tipin dhe bonisin e terrenit tij të ardhshëm.

Burime speciale

Nëse themeloni një provincë, koloni ose post tregtar në terren të tillë, ajo do ju japi bonus për gjith perandorinë. Bonusi llogaritet vetëm me kusht se ndërtimi i obektit mbi një terren të tillë ka përfunduar. Ato marrin 1 pikë mbi hartën globale dhe vendndodhen jashtë zonës ekskluzive.

* Bonuse nga i njejti lloj të burimeve speciale nuk mund të grumbullohen. Nëse ka 2 bonusë nga i njejti lloj, merret parasysh bonusi më i madh. Bonuset e njejta të dy terreneve të ndryshme të burimeve speciale grumbullohen.

Shembull: Nëse keni 2 pronësi mbi një fushë të pasur me ar, do të keni bonus 10% mbi të ardhurat e arit. Nëse keni 1 koloni mbi një fushë te pasur me grurë dhe një mbi një fushë të pasur me oriz, do të keni 20% bonus mbi efektin e fermave.

** Burimet speciale Tempulli Antik, Tempulli Antik i Shenjtë, Potkua, Potkua e rëndë, Qymyr, Fushë e pasur me Qymyr, Kuaj, Kuaj të Rëndë, Lesh, Fushë e pasur me Lesh, Pambuk dhe Fushë e pasur me Pambuk garantojnë bonuse pët ushtritë e aleancës, nëse një anëtar themelon koloni mbi ato.

Emri Efekt Potencial tregtar
Burim special Dru 5% bonus mbi prodhimin e drurit 500
Fushë e pasur me Dru 10% bonus mbi prodhimin e drurit 750
Burim special Hekur 5% bonus mbi prodhimin e hekurit 500
Fushë e pasur me Hekur 10% bonus mbi prodhimin e hekurit 750
Burim special Gur 5% bonus mbi prodhimin e gurit 500
Fushë e pasur me Gur 10% bonus mbi prodhimin e gurit 750
Burim special Ar 5% bonus mbi arin e gjeneruar nga vlera e taksës së vendosur 2 000
Fushë e pasur me Ar 10% bonus mbi arin e gjeneruar nga vlera e taksës së vendosur 3 000
Burim special Diamante 5% bonus mbi shumën e diamanteve të blera 1 000
Fushë e pasur me Diamante 10% bonus mbi shumën e diamanteve të blera 2 000
Burim special Verë 5 pikë Lumturi mbi të gjitha territoret e Perandorisë 1 000
Burim special Xhevahire 10 pikë bonus Lumturi në gjithë territoret e Perandorisë 1 000
Burim special Fildish rrit nivelin maksimal të Lumturisë me 5 në gjithë territoret e Perandorisë. 3 000
Burim i vecant Mëndafsh rrit nivelin maksimal të Lumturisë me 10 në gjithë territoret e Perandorisë. 5 000
Burim special Tempull Antik 5 pikë bonus mbi Moralin e ushtrisë 250
Burim special Tempull Antik i Shenjtë 10 pikë bonus mbi Moralin e ushtrisë 500
Burim special Potkua 5% bonus mbi Sulmin e gjithë Kalorësisë 500
Burim special Potkua e rëndë 10% bonus mbi Sulmin e gjithë Kalorësisë 500
Burim special Bërshen 5% bonus mbi sulmin e shigjetarëve 500
Fushë e pasur me Bërshen 10% bonus mbi sulmin e shigjetarëve 500
Burim special Qymyr 5% bonus mbi këmbësorinë (shpatarët dhe heshtarët) 500
Fushë e pasur me Qymyr 10% bonus mbi këmbësorinë (shpatarët dhe heshtarët) 500
Resurs special Granit 5% bonus mbi pikët e jetës të Kalas 500
Fushë e pasur me Granit 10% bonus mbi pikët e jetës të Kalas 500
Burim special Kërp shkurton kohën e ndërtimin me 5% 500
Fushë e pasur me Kërp shkurton kohën e ndërtimin me 10% 500
Burim special Papirus shkurton kohën për kërkim me 5% 500
Burim special Pergamenë shkurton kohën për kërkim me 10% 1 000
Burim special Oriz 5% bonus mbi efektin e fermave 500
Fushë e pasur me Oriz 10% bonus mbi efektin e fermave 750
Burim special Grurë 5% bonus mbi efektin e fermave 500
Fushë e pasur me Grurë 10% bonus mbi efektin e fermave 750
Burim special Erëza ulet taksa për publikimin e ofertave për burime në treg me 10% 5 000
Burim special Kuaj shkurton kohën e udhëtimit të ushtrisë gjatë një misioni me 5% 500
Burim special Kuaj të rëndë shkurton kohën e udhëtimit të ushtrisë gjatë një misioni me 10% 1 000
Burim special Lesh zvogëlon mirëmbajtjen e ushtrisë me 5% 500
Fushë e pasur me Lesh zvogëlon mirëmbajtjen e ushtrisë me 10% 1 000
Burim special Pambuk zvogëlon mirëmbajtjen e ushtrisë me 5% 500
Fushë e pasur me Pambuk zvogëlon mirëmbajtjen e ushtrisë me 10% 1 000
Burim special Mermer zvogëlon kohën e ndërtimit të Tempullit në Kështjellën e Aleancës me 5% 3 000
Fushë e pasur me Mermer zvogëlon kohën e ndërtimit të Tempullit në Kështjellën e Aleancës me 10% 5 000
Burim special Kafe 5% bonus mbi potencialin tregtar 1 000
Fushë e pasur me Kafe 10% bonus mbi potencialin tregtar 2 000
Burim special Harta rrit distancën deri në Perandorinë, ku një lojtar mund të themeloi koloni, post tregtar ose ushtarak me 15% 500
Burim special Harta të hollësishme rrit distancën deri në Perandorinë, ku një lojtar mund të themeloi koloni, post tregtar ose ushtarak me 30% 1 000
Burim special Rrënoja antike 5% bonus mbi përmbajtjen e kutis nga tempulli 1 000
Burim special Argjend 10% bonus mbi përvojën e gjeneruar të guvernatorit 2 000
Fushë e pasur me Argjend 15% bonus mbi përvojën e gjeneruar të guvernatorit 3 000
Burim special Bronz 10% bonus mbi përvojën e gjeneruar të gjeneralit 1 000
Fushë e pasur me Bronz 15% bonus mbi përvojën e gjeneruar të gjeneralit 2 000
Burim special Ekstrakt rrit shansin për mbijetesë të gjeneralit tuaj me 5%
rrit shansin për vdekje të gjeneralit armiqësor me 5%
1 000
Burim special Eliksir rrit shansin për mbijetesë të gjeneralit tuaj me 10%
rrit shansin për vdekje të gjeneralit armiqësor me 10%
2 000
Burim special Argjile 5% bonus mbi kapacitetin e shtëpive 500
Fushë e pasur me Argjile 10% bonus mbi kapacitetin e shtëpive 1 000

