اتحاد

تشکيل اتحاد

 • هر بازيکن مي تواند اتحاد تشکيل بدهد و به طور خودکار رهبر آن شود.
 • هر اتحاد جديد مي تواند تا 50 عضو داشته باشد.
 • هر عضوي که اتحاد را ترک کرده باشد يا از آن بيرون رانده شده باشد فقط مي تواند يکبار برگردد.

ساختار اتحاد

 • همه اعضا به سه گروه تقسيم مي شوند - رهبران، افسران، افراد معمولي و تازه کاران.
 • تمام اعضا مي توانند پيامها را در تريبون مبادله کنند. فقط رهبران و افسران مي توانند در اطلاعيه ها پيام ارسال کنند. هر ماموريتي در بخش افسران يا رهبران براي 17 ساعت فعال مي باشد. اگر آخرين زماني که ارتقا داشتيد کمتر از 17 ساعت باشد شما نمي توانيد موقعيت اتحادتان را تغيير دهيد.
 • هر اتحاد خزانه متحدين خود را دارد که براي تحقيقات (همه اعضا در پرداخت آن شراکت دارند) از آن استفاده مي شود، قيمت بر اساس 4 منبع پرداخت مي شود ولي اعلام جنگ توسط طلا پرداخت مي شود.
  • تحقيقات اتحاد و ساختمانها در يک صف قرار داده مي شوند.
  • ساخت و ساز يک ساختمان و تحقيق توسط الماس به سرعت مي تواند به پايان برسد درصورتيکه کمتر از 48 ساعت به تکميل آنها باقي مانده باشد.
  • قيمت براي تحقيق فوري براي 1 ساعت 60 الماس مي باشد (510 الماس در هر ساعت ضربدر ضريب مشترک 20)
  • قيمت براي ساختمان فوري براي 1 ساعت 1700 الماس مي باشد (170 الماس در هر ساعت ضربدر ضريب مشترک 10)
 • همه اعضاء بجز تازه کاران مي توانند منابع را در خزانه اتحاد سپرده گذاري کنند، منابع سپرده شده نمي توانند توسط بازيکنان برداشت بشوند و براي اتحاد باقي مي مانند.
 • ماليات مشخص شده توسط رهبر، افسر اول و يا افسر مالي، به وسيله متحدين پرداخت مي شود. ماليات مشخص شده مي تواند بين 0% تا 30% از توليدات منابع چهارگانه متحدين در يک ساعت باشد.
 • همه اعضا بجز تازه کاران مي توانند مقدار منابع سپرده گذاري ديگر اعضا را در خزانه اتحاد ببينند.
 • اعضاي يک اتحاد نمي توانند به يکديگر حمله کنند.
 • يک بازيکن فقط دو بار مي تواند به يک اتحاد ملحق شود.

مقامهاي اتحاد

رهبر

 • پاداش پايه - 10 امتياز روحيه. البته اين پاداش کاملا به ميزان وفاداري رهبران در اتحاد بستگي دارد.
 • رهبر مي تواند تمامي گزارش هاي اقتصادي* و نظامي اعضا و همچنين حرکات ارتش اعضاي اتحاد را ببيند.

  *آنها شامل: جمعيت (استخدام شده/ اخراج شده)، رشد جمعيت در هر ساعت، حد مجاز جمعيت، حدي که بعد از آن رشد جمعيت کم مي شود، منابع موجود، خزانه، توليدات در هر ساعت (براي هر يک از منابع)، هزينه نگهداري ارتش در هر ساعت، نرخ ماليات و ميزان رضايتمندي.

 • رهبر متحدين دستور تحقيقات اتحاد را با استفاده از سرمايه خزانه اتحاد مي دهد.
 • عزل و نصب و ارتقا اعضا از مقام افسري.
 • پذيرش و بيرون راندن اعضاي اتحاد.
 • اعلام خصومت ،امضاي پيمان عدم خشونت و متحد شدن با اتحادهاي ديگر.
 • اعلام جنگ با اتحادهاي ديگر.
 • ماليات را از اعضاي اتحاد مي گيرد.
 • سهميه هاي رايج و/يا فردي براي برداشت الماس از خزانه را اتحاد تنظيم مي کند.

افسر اول

 • افسر اول همه اختيارات رهبر را دارد به جز بيرون راندن فرمانده از گروه متحدين.
 • افسر اول توسط رهبر انتخاب مي شود ولي او بنا به دلخواه خود مي تواند کسي را به عنوان افسر اول معرفي نکند.

افسر مالي

 • پاداش پايه - استفاده از بازار با 50% کمسيون ثابت کمتر از مقدار مشخص شده، مثلا 5%. مقدار واقعي ارزش پاداش بستگي به حالت وفاداري بازيکن در اتحاد دارد.
 • او تمام گزارش هاي اقتصادي و نبرد اعضا را مي بيند.
 • او مي تواند ماليات اعضا را تنظيم کند.

افسر دانش

 • پاداش پايه - زمان تحقيق 20% کمتر از حد معمول است، ولي مقدار اين پاداش بستگي به ميزان وفاداري در اتحاد دارد.
 • سطح مرکز تحقيقات افسر دانش بر روي قيمت تحقيقات متحدين اثر دارد.(کاهش 0.02 قيمت در هر سطح). بنابر اين بهتر است اعضايي از متحدين که بالاترين سطح مرکز تحقيقات را دارند را در آن مقام استخدام کنيد. بايد توجه داشته باشيد که پاداش ميزان وفاداري افسر دانش نقش موثري بر تحقيقات اتحاد نيز دارد.افسر دانش در دومين يا سومين مرحله ميزان وفاداري را با عضوي که سطح مرکز تحقيقات بالاتري دارد جايگزين کنيد، در اينصورت ممکن است قيمتها بجاي کاهش افزايش يابد.
 • او تمام گزارش هاي اقتصادي و نبرد اعضا را مي بيند.
 • او همچنين مي تواند دستور تحقيقات اتحاد را صادر کند.