Stane barbare

Pronësi neutrale, të vendosura në hartën globale, që kanë ushtrinë e tyre. Ato mund të spiunohen dhe plaçkiten në Betejë fushe, por nuk mund të pushtohen. Nëse lojtari fiton një Betejë fushe kundër Stanit barbar, banorët zhduken nga Harta globale, dhe lojtari merr shpërblimet përkatëse.

 • Vendndodhje

  Stanet barbare vendndodhen në Hartën globale rastësishëm mbi terrene neutrale, zakonisht në afërsi me Burim special. Me përjashtim të një kampi të Klanit indigjen në çdo Zonë ekskluzive, kampet e tjera nuk mund të vendosen në Zonat ekskluzive të lojtarëve. Gjenerimi i tyre ndodh në kohë të caktuar në varësi të shpejtësisë së mbretërisë. Numri i tyre gjithsej nuk kalon 2000. Gjenerimi fillon në ditën 0.33333333333333 mbas fillimit të mbretërisë. Çdo kuadrant (100x100 pikë) ka 5 vendbanime të tilla. Kur një ose më shumë pronësi munden dhe zhduken nga harta, sistemi gjeneron të reja, që të bëhen prap pesë. Ato prap vendndodhen rastësishëm në hartë, jo domosdoshmërisht në të njëjtën pozitë si vendbanimet e mëparshme.

  Shënim: Dy Stane barbare mund të kenë një kufi të përbashkët ose të jenë ngjitur pronësisë së lojtarit.

 • Lloje Stane barbare

  Tipi i kësaj pronësie caktohet nga ushtria e vendosur në të. Kërkimet dhe njësitë ushtarake të cilat mbrojnë - të lehta, të rënda ose elite, kjo varet nga faza e epokës (numri i javëve të kaluara), në momentin që gjenerohet pronësia. Ekzistojnë 15 nivele Stane barbare.

 • Spiunazh dhe sulm

  Stanet barbare mund të spiunohet dhe sulmohet vetëm nga Harta globale. Nuk mund t’i gjeni nga Qendra e komandës.

  • Spinazh

   Raporti i spiunazhit përmban infromacion për ushtrinë dhe dhuratën që ai jep.

  • Sulm

   I vetmi sulm i mundur kundër Stanit barbar është Betaja në fushë. Koha e misionit llogaritet në bazë formulës për lëvizje në hartën Globale: ushtria lëviz me shpejtësinë e njësive më të avashta. Opsioni për mbritje të menjëherëshme nuk mund të përdoret. Në rast rrethim kalaje të suksesshëm, fituesi merr shpërblimin përkatëse dhe Stani barbar zhduket nga harta Globale.

 • Shpërblime

  Gjatë shkatërrimit të Stanit barbar, lojtari merr një shpërblim. Sasia e shpërblimit varet nga niveli i Stanit të sulmuar - sa më i lartë është, aq më e madh është shpërblimi. Shpërblimet zakonisht jepen si burime ose - në rast fitim mbi klanin Tregtar të skllavëve - si Popullsi e çliruar.

  Shënim: Shpërblimet e pamara nga Stanet barbare në Depo humben në fundin e Epokës!

  • Themelore

   Çdo Stan barbar jep një shpërblim themelor. Ai mund të jet:

   • Popullsia e çliruar është shpërblim për fitoret kundër Stanit barbar të Tregtarëve të skllevërve. Shfaqet në Depo, ku mund të merret menjëherë ose më tutje.
    Kur të vendosni të merrni Popullsinë e çliruar, do t’i shtohet Popullsisë lokale në pronësinë e tanishme të caktuar.
   • Burime - fitohen nga katër lloje burimesh (dru, hekur, gur dhe ar). Trupat që kthehen i sjellin në pronësin nga janë nisur.

Sulme nga Stane barbare

Çdo stan barbar mund të dërgoj sulme kundër lojtarëve të vendosur në distancë maksimumi prej 70 milje perandorake nga stani. Në këtë numër përfshihen dhe stanet barbare lokale, të cilët mund të sulmojnë vetëm lojtarin në zonës ekskluzive të së cilit janë gjeneruar. Çdo stan barbar dërgon sulme deri sa të shkatërrohet. Shkatërrimi i tij ama nuk ndikon në sulmet tashmë të dërguar - ata arrijnë qëllimin e tyre në të gjitha rastet. Qëllime të mundshme për stanet barbare nga një nivel i caktuar janë vetëm pronësitë e lojtarëve në diapazon pikësh të caktuar:

 • Stanet barbare sipas pikëve të lojtarëve:

  Nivel From (points) To (points)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Llojet e sulmeve varen nga tipi i stanit barbar si vijon:
  • barbarët lokal gjithmonë dërgojnë rrethim kalash
  • pushtuesit gjithmonë dërgojnë rrethim kalash
  • sulmet e shkatërruesëve janë gjithmonë rrethim kalash dhe plaçkitje në raport 50:50
  • tregtarët e skllavërve gjithmonë dërgojnë plaçkitje
 • Qëllimet e sulmeve barbare

  Qëllimet e mundshme të sulmeve barbare janë të gjitha provincat (përfshir Kryeqytetin) dhe kolonitë e lojtarit, të cilat kanë rritur nivelin e tyre në kërcënim barbar mbi një vlerë të caktuar. Postet ushtarake dhe tregtare, si dhe vasalët nuk sulmohen nga barbarët. Koha e udhëtimit e sulmeve është nga 55 deri në 60 minuta, përcaktohet në mënyrë të rastësishme dhe bëhen të dukshme nga momenti i nisjes. Kompozimi i ushtrisë barbare sulmuese përcaktojet nga ushtria e vendosur në stan. Në rast rrethim kalaje shtohet dhe një përqindje e caktuar makineri rrethuese. Morali bazik i barbarëve në plaçkitje është 100 pikë, ndërsa në rrethim kalaje është 120 pikë. Mqs çdo stan ka gjeneralin e tij, atëherë çdo sulm i dërguar nga ky stan do të udhëhiqet nga ai. Aftësitë e tij ndikojnë mbi betejën dhe janë të dukshme në ekranin e misioneve. Përjashtim janë barbarët lokal, të cilët asnjëherë nuk kanë gjeneral udhëheqës. Nuk ka kufizime për numrin e sulmeve, të cilat mund të nisen nga i njëjti stan barbar dhe kjo nuk ndryshon kompozimin e ushtisë, e cila dërgohet nga stani. Sulmet barbare nuk kyçin opsionet premium të menjëhershme të lojtarit.

 • Rritja e kërcënimit barbar në pronësitë e lojtarit

  Niveli i kërcënimit barbar përcakton shansin e një pronësie të caktuar të sulmohet, për aq kohë sa ka të vendosur një stan barbar në rreze prej 70 milje perandorake. Kërcënimi grumbullohet veças në çdo pronësi sipas një logjike të caktuar.

  Niveli i kërcënimit barbar rritet në 3 mënyra:
  • me kalimin e kohës - në çdo orë kërcënimi rritet me një përqindje fikse të caktuar
  • kur ndërtimi i ndonjë ndërtese fillon
  • kur një mision ushtarak fillon (përveç evazionit)
  Me nisjen e një sulmi drejt një pronësie të caktuar, niveli i kërcënimit barbar në të zerohet, ndërsa në të gjitha pronësitë e tjera të lojtarit ulet me një përqindje të vogël.
 • Fuqia e sulmeve barbare

  Përcaktohet nga numri i staneve barbare, të cilat lojtari ka sulmuar suksesshëm në 24 orët e fundit. Sa më shumë sulme të ketë kryher lojtari, me aq më tepër fuqi do ti kundërvihen barbarët. Nëse lojtari nuk ka sulmuar suksesshëm stanin barbar në 24 orët e fundit, ai do të sulmohet nga një ushtri që përbëhet nga 50% nga numri i njësive të vendosura në stanin barbar. Për çdo stan barbar të sulmuar me sukses, fuqia e sulmit rritet me 10%. Për shembull: Lojtari sulmohet nga një stan barbar ushtria e të cilës është 1000 kalorës të lehtë. Nëse lojtari nuk ka sulmuar asnjë stan barbar në 24 orët e fundit, atëherë në sulm barbar do të ketë 50% nga kjo ushtri ose 500 kalorës të lehtë. Nëse lojtari ka shkatërruar 10 stane në 24 orët e fundit, atëherë në sulm do të ketë 150% nga kjo ushtri ose 1500 kalorës të lehtë.


Barbаrian camps’ technologies

Barbarian camps have their own military technologies to make them more competitive in battle against players. These military technologies are utilised both in attack and defence.