افسر ساخت و ساز

 • پاداش پايه - زمان ساخت و ساز 20% از زمان معمول کوتاه تر است، درستي اين پاداش به حالت وفاداري در اتحاد بستگي دارد.
 • سطح معماري افسر ساخت و ساز بر روي قيمت ساختمان اتحاد تاثير مي گذارد (کاخ اتحاد و ساختمانهاي آن)، در هر سطح 0.02 کاهش دارد. بنابر اين، بهترين راه حل اين است که اعضايي از متحدين را که سطح معماري بالاتري دارند را در اين مقام استخدام کنيد. بايد توجه داشته باشيد که پاداش ميزان وفاداري افسر ساخت و ساز بر ساختمانهاي اتحاد موثر مي باشد. افسر ساخت و ساز در دومين يا سومين مرحله ميزان وفاداري را با عضوي که سطح معماري بالاتري دارد جايگزين کنيد، دراينصورت ممکن است قيمت بجاي کاهش، افزايش يابد.
 • او تمام گزارش هاي اقتصادي و نبرد اعضا را مي بيند.
 • او همچنين مي تواند دستور ساخت و ساز ساختمانهاي اتحاد را بدهد.

افسر ديپلماسي

 • او پاداش افتخار روزانه 1+ از پيش تعيين شده دارد اما فقط براي کساني که در دومين يا سومين مرحله ميزان وفاداري مي باشند.
 • پذيرش اعضاي جديد.
 • او تمام گزارش هاي اقتصادي و نبرد اعضا را مي بيند.
 • او يکي از مسئولين سياست اتحاد مي باشد، جستجو براي اعضاي جديد اتحاد، مذاکره براي عهدنامه ها و غيره.

افسر فرمانده

 • هر افسر فرمانده در اتحاد مي توانند حداکثر 5 عضو در گروههاي خود داشته باشند.
 • پاداش پايه - 10 امتياز روحيه، کمتر، بيشتر و يا دقيقا 10 - اين بستگي به ميزان وفاداري دارد.
 • افسران فرمانده همه ارتشهاي موجود در گروه خود و گزارش هاي اقتصادي و نبرد همه اعضاي گروه را مي بيند.
 • آنها همچنين مسئول تمام حرکات سربازان اتحاد هستند.
 • افسران فرمانده مي توانند پيامهاي جمعي به کل اتحاد بفرستند.

اعضا معمولي و تازه کاران

اعضاء معمولي اختيارات يا پاداش خاصي ندارند.

رهبر مي تواند يک گروه از اعضاي معمولي را تشکيل دهد و يکي از اعضاي افسري يا رهبري را براي کنترل آنها استخدام کند، همچنين او مجاز است که ترکيب آرايش گروه را تغيير دهد و اعضا را از بخشي به بخش ديگر حرکت دهد. بازيکنان در يک گروه راحت تر مي توانند توسط پيام جمعي با يکديگر ارتباط بر قرار کنند.

تازه کاران بازيکناني هستند که به اتحاد ملحق شده اند اما هنوز مورد تاييد رهبر قرار نگرفته اند. آنها براي دسترسي به منوهاي اتحاد محدوديت دارند اما از تحقيقات اتحاد منفعت مي برند. آنها مانند بقيه اعضاء ماليات مي پردازند اما نمي توانند در انتخابات شرکت کنند. زمانيکه بوسيله رهبر تاييد شدند، اعضاء معمولي بشما مي روند.

انتخاب رهبر

هر بازيکن فقط 4 بار مي تواند کانديد رهبري بشود.

تا زمانيکه راي گيري فعال است، او نمي تواند بيرون رانده شود.

راي گيري 24 ساعت طول مي کشد، همه اعضا بجز تازه کاران با استفاده از ارزش خالص امتيازات خود حق راي دادن دارند.

ميزان وفاداري

نمايانگر وفاداري هر عضو به اتحاد است. وفاداري هر عضو بر اساس مقدار زماني که او در اتحاد بوده است محاسبه مي شود. تازه کاران هيچ نوع وفاداري کسب نمي کنند.

به سه مرحله تقسيم مي شود:

 • از 1 روز تا 3 روز در اتحاد - اعضاي معمولي، جنگجوي مبتدي هستند، و جناح افسران و رهبران - به ترتيب رهبر مبتدي و افسر مبتدي هستند.
 • از روز 3 تا روز 12 در اتحاد - اعضاي معمولي کهنه سرباز هستند و جناح افسران و رهبران نيز به ترتيب افسر و رهبر هستند.
 • از روز 12 تا پايان فصل - متحدان رهبر يا جناح افسر به ترتيب رهبر ارشد يا افسر ارشد هستند. براي اعضاي عادي تغييري در وضعيت وفاداري ايجاد نمي شود.

تعيين کننده پايه پاداش افرادي که محق پاداش هستند ميزان وفاداري آنهاست.

ترک اتحاد و دوباره به آن ملحق شدن يا تعويض مقام در همان اتحاد تمام پاداشها را تنظيم مجدد مي کند و زمان سنج ميزان وفاداري دوباره از نو شروع مي شود.

 • از روز 1 تا روز 3 - 50% پاداش پايه انفرادي(درصورت وجود داشتن) براي تمامي رهبران مبتدي و افسران مبتدي.
 • از روز 3 تا روز 12 - 100% پاداش پايه انفرادي براي رهبران و افسران.
 • از روز 12 تا پايان فصل - 150% پاداش پايه انفرادي فقط براي اعضاي جناح افسران و رهبران.

Alliance Growth

يک ماژول گيم پلي که به اعضاي اتحاد اجازه مي دهد تا گروه هاي داخلي تشکيل بدهند تا بتوانند با هم براي ايجاد پاداش هاي مختلف و به نفع اتحاد کل همکاري کنند.
اين ماژول گروه هاي فرمانده را جايگزين مي کند و براي فعال شدن حداقل به 20 عضو فعال اتحاد نياز دارد.
اگر اعضاي اتحاد پايين تر از 20 قرار بگيرند، رشد ماژول فعال باقي خواهد ماند.

مکانيک:

• رهبر اتحاد ميتواند اعضاي گروه را اضافه يا حذف کند؛
• هر گروه توسط يک افسر اتحاد اداره مي شود. افسران اتحاد مي توانند اعضاء را فقط به گروه هاي خود اضافه يا حذف کنند؛
• اگر موقعيت يک اتحاد بدون افسر منصوب شود، گروه مربوطه تا زماني که يک افسر تعيين شود نميتواند تشکيل شود؛
• حداقل 2 نفر و حداکثر 6 عضو مي توانند در هر گروه تعيين شوند از جمله افسري که مسئول آن است؛
• اعضاي گروه با امتيازات خود در رتبه بندي ليگ ها شرکت مي کنند و گام هاي ويژه اي را براي ايجاد پاداش براي کل اتحاد بر مي دارند؛
• اين پاداش ها ممکن است براي هر مرحله متفاوت باشد. اگر يک گام تکميل شده باشد، مراسمي آغاز مي شود که به طور خودکار پاداش را براي همه اعضاء اتحاد تضمين مي کند؛
 • مدت زمان پاداش 48 ساعت است.

ليست گروه هاي اتحاد و پاداش هاي آنها:

گروه فن آوري - توسط افسر دانش اداره مي شود

اعضاي آن در رتبه بندي فن آوري امتيازات فن آوري را تکميل مي کنند. 4 پاداشي که مي توانند انتخاب شوند عبارتند از:
1. کاهش قيمت تحقيق نظامي؛
2. کاهش زمان تحقيق نظامي؛
3. کاهش قيمت تحقيق غير نظامي؛
4. کاهش زمان تحقيق غير نظامي؛

گروه ساختمان - توسط افسر ساخت و ساز اداره مي شود

اعضاي آن در رتبه بندي ساختمان امتيازات ساخت را تکميل مي کنند. 4 پاداشي که مي توانند انتخاب شوند عبارتند از:
1. کاهش قيمت ساختمان نظامي؛
2. کاهش زمان ساختمان نظامي؛
3. کاهش قيمت ساختمان غير نظامي؛
4. کاهش زمان ساختمان غير نظامي؛

گروه اقتصادي - توسط افسر مالي اداره مي شود

اعضاي آن در رتبه بندي اقتصادي امتيازات رفاه را تکميل مي کنند. 4 پاداشي که مي توانند انتخاب شوند عبارتند از:
1. افزايش درآمد چوب؛
2. افزايش درآمد آهن؛
3. افزايش درآمد سنگ؛
4. افزايش درآمد طلا؛

گروه ديپلماتيک - توسط افسر ديپلماسي اداره مي شود

اعضاي آن در رتبه بندي مربوطه پيشرفت امپراطوري را تکميل مي کنند. 4 پاداشي که مي توانند انتخاب شوند عبارتند از:
1. کاهش قيمت بنيان سازه هاي دور افتاده و سطوح تبعه؛
2. کاهش زمان بنيان سازه هاي دور افتاده؛
3. افزايش تاثير مستعمرات بر منابع خاص (بجز براي درخت سرخدار، زغال سنگ، گرانيت و الماس)؛
4. افزايش تأثير ايستگاههاي تجاري بر منابع خاص (بجز براي درخت سرخدار، زغال سنگ، گرانيت و الماس)؛

گروه جنگي رهبر - توسط رهبر اتحاد اداره مي شود

اعضاي آن در رتبه بندي نظامي رده نظامي را خود تکميل مي کنند. 4 پاداشي که مي توانند انتخاب شوند عبارتند از:
1. افزايش پايه حمله کماندار؛
2. افزايش پايه حمله پياده نظام؛
3. افزايش پايه حمله سواره نظام؛
4. افزايش پايه نقاط اصابت همه واحدهاي نظامي؛

گروه جنگي افسر اول - توسط افسر اول اتحاد اداره مي شود

اعضاي آن در رتبه بندي نظامي رده نظامي را خود تکميل مي کنند. 4 پاداشي که مي توانند انتخاب شوند عبارتند از:
1. کاهش زمان آموزش ارتش؛
2. کاهش زمان سفر (به زمان نهايي بعد از تمام پاداش ها/ جريمه هاي ديگر اعمال مي شود)؛
3. کاهش روحيه ارتش دشمن (به همان شيوه کار شگفتي ديوار بزرگ اعمال مي شود)؛
4. افزايش نقاط اصابت قلعه (به مقدار نهايي بعد از تمام پاداش ها/ جريمه هاي ديگر اعمال مي شود)؛

* کاهش زمان سفر ارتش، کاهش روحيه ارتش دشمن و افزايش نقاط اصابت قلعه، افزايش پاداش گروه نبرد گروه افسر اول روي ارتش اتحاد تاثير مي گذارد.

اردوگاه اتحاد

اردوگاه يک اتحاد مي تواند بوسيله رهبر و يا افسر اول با دو بار کليک کردن روي هر نقطه نقشه سراسري مشخص و بنا شود. البته به شرطيکه آن نقطه توسط يک امپراطور يا يک زمين منبع خاص اشغال نشده باشد. يک زمان ثابت 15 دقيقه اي براي ايجاد يک اردوگاه وجود دارد.

براي بنيان يک اردوگاه شما نيازي به منابع نداريد و همچنين براي تسخير به ارتش نيازمند نيستيد. تنها نيازمندي حداقل 5000000 از جمع کل ارزش خالص امتيازات متحدين و حداقل يک سطح از مديريت اتحاد مورد نياز است و يک سطح اين فن اوري بنيان دو اردوگاه را امکانپذير مي کند.

وظيفه اين اردوگاه، مکاني براي جمع آوري ارتش اتحاد در يک نقطه مناسب در زمان ماموريت، براي تسخير قلعه اتحاد و يا حمله به قلعه اتحاد دشمن و يا اردوگاه دشمن است.

يک اردوگاه داراي قلعه (از سطح صفر تا سطح 9)، برجها و خندق مي باشد. يک شکست دفاعي يک سطح از قلعه کم مي کند. زمانيکه سطح قلعه به صفر برسد اردوگاه نابود شده تلقي مي شود.اگر بعد از شکست هنوز ارتش اتحاد موجود باشد آنها به اردوگاههاي ديگر از همان نژاد بازگردانده مي شوند.اگر چنين موردي وجود نداشته باشد، يک اردوگاه بطور خودکار توسط سيستم در نزديکي امپراطوري رهبر اتحاد ايجاد شده و سربازان به آنجا فرستاده خواهند شد.