 • Barbarian camps technologies by level:

  Nivel Sulm Shigjetar Sulm Varg Armatura Kuaj lufte Mjekësi ushtarake Kundër-Spiunazh
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Rritje

Provinca të aneksuara

Numri maksimal i provincave që një lojtar mund të ankesojë është 20 (kryeqyteti + 19 të aneksuara). Që të aneksoni një terren (qytet të pavarur, qytet i lirë i pavarur ose terren mbi burim special) dhe të kthehet në provincë, është e nevojshme të keni një nivel të zhvilluar Centralizim. Aneksimi mund të bëhet nga harta Globale në rrugë paqësore ose me forcë:

 • Aneksimi i një qytetit të pavarur në
  • rrugë paqësore: ju duhet të paguani çmimin e të gjithë ndërtesave në pronësi të shumëzuara me x1,5. Në rast aneksimi paqësor, nivelet e ndërtesave ruhen.
  • me forcë: është e nevojshme të dërgoni ushtrinë tuaj në rrethim kalaje dhe të keni 1000 popullatë të papunë. Mbasi të fitoni betejën, terreni bëhet pjesë e perandorisë, por të gjitha ndërtesat humbasin një nivel. Përjashtim bën vetëm kalaja dhe minierat, nëse në shabllonin e qytetit të pavarur është vënë kala niveli 1 ose minierë niveli 10. Ushtria në qytetin e pavarur lufton me nivelet minimale të njësive kërkime ushtarake.

  Mbas aneksimit të qytetit të pavarur, krahina e re zë 4 pikë.

 • Aneksim i terrenit të pavarur të lirë - mund të aneksohet vetëm në rrugë paqësore me mision prej 1000 fshatarë, të cilët të themelohen atje. Mbas ankesimit të pronësisë ju do keni:
  • Bashkia e qytetit
  • Stacioni i ngarkesave niveli i parë
  • Shtëpi niveli i parë
  • Tempull
 • Karakteristika:
  • Efiçenca

   Çdo provinë e aneksuar në vijim prodhon 10% më pak burim në krahasim me atë të mëparshmen.

  • Lumturi

   Limiti bazorë i lumturisë në krahinat e aneksuara është 100, ndërsa në kryeqytet ka +20 bonus.

  • Transportim i burimeve

   Kryhet në Stacionin e ngarkesave. Një provincë shtrihet në 2x2 pikë. Transporti midis provincave të tuaja është 0.33333333333333 minuta për 1 pikë, dmth 0.66666666666667 munuta për provinca të ngjitura, 2.6666666666667 minuta midis provincave, të cilat kanë një provincë tjeter në mes, 4 minuta midis provincave, të cilat kanë 2 provinca në mes, etj.

  • Rrugë perandorake

   Infrastruktura e cila ndërtohet midis krahinave të aneksuara. Çdo nivel shkurton kohën për transportim të burimeve dhe udhëtimin e ushtrisë me 5% dhe rrit të ardhurat e tregtisë midis krahinave me 10% nga potenciali tregtar.

  • Udhëtim i ushtrisë

   Lëvizja e ushtrisë midis krahinave ndjekë modelin e transportimit. Udhëtimi i sulmit armik nga krahinë në krahinë ose koloni, është gjithmon i njejtë. Kjo është koha nga kryeqyteti i sulmuesit deri në atë të mbrojtësit.

  • Aftësi guvernatore

   Përveç nga bonuset specifike të terrenit ose qytetit të pavarur gjatë aneksimit ose kolonizimit, dy bonuse të tjera speciale jepen: 50% rritje të dy aftësive të ndryshme guvernatore. Sistemi do zgjedhi dy aftësi, të cilat përdoruesi tashmë ka. Nëse përdoruesi nuk ka asnje aftësi guvernatore, sistemi do zgjedhi rastësisht 2 aftësi nga gjith të mundshet, mbi të cilat përdoruesi të marri bonuse. Krahina e aneksuar mund të përdori nga bonuset vetëm, nëse në të është emëruar një njeri i madh, i cili i zotëron. Nëse në krahinë nuk ka guvernator të ankesuar ose ka guvernator me aftësi të tjera, krahina nuk do të marri bonuset, dmth ata janë pasiv deri sa të plotësohen kushte të caktuara. Qëllimi kryesor për lojtarin është të emëroj një njeri të madh i cili ka të dyja aftësitë, që të marri të dyja bonuset.

Vasalë

Ata zën 1 pikë në hartën globale. Numri maksimal i krahinave, të cilat lojtari mund të kthej në vasalë është 11. Që të kthesh në vasal një terren, është e nevojëshme të keni të zhvilluar nivelin Centralizim dhe Logjistikë vasale.

 • Kthim në vasal

  Kthimi i një terreni në vasal ndodh vetëm në rrugë ushtarake nëpërmjet një rethim kalaje, dmth mund të ktheni në vasalë vetëm qytete të pavarura. Vasali mund të jet në kufi me një perandori ose pronësi tjetër (zonë ekskluzive, krahina jashtë saj, koloni, post ushtarak dhe tregtar), por jo me vasal ose qytet të pavarur tjetër.

 • Krakteristika të vasalëve
  • Popullsi: rritja ndalon nga momenti që territori ka status vasali deri sa të ankesohet si provincë. Numri është paracaktuar nga parametrat e qytetit të pavarur.
  • Ushtria - ruan numrin e saj deri në momentin e aneksimit. Numri i njësive është paracaktuar nga parametrat e qytetit të pavarur.
  • Të ardhura
   • Të ardhura nga tregtia - varen nga niveli i rrugëve Tregtare. Ari ruhet në thesarin e kryeqytetit.
   • Të ardhura nga taksat: ato janë të paracaktuara nga parametrat e qytetit të pavarur. Ari i fituar në këtë mënyrë duhet të transferohet në kryeqytet nga lojtari.
  • Territoret vasale mund të aneksohen, çlirohen ose pushtohen nga lojtarë të tjerë.
   • Aneksimi i një vasali - është i mundur, vetëm nëse pronësia ndanë një kufi me provincë tjetër të aneksuar ose me kryeqytetin. Mund të aneksohet në rrugë paqësore ose me forcë, duke ndjekur mekanizmin e aneksimit të një qyteti të pavarur.