اين اردوگاه مي تواند با جمع آوري ارتشهاي کاخ يا اردوگاه ديگر بدون محدوديت ارزش خالص امتياز محدوده مورد هجوم قرار بگيرد. اگرچه ارتش بازيکن حمله اي نمي تواند بيش از 3000000 واحد داشته باشد. همه موتورهاي محاصره بعنوان تعدادي از واحدهايي که با متصدي موتور محاصره آنها برابر هستند شمارش مي شوند. رهبر و افسران اول مي توانند اردوگاه خود را تخريب کنند به شرطي که ارتشي در آن وجود نداشته باشد يا ارتشي از يا بسوي آن در حال حرکت نباشد. وقتيکه يک اردوگاه تخريب شد، ارزش خالص امتياز بدست آمده از تاسيس آن از دست مي رود.

بعد از بنيان سازي 1 ساعت بدون حمله مي باشد.

تخليه و يا نقل مکان سربازان اهداشده اتحاد در هر دقيقه انجام مي شود، در حقيقت تخليه سربازان اتحاد در حال بازگشت از ماموريت حمله اي و محاسبه تمام نبردهاي اتحاد فورا بعد از رسيدن به هدف مورد نظر انجام مي شود و زمان سنج 00:00:00 را نشان مي دهد.

اهدا ارتش اتحاد

همه اعضاء بجز تازه کاران مي توانند به اردوگاه يا کاخ اتحاد ارتش اهدا کنند.

اهدا از طريق نقشه سراسري انجام مي شود. حداقل زمان حرکت 2.5 دقيقه مي باشد.

حداکثر ميزان واحدهاي اهدايي به يک اردوگاه يا يک کاخ اتحاد 3000000 مي باشد.

اگر تعداد واحدهاي اهدايي بزرگتر از تعداد واحدهاي باقيمانده که بايد اهدا شوند باشد جاهاي خالي بايد به يک نسبت مساوي بين واحدها تقسيم شود.

هزينه هاي نگهداري ارتش اهدايي، زمانيکه هنوز در سفر براي رسيدن به اردوگاه و يا کاخ اتحاد هستند، توسط اهدا کننده پرداخت مي شوند. سربازان به محض خالي شدن جزو دارايي اتحاد محسوب مي شوند و به محض رسيدن ارتش اهدايي به اردوگاه و يا اتحاد، امتياز خالص ارتش اهدايي از امتيازات اهدا کننده آن کم و به امتيازات اتحاد اضافه مي شود. ارتش ارسالي در اين مورد غير قابل بازگشت بوده و شما نمي توانيد بعد از ارسال آن، مانند نبردها، ارتش را بازگردانيد.

هزينه نگهداري سربازان اتحاد در يک ماموريت - x1.2

کاخ اتحاد

علاوه بر نقاط مناسب براي بنا کردن مستعمره و اردوگاه، نقشه سراسري 9 نقطه ديگر با تفاوت هاي خيلي مهم را در اختيار دارد - نقاطي که براي ساخت و ساز کاخ اتحاد طراحي شده اند.

اجازه ساخت ساختمان اتحاد را مي دهد - ساختمانهاي معمولي و مخصوص. ساختمان هاي مخصوص تضمين کننده پيشرفت و ترقي فرهنگي و نظامي يک اتحاد و تاثير و نفوذ آن بر روي گستره نقشه سراسري هستند.

ويژگيهاي کاخ اتحاد:

 • قلعه ها
  سطح قيمت (معادل طلا) سنگ چوب نقاط ضربه پذيري پادگان حداکثر. تعداد در محدوده موتورهاي محاصره برج خندق
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • استحکامات ميداني

  هر سطح ميزان 5+% به نقاط ضربه پذيري ارتش دفاعي ميدان کمک مي کند. حداکثر سطح - 15

 • معبد بزرگ

  ارتقا کاخ اتحاد و شعاع تاثير آن براي هر سطح عوض مي شود. با هر سطح افزايش، فاصله بين دو عدد کمتر و کمتر مي شود. يک کاخ با اولين سطح معبد داراي شعاع 77.76 است و دومين سطح معبد داراي شعاع 125.47، سومين سطح معبد داراي شعاع 170.33، چهارمين سطح شعاع 212.49 و به همين ترتيب تا سي و دومين سطح پيشروي مي کند که شعاع 756.19 است.

  *هر شعاع برابر است با يک نقطه (مايل امپراطوري)

حملات مي توانند از يک کاخ اتحاد به روي کاخها و اردوگاههاي اتحاد ديگر فرستاده شوند.

کنترل کاخ اتحاد حد مجاز منابعي که اعضا مي توانند بطور دلخواه اهدا کنند را به ميزان 20% معادل طلاي ارزش خالص امتياز فعلي بازيکن ارتقا مي دهد.

نفوذ اتحاد

ويژگيهاي منحصربفرد کاخ اتحاد.

کاخ اتحاد با محدوده تحت نفوذ 27 بنيان مي شود، سپس ارتقا داده مي شود و محدوده اش به قلمروهاي اطراف، توسط ساخت و ساز و ارتقا ساختمانهاي خاص، مانند معبد بزرگ که در آن موجود است گسترش مي يابد.

نفوذ کردن در کاخ مرکزي در صورتيکه با نفوذ کاخ هاي ديگر تداخل پيدا نکند مي تواند تا 44% برسد.

اگر محدوده نفوذ يک کاخ با محدوده نفوذ کاخ ديگر تداخل پيدا کند، کاخي که معبد بزرگ پيشرفته تري دارد و متعاقبا محدوده نفوذ بزرگتري دارد، محدوده نفوذ کاخ ديگري را به خود اختصاص مي دهد. اگر سطوح ساختمانهاي ويژه هر دو کاخ برابر باشند، اين منطقه تداخل پيدا کرده، منطقه خنثي خواهد بود تا زمانيکه سطح تحقيقات يک کاخ از ديگري بيشتر شود. منطقه خنثي يک منطقه اي است که جمع کل شعاعهاي آن به 2 قسمت مساوي تقسيم مي شود و به محدوده نفوذ کلي هر اتحاد اضافه مي شود و تمام امپراطوريهاي واقع شده در منطقه مربوطه، پاداش روزانه و افتخار و رضايتمندي خود را از دست مي دهند. بزرگي شعاع دواير تداخل پيدا کرده اهميت ندارند، اولين دايره داخلي محدوده نفوذ کسي نمي تواند گرفته شود.