    Shënim: Në rast pushtimi paqësor ose armiqësor, pikët neto nga ndërtesat e këtij qyteti të pavarur janë shtuar në llogarin e lojtarit.

    Mbasi të aneksoni vasalin me forcë, ndërtesat në pronësi humbasin një nivel, përveç:
    - Shtëpitë - ruajnë nivelin që kishin para pushtimit;
    - Kalaja - nëse ishte në nivelin 1 para pushtimit.

   • Çlirimi i një territori vasal: ju mund të çlironi një vasal në çdo moment. Territori do kthehet në një qytet të pavarur dhe ju do humbisni të ardhurat. Burimet, e grumbulluara, kur provinca ishte vasal, zhduken dhe fillojnë të gjenerohen nga 0.
   • Pushtimi i një vasali: territori vasal nuk mund të plaçkitet nga armikët, por mund të merret në rast se gjendet jashtë zonës ekskluzive. Lojtar tjetër mund të sulmojë provincën dhe të luftojë kundër ushtrisë dhe kalasë, që ajo ka pasur kur ishte qytet i pavarur. Në sulm të suksesshëm, sulmuesi e merr territorin vasal.
   • Paid Vassals Leveling Up - every time you want to increase the level of your vassal you can pay with resources equal to the difference in the price of buildings in the current level and the next one. Note that by increasing the level of a vassal you also increase the army stationed in it. Paid level up is not available when you are under locking attack or when the vassal is under attack.

Kolonitë

Ajo zë 4 pikë mbi hartën globale dhe nuk mund të gjendet në zonën ekskluzive. Madhësia e një kolonie varet nga numri i populsisë së saj. Për themelimin e kolonisë është i nevojshëm nivel i lirë i Kolonializëm dhe të paktën një nivel të zhvilluar të Logjistikës koloniale. Kolonia mund të krijohet mbi terrene neutrale të pavarura, terrene me bonuse dhe terrene me burime speciale, të vendosura pranë kolonisë, vasalit, postit tregtar ose ushtarak të një lojtari tjetër. Nëse pronësia vasale dhe kolonia të lojtarëve të ndryshëm kanë një kufi të përbashkët, pronari i vasalit nuk mund ta aneksoj, para se të shkatërroj kolonin tjetër. Nuk mund të kolonizoni terren, në kufi me provincë të një përdoruesi tjetër.

 • Kolonizim

  kryhet vetëm në rrugë paqësore. Për qëllimin duhet të dërgoni mision me 50 000 fshatarë dhe burim nga një provincë e aneksuar ose koloni tjetër drejt një terreni të lirë ose një terreni me burim special. Ndërtimi do 1:12 orë dhe kur përfundon, kolonia ka këto ndërtesa: Ferma - niveli 8, Sheshi i Qytetit - niveli 1, Stacioni i ngarkesave - niveli 1, Rruga tregtare - niveli 1, Shtëpi - niveli 2, Kala - niveli 4. Çmimi për themelimin është i barabartë me shumën e çmimeve të gjithë ndërtesave të nevojëshme (në nivel Arkitekturë 0).

  • Kolonizim i një terreni - nëse territori shtrihet në terrene të ndryshme, lojtari duhet të zgjedhi një nga ato me bonusin përkatës dhe një modifiues (në rast se bonusi nga modifikuesi, që ndikon mbi territorin, është më shumë se një). Kolonia fiton dhe dy bonuse unike: 50% rritje të dy aftësive guvernatore.
  • Kolonizim i një burimi special - themelimi i kolonisë mbi terren të tillë kryhet në të njejtën mënyrë si mbi një terren të lirë, me ndryshimin, qe përveç bonus dhe modifikues nga terreni dhe bonus i dy aftësive guvernatore, kolonia merr dhe bonus nga burimi special, i cili ndikon gjith perandorinë. Kolonia mbi burim special mund të sulmohet pa kufizim nga rrezja, dmth dhe pa dënime në moral, nder dhe sulmin nga pushtuesi.
 • Karakteristika të kolonive

  Ato kanë status si krahinat e ankesuara - mund të ndërtoni ndërtesa, rekrutoni ushtri dhe prodhoni dhe transportoni burime.