اعضاي اتحاد يا اتحاديه که در محدوده تحت نفوذ کاخ اتحاد قرار دارند، داراي 5% افزايش توليدات، 5+ رضايتمندي روزانه و 5+ پاداش روحيه در جنگ هستند و بازيکناني که در محدوده تحت نفوذ کاخ اتحاد دشمن هستند داراي 5% توليدات کمتر، 5- رضايتمندي روزانه و 5- روحيه کمتر درجنگ هستند.

حمله اي که از يک کاخ اتحاد ارسال مي شود، فقط مي تواند به کاخ اتحاد يا اردوگاه ديگر، بدون محدوديت محدوده ارزش امتياز خالص، هدف قرار گيرد.


در قلمروهاي بليتز برجسته و جهان موازي، اشغال يک کاخ اتحاد از طريق ماژول وفاداري اتفاق مي افتد. بر روي نقشه 36 کاخ وجود دارد. کاخ ها منطقه نفوذ خود را از طريق ساخت معبد بزرگ گسترش مي دهند. با اين حال، نفوذ آنها به عنوان درصدي از مساحت نقشه حفظ شده به حساب نمي‌آيد، بلکه به‌عنوان انباشت امتياز نفوذ در نظر گرفته مي‌شود: 1 حساب / منطقه انحصاري / پايتخت در منطقه نفوذ کاخ اتحاد = 1 امتياز نفوذ. محاصره‌هاي موفقيت‌آميز قلعه در برابر يک کاخ اتحاد سطوح را از قلعه آن پايين نمي‌آورد، بلکه امتيازات را از وفاداري شاخص جديد مي‌گيرد. هر کاخ با توجه به سطح قلعه خود داراي حداکثر وفاداري مجاز است. تنها راه افزايش وفاداري در طول زمان است - هر 12 دقيقه براي سرعت x10، هر 30 دقيقه براي سرعت x4، 1 امتياز بازيابي مي شود تا زماني که به حداکثر برسد. هنگامي که يک اتحاد يک محاصره موفق قلعه را عليه يک کاخ انجام مي دهد مقدار مشخصي از وفاداري از کاخ گرفته مي شود. مقدار دقيق وفاداري گرفته شده به فناوري اتحاد - فاتح بستگي دارد. هر چه سطح آن بالاتر باشد، امتيازات وفاداري بيشتري را مي توان در يک ضربه به دست آورد. زماني که يک اتحاد موفق شود وفاداري خود را به 0 کاهش دهد، کاخ گرفته شده در نظر گرفته مي‌شود. اين فناوري تأثير نوع دومي دارد - وفاداري اوليه يک کاخ جديد را تعيين مي‌کند - چه مستقل باشد و چه فتح شده از ساير اتحادها. کاخ هاي مستقل وفاداري ندارند، يک کاخ مستقل زماني فتح مي شود که کمتر از 1000 واحد نظامي در آن باقي بماند. براي فتح يک کاخ، که قبلا توسط يک اتحاد رقيب اشغال شده است، اتحاد بايد حداقل 1 سطح فاتح را بررسي کند.

تسخير کاخ مستقل اتحاد

حتي قبل از اينکه کاخ تسخير شود، کاخ يک قلعه، ارتش و واحدهاي مستقر در قلعه دارد. براي تسخير يک کاخ مستقل بايد ارتش اتحاد که در اردوگاه مستقر شده اند يا در ديگر کاخ اتحاد کنترل شده، يک نبرد را انجام داده باشند. شرايط و مکانيزم نبرد مانند نبردهاي فردي بين بازيکنان مي باشد. وقتيکه ارتش اتحاد حمله مي کند، امتياز روحيه رهبر و سطوح نبرد تن به تن، محدوده حمله، زره، اسبهاي جنگي و استحکام بر اساس فرمول زير محاسبه مي شوند: سطح رهبر + سطح افسر اول تقسيم بر 2 + سطح هر فرمانده اتحاد تقسيم بر 5 + سطح فعلي فن آوري اتحاد. اثر فن آوري نمي تواند از 100 تجاوز کند (بطور مثال: رهبر سطح 30 نبرد تن به تن را دارد، افسر اول سطح 20 دارد، 5 فرمانده اتحاد سطح 10 دارند، سطح فن آوري اتحاد 5 باشد، در اينصورت محاسبه به ترتيب زير است: 30 + 20/2 +(5*10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55 . همه پاداشهاي منبع خاص اعضاء (در صورت وجود) تاثير مي گذارد اما بدون تجمع پاداشهاي مساوي. مثال: اگر 2 پاداش يا بيشتر از يک نوع وجود داشته باشد فقط يکي از آنها که بزرگتر است محاسبه مي شود.

حمله به کاخ اتحاد، براي تسخير آن هيچ محدوديتي براي محدوده ارزش خالص امتياز ندارد.

کاخ مستقل داراي قلعه با سطح 8 مي باشد، کمانداران مستقر و ارتش ميداني با کليک روي کاخ قابل مشاهده هستند. با هر حمله موفقيت آميز سطح قلعه کاهش پيدا نمي کند و همان سطح 8 باقي مي ماند. وقتي يک کاخ مي تواند تسخير شود که کمتر از 1000 واحد نظامي در آن باقي مانده باشد. در کاخي که به تازگي تسخير شده است، قلعه دوباره بايد از سطح 1 ساخته شود.

حمله به کاخ اتحاد

حمله به کاخ اتحاد ديگر فقط توسط ارتش مستقر در اردوگاه يا کاخ اتحاد ديگر امکان پذيراست.

توسط يک بازيکن فردي با ارتشي که بيش از 3000000 واحد نظامي نداشته باشد مي تواند مورد حمله قرار بگيرد، موتورهاي محاصره بعنوان تعدادي از واحدهايي که با متصدي موتور محاصره آنها برابر هستند شمارش مي شوند. (تنها به شرط آنکه توسط يک اتحاد کنترل بشود). ارتش اتحاد حق ندارد به بازيکنان فردي حمله کند.