  • Shkatërrimi i një kolonie
  • Nga sulmi i armikut - Një koloni shkatërrohet kur ngel pa Kala. Çdo rrethim kalaje i suksesshëm ul një nivel Kala. Kur ngel me Kala nivel 0, zhduket nga harta Globale. Gjysma e popullsisë dhe 90% e ushtrisë së dislokuar brenda kthehet në provincën (kolonin), që është themeluar. Pronari humbet burimet e grumbulluara, pikët neto nga burimet e investuara dhe 10 pikë lumturie. Në rast se ushtria udhëton nga Perandoria drejt kolonisë, ajo gjithashtu kthehet. Nëse kolonia shkatërrohet, gjatë një misioni ushtarak, të dërguar nga ajo, kjo ushtri kthehet në kryeqytetin e Perandorisë. Çdo betejë në mbrojtje e humbur në koloni detyron garnizonin e mbetur të rivendoset dhe të shkojë në fushë. Sulmet në kolonitë mbi burime speciale nuk ndikohen nga kufizim në rreze dhe nuk kanë dënime në moral, nder dhe sulmin nga pushtuesi.
  • Me dëshirë të pronarit - mund të shkatërroni kolonin tuaj nëse zgjidhni opsionin ’Shkatërro kolonin’. Shkatërrimi dërgon 50% të popullsisë së kolonisë drejt krahinës (kolonisë), që është themeluar, humbisni burimet e grumbulluara, pikët neto nga burimet e investuara për themelimin dhe zhvillimin e saj. Një koloni nuk mund të shkatërrohet nga pronari i saj, nëse në të është vendosur ushtria ose ka mision në udhëtim drejt kolonisë.
  • Shkatërrim automatik - një lojtar mund të humbasi kolonin, nëse llogaria e tij ngel e bllokuar nga administratorët për më shumë se 7 ditë ose është në modalitet me pushime për më shumë se 16 ditë. Gjysma e popullsisë dhe 90% e ushtrisë së dislokuar brenda kthehet në provincën (kolonin), që është themeluar. Pronari humbet pikët neto nga burimet e investuara. Të gjitha burimet e grumbulluara transferohen në kryeqytet. Kur kolonia shkatërrohet automatikisht, nuk humbisni pikë lumturie.

   Shënim: Vetëm kolonitë e themeluara mbi terren special mund të shkatërrohen automatikisht.

  • Kolonitë e pashkatërrueshme

   Një koloni mund të bëhet e pashkatërrueshme, nëse zotërimi i saj ruhet për 1.4 javë mbasi arrin nivelin e 8 të kalasë. Mbasi të mbarojë kjo periudh, kolonia merr të njejtin status si provincë e aneksuar, vetëm që nuk ndanë një kufi të përbashkët me krahinat e tjera. Nëse ka të ndërtuar Rrugë tregtare, ajo do kthehet në Rrugë perandorake. Nëse kalaja e një kolonie të tillë shkatërrohet, nuk bie me një nivel. Mbrojtësi mund ta riparoj duke paguar sasinë e nevojëshme të burimeve.

   Shënim: Kolonitë e pashkatërrueshme gjithashtu mund të shkatërrohen nga pronari i tyre.

  • Lumturi

   Llogaritet në të njejtën mënyrë si te krahinat e aneksuara, por e reja këtu është modifikuesi negativ për distancë - sa më larg është kolonia nga kryeqyteti, aq më i madh bëhet dënimi mbi lumturinë e saj. Modifikuesi llogaritet me këtë formulë: 0,00025 * distancë * distancë - 0,23 * distancë -13

   Shëmbull: Përdoruesi zotëron një koloni në një distancë 5 pikë nga kryeqyteti. Modifikuesi i lumturisë në distancë do të jetë:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Kur distanca është më shumë se 400, humbja është gjithmonë -65.

   Limiti i lumturisë është 100. Mund të rritet me 10 pikë me kolonizimin e një terreni me burim special Mëndafsh. Nëse Lumturia bie poshtë 50 pikë

  • Efiçenca

   Kolonia e parë themelore ka 90% efiçencë dhe çdo koloni në vijim është 10% më pak efiçente. Në këtë përqindje është shtuar gjysma nga dënimi për largësi. Kërkimi Burokraci koloniale rrit efiçencën me 5% për nivel (pa tejkaluar 100%). Efiçenca themelore (pa efektin e nivele të zhvilluara të Burokracisë koloniale) të kolonisë të dhjetë do të jetë 0 dhe çdo koloni mbas saj do të jetë 10% me pak efiçente, duke u bërë vlera negative.

   Shëmbull: Nëse përdoruesi ka dënim për largësi -14 lumturi të kolonisë parë C1, efiçenca e saj do llogaritet në këtë mënyrë: 100% - 10% - 14/2 = 83% (pa efektin e Burokracisë koloniale). Nëse ka një nivel të zhvilluar, efiçenca do të rritet me 5% dhe do të bëhet 88%.

  • Sistemi kolonial i taksave

   Kolonitë kanë të njejtin model sistem taksash si në krahinat e aneksuara.

  • Transportim burimesh

   Kryhet nga menuja Stacioni i ngarkesave dhe ka të njejtën strukturë si në krahinat e aneksuara.

   • Rrugë tregtare - ndërtesë, e cila ndërtohet në kolonitë dhe postet tregtare. Ka të njejtin rol si rrugët perandorake midis krahinave të aneksuara dhe shkurton kohën e transportimit deri ne kryeqytet me 5% në nivel. Me çdo nivel lojtari do mund të përdori 10% nga potenciali tregtar i krahinës në koloni me pak popullsi.
  • Udhëtimi i ushtrisë

   Koha e ushëtimit midis krahinave dhe kolonive është e njejta si në krahinat e aneksuara, duke u kërkuar rruga më e shkurtër.

Post tregtar

Zë 1 pikë ne Hartën globale dhe mund të themelohet vetem mbi terren me burim special jashtë zonës ekskluzive. Mund të ndaj kufi me post tregtar, koloni, post ushtarak dhe vasal të huaj. Nuk mund të ndërtohet në kufi me perandorinë e nje lojtari tjetër (kryeqyteti ose provincë e aneksuar). Jep bonus nga burim special në gjithë perandorinë dhe ar shtesë nga potenciali tregtar nëpërmjet zhvillim të rrugës tregtare në të. Mqs zë vetëm një pikë në hartën globale, terreni i zgjdhur jep vetem një bonus ose modifikues.