بعد از تسخيرش 1 ساعت بدون حمله مي باشد.

يک محاصره قلعه شکست خورده در يک اردوگاه بدين معني است که تمام ارتش مستقر در قلعه باقيمانده، در ميدان استقرار داده خواهند شد.

وقتيکه سطح کاخ به صفر مي رسد آن نابود مي شود.(هر شکست دفاعي سطح قلعه را به ميزان يک سطح کاهش خواهد داد). سپس صاحب آن يک مهاجم اتحاد مي شود که مي تواند گسترش محدوده نفوذ را با پرداخت 20% از منابع سرمايه گذاري شده در معبد بزرگ توسط اتحاد قبلي را ادامه دهد؛ اگر اين هزينه تا 24 ساعت بعد از تسخير پرداخته نشود سطح قلعه به صفر مي رسد. صاحب جديد مي تواند نژاد ارتش جمع شده را تغيير دهد.

تخليه و يا نقل مکان سربازان اهداشده اتحاد در هر دقيقه انجام مي شود، در حقيقت تخليه سربازان اتحاد در حال بازگشت از ماموريت حمله اي و محاسبه تمام نبردهاي اتحاد فورا بعد از رسيدن به هدف مورد نظر انجام مي شود و زمان سنج 00:00:00 را نشان مي دهد.

برنده قلمرو

يک قلمرو در تاريخ ثابت از قبل اعلام شده پايان خواهد رسيد. هر کدام از اتحادها که بيشترين نفوذ را در اين تاريخ به دست آورده باشد ارباب قلمرو خواهد شد. در صورتيکه هيچ اتحادي نتواند در اين تاريخ نفوذي به دست آورد، اتحادي که بيشترين ارزش خالص امتياز را دارد ارباب قلمرو خواهد شد.

روابط اتحاد

در روابط بين دو اتحاد 5 حالت وجود دارد. که فقط توسط اعضاي اتحاد قابل مشاهده است. اتحادها در حالت پيش فرض نسبت به يکديگر خنثي(بيطرف) هستند، مگر اينکه طرفين اعلام جنگ و يا اعلام دشمني کنند، بدين منظور نيازي به تاييد طرف مقابل ندارند. براي پيمان عدم خشونت و صلح کردن به توافق دو طرف لازم است.

پيمان صلح

 • متحديني که پيمان صلح اتحاديه را امضا کرده اند.
 • اگر دو اتحاد تشکيل اتحاديه بدهند، و اتحاد ديگري به يکي از اين دو اعلام جنگ کند، اتحاد ديگر اتحاديه مي تواند معاف از ماليات وارد جنگ با اتحاد سوم شود. از طرف ديگر هرکدام از اتحاد هاي اتحاديه حق انتخاب ورود و يا عدم ورود به جنگ و يا خنثي بودن بين دو اتحاد از يک اتحاديه را دارند.
 • متحديني که توسط پيمان صلح با هم متحد شده اند نمي توانند عليه يکديگر اعلام جنگ کنند.

پيمان عدم خشونت (NAP)

 • تضمين مي کند که هيچ حمله اي بين طرفين درگير اتفاق نخواهد افتاد.
 • براي اعلام جنگ، پيمان عدم خشونت بايد لغو شود.

بيطرفي

 • وضعيت پيش فرض هر اتحاد.
 • اگر اتحادي نسبت به اتحاد خنثي اعلام جنگ کند، تمامي اعضاي اتحاد مهاجم 4 امتياز افتحار را از دست مي دهند و بعد از جنگ اين دو اتحاد نسبت به يکديگر در حال تخاصم خواهند بود.
 • با هر تغيير در روابط، پيام خصوصي براي هر يک از طرفين درگيري ارسال مي شود.

خصومت

 • اين رابطه اجازه اعلام جنگ بدون داشتن عواقب براي افتخار را مي دهد.
 • خصومت بعد از اعلام آن فعال مي شود.

جنگهاي اتحاد

شرايط جنگ

 • جنگ مي تواند بين 2 اتحاد و يا بين تمام اتحاديه ها انجام شود.
 • مدت زمان يک جنگ 17 ساعت است، بعد از آن برنده جنگ براساس خسارات کلي که به وجود آورده است مشخص مي شود.
 • جنگ 1 ساعت بعد از اعلام آن فعال مي شود.
 • در محاصره و غارت قلعه، ارزش خالص امتياز تا 5 برابر است و از دست دادن افتخار باعث از بين رفتن اين امتياز نمي شود.
 • هيچ حمله اي نمي تواند کمتر از 10 دقيقه طول بکشد و اگر هدف در 5 دقيقه قابل دسترسي باشد، ماموريت دقيقا 10 دقيقه طول خواهد کشيد. ماموريتهاي نظامي بين ايالات ضميمه شده زمانيکه شما توسط اتحاد دشمن مورد حمله قرار گرفته ايد، 1.25 دقيقه طول مي کشد.
 • در يک جنگ، هر ايالت مي تواند هر 8 ساعت يکبار غارت شود.
 • حمله خارج از محدوده مجاز ارزش خالص امتيازات x2 در يک جنگ، امتياز افتخار کسب نمي کند اما روحيه و پارامترهاي حمله، مانند الگوي خارج از محدوده در دوره بدون جنگ کاهش مي يابد.
 • فعاليت هاي ضدجاسوسي بازيکنان در حالت جنگ بطور غير واقعي يک سطح زياد مي شود، اما فقط در طول جنگ.
 • در يک جنگ، تمام تسليمات بين اعضاي اتحادهاي در حال جنگ لغو مي شوند.
 • يک اتحاد در طول 2 ساعت فقط يکبار مي تواند اعلام جنگ کند.
 • اعلام جنگ 10 امتياز رضايتمندي را از هر عضو گروه متهاجم کم مي کند.
 • براي جنگي که اعلام خواهد شد:
  • اگر اتحاد مهاجم و اتحاد مدافع از ارزش خالص امتياز محدوده x2 خارج نباشند، مهاجم مجبور است ماليات طلا را به ارزش 5 برابر ارزش خالص امتياز اتحاد مهاجم بپردازد. اگر اتحادها خارج از محدوده x2 مجاز نباشند، مهاجم براساس ارزش خالص امتياز هر دو طرف ماليات پرداخت مي کند - براي هر 0.1 اختلاف بالاتر از محدوده x2 مجاز، ماليات 0.5 طلا در هر ارزش خالص امتياز
   افزايش داده مي شود.
  • مجموع ارزش خالص امتيازات دو طرف شرکت کننده نبايد از حدود X5 بيشتر شود.
  • به منظور شرکت کردن در جنگ رهبر بايد حداقل 5000 امتياز (مجموعا) داشته باشند.
 • اهداف جنگ
  • ارتقا متحدين خود در رتبه بندي
  • براي برنده شدن *معادل طلاي، 50% منابع نابود شده ارتش دشمن در طول جنگ، درآمد جنگ در پايان آن به شکل چوب و آهن به بازيکناني که برنده اتحاد بوده و در نبرد شرکت کرده اند داده مي شود. اتحاد شکست خورده درآمدي ندارد.

   *معادل طلاي ارزش خالص امتيازات براي استخدام واحدهاي نظامي دريافت مي شوند و منابع استفاده شده براي استخدام آنها معادل طلايي ندارد.

   توجه! هيچ درآمد جنگي براي قلعه هاي نابود شده و جمعيت غارت شده تعلق نمي گيرد.

 • تعيين برنده جنگ
  • وقتي که جنگ آغاز مي شود، هر دو گروه متحدين با حمله به يکديگر شروع به جمع آوري امتيازات نظامي مي کنند.
  • براي محاسبه امتياز يک اتحاد تعداد حملات تمام اعضاي يک اتحاد در خاتمه جنگ جمع مي شوند.
  • در پايان 17 ساعت، هر گروه از متحديني که امتيازات بيشتري جمع کرده باشند برنده جنگ خواهند بود.
 • امتيازات مي توانند از سه طريق کسب شوند:
  • نابود کردن قلعه دشمن
   سطح قلعه امتياز نظامي
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • نبرد ميداني موفقيت آميز - تمام واحدهاي کشته شده در نبرد ميداني امتياز به همراه دارند. ارتشي به ارزش 5000 طلا برابر است با يک امتياز.
  • غارت - هر 1000 روستايي کشته شده 1 امتياز براي شما بدست مي آورد.
 • تمام امتيازات نظامي برنده هر جنگ به رتبه بندي متحدين مي رود ولي فقط 25% از امتيازات بازنده به رتبه بندي متحدين مي رود.
 • اگر بيش از 50% از مجموع ارزش خالص امتياز اعضاي اتحاد مهاجم در حالت استراحت و/ يا امنيت تعطيلاتي تمام شود، اتحاد بطور خودکار در جنگ شکست مي خورد. اگر بيش از 50% ارزش خالص امتياز متعلق به يک عضو از اتحاد باشد و او اتحاد را ترک کند، اتحاد مهاجم بطور خودکار در جنگ شکست مي خورد.
 • اگر بيش از 75% از مجموع ارزش خالص امتيازات اعضاي اتحاد دفاعي در حالت استراحت و يا امنيت تعطيلاتي تمام شود مدافع بطور خودکار در جنگ شکست مي خورد. اگر بيش از 75% ارزش خالص امتياز اتحاد متعلق به يک عضو اتحاد باشد و او اتحاد را ترک کند، اتحاد مدافع بطور خودکار در جنگ شکست خورده و مهاجم 50% از ماليات پرداخت شده براي جنگ را دريافت مي کند.

  توجه! درصد اعضا فعال کنوني روي جمع کل ارزش خالص امتياز اتحاد اعمال مي شودنه بر روي ارزش خالص امتيازات اعضا فعال (اعضايي که در حالت استراحت/امنيت اطلاعاتي نيستند).

  مثال 1:اگر جمع کل ارزش خالص امتيازات اتحاد 10000000 باشد و 5000001 امتياز مربوط به اعضايي باشد که در حالت استراحت/امنيت تعطيلاتي هستند، اتحاد نمي تواند اعلام جنگ کند. اگر جمع ارزش خالص امتيازات اتحاد 10000000 باشد و 7500001 امتياز مربوط به اعضايي باشد که در حالت استراحت/امنيت تعطيلاتي هستند، هيچ جنگي نمي تواند به اين اتحاد اعلام شود.

  مثال 2: گر جمع کل ارزش خالص امتيازات مهاجم/مدافع يک اتحاد 10000000 و 5000000 باشد و 7500000 از آنها قبل از اعلام جنگ در حالت استراحت/امنيت تعطيلاتي باشند، اگر بعد از شروع جنگ حتي يک عضو بيشتر بخواهد حالت استراحت/امنيت تعطيلاتي را فعال کند با اتحاد را ترک کند يا از اتحاد اخراج شود مهاجم/مدافع در جنگ شکست مي خورد. پس از اينکه جنگ شروع شد فعاليتهاي هر دو اتحاد دايناميک مي باشد.

  مثال 3:اگر جمع کل ارزش خالص امتيازات يک اتحاد در زمان اعلام جنگ 6000000 باشد، بمنظور شکست خوردن در جنگ بعنوان مهاجم 3000001 امتياز بايد مربوط به اعضايي که در حالت استراحت/امنيت تعطيلاتي هستند باشد و بعنوان مدافع 4500001. اگر جمع کل ارزش خالص امتيازات يک اتحاد 6000000 باشد و 1000000 امتياز بدليل ترک اتحاد توسط اعضا و يا اخراج آنها از اتحاد از دست برود، ارزش خالص امتيازات کنوني 5000000 مي شود و بمنظور شکست در جنگ بعنوان مهاجم 2500001 امتياز بايد مربوط به اعضايي که در حالت استراحت/امنيت اطلاعاتي هستند باشد و بعنوان مدافع 3750001 .

  مثال 4: اگر جمع کل ارزش خالص امتيازات يک اتحاد 5000000 باشد و 2500001 امتياز آن متعلق به عضوي باشد که اتحاد را ترک مي کند، اتحاد بطور خودکار بعنوان مهاجم در جنگ شکست مي خورد؛ اگر عضوي که اتحاد را ترک مي کند داراي ارزش خالص امتياز 3275001 باشد، اتحاد بطور خودکار بعنوان مدافع در جنگ شکست مي خورد.