 • Themelim i postit tregtar

  Për themelimin e postit tregtar janë të nevojshëm nivele të zhvilluara të Administratës tregtare dhe të Logjistikës tregtare. Çdo nivel Administrata tregtare lejon themelimin e një posti tregtar. Niveli i parë i Logjistikës tregtare rrit distancën nga perandoria, nga e cila mund të krijohet post tregtar me 5 pikë. Çdo nivel në vijim është 8% më efektiv nga i kaluari. Çmimi për themelimin e një posti tregtar është i barabartë me shumën e çmimeve nga ndërtesat në të me nivel Arkitekturë 0.

  • Kala - nivel 3
  • Rrugë tregtare - nivel 1
  • Stacioni i ngarkesave - nivel 1

   Themelohet nga buton në menunë me klikim mbi terrenin në hartën globale. Misioni udhëton me shpejtësinë e vagonave të furnizimit. Koha e ndërtimit është 1.5 dhe gjatë kësaj periudhe sulmet drejt tij janë të pamundur. Themelimi i postit tregtar jep bonus të vetëm 10 pikë lumturi në gjithë perandorinë.

   • Karakteristika të postit tregtar
    • Ndërtesa

     Ndërtesat në dispozicion në Bashkin e qytetit të postit tregtar, të cilat lojtari do mund të zhvilloi janë Rrugët tregtare dhe Stacioni i ngarkesave. Kalaja nuk mund të përmirësohet, niveli maksimal i saj është 3. Në tab ’Ushtria’ do jet në dispozicion buton për ndërtim të nje niveli të ri, në rast se shkatërrohet në sulm armiqësor. Përveç kësaj do mund të ndërtohen Kulla niveli 1 dhe Kasaforta e Kalasë.

   • Transportim burimesh

    Kryhet nga menuja e Stacionit të ngarkesave dhe është e njejta si transporti midis krahinave të aneksuara.

    • Rrugë tregtare - ndërtesë, e cila ndërtohet në kolonitë dhe postet tregtare. Ka të njejtin rol si rrugët perandorake midis krahinave të aneksuara dhe shkurton kohën e transportimit deri ne kryeqytet me 5% në nivel. Me çdo nivel lojtari do mund të përdori 10% nga potenciali tregtar i krahinës në koloni me pak popullsi.
   • Ushtri dhe mbrojtje

    Në postin tregtar mund të dislokohet ushtri. Në rast sulmi armiqësor, mbrojtja varet nga kalaja dhe kullat. Megjithatë mund t’a mbroni pronësinë gjithashtu duke themeluar një post ushtarak. Në këtë mënyrë, nëse pushtuesi do të dërgoi sulm drejt postit tregtar, ai do duhet të shkatërroi postin ushtarak në fillim.

   • Potencial tregtar

    Në postin tregtar nuk ka popullsi dhe potenciali përcaktohet nga burimi special, mbi të cilin shtrihet. Për më shumë informacion për vlerat e potencialit tregtar të gjithë terreneve me burime speciale, ju lutem, vizitoni: "Harta globale"=> "Lloji i terrenit" => "Burime speciale".
    Potenciali tregtar është njësi matëse abstrakte, e cila përcakton mundesinë e një pronësie të fitoi ar shtesë, të cilën t’a grumbulloi në thesar. Ari i gjeneruar llogaritet në bazë mardhënieve midis potencialit tregtar të postit tregtar dhe potencialit tregtar të kryeqytetit. Përcakothet kush nga dy pronësitë ka më pak popullsi (dmth dhe potenciali tregtar është më i vogël) dhe në ndërtimin e çdo niveli të ndërtesës ’Rrugë tregtare’, përdoruesi fiton 10% nga potenciali tregtar i pronësisë me më pak popullsi.

   • Shkatërrim

    Posti tregtar mund të shkatërrohet nga pronari i tij ose nga sulmi i armikut.

    • Në rast sulmi të armikut

     Një rrethim i suksesshëm i kalasë, dërguar drejt postit tregtar, shkatërron një nivel të kalasë. Kur arrin 0, pronësia është shkaterruar dhe përdoruesi humbet burimet e grumbulluara në kala, pikët e jetës, të fituara nga themelimi dhe zhvillimi i tij, potenciali tregtar nga nivelet Rrugët tregtare dhe bonusi nga burimet speciale të terrenit. Hiqen 5 pikë lumtiriie nga gjithë perandorija.
     Sulmet në terrenet me burime speciale nuk ndikohen nga dënimet e moralit, dmth nuk ka dënime në moral, nder ose sulm nga pushtuesi.

    • Me dëshirën e pronarit

     Opsioni është në dispozicion kur klikoni mbi pronësinë në Hartën globale. Kur shkatërrohet posti tregtar, përdoruesi humbet burimet e grumbulluara në kala, pikët neto, të fituara nga themelimi dhe zhvillimi i tij, potencialin tregtar nga nivelet Rrugë tregtare dhe bonusin nga burimi special i terrenit.

    • Shkatërrim automatik

     Është e mundur të humbisni postin tuaj tregtar automatikisht. Kjo ndodh në rastet, kur:

     • Akaunti është në modalitet pushimesh nga më shume se 16 ditë
     • Akaunti është i bllokuar nga më shumë se 7 ditë

     Në rast shkatërrim automatik, përdoruesi humbet bonusin nga burimi special i terrenit dhe pikët neto nga themelimi dhe zhvillimi i pronësisë. Burimet në dispozicion në kala transferohen në kryeqytet.