 • پيروزي در جنگ ضامن 10 امتياز رضايتمندي براي هر بازيکن است.

تحقيقات و خزانه اتحاد

هر اتحاد يک خزانه دارد، جايي که سپرده هاي داوطلبانه اعضا و مالياتي که مي پردازند جمع آوري مي شود. ماليات بر اساس چهار نوع منبع بطور جداگانه تنظيم مي شود (يک سهم براي هر منبع)، حد مجاز براي هر منبع 30% مي باشد. سپرده گذاري داوطلبانه نمي تواند نامحدود باشد. براي اولين سطح مديريت اتحاد بازيکنان 5% از ارزش خالص امتيازات خود (معادل طلا) را مي توانند اهدا کنند. اين جد مجاز با ارتقاء هر سطح مديريت اتحاد تا 33% افزايش مي يابد در سطح 15. اگر اتحاد حداقل يک کاخ را کنترل کند اين ميزان 20% است بدون توجه به سطح مديريت اتحاد.

مثال: اگر بازيکني 1000 امتياز خالص داشته باشد که برابر با 1000000 طلا مي باشد و اتحاد او داراي سطح اداري 1 باشد، تنها مي تواند 50000 طلا اهدا کند. اگر روز بعد ميزان ارزش خالص امتياز او به 2000 افزايش يابد، حد مجاز اهدايي مي تواند 100000 باشد.

هزينه ها بجز براي اعلام جنگ و توافقات مي توانند براي تحقيقات اتحاد هم مورد استفاده شوند که همه اعضا از آن سود خواهند برد. اگر بازيکني به سطح 5 مستحکم سازي رسيده باشد و اتحاد او در سطح اول آن تحقيق باشد، ديوارهاي قلعه آن بازيکن مي تواند پاداش سطح 6 مستحکم سازي را کسب کنند. توجه کنيد که اين بازيکن بعلت نداشتن سطح 6 تحقيق، نمي تواند ساخت و ساز سطح 6 قلعه را براي خودانجام دهد.

اعضاء همچنين مي توانند الماس را به خزانه داري اتحاد اهدا کنند. اهدا در روز به 340000 الماس محدود مي شود. الماس خريداري شده و منقضي شده را مي توان به خزانه اتحاد اهدا کرد. پس از اهداء، الماس خريداري شده به مدت 336 ساعت منقضي شده در نظر گرفته مي شوند. الماس هاي در حال انقضاء با مدت زمان فعليشان اهداء مي شوند.

رتبه بندي اتحاد

براساس ارزش خالص امتياز اتحاد - مجموع کل ارزش خالص امتيازات فردي اعضا

بر پايه امتيازات نظامي برنده شده در طول جنگها و نبردها

بر پايه ارزش اتحاد - ارزش خالص امتيازات تمام امکانات و داراييهاي اتحاد: تحقيقات، ساختمانها و سربازان

تراز تجاري - انتقال طلا بين متحدين

بازيکنان مي توانند با استفاده از ايستگاه کاروان طلا ارسال و يا دريافت کنند. هنگاميکه بازيکني با ارزش خالص امتياز بيشتر به بازيکني با ارز خالص امتياز کمتر طلا ارسال مي کند، ابتدا 10% از کميسيون را پرداخت مي کند.

مثال: اگر بازيکني 1000 امتياز خالص داشته باشد، (معادل با 1000000 طلا) محدوديت تراز تجاري او 100000 طلا مي باشد. بدين معني که او مي تواند حداکثر 100000 طلا را دريافت و يا ارسال کند.

تراز تجاري بازيکن بهمراه ارزش خالص امتياز آن کاهش و يا افزايش مي يابد.

مثال: در روز اول بازيکن 1000 ارزش خالص امتياز دارد و مي تواند 100000 طلا دريافت يا ارسال کند. در روز دوم که امتيازات او به 2000 ميرسد، حد مجاز طلايش بطور خودکار به 200000 افزايش مي يابد. اگر در روز اول، بازيکن مورد نظر 100000 طلا دريافت کند، تراز آنها استفاده خواهد شد و بازيکن نمي تواند ديگر دريافتي داشته باشد. در روز دوم بازيکن مي تواند 100000 طلاي بيشتر دريافت کند زيرا محدوديت تراز آنها تا 200000 طلا رشد کرده و اين بدليل افزايش ارزش خالص امتياز مي باشد. اگر بازيکني ارزش خالص امتياز از دست بدهد همين موارد اعمال مي شوند.

طلاي انتقالي مشمول ماليات مي شود. هرچقدر که طلاي انتقالي به ميزان طلاي کل بازيکن نزديکتر باشد، طلاي بيشتري در حين انتقال از دست داده مي شود. فرستنده از ميزان طلاي از دست رفته خود بدليل ماليات مطلع خواهد شد.

طلا مي تواند توسط واگنهاي نقل و انتقال فرستاده شود و در ايستگاه کاروان دريافت خواهند شد.

توجه! بمنظور نقل و انتقال موفقيت آميز طلا، شما يه يک ايستگاه کاروان و واگنهاي نقل وانتقال نياز داريد. طلا از باريکه انتقال طلا در ايسستگاه کاروان ارسال مي شود.

راهنماي مفيد براي جنگجويان در يک اتحاد

وقتي که در جنگ هستيد ارتش خود را در قلعه رها نکنيد و يا حداقل آنها را در قلعه ضعيف مستقر نکنيد، در غير اين صورت ارتش شما هدف آساني براي ارتش دشمن خواهد بود.

جنگيدن با به اتحاد هاي ضعيف امتياز بسيار کمي دارد و ريسک بزرگي را متحمل مي شويد.

قلعه دشمن را نابود کنيد، چه خالي چه پر، امتيازات بدست مي آيند.

براي ويران کردن ارتش ميداني دشمن، اول بايد قلعه هاي او را ويران کنيد و بعد از آن ارتش خود را بسلامت به قلعه برسانيد. مگر اينکه اطمينان داشته باشيد که شکست نخواهيد خورد.