Post ushtarak

Zë 1 pikë ne Hartën globale dhe mund të themelohet gjithandej, me përjashtim mbi një qytet të pavarur ose burim special. Funksioni i tij kryesor është të mbroi postet tregtar, sepse në ato nuk mund të dislokohet ushtri mbrojtëse. Për qëllimin posti ushtarak duhet të ndaj kufi me post tregtar. Kështu armiku duhet të shkatërroi postin ushtarak në fillim dhe vetëm mbas kësaj do të ketë mundësinë të sulmoi postin tregtar. Postet ushtarake mund të ndërtohen dhe pranë pronësi të tjera, por kanë efekt mbrojtës vetëm për postet tregtar.

 • Themelim i postit ushtarak

  Janë të nevojshëm niveli 5 i Centralizimit dhe të paktën niveli i parë i Administratës ushtarake dhe Logjistikës ushtarake. Çdo nivel në vijim lejon themelimin e një posti ushtarak tjetër. Niveli i parë i Logjistikës ushtarake rrit distancën nga perandoria nga ku mund të themeloni post ushtarak me 5 pikë. Çmimi është i barabartë me shumën e çmimeve nga ndërtesat në të me nivel Arkitekturë 0.

  • Kala nivel 4
  • Stacioni i ngarkesave nivel 1
  • Kamp ushtarak nivel 1

   Çdo nivel Kamp ushtarak lejon dislokimin e 120 000 ushtri fushore.

  Themelohet nga buton në menunë me klikim mbi terrenin në Hartën globale. Nëse terreni jep një bonus ushtarak ose bonus ushtarak nga modifikues, pronësia ndikohet vetëm nga ky llojë bonusi. Nuk përfiton nga ndo një bonus ekonomik. Koha e ndërtimit është 1.5 dhe gjatë kësaj periudhe sulmet drejt tij janë të pamundur. Misioni udhëton me shpejtësinë e vagonave të furnizimit.

 • Karakteristika të postit ushtarak
  • Ndërtesa

   Mbas përfundimit të ndërtimit pronësia ka në dispozicion nivelet e pranishme të Kalasë, Stacionit të ngarkesave dhe Kampit ushtarak, të cilat mund të përmirësohen. Në tabin Ushtria mund të ndërtohen të gjitha pajisjet mbrojtëse dhe Mur mbrojtës - pajisje vetëm për këtë pronësi. Çdo nivel jep bonus 2% te mbrojtja e ushtrisë fushore. Posti ushtarak nuk ka popullsi, prodhim dhe efiçencë.

  • Transport

   Kryhet nga menuja e Stacionit të ngarkesave dhe ndjek modelin e transportimit të burimeve midis krahinave të aneksuara.

  • Ushtri dhe udhëtimi i ushtrisë

   Numri i njësive ushtarake që mund të dislokoni në pronësi është i kufizuar dhe varet nga niveli i Kampit ushtarak. Koha për rivendosje nga/te posti ushtarak është e fiksuar: 90 dhe nuk mund të kryhet menjëhershëm me diamante. Nëse gjatë mbritjes të ushtrisë në lëvizje, kapaciteti i Kampit ushtarak arrihet, ajo nuk do të shkarkohet por do të kthehet automatikisht nga ku ka ardhur. Nëse posti ushtarak ka vend, por ushtria e dërguar tejkalonë vendet e lira, ato plotësohen proporcionalisht, ndërsa njësitë e mbetura dërgohen mbrapsht drejt pronësisë nga janë dërguar. Nëse gjatë mbritjes të ushtrisë në lëvizje, posti ushtarak është shkatërruar, ajo do të kthehet automatikisht nga ku ka ardhur. Mirëmbajtja e ushtrisë fushore në postin ushtarak është х1,2.

  • Mbrojtje

   Në Qendrën e komandës ka një opsion për tërheqje të ushtrisë mbrojtëse. Nëse përdoruesi zgjedh t’a përdori, ushtria nuk do të luftoi. Ky opsion është i pranishëm vetëm në Postin ushtarak.

  • Shkatërrim
   • Në rast sulmi të armikut

    Një rrethim i suksesshëm i kalasë kundër postit ushtarak, shkatërron një nivel të kalasë. Kur arrin 0, pronësia është shkaterruar dhe përdoruesi humb burimet e grumbulluara në kala, pikët e jetës, të fituara nga themelimi dhe zhvillimi i tij. Nëse në shkatërrimin e postit ushtarak në atë ka mbetur ushtri e dislokuar, lojtari humb 10% nga ushtarët e mbijetuar. Të tjerët kthehen në pronësin nga e cila është dërguar misioni për themelim.
    Sulmet në post ushtarak, të cilat mbrojnë postin tregtar, nuk ndikohen nga dënimet e moralit, dmth nuk ka dënime në moral, nder ose sulm nga pushtuesi.

   • Me dëshirën e pronarit

    Opsioni është në dispozicion kur klikoni mbi pronësinë në Hartën globale. Posti ushtarak nuk mund të shkatërrohet, nëse në atë ka ushtri të vendosur ose ka ushtri në lëvizje ose ka mision spiunazhi. Kur shkatërrohet posti ushtarak, përdoruesi humbet burimet e grumbulluara në kala dhe pikët neto, të fituara nga themelimi dhe zhvillimi i tij